METODINĖS NUORODOS ELEKTRONIKOS KONTROLINIAM DARBUI

METODINĖS NUORODOS KONTROLINIAM DARBUI Reikalavimai kontroliniam darbui

Modulio „ Elektronikos pagrindai“ kontrolinį darbą sudaro 3 užduotys,kurių kiekviena užduotis turi 10 variantų. Užduoties variantas skiriamaspagal studento pažymėjimo numerio paskutinį skaitmenį. Prieš atliekant kontrolinį darbą studentas turi išstudijuotiatitinkamą teorinę medžiagą ir susipažinti su žemiau pateiktom metodinėmnurodom. Visos užduotys turi būti atliktos A4 formato balto popieriauslapuose spausdinant kompiuteriu. Brėžiniai, schemos, grafikai braižomipieštuku ar kompiuteriu. Kontrolinio darbo lapai turi būti susegti irsunumeruoti. Titulinis lapas užpildomas pagal kolegijoje galiojančiusreikalavimus. Atlikti ir sutvarkyti kontroliniai darbai registruojamiskyriaus metodiniame kabinete ir pateikiami dėstytojui iki laboratoriniųdarbų atlikimo pradžios. Kontroliniam darbui keliami šie reikalavimai: • Atsakymai į teorinius klausimus turi būti aiškūs ir galimai trumpi, nurodant naudotą literatūrą. • Sprendžiant uždavinius, pirmiausia reikia perrašyti savo varianto užduoties sąlygą. • Atliekant skaičiavimus, ieškomas dydis išreiškiamas formule, po to įrašomos elementų reikšmės SI sistemoje ir pateikiamas skaitinis rezultatas bei vienetas; tarpinių skaičiavimų galima nerodyti. • Apskaičiuotas rezistorių varžų ir kondensatorių talpų reikšmes būtina apvalinti iki nominalinės vertės, naudojantis žinynu. • Schemos braižomos laikantis standartų reikalavimų (žr.4 priedą). • Jeigu kontrolinis darbas neįskaitytas, tai ištaisyti uždaviniai pateikiami kartu su senaisiais. • Egzaminą galima laikyti tik atlikus ir apgynus laboratorinius darbus ir esant įskaitytam kontroliniam darbui.

Kontrolinio darbo vertinimas

Prie kiekvienos užduoties nurodomas maksimalus balas, kurį studentasgali gauti už užduoties atlikimą. Galutinis darbo vertinimas atitinkasurinktų balų sumą. Kontrolinio darbo įvertinimas sudaro 10 % galutiniopažymio. Kad kontrolinis darbas būtų įskaitytas, studentas turi surinkti nemažiau, kaip šešis balus, o surinkus mažesnį balų skaičių, darbasgrąžinamas taisymui ir papildymui. Laiku nepristačius darbo arba negavus jo

įskaitymo, atsiskaitoma bendra skyriuje numatyta tvarka, pateikiantdėstytojui įsiskolinimo lapelį. Kontrolinio darbo užduočių vertinimas diferencijuojamas taip: • Pirma užduotis vertinama 0,2 balo (P). • Antra ir trečia užduotys vertinamos 0,4 balo (A), (T).Galutinis kontrolinio darbo vertinimas S = 0,2P + 0,4A + 0,4T

Metodinės nuorodos užduočių atlikimui Nuorodos užduočiai Nr. 2. Pirmoje lentelėje duotų dydžių paaiškinimai: • EC – kolektoriaus grandinės maitinimo šaltinio įtampa; • RC – kolektoriaus grandinės apkrovos rezistorius,skirtas sustiprintam signalui gauti; • IB0 – tranzistoriaus darbo taško A bazės srovė; • fž – stiprintuvo žemasis ribinis dažnis; • Mž – dažninių iškraipymų koeficientas žemuose dažniuose; • h11e – tranzistoriaus įėjimo varža BE jungimo schemai; • h21e – β – tranzistoriaus srovės stiprinimo koeficientas BE jungimo schemai; • S – temperatūrinis nestabilumo koeficientas; • Ra – apkrovos rezistoriaus varža.Užduotyje duotas rezistorius RC nusako tranzistoriaus apkrovos tiesęnuolatinei srovei, kuri aprašoma lygtimi: UCE = EC – IC(RC + RE). Ši tiesė braižoma tranzistoriaus statinių charakteristikų šeimoje IC= f (UCE), kai IB = const per du taškus. Šie taškai gaunami iš aukščiauaprašytos lygties. Pirmas taškas – kai IC=0, tuomet UCE=EC. Antras taškas – kai UCE=0, tuomet

EC IC = ————– = IC max. RC + RESkaičiuojant antrąjį tašką preliminariai priimame RE = 0,15RC. Taigi , horizontalioje statinių tranzistoriaus charakteristikųašyje atidėjus įtampą EC, o vertikalioje – srovę ICmax ir sujungus šiuos dutaškus gaunama apkrovos tiesė nuolatinei srovei, kuri naudojama grafineitranzistoriaus darbo analizei ir praktiniams skaičiavimams. Darbo taško A padėtis statiniame tranzistoriaus darbo režime randamataip: duota užduotyje darbo taško bazės srovės reikšmė IB = IB0 atidedamaišėjimo charakteristikose. Jei grafike nėra charakteristikos, atitinkančiosduotai bazės srovei IB0 , brėžiama papildoma charakteristika. Šioscharakteristikos susikirtimo su apkrovos tiese taškas ir bus tranzistoriaus

darbo taškas A; suprojektavus darbo tašką A, ašyse gaunamos jo koordinatės IC0 irUCE0, kurias reikia naudoti skaičiuojant BE stiprinimo pakopos elementus. BE stiprinimo pakopos (ji duota aprašymo gale) elementai skaičiuojamitaip: 1. Parenkama daliklio R1 R2 varža RB, kuri dar vadinama bazės grandinės ekvivalentine varža: R1. R2 RB = —————— ְ≈ 3h11e. R1 + R2 2. Skaičiuojama RE: RB RE = —————- , S – 1 ΔIC čia S = ——- ,- temperatūrinis nestabilumo koeficientas. IC0 Apskaičiuotai rezistoriaus RE reikšmei parenkama artimiausia nominali vertė REnom. 3. Randamas įtampos kritimas rezistoriuje RE: UE = IE0 REnom, Čia IE0 = IC0 + IB0. 4. Skaičiuojama R1. Tam pirmiausiai reikia apskaičiuoti bazės įtampą UB = UE + UBE. Tranzistoriui dirbant stiprinimo režimu, keičiantis bazės srovei IB, įtampa UBE kinta nežymiai, nes tranzistoriaus įėjimo charakteristika yra pakankamai stati, t. y. UBE ≈ 0,7V – Si ir UBE ≈ 0,3V – Ge tranzistoriams. Pagal duotą tranzistoriaus tipą apskaičiuojamas bazės įtamos UB didumas (silicio tranzistoriai žymimi raide K, o germanio – raide Г). Kitaip bazės įtampą galima aprašyti šia išraiška: R2 R1R2 UB = EC ———– – IB0 ———— = EC kd – IB0 RB, R1 + R2 R1 + R2

čia kd – bazės grandinės daliklio koeficientas; RB – bazės grandinės ekvivalentinė varža.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 795 žodžiai iš 1520 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?