Vertybiniai popieriai

Turinys 1psl.

Įvadas 2psl.

Vertybinių popierių atsiradimo istorija 3psl.

Vertybinių popierių rūšys 4-5psl.

Išvados 6psl.

Literatūra 7psl.

ĮVADAS

Šis darbas –tai pačių pagrindinių vertybinių popierių rūšių principų,būdingų tiek pasaulio,tiek Lietuvos rinkoms apžvalga.

Referato tikslas-panagrinėti vertybinių popierių bruožus,supažindinti Su dažniausiai sutinkamų vertybinių popierių rūšimis bei jų charakteristikomis.

Taip pat supažindinti su vertybinių popierių atsiradimo ir vystymosi istorija,jos vietą bendroje ekonomikos sistemoje.

Vertybinių popierių atsiradimo istorija

Vertybinių popierių sąvoka buvo žinoma jau nuo vėlyvųjų viduramžių.Tuomet,didžiųjų geografinių atradimų laikotarpiu,atsivėrė plačios erdvėstarptautinei prekybai.Verslininkams prireikė didžiulio kapitalo,norint pasinaudoti puikiomis aplinkybėmis. Prasidėjus pramonės perversmui ir susikūrus apdirbimo įmonėms,plačiai paplito akcijų prekyba.Pirmoji amerikietiška VP birža pradėjo veikti 1791m.Filadelfijoje,o po metų-garsios Niujorko VP biržos pirmtakė. Pradžioje biržos prekiavo ne tiek akcijomis,kiek obligacijomis,kurias noriai leido vyriausybė ir geležinkelio kompanijos,kurioms reikėjo itin didelių lėšų stambiai mašinų gamybos infrastruktūrai sukurti. Perėjimas prie akcinės nuosavybės XIX pab.sąlygojo biržų specializaciją akcijų prekyboje,o obligacijų prekyba apsistojo „gatvės“ rinkoje.60-ais XIX am.metais Vokietijoje atsirado universalūs investiciniai bankai,apsiėmę vykdyti visas tarpines operacijas su VP.Eksplotuodami netradicinius kapitalo šaltinius ir formuodami vos ne ištisas pramonės šakas,jie turėjo didžiulę reikšmę pirmaujančių šalių(tokių,kaip JAV,Švedijos,Prancūzijos)pramonės vystyme.Iš šių šaliųbrokerinis verslas toliau plito po kitas pasaulio šalis

Vertybinių popierių rūšys

Akcijos

Akcija-tai vertybinis popierius patvirtinantis indėlį į akcinį kapitalą ir duodantis jo savininkui teisę gauti dividendą.Akcijos būna įvairių rūšiųir klasių: 1.Vardinės ir pareikštinės akcijos.

Vardinės akcijos negali būti nei laisvai perduodamos nei parduodamos.Jomis gali naudotis tik jų savininkas,kurio pavardė nurodyta pačiose akcijose ir kuriam šios akcijos buvo parduotos.Vardinės akcijos keičia savininką tik tada,kai akcinėje bendrovėje įforminamas atitinkamas jų perdavimo įrašas. Pareikštinę akciją jų savininkai gali perduoti arba parduoti kitam asmeniui.Teisėmis,kurias suteikia šios akcijos,kaip ir pinigų atveju,toliau naudojasi jų nauji savininkai.Dividentas išmokamas faktiniam akcijų savininkui nepriklausomai nuo to,kas buvo pradinis jų savininkas. 2.Paprastos ir privilegijuotos. Visos akcinės bendrovės išleidžia paprastas akcijas.Paprastosios akcijos suteikia akcininkų susirinkime jų savininkams balsavimo teisę,leidžiančią dalyvauti bendrovės valdyme. Privilegijuotos akcijos paprastai nesuteikia jų savininkams balsavimo teisės akcininkų susirinkimuose.Akcininkų susirinkimuose jie turi tik patariamo balso teisę.Privilegijuotos akcijos turi pirmumo teisę paprastų akcijų atžvilgiu gauti dividentą. Privilegijuotos akcijos yra kelių rūšių: 1.Kumuliatyvinės privilegijuotos akcijos.Jos suteikia teisę perkelti dividentus vėliasniam laikui.Vadinasi,jeigu kuriais nors metais dividentas nebuvo mokamas jis vis tiek bus išmokėtas vėlesniais metais už visus neišmokėtus metus. 2. Konvertuojamos privilegijuotos akcijos.Tokių akcijų savininkas turi teisę pagal pageidavimą per tam tikrą laikotarpį pakeisti savo akcijas į atitinkamą paprastų akcijų kiekį.

Obligacijos

Obligacija-tai vertybinis popierius,pažymintis,kad jo savininkas suteikė kreditą fiziniam ar juridiniam asmeniui,ir patvirtinantis fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą grąžinti vertybiniame popieriuje nurodytu laiku jo savininkui šio vertybinio popieriaus nominalią kainą ir savininko teisę gauti iš anksto numatytas palūkanas už suteiktą kreditą.Obligacijos yra geras kreditavimo šaltinis.Oblikacijų savininkai nepretenduoja į akcinės bendrovės turtą.Obligacijų tipai: 1.Konvertuojamos oblikacijos.Šios obligacijos akcinės bendrovės valdymo sprendimu gali būti keičiamos i bendrovės akcijas. 2.Vardinės obligacijos.Jų cirkuliacija yra ribojama ir ta prasme jos panašios i vardines akcijas.Vardinės obligacijos gali turėti papildomų teisių palyginti su pareikštinėmis obligacijomis.

3.Hibridiniai biržos vertybiniai popieriai.Šios rūšies obligacijos panašiausios į nekumuliatyvines privilegijuotas akcijas, kadangi palūkanų dydis joms nera iš anksto nustatomas ir priklauso nuo įmonės gaunamo pelno. 4. Obligacijos, kurioms nustatomas užstatas. Šių obligacijų užstatas yra ne tik visi AB aktyvai obligacijų išleidimo momentu, bet ir tie, kuriuos bendrovė numato sukaupti ateityje. 5.Obligacijos,kurios išleidžiamos nesant jokių specialių garantijų.Paprastai jas išleidžia didelės kompanijos.

Vekseliai

Vekselis-vertybinis popierius,pažymintis griežtai įstatymo reglamentuotos formos raštišką piniginį įsipareigojimą,išduodamą besiskolinančiojo kretitoriui,ir suteikiantis teisę reikalauti iš pasiskolinusio nustatytu laiku sumokėti sumą,nurodytą vekselyje.

Išvados

Šiame darbe stengiausi trumpai aptarti vertybinių popierių rūšių bendruosius bruožus ir ypatumus. Vertybinių popierių rinkos tema yra labai plati ir turtinga savo informacija. Apibendrinant, galima pridurti, kad vertybinių popierių rinka – tai begalo sudetingas, detalizuotas ir specifinis mechanizmas, atsiradęs del smarkios prekybinių santykių formavimosi dinamikos. Vertybinių popierių atsiradimas Lietuvoje byloja apie ryškų ekonomikos postūmį į priekį. Galime džiaugtis mūsų modernia vertybinių popierių birža. Tai viena geriausiai funkcionuojančių organizacijų šalyje šiuo metu. Tiketina, kad vertybinių popierių rinka padės subalansuoti Lietuvos ekonomiką ir apsaugos valstybės piliečius nuo finansinių tragedijų.

LITERATŪRA

1.Defosse G.,Balley.Vertybinių popierių birža.-K.,19942.Gaidienė Z.Finansų valdymas.-K.,1995.-112p.3.Nacionalinė Vertybinių Popierių Birža http://www.nse.lt