Verslo planas, Vilniaus kolegija

TURINYS

I.Trumpa projekto apžvalga

II.Siūlomo projekto esmė

III.Firmos charakteristika

III.1.Nuosavybės forma

III.2.Žinios apie verslininkus,partnerius ir pagrindinius akcininkus

III.3.Trumpa veiklos apžvalga

III.4.Geografinė padėtis

IV.Rinka

IV.1.Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos

IV.2.Šakos plėtros tendencijos

IV.3.Vartotojai

IV.4.Konkurentai

V.Marketingo planas

V.1.Tikslai ir uždaviniai

V.2.Kainų politika ir kainos

V.3.Realizavimo metodai ir kanalai

V.4.Rėmimas ir reklama

V.5.Pardavimų prognozės

VI.Gamybos planas

VI.1.Patalpos

VI.2.Įranga

VI.3.Žaliavos

VI.4.Baldai

VII.Valdymo personalas ir darbuotojai

VII.1.Informacija apie vadovus

VII.2.Darbuotojai

VII.3.Darbo užmokestis

VII.4.Organizacinė struktūra

VIII.Rinkos įvertinimas

VIII.1.Rizika susijusi su išoriniais veiksniais

VIII.2.Firmos silpnosios vietos

VIII.3.Rizikos mažinimo būdai
IX.Palūkanų mokėjimo ir kredito grąžinimo grafikas

X.Lentelės

1.Akcijų pasiskirstymas-1 lentelė

2.Įranga-2 lentelė

3.Žaliava-3 lentelė

4.Baldai-4 lentelė

5.Buhalteriniai duomenys apie įrangą-5 lentelė

6.Lėšų pasiskirstymas-6 lentelė

7.Pardavimų prognozė 2002 m.-2004 m.-7 lentelė

8.Savikainos prognozė 2002 m.-2004 m.-8 lentelė

9.Savikainos paskaičiavimas

10.2002 m. pinigų srautų ataskaita-9 lentelė

11.2003 m.-2004 m. piinigų srautų ataskaita-10 lentelė

12.2002 m.pelno ataskaita-11 lentelė

13.2003 m.-2004 m.pelno ataskaita-12 lentelė

14.Prognozuojamas balansas-13 lentelė

15.2002 m.nenuostolingumų pardavimo apimčių kitimas-14 lentelė

16.2003 m.-2004 m.nenuostolingumų pardavimo apimčių kitimas-15 lentelė

17.2002m.-2004 m.prognozuojami ekonominiai rodikliai-16 lentelė

I.TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

1. Projekto pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė

“Apskaitos ir audito konsultacijų centras”

įkurta 2002 m. sausio 1 d.

Įmonės kodas 741852963215.

Adresas : Taikos pr.192 , Klaipėda

5800, tel.:791315.

Lietuvos akcininkams priklauso 50%

akcijų.

2. Numatomos teikti paslaugos: Buhalterinės apskaitos tvarkymas;

Auditas;

Verslo konsultacijos;

Verslo planų rengimas;

Įstatymų platinimas.

3. Projekto įgyvendinimo vieta: Klaipėdos miestas;

Taikos pr.192.

4. Reikalingas personalas: 9 darbuotojai.

5. Reikalingos investicijos: 130 000 Lt.

6. Numatomi finansavimo šaltiniai: Savininkų įneštas turtas 100 000
Lt.

Banko paskola 30 000 Lt imama 4 metams

su 12 % palūkanomis.

7. Projekto kaina: 130 000 Lt.

8. Bendras pelnas per metus: 98927 Lt.

9. Grynasis peelnas per metus: 62821 Lt.

10. Projekto atsipirkimo laikas: 22 mėn.

II. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ

Apskaitos ir audito konsultacijų centro verslo idėją galima
suformuluoti trumpai ir aiškiai: mūsų tikslas – įsitvirtinti Klaipėdos
miesto rinkoje, teikiant kokybiškas paslaugas žemesnėmis nei konkurentų
kainomis. Tai įgyvendinti mums padės įgytos žinios, moderni įranga, patogi
geografinė pa

adėtis (Taikos pr. 192 ) ir kiti veiksniai.

