Verslo planas „Kiberniukas“

1. Santrauka
2. Marketingas, rinkos tyrimas
2.1 Situacijos analizė
2.1.1 Politinė-teisinė aplinka
2.1.2 Ekonominė aplinka
2.1.3 Konkurencinė aplinka
2.1.4 Vartotojų analizė
2.1.5 Įmonės vieta
2.2. Marketingo tikslas
2.3. Marketingo strategijos
2.3.1 Paslauga, pardavimų prognozė
2.3.2 Kaina
2.3.3 Prekių pateikimas
2.3.4 Reklama ir pardavimų remimas
3. Verslo įmonės organizavimas
3.1. Įmonės tipas ir teisinė forma
3.2. Patalpos ir jų įrengimas
3.3. Prekių įsigijimo šaltiniai
4. Įmonės valdymas
4.1. Personalo planavimas
4.2. Darbo rėžimas
4.3. Darbo apmokėjimas
5. Finansinis planas
5.1. Finansavimas, jo šaltiniai
5.2. Ilgalaikio turto prognozė
5.3. Įmonės sąnaudų prognozė
5.4. Pelno prognozė
5.5. Balanso prognozė
5.6. Finansinių rodiklių įvertinimas
5.7. Pinigų srautų prognozė
6. Priedai
7. Literatūra

MARKETINGAS, RINKOS TYRIMAS
SITUACIJOS ANALIZĖ
Firma norėdama įsitvirtinti rinkoje, privalo nuolat tobulinti savo produkciją, tirti rinka, kelti darbuotojų kvalifikaciją, pažinti vartotoją, suprasti rinkos reguliavimo mechanizmą. Verslo sėkmė priklauso nuo įmonės specializacijos ir įmonės vietos, rajono. Todėl prieš steigiant įįmonę svarbu kruopščiai išanalizuoti aplinką, ar ji yra palanki pasirinkto verslo šakai. Į marketingo aplinką reikia žiūrėti kaip į vieningą įmonę veikiančių jėgų visumą, kurioje susipina tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčių veiksnių įtaką. Tačiau analizės patogumui marketingo sprendimams svarbios aplinkos sąlygos skirstomos į bendrąsias (makro aplinka) ir specifines (mikro aplinka).
Makro aplinka – tai visuma jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos.
Didžiausia įtaką mano įmonei daro teisinė-politinė aplinka, ekonominė ir konkurencinė aplinkos.

POLITINĖ-TEISINĖ APLINKA

Įmonės veiklai svarbius teeisės aktus tikslinga skirstyti į tris grupes:
1. Reguliuojantys įmonių steigimą, įmonės vidaus veiklą.
2. Reguliuojantys įmonių santykius su lankytojais, partneriais ir konkurentais.
3. Reguliuojantys atskiras marketingo dalis.
UAB „KIBERBERNIUKAS“ direktorė(t.y. aš-Raimonda Bagdonavičiūtė) esu gerai susipažinusi su svarbiausiomis teisės normomis, reguliuojančiomis konkurenciją, vartotojų teisių ir visuomenės interesų apsaugą. Ju

uridinė sandara ir sutartys ( priedas)
Registruoti firmos vardus privalo visos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus steigiamos firmos ir jų padaliniai.
Reikalavimai firmos vardui
Firmos vardas turi būti sudarytas iš firmos rūšį nusakančio žodžio ar jo santrumpų. Registruojamas firmos vardas neturi prieštarauti visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams. Pavyzdžiui, būtų atsisakyta įregistruoti firmos vardą, kuriame yra necenzūrinių, agresyvumą ar rasizmą propaguojančių žodžių.
Firmos vardo registracija
Firmų vardai registruojami Valstybiniame Patentų Biure. Asmuo, norintis įregistruoti firmos vardą, turi paduoti paraišką Valstybiniam Patentų Biurui. Paraišką sudaro šie dokumentai:

1.prašymas įregistruoti firmos vardą, kuris yra pateikiamas nustatytos formos blanke ir kuris turi būti pildomas kompiuteriu.

2.dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis. Turi būti pateikiami du mokėjimo kvitai.

3.kiti dokumentai, jeigu jie yra reikalingi (įgaliojimai, sutikimai, leidimai, Lietuvos Respublikos firmos registravimo pažymėjimo nuorašas).

