VSDF biudžeto analizė

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto

2001 – 2005 metų išlaidų analizė

Valstybės finansų praktinis darbas

ĮVADAS

Valstybinis socialinio draudimo fondas – centralizuoti tiksliniai
finansiniai ir materialiniai ištekliai, kurie yra įtraukiami į apskaitą nuo
valstybės ir savivaldybių biudžetų atskirtame Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžete ir yra naudojami valstybiniam socialiniam pensijų,
ligos ir motinystės, nedarbo, sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų draudimui finansuoti, valdyti ir administruoti.

Valstybinis socialinis draudimas – socialinės apsaugos sistemos dalis,
kurios priemonėmis visiškai ar iš dalies kompensuojamos apdraustiesiems
asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais jų šeimų nariams dėl draudiminių
įvykių prarastos darbo pajamos arba apmokamos papildomos išlaidos.

Socialinio dr

r
raudimo rūšys:

1) pensijų socialinis draudimas, kuriuo draudžiama pagrindinei ar
pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, numatytoms Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatyme;

2) ligos ir motinystės socialinis draudimas, kai draudžiama ligos ir
motinystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos išmokoms,
numatytoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme;

3) nedarbo socialinis draudimas, kai draudžiama išmokoms, numatytoms
Nedarbo socialinio draudimo įstatyme;

4) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis
draudimas, kai draudžiama išmokoms, numatytoms Nelaimingų atsitikimų darbe
ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme;

5) sveikatos draudimas, kai draudėjas nuo darbo užmokesčio draudžia
sveikatos priežiūros paslaugoms ir kompensacijoms, numatytoms Sveikatos
draudimo įstatyme.

Darbo tikslas – išanalizuoti Valstybinio S

S
Socialinio Draudimo Fondo
2001 – 2005 metų biudžeto išlaidas ir pateikti išvadas.

Uždaviniai:

1. Surinkti reikalingus duomenis.

2. Atlikti analizę.

3. Pateikti išvadas.

2 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDOS

Rengiant VSDFV biudžeto projektą, vadovaujamasi LR Valstybinio
socialinio draudimo įstatymu, LR valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto sandaros įstatymu, valstybinio socialinio draudimo pensijų
įstatymu, LR ligos ir motinystės s

s
socialinio draudimo įstatymu, LR
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymu, valstybinio socialinio draudimo pensijų ir pašalpų nuostatais.
Taip pat atsižvelgiama į kitus Vyriausybės nutarimus bei potvarkius,
paskutines įstatymų pataisas, nustatančias valstybinio socialinio draudimo
įmokų bei išmokų normas.

Vadovaujantis LR VSDF biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis Fondo
biudžetas sudaromas trejiems biudžetiniams metams.

Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo biudžeto išlaidas sudaro:
pensijų socialinio draudimo, ligos ir motinystės socialinio draudimo,
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
išlaidos, į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, pensijų kaupimo bendrovių
valdomus pensijų fondus ir draudimui nuo nedarbo pervedamos lėšos,
įvertintos neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos bei Fondo biudžeto
veiklos sąnaudos.

Pensijų socialinio draudimo išlaidoms priskiriamos senatvės,
invalidumo, našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) ir ištarnauto laiko
pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, numatytos Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatyme.

Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo
išlaidoms priskiriamos li
i
igos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos,
numatytos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme.

Nedarbo socialinio draudimo išlaidoms priskiriamos pagal Nedarbo
socialinio draudimoįstatymą pervedamos lėšos.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
išlaidoms priskiriamos išlaidos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą.

Į Privalomojo sveikatos draudimo fondą pervedamas lėšas sudaro gautos
privalomojo sveikatos draudimo įmokos, baudos ir delspinigiai, numatyti LR
sveikatos draudimo įstatyme.

Į pensijų fondus pervedamas lėšas sudaro pensijų fondams pervedamos
kaupiamosios pensijų įmokos, numatytos LR pensijų kaupimo įstatyme.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto

2001 – 2005 metų išlaidų analizė

Turimi duomenys apie valstybinio socialinio d

d
draudimo fondo biudžeto
2001-2005 metų išlaidas.

1 lentelė

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto

išlaidos 2001 – 2005 metais, mln.Lt
| |2001 m. |2002 m. |2003 m. |2004 m. |2005 m. |
|Pensijų |3246 |3325 |3528 |3845 |4 188,3 |
|draudimui | | | | | |
|Ligos, |343 |333 |359 |414 |439,9 |
|motinystės | | | | | |
|draudimui | | | | | |
|Draudimui nuo |177 |186 |200 |224 |229,1 |
|nedarbo | | | | | |
|Nelaimingų |12 |16 |18 |21 |30,4 |
|atsitikimų | | | | | |
|darbe ir | | | | | |
|profesinių ligų| | | | | |
|draudimui | | | | | |
|Lėšos, |356 |371 |401 |448 |467,8 |
|pervedamos į | | | | | |
|Privalomojo | | | | | |
|sveikatos | | | | | |
|draudimo fondą | | | | | |
|Lėšos, |- |- |- |173 |299,8 |
|pervedamos į | | | | | |
|pensijų fondus | | | | | |
|Neatgautinos ir|158 |92 |49 |41 |13,4 |
|abejotinai | | | | | |
|atgautinos | | | | | |
|sumos | | | | | |
|Veiklos |159 |138 |148 |160 |192,5 |
|sąnaudos | | | | | |
|Iš viso: |4451 |4461 |4703 |5324 |5 861,2 |

Iš šios lentelės duomenų paanalizuosiu kiekvieną išlaidų rūšį.

Akivaizdu, kad daugiausia pinigų išleidžiama pensijų draudimui.
Analizuojamu laikotarpiu išlaidos kasmet vis didėjo. Pensijų draudimo
išlaidų didėjimą nulemti galėjo šios priežastys:

• Gerėja gyvenimo kokybė, todėl pensininkai ilgiau gyvena.

• Didėja pensininkų skaičius, todėl didėja pensijų draudimo išlaidos.

• Visuomenė sensta, nes gyventojų skaičius stipriai mažėja, mirtingumas

gana didelis ir labai padidėjo migracija.

1 paveiksle pavaizduota valstybinio socialinio draudimo fondo 2001
metų biudžeto išlaidų struktūra.

[pic]

Ligos, motinystės draudimo išlaidos analizuojamu laikotarpiu taip pat
kasmet didėja. Šių išlaidų didėjimą nulemti galėjo:

• Didėjantis vidutinis darbo užmokestis, dėl kurio didėja ligos išmokos.

• Didesnis sergančių žmonių skaičius.

• Augantis gimstamumas.

2 paveiksle pavaizduota valstybinio socialinio draudimo fondo 2002
metų biudžeto išlaidų struktūra.

[pic]

Draudimo nuo nedarbo išlaidos taip pat kasmet didėja. Šių išlaidų
didėjimą lemti gali šios priežastys:

• Auganti bedarbystė.

• Šių pinigų skiyrimas įvairiems užimtumo didinimo programoms

vykdyti.

3 paveiksle pavaizduota valstybinio socialinio draudimo fondo 2003
metų biudžeto išlaidų struktūra.

[pic]

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo išlaidos
kasmet didėja, tai reiškia kad darbuotojai ir darbdaviai nesilaiko darbo
saugos taisyklių, darbe atsistinka nemažai nelaimingų atsitikimų.

Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą taip pat
kasmet didėja. Sunku pasakyti, kokios priežastys gali lemti šių išlaidų
didėjimą.

4 paveiksle pavaizduota valstybinio socialinio draudimo fondo 2004
metų biudžeto išlaidų struktūra.

[pic]

Lėšos, pervedamos į pensijų fondus atsirado tik 2004 metais, nes tais
metais susikūrė privatūs pensijų fondai. Šios išlaidos didėja, nes didėja
pervedamų pinigų procentas, privačius pensijų fondus renkasi vis jaunesni
žmonės.

5 paveiksle pavaizduota valstybinio socialinio draudimo fondo 2005
metų biudžeto išlaidų struktūra.

[pic]

Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos kasmet mažėja. Mažėjimą
nulemti galėjo pagerėjęs Sodros administravimas, t.y. Sodra sugeba atsiimti
savo pinigus.

Veiklos sąnaudos sudaro apie 3 procentus visų išlaidų. Sodra neviršija
normos ribų.

6 paveiksle pavaizduotas bendras valstybinio socialinio draudimo fondo
išlaidų kitimas.

[pic]

Matome, kad kasmet valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
išlaidos didėja, tai lemia biudžeto pajamų didėjimas. Pajamų didėjimą lemia
didėjantis darbo užmokestis, didėjančios įmokos ir kitos priežastys.

Tuo ir pabaigsiu valstybinio socialinio draudimo fondo 2001-2005 metų
išlaidų analizę.

IŠVADOS

1. Analizuojamu laikotarpiu pensijų draudimo išlaidos kasmet vis didėja.

Pensijų draudimas sudaro didžiausią dalį nuo visų išlaidų – nuo 71,5

proc. iki 75 proc.

2. Ligos, motinystės draudimo išlaidos analizuojamu laikotarpiu taip pat

kesmet didėja. Ligos, motinystės draudimo išlaidos sudaro nuo 7,5

proc. iki 7,8 proc.

3. Draudimo nuo nedarbo išlaidos taip pat kasmet didėja. Draudimo nuo

nedarbo išlaidos sudaro nuo 3,9 proc. iki 4,2 proc.

4. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo išlaidos

kasmet didėja. Jos sudaro nuo 0,3 proc. iki 0,4 proc. nuo visų

išlaidų.

5. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą taip pat

kasmet didėja. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo

fondą sudaro nuo 8 proc. iki 8,5 proc.

6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus atsirado tik 2004 metais, nes tais

metais susikūrė privatūs pensijų fondai. Šios išlaidos nuo 2004 m.

kasmet didėja. Jos sudaro nuo 3,2 proc. iki 5,1 proc. nuo visų

išlaidų.

7. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos kasmet mažėja. Šios

išlaidos šiuo metu nesudaro nė vieno procento visų išlaidų.

8. Veiklos sąnaudos sudaro apie 3 procentus visų išlaidų.

9. Kasmet valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos didėja.

Šiuo metu jos sudaro apie 5861,2 mln. Lt.

LITERATŪRA

1.

http://skelbimas.lt/istatymai/valstybinio_socialinio_draudimo_istatymas.

htm

2.

http://www.sodra.lt/lt.php/statistiniai_duomenys/vsdf_biudzeto_rodikliai

/40

3.

http://www.sodra.lt/lt.php/statistiniai_duomenys/vsdf_biudzeto_rodikliai

/valstybinio_socialinio_draudimo_fondo_2005_m_biudzetas/1378