Mūsų firma teiks sekančias paslaugas :

1. buhalterinės apskaitos tvarkymas;

2. audito paslaugos;

3. verslo konsultacijos;

4. verslo planų rengimas;

5. įstatymų platinimas.

Išvardintas paslaugas teiks aukštos kvalifikacijos specialistai,
turintys reikiamą išsilavinimą ir darbo stažą šioje srityje. Tuo bus
garantuojama paslaugų kokybė. Mūsų vartotojai pasirinks šias paslaugas dėl
jų nedidelių kainų, kurias sąlygos mažos veiklos sąnaudos (įmonė yra
nedidelė, patalpos yra nebrangiame Klaipėdos miesto rajone ir kita).

Nurodytai veiklai vystyti keliamos tam tikros sąlygos. Mūsų
darbuotojai jas pilnai patenkina: įmonės auditoriai yra išlaikę auditorių
egzaminus ir turi auditorių atestatus .

III.FIRMOS CHARAKTERISTIKA

III.1.Nuosavybės forma

Mūsų firma yra Bendra Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė
“Apskaitos ir audito konsultacijų centras”, įkurta 2002 metų sausio 1
dieną. Nuosavybės forma – grupinė akcinė. Įstatinį kapitalą sudaro 100 000
Lt., iš kurių 50 000 Lt – užsienio investicija, o 50 000 Lt – nuosavas
kapitalas. Vienos akcijos nominali vertė – 1000 Lt. Viso yra 100 paprastų
vardinių akkcijų.

Duomenys 1 lentelėje.

III.2.Žinios apie verslininkus, partnerius ir pagrindinius akcininkus

Užsienio investitorius – Vokietijos įmonė “Calwer Decken”, užsiimanti
analogiška veikla Štutgarte.Visi akcininkai yra fiziniai asmenys , įmonės
darbuotojai.

III.3. Trumpa veiklos apžvalga

Pagrindinė firmos veikla – finansinių paslaugų teikimas. Įmonėje dirba
9 žmonės.

Tai: direktorė, administratorė, dvi auditorės, trys buhalterės,
marketingo specialistas ir konsultantas.

III.4.Geografinė padėtis

Bendra Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė “Apskaitos ir
audito konsultacijų centras” įsikūrusi Klaipėdoje, Taikos pr. 192, II a.
Tai viena iš pagrindinių miesto gatvių, todėl susisiekimas labai patogus:
nesunkiai galima nuvykti į miesto centrą, senamiestį ir kitus rajonus.
Šalia pastato įrengta nemokama automobilių stovėjimo aikštelė.

IV.RINKA

IV.1.Bendra ri

inkos apžvalga ir tendencijos

Klaipėdos mieste užregistruota keli tūkstančiai įvairių įmonių.
Kiekvienoje jų yra tvarkoma finansinė apskaita. Stambesnėse uždarosiose
akcinėse bendrovėse ar atvirose akcinėse bendrovėse yra atskiri apskaitos
padaliniai, todėl tokios įmonės gali tapti mūsų klientėmis verslo
konsultacijų paslaugoms arba auditui. Tuo tarpu smulkios uždarosios akcinės
bendrovės ar personalinės įmonės yra potencialios klientės apskaitos
tvarkymui, finansinės atskaitomybės sudarymui ir anksčiau minėtoms kitoms
paslaugoms. Šios įmonės sudarytų didžiąją klientūros dalį. Smulkiųjų
įmonių skaičius Klaipėdos mieste sudaro apie 70% visų įmonių ir kasmet
didėja.Taigi, mūsų pretenzijos į rinką pagrįstos ir laikui bėgant gali
plėstis.

Tačiau ne vien įmonių gausa paskatino mus imtis šios veiklos. Įtaką
padarė ir teisinė verslo aplinka Lietuvoje. Eilę metų vis priimami nauji
ar papildomi jau veikiantys įmonių veiklą reglamentuojantys įstatymai ,
o ypač liečiantys finansų apskaitą. Nuolat sekti jų kaitą ir išvengti
klaidų gali tik specialistai.

Įsitvirtinti rinkoje planuojame siūlydami vartotojams tai, kas galėtų
palengvinti jiems sėkmingai plėtoti savo verslą: t.y. išvengti apskaitos
klaidų, laiku atsiskaityti su valstybės ir savivaldybių biudžetais,
tiksliai apskaičiuoti ir pervesti įmokas į VSD fondo biudžetą bei kita.
Kreipdamiesi į mus, vartotojai galės daugiau laiko ir jėgų skirti
tiesiogiai savo vystomai veiklai, neeikvodami resursų buhalterinės
apskaitos tvarkymui ir detaliam mokesčių studijavimui.

Pagrindinis dalykas, padėsiantis sulaukti daugiau vartotojų – mažesnė
nei konkurentų kaina.

IV.2.Šakos plėtros tendencijos

Šiuo metu Klaipėdos mieste yra apie 15 įmonių, užsiimančių analogiškų
paslaugų teikimu.

Įvertinant faktą, kad įmonių, kurios yra potencialios apskaitos ir
audito paslaugų vartotojos, skaičius nu

uolat didėja (nes kiekvieną dieną
yra įregistruojamos naujos ir išregistruojamos įmonės) , galima teigti, kad
mūsų pasirinktos paslaugos ir ateityje bus paklausios. Šis poreikis yra
įtakojamas ir teisinės verslo aplinkos Lietuvoje, kurią jau apžvelgėm.

Tačiau specialistai teigia, jog ateityje dominuos stambios apskaitos
ir audito firmos , o mažosios , neatlaikiusios konkurencijos, išnyks.
Todėl, galvodamos apie ilgą firmos egzistavimą, mes privalome orientuoti
savo veiklą į plėtimąsi: pritraukti kuo daugiau vartotojų, padidinti
teikiamų paslaugų asortimentą. Tam tikslui planuojame skirti didelę dalį
per metus gautų pajamų. Kadangi pusė akcinio kapitalo priklauso įmonės
darbuotojams, kurie yra suinteresuoti ilgu firmos gyvavimu, o užsienio
investitoriui tokia strategija taip pat yra priimtina, manome, kad didelių
nesutarimų neiškils.

IV.3.Vartotojai

Apskaitos ir audito paslaugas teikiančių įmonių patirtis rodo, kad
pagrindiniai tokių paslaugų klientai pagal skaitlingumą yra smulkios
personalinės įmonės ir nedidelės uždarosios akcinės bendrovės. Jos
dažniausiai kreipiasi dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės
atskaitomybės parengimo.

Mūsų paslaugų vartotojai specifiniai. Tai juridiniai asmenys ir
juridinio asmens teisių neturinčios įmonės. Jas galime išskirti į:
gamybines, prekybines ir teikiančias paslaugas. Jų pozicijos šiandieninėje
rinkoje nurodytos lentelėje.

Įmonių procentinis pasiskirstymas

| |Veikla |
|Įmonės tipas | |
| |Gamyba |Prekyba |Paslaugų |
| | | |teikimas |
|Akcinio kapitalo įmonės |20% |50% |30% |
|(30% ) | | | |
|Personalinės įmonės (70%) |10% |70% |20% |

Iš turimų duomenų galime spręsti, jog didžioji mūsų klientų dalis bus
prekyba užsiimančios personalinės įmonės ir mažos uždarosios akcinės
bendrovės.

IV.4.Konkurentai

Ne visų konkuruojančių įmonių Klaipėdos mieste veikla atitinka
mūsiškę: dalis iš jų didžiausią dėmesį skiria buhalterinės apskaitos kursų
rengimui, kitos specializuojasi įmonių steigimo paslaugose, t

trečiųjų –
didžiausios pajamos iš audito. Todėl palyginimui pasirinkome pajėgiausią
(“Pačiolis”) ir labiausiai mūsų teikiamas paslaugas atitinkančias (“KPMG
Lietuva” ir “Žemaitijos auditas”) įmones.

Konkurentų analizė

|Lyginimo |UAB |Konkuruojančios įmonės |
|Faktorius |“AAKC” | |
| | |1 |2 |3 |
|Įmonės prestižas |4 |5 |4 |3 |
|Geografinė padėtis |5 |5 |4 |3 |
|Paslaugų asortimentas |4 |5 |4 |4 |
|Kokybė |5 |5 |4 |3 |
|Personalo |5 |5 |3 |4 |
|kvalifikacija | | | | |
|Užimamos rinkos dalis |1 |4 |1 |1 |
|Reklama |3 |5 |4 |3 |
|Kainų lygis |5 |3 |4 |4 |
|Pardavimo metodai |3 |5 |4 |3 |
|Viso balų : |36 |42 |32 |28 |

1 – UAB“PAČIOLIS” , UAB Klaipėdos filialas , S.Daukanto g. 22a, 5800
Klaipėda.

2 – UAB“KPMG LIETUVA”, UAB Klaipėdos filialas, Birutės g.15 , 5802

Klaipėda.

3 – UAB“ŽEMAITIJOS AUDITAS” , Balitijos pr.10 ,5800 Klaipėda.

V. MARKETINGO PLANAS

V.1.Tikslai ir uždaviniai

Mūsų firma tikslą formuluoja konkrečiai: įsitvirtinti Klaipėdos miesto
bei aplinkinių rajonų rinkoje, siekiant gauti pelną ir užtikrinti darbo
vietas darbuotojams.

Marketingo srityje planuojame derinti dvi marketingo koncepcijas:
prekės tobulinimo ir rinkos. Pirmoji pasirinkta dėl jos atitikimo mūsų
principiniam nusistatymui: paslaugos kokybė garantuoja jos vartojimą.
Rinkos koncepcija priimtina dėl to, kad ji sutampa su vienu iš firmos
tikslų – kuo teisingiau nustatyti rinkos poreikius ir tuo pagrindu
objektyviau nusibrėžti savo veiklos zonos ribas. Gerai žinodami savo
galimybes ir reikalingumą , galime rinkos poreikius patenkinti efektyviau
už konkurentus.

V.2.Kainų politika ir kainos

Nustatydamos planuojamų teikti paslaugų kainas rengiamės laikytis
tokios koncepcijos: nedidelės veiklos sąnaudos – žema kaina.

Kainai įtakos turi įvairūs veiksniai: kaštai atliekant paslaugas,
analogiškų firmų – konkurenčių nustatytos kainos, paklausos dydis.

Atsižvelgdamos į minėtus veiksnius ir siekdamos tarpusavyje
suderinti ją sąlygojamą įtaką kainai , galiausiai nusprendėme kainos
apskaičiavime naudoti “kaštų ir priedo” metodą.

Šis metodas priimtinas dėl to, kad leidžia išvengti tiesioginių
nuostolių , t.y. kaina tikrai netampa mažesnė už kaštus. Priedo dydis
priklauso nuo įmonės norų, tačiau kaina negali būti didelė, nes per daug
brangių paslaugų niekas nenorės. Kaina apskaičiuojamas pagal formulę:

Savikaina + pelno norma

Taigi , nustatant galutinę kainą, prie savikainos pridedamas
pageidaujamas gauti pelnas , aišku atsižvelgiant į paklausos dydį bei
konkurentų kainas.
|Paslaugos |“AAKC” |Konkurencinės firmos |
|Pavadinimas |kaina | |
| | |1 |2 |3 |
|Buhalterinės apskaitos tvarkymas |25 |40 |30 |30 |
|(valanda) | | | | |
|Auditas (valanda) |35 |45 |40 |35 |
|Verslo konsultacijos (valanda) |25 |35 |30 |30 |
|Verslo planų rengimas (valanda) |20 |30 |25 |- |
|Įstatymų platinimas |10 |12 |12 |- |

1 – UAB“PAČIOLIS”.