Įregistravus naują įmonę, visi reikalingi formalumai dar nesibaigia. Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja įmonę įregistruoti atitinkamose institucijose ar įmonės vadovus pasirūpinti atitinkamais leidimais. Kadangi dažnai šios registracijos turi būti atliktos per įstatymo nustatytą laiko tarpą, yra būtina šiuos veiksmus atlikti kuo greičiau, kad įmonė galėtų netrukdomai vykdyti savo veiklą.

Antspaudo įsigijimas. Dėl antspaudo gamybos yra patartina kreiptis į tuo užsiimančias įmones. Paprastai šios įmonės sutvarko visus formalumus ir pasirūpina leidimu antspaudui pagaminti.

Registravimasis Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
Be užpildyto nustatytos formos prašymo, mokesčių administratoriui ta

aip pat reikia pateikti įmonės registracijos pažymėjimą, jos įstatus, įmonės vadovo paskyrimo dokumentus.

Registravimasis PVM mokėtoju.

EKONOMINĖ APLINKA

Kiekvienas verslininkas kurdamas savo įmonę, kuria marketingo planą. Ekonomikos problemos- vienos svarbiausių šių dienų visuomenėje. Verslui didelę įtaką daro šalies ekonominis lygis.
Ekonominė aplinka- tai marketingo aplinkos komponentas apimantis ekonominę veiklą ir kintantis pagal tam tikrus dėsnius. Ekonominė aplinka veikia per gyventojų perkamos galios svyravimus. Perkamoji galia priklauso nuo:

Pajamų lygio

Kainų lygio

Kaupimo lygio
Daugumos žmonių pagrindinis pajamų šaltinis yra darbinės pajamos. Jos didėja, didėjant nacionalinėms pajamoms. Tačiau jei didėja prekių ir paslaugų kainos, keičiasi realių pajamų lygis. Manau kad ekonominė aplinka yra palanki mūsų verslui:

Paklausos didėjimas

Naudojama pigi darbo jėga

KONKURENCINĖ APLINKA

Konkurencijos tyrimas – tai tam tikroje rinkoje konkuruojančių įmonių veiklos analizė ir vertinimas. Mūsų tikslas išsiaiškinti pagrindinių konkurentų elgseną ir parengti tokias įmonės strategijas, kurios garantuotų verslo sėkmę.
Konkurentų palyginimas

Lyginimo sritis “SKYLĖ” “INTERNETAS” “BAITUKAS”
Įmonės prestižas 6 7 6
Paslaugų įvairovė 8 9 9
Kainos 8 7 7
Kokybė 7 6 9
Reklama 0 5 6
Personalas 5 6 6
Užimtos rinkos dalis 7 8 8
Vieta 9 8 10
VISO BALŲ: 50 56 65

Konkurentų apklausos tyrimo išvados:
• Klientai labiausiai nepatenkinti paslaugų kainomis.
• Respondentams labai svarbus įmonės prestižas ir aptarnavimo kokybė.

ĮMONĖS VIETA

Mes esame interneto svetainės savininkai, ir ne mes eisime pas klientus, o jie lankys mūsų įstaigą. Tai gi vieta, kur įsikursime, darys nemažą įtaką mūsų verslui. Mūsų įmo9nės pastangos turi būti skirtos patenkinti kuo didesnę dalį aptarnaujamo rajono klientų. Todėl labai svarbu žinoti kaip klientas renkasi interneto svetainę, kodėl ji

is turėtų lankytis mūsų svetainėje, o ne pas konkurentus. Įmonės vietos sąlygas formuojančius veiksnius reikėtų jungti į šias penkias gr.:
• Paklausa
• Konkurencija
• Pasiekiamumas
• Pastatas, patalpa
• Kita
Mūsų įmonė įsikūrusi Kauno miesto centre (Donelaičio 69 g.). Šią vietą mes pasirinkome dėl šių priežasčių:
• Geras pasiekiamumas
• Didelis žmonių srautas
• Miesto centre daug mokyklų, kolegijų, universitetų
• Šalia yra saugoma automobilių stovėjimo aikštelė
• Tvarkingas pastatas ir patalpos
Vartotojų tyrimai ir konkurentų analizė rodo, kad verslo idėja steigti interneto svetainę Kauno centre yra tikslinga, nes kaip rodo apklausos naujieji klientai būtinai lankytųsi naujai įsteigtoje įmonėje. Todėl naujai steigiama įmonė atsižvelgdama į kitų interneto svetainių trūkimus, gali įgyti pranašumą rinkoje.