2 – UAB“KPMG LIETUVA”.

3 – UAB“ŽEMAITIJOS AUDITAS”.

V.3.Realizavimo metodai ir kanalai

“AAKC’ savo paslaugas realizuos tik vietinėje rinkoje ir tik
Klaipėdos mieste bei aplinkiniuose rajonuose. Tokią nuostatą sąlygoja
veiklos specifika : mes negalime efektyviai aptarnauti vartotojų , kuriuos
yra sunku pasiekti, todėl kontaktavimas pasidaro pernelyg komplikuotas, o
taip pat jie gali būti įregistruoti kitoje apskrityje, priklausyti kitai
teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir t.t. Be to dėl apsunkinto
susisiekimo atsiranda grėsmė , jog paslaugos kaina nepagrįstai padidės.

Firma pasirinko tiesioginį paslaugų pateikimo kanalą, t.y. be
tarpininkų : vartotojas pats kreipiasi dėl paslaugos ir tiesiogiai
kontaktuoja su konkrečiu specialistu.

V.4.Rėmimas ir reklama

Reklama – tai pamatas , ant kurios statomas visos prekės ar paslaugos
išskirtinės savybės : kokybė , kaina ir kita.

Be reklamos neapsieisime ir mes. Tačiau mūsų veiklos eigą
reglamentuoja “Tarptautinis profesionalių apskaitininkų ir auditorių etikos
kodeksas” , kuris neaplenkia ir reklamos klausimų. Jis reikalauja, kad
apskaitininkų ir auditorių paslaugų reklama būtų kukli, sąžininga ,
teisinga ir skoninga. Taigi mes , nenorėdamos nusižengti etikos kodeksui
bei saugodamos firmos prestižą , reklamuosimės tik buhalterinės apskaitos
leidiniuose .

Reklamos tikslams buvo sukurtas įmonės ženklas. Jis suteiks
vartotojams informaciją , kaip mus surasti ir kokiu laiku. Informacijos
platinimui taip pat paruoštas reklaminis bukletas

Per metus reklamai planuojama skirti 500 Lt.

V.5.Pardavimų prognozės

Dėl teikiamų paslaugų specifiškumo , mes negalime taikyti lanksčios
kainų politikos. Todėl pardavimus galime prognozuoti tik pagal pardavimų
apimtis.Pardavimų kiekis priklauso nuo darbo laiko išnaudojimo. Siekdamos
objektyvumo , prognozuojame savo veiklą labiausiai tikėtinu variantu :

40 valandų darbo savaitė ;

8 valandų darbo diena.

( Labiausiai tikėtinu variantu – nustatytas darbo laikas bus
išnaudojamas 80%.
|Eil. |Paslauga |Kiekis per|Kaina be PVM|Suma per |
|Nr. | |metus | |metus |
|1 |Apskaitos tvarkymas (valandos) |4896 |25 |122400 |
|2 |Auditas (valandos) |3264 |35 |114240 |
|3 |Verslo konsultacijos (valandos) |816 |25 |20400 |
|4 |Verslo planų rengimas (valandos)|1632 |20 |32640 |
|5 |Įstatymų platinimas (vnt.) |480 |10 |4800 |
|VISO |294480 |

Laikomės prielaidos , kad pirmaisiais veiklos metais pardavimai
nesikeis , o ateityje kasmet didės 5 %.

VI.GAMYBOS PLANAS

VI.1.Patalpos

Įmonės patalpos yra Taikos pr. 192 , antram aukšte. Šios 90 kv.m.
užimančios patalpos 1999 m. įsigytos iš UAB “Aglona” už 80 000 Lt. Patalpų
išdėstymo schema sekanti :

|1 |2 |5 |4 |1 – 15 kv.m |
|Direktoriau|Priimamasis|wc |Auditorių |2 – 15 kv.m |
|s | | |Kabinetas |3 – 25 kv.m |
|kabinetas | | | |4 – 20 kv.m |
| | | | |5 – 3 kv.m |
| | | | |6 – 12 kv.m |
| | | | | |
| |6 | | | |
|3 |Koridorius | | | |
| | |
|Apskaitininkų kabinetas| |

Patalpų remontui planuojame išleisti 5000 Lt. Remontą atliks UAB
“Klaipėdos statyba”.

VI.2.Įranga

Įrangą sudaro 5 komplektai kompiuterių, vienas iš jų – su papildomais
įrenginiais .

Kompiuterių tiekėjas – firma UAB“Relkonta”. Būtent ši firma pasirinkta
dėl to, kad :

• palyginus žemos prekių kainos ;

• taikomos nuolaidos perkant 5 ir daugiau vienetų ( žemiau

pateiktoje lentelėje tokios prekės pažymėtos “* ” );

• pateikiama įranga yra žinomų ir patikimų gamintojų;

• patogus transportavimas – firmos buveinė netoli nuo mūsų;

• pasirašytas susitarimas dėl garantinio ir pogarantinio aptarnavimo.

Duomenys 2 lentelėje

VI.3.Žaliavos

Žaliavas mūsų veikloje sudarys tik popierius. Jo tiekėjais pasirinkome
firmą “TARAPAKIS”, įsikūrusią Budelkiemio g . 27 – 2a ,Klaipėdoje. Toks
pasirinkimas motyvuotas tuo , kad ši firma gali tiekti ne tik paprastą
rašomąjį popierių , bet ir kopijavimo popierių bei popierių, skirtą fakso
aparatui. Veiklos pradžiai žaliavos įsigyjame dviem mėnesiams.

Duomenys 3 lentelėje.

VI.4.Baldai

Biuro baldus įsigijome iš UAB “Kegalstos” baldų salono , esančio
Taikos pr.62-128, Klaipėdoje.

Šis tiekėjas pasirinktas dėl plataus prekių asortimento , pristatymo
ir surinkimo sąlygų, prestižo ir “neišpūstų” kainų.

Duomenys 4 lentelėje.

VII.VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI

VII.1.Informacija apie vadovus

Bendrovės valdymo organai yra akcininkų susirinkimas , direktorių
valdyba ir administracija. Bendrovės direktorė ir vadovė Alma Nauliūtė,
gim. 1975m., baigusi Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą, išlaikiusi
auditoriaus egzaminus ir turinti 3 m. darbo stažą.

VII.2.Darbuotojai

Administratorė – Jurgita Mildažytė gim. 1977 m., gyvenanti
Klaipėdoje, baigusi Kauno aukštesniąją ekonomikos mokyklą, administravimo
specialybę, turinti 3 m. darbo stažą.

Auditoriai:

Irena Kanapickienė gim.1960 m. gyvenanti Klaipėdoje, baigusi Vilniaus
universiteto ekonomikos fakultetą, darbo stažas – 14 m.

Loreta Puodžienė gim.1978 m. gyvenanti Klaipėdoje, baigusi Žemės Ūkio
akademiją, buhalterinės apskaitos specialybę, darbo stažas – 4 m.

Vyr. Buhalterė – Jūratė Venckienė gim. 1975 m., gyvenanti
Klaipėdoje, baigusi Žemės ūkio akademiją, buhalterinės apskaitos
specialybę, darbo stažas – 5 m.

Buhalterės:

Indrė Norkienė gim.1978 m. gyvenanti Klaipėdoje, baigusi Kauno
aukštesniąją ekonomikos mokyklą, buhalterinės apskaitos specialybę, darbo
stažas – 2 m.

Aura Vanagaitė gim. 1973 m., gyvenanti Klaipėdoje, baigusi Vilniaus
universiteto ekonomikos fakultetą, darbo stažas – 5 m.

Marketingo specialistas – Vytenis Vaitiešius gim.1971 m., gyvenantis
Klaipėdoje, baigęs Kauno technologijos universiteto vadybos fakultetą,
darbo stažas – 6 m.

Konsultantas – Rytis Kazlauskas gim. 1971 m., baigęs Kauno
technologijos universiteto vadybos fakultetą, darbo stažas – 4 m.

VII.3.Darbo užmokestis

Mūsų įmonėje darbo užmokestis nustatomas taip:

Direktorei ir administratorei yra mokamas nustatyto dydžio
pareigybinis atlyginimas.

Auditoriams, buhalterėms ir marketingo specialistui darbo užmokestis
mokamas priklausomai nuo dirbtų valandų skaičiaus.

Konsultantas priimtas dirbti 0.5 etato ir jam darbo užmokestis
mokamas priklausomai nuo dirbtų valandų skaičiaus.

| |Pareigos |Darbuotojų|Atlyginimo|Metinis |Premijos Lt|
|Eil| |skaičius |fondas Lt|fondo | |
|. | | | |padidėjimas | |
|Nr.| | | |Lt | |
| | | | | | |
|1. |Direktorė |1 |2000 |200 |200 |
|2. |Administrator|1 |600 |50 |50 |
| |ė | | | | |
|3. |Auditoriai |2 |4000 |400 |400 |
|4. |Vyr.buhalterė|1 |1500 |150 |150 |
|4. |Buhalterės |2 |2000 |200 |200 |
|5. |Market. Spec.|1 |900 |100 |100 |
|6. |Konsultantas |1 |600 |50 |50 |
| |Iš viso |9 |11600 |1150 |1150 |

VII.4.Organizacinė struktūra

UAB “Apskaitos ir audito konsultacinis centras” valdymo schema:

VIII.RIZIKOS ĮVERTINIMAS

VIII.1.Rizika susijusi su išoriniais veiksniais

Teikiant audito, buhalterinės apskaitos ir konsultavimo paslaugas
susiduriame su šiais veiksniais:

• Projekto sėkmingas įgyvendinimas priklauso nuo klientų gausumo.

• Valstybės įstatymų, reglamentuojančių įmonių veiklą,

nestabilumas.

• Konkurentų stiprumas ir gausumas rinkoje.

• Darbo jėgos pabrangimas.

VIII.2.Firmos silpnosios vietos

Bene vienintele savo firmos silpnąja vieta galėtume nurodyti tai, kad
mūsų firma yra neseniai įkurta, todėl yra nežinoma rinkoje, ir mes manome,
kad klientų paieška užims tam tikrą laikotarpį.

VIII.3.Rizikos mažinimo būdai

Mūsų nuomone riziką padės sumažinti šie veiksniai:

• Klientų paiešką pagreitins tai, kad firmoje dirbs darbuotojai,

turintys nemažą darbo stažą, kurie pritrauks buvusius savo

klientus.

• Greičiau įsitvirtinti rinkoje padės reklama atitinkamuose

leidiniuose.

• Konkurencinėje kovoje mums padės išsilaikyti santykinai žemos

kainos.

IX.PALŪKANŲ MOKĖJIMO IR KREDITO GRĄŽINIMO GRAFIKAS

Kredito suma 30000 Lt

Palūkanų norma 12 procentų

Kredito grąžinimo terminas 4 metai
Kredito gavimo data 2001 m. gruodžio mėn
Kredito grąžinimo pradžia 2001 m. pabaiga

Kredito grąžinimo pabaiga 2005 m. pabaiga

|Metai |Kredito |Priskaičiuot|Grąžinama |Bendra mokama|
| |likutis |a |kredito suma |suma |
| | |palūkanų | | |
|2002 |30000 |3600 |7500 |11100 |
|2003 |22500 |2700 |7500 |10200 |
|2004 |15000 |1800 |7500 |9300 |
|2005 |7500 |900 |7500 |8400 |

———————–

Direktorė

Auditoriai-2

Administratorė

Konsultantas

Marketingo specialistas

Vyr. buhalterė

Buhalterės-2

Leave a Comment