VARTOTOJŲ ANALIZĖ

Vartotojai tai pats svarbiausias elementas. Potencialūs interneto svetainės vartotojai jaunimas arba studentai. Šiuo metu labai populiarus internetas, todėl šios paslaugos paklausa didėja. Norint išsiaiškinti potencialių vartotojų nuomonė apie internetines svetaines, buvo parengta anketa, kuri padės įvertinti jų paslaugų paklausą. ( priedas ).
Anketinės apklausos analizė. Apklausoje dalyvavo 30 respondentų.
Iš 30 respondentų daugumą sudarė vyrai 67 procentus visų respondentų ( 20 ), o moterys – 23 procentus visų respondentų ( 10 ). Apklaustųjų amžius svyravo nuo 15-30 metų.

Pirmasis apklausos klausimas buvo KUO JŪS ŠIUO METU UŽSIIMATE .Buvo įvairiausių atsakymų. Daugiausia iš jų buvo kurie mokosi ( 60%), studijuoja ( 33%), dirba (2%). Respondentų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas

Į kausimą AR JŪSŲ MIESTE PAKANKAMAI INTERNETO SVETAINIŲ 97 % respondentų atsakė kad pakankamai, o 3% per daug. Atsakymai pavaizduoti

Į klausimą KAIP DAŽNAI LANKOSI INTERNETO SVETAINĖSE d

daugiausia atsakymų buvo, kad 2-3 kartus per mėn.

Labai norėjome sužinoti, ką respondentai mano apie naujai susikūrusias interneto svetaines, todėl buvo pateiktas klausimas AR LANKOTĖS NAUJAI SUSIKŪRUSIOSE INTERNETO SVETAINĖSE. 67 % respondentų atsakė, kad Dažnai, o 33% – retai.

Paklausus respondentų klausimo KAS JUOS SKATINA LANKYTIS INTERNETO SVETAINĖSE sulaukėme tokių atsakymų

Į klausimą KIEK PINIGŲ SKIRIATE LANKYTIS INTERNETO SVETAINĖSE 33% atsakė kad iki 5 lt., 50 % – 5-10 lt, ir 17 % – 10-15 lt., o interneto svetainėse respondentai naudojasi interneto paslaugomis 45%, o kompiuteriniais žaidimais 55 %.

Anketinės apklausos išvados:
• Daugiausia interneto svetainėse lankosi moksleiviai nuo 15 iki 20 metų
• Didelę įtaką interneto svetainių paklausai turi nuolaidos ir reklama.
• Daugiausia respondentų lankosi interneto svetainėse 2-3 kartus per mėnesį ir išleidžia jų teikiamoms paslaugoms 5-10 lt.
• 15-20 metų jaunimas daugiausia žaidžia kompiuterinius žaidimus, vyresnieji mieliau pasirenka interneto paslaugas.

MARKETINGO TIKSLAS

Pirmas ir svarbiausias marketingo planavimo etapas yra teisingas įmonės tikslų suformavimas. Mūsų tikslas patenkinti visų kauniečių ir miesto svečių, kurie lankosi interneto svetainėje lūkesčius ir poreikius, steigti jaukią aplinką ir gera aptarnavimą, nebrangiomis kainomis interneto svetainę.
Tikslas- tai teiginys išreiškiantis įmonės egzistavimo tikslą ir veiklos prasmę. Įmonės tikslai- tai numatytos užduotys, kurias reikia įvykdyti per numatytą laiką.
Pagrindiniai tikslai:
• Gauti pelną;
• Kaupti kapitalą.
Artimesni tikslai:
• Padidinti veiklos apimtis;
• Pritraukti kuo daugiau lankytojų;
• Patenkinti vartotojų lūkesčius.
Tolimesni tikslai:
• Sumažinti konkurenciją
• Mažinti kaštus, siekiant gauti kuo didesnį pelną.
Mūsų tikslas patenkinti visų kauniečių ir miesto svečių, kurie lankosi interneto svetainėje lūkesčius ir poreikius, steigti jaukią aplinką ir gera aptarnavimą, nebrangiomis kainomis interneto svetainę.

1. MARKETINGO STRATEGIJOS

UAB “KIBERBERNIUKAS” paslaugų įvedimo į rinką stadijoje naudos plačią įsiterpimo strategiją. Mūsų teikiamų paslaugų kainos bus lyginamos su kitų firmų analogiškų paslaugų kainomis ir steigiamasi jas sumažinti, pastoviems klientams suteiksime nuolaidas, tuo pritraukiant kuo daugiau vartotojų. Taip pat bus skiriamos lėšos įmonės reklamai. UAB “KIBERBERNIUKAS” paslaugų augimo stadijoje papildomų darbuotojų samdyti neplanuojama, tuo mažinant firmos išlaidas. Tačiau perėjus įmonei paslaugų brandos stadiją naujų darbuotojų priėmimas bus neišvengiamas, taip pat planuojamas marketingo priemonių modifikavimas.
Paslaugos teikiant paslaugas bus taikoma optimaliausia kainodaros strategija – kad kainos nebūtų didesnės nei konkurentų. “ KIBERBERNIUKAS” – teikiamų paslaugų kainos bus optimalios.

PASLAUGA, PARDAVIMŲ PROGNOZĖ
Prekė ir paslauga marketingo komplekse – tai visuma fizinių ir funkcinių savybių, skirtų vartotojo poreikiams tenkinti. Šis marketingo komplekso elementas naujose įmonėse dažnai sutampa su pačia verslo idėja. Savo veiklą pradedame įsitikinę savo paslaugų reikalingumu.
Mes teiksime vartotojams internetines paslaugas ir kompiuterinius žaidimus. Pagrindinė mūsų firmos planuojama veikla – teikti internetines paslaugas vartotojams neturintiems galimybių internetu naudotis namuose, bei prekiausime kanceliarinėmis prekėmis. Šalutinė veikla – turnyrų rengimai ir leisime nuomoti patalpas kompiuterinių žaidimų renginių organizatoriams. Jeigu mums pavyks įgyvendinti savo užsibrėžtą tikslą, gavus papildomų lėšų stengsimės išplėsti savo filialus kituose miestuose. (priedas)
KAINOS

Kaina- tai vertė, kurią vartotojas sumoka už mainus, skirtus jo poreikių tenkinimui.

Kainų politikos priemonės

I.)Kainos dydis.

II.)Nuolaidos

III.)Tiekimo sąlygos

IV.)Atsiskaitymo sąlygos
Kainų politika-visuma priemonių, kurios užtikrina prekių ir paslaugų realizavimo didėjimą.

I.) Kainos dydis
1.Kai produktas nėra naujas įmonės naudojasi 3 kriterijais:
a)Produkto savikaina (- prekybos įmonėje: kaina, mokama gamintojui;gamybos įmonėje-visų sąnaudų suma)
b)Paklausa . (Reikia rinkti duomenis – kokią kainą sutiks mokėti pirkėjas kaip jis reaguos į kainos padidinimą)
c)Konkurentų kainomis. (Gali būti Netiesioginė konkurencija- kai prekės gali keisti viena kitą nebūdamos panašios. Bet nėra jokios garantijos, kad pirkėjas pasibaigus vienai pasirinks kitą. Tiesioginė konkurencija bus tada, kai įmonės išleista prekė susidurs su panašia)
Kainų strategija susijusi įmonės tikslais ir turi juos atspindėti. UAB” KIBERBERNIUKAS” nustatydama paslaugų kainas sieks padengti visas išlaidas ir gauti kuo didesnį pelną.
Bus teikiamos internatines paslaugos visą parą ir visomis savaites dienomis, bet kuriuo paros metu galima bus pasistiprinti energetiniais gėrimais, ar užsisakyti užkandžių. Naktimis bus taikomos nuolaidos, kurios padės pritraukti daugiau vartotojų ir ilgesniam laikui. Jei vartotojas užsisako ilgesniam laiku, jam gali būti taikomos nuolaidos. Tai bus puiki pramoga tiek vaikams, tiek suaugusiems klientams, nes internetinės galimybės atveria plačius pažinimo vartus. Žaidimų turnyrai padės privilioti daugiau klientų. Pastoviems klientams bus suteikiamos galimybes įsigyti klubo nario kortelę, kuri suteiks papildomas nuolaidas.

Svarbu sukurti tokia nuolaidų sistemą, kuri padidintų paklausą ir būtų atsakas į kitų konkurentų kainų politiką. Nuolaidos (3 priedas)

Eil. Nr. Produktas Kaina, Lt.

paslauga
1. Internetas ( 1 val. ) 4,00
2. Kompiuteriniai žaidimai (1 val. ) 3,00

PREKIŲ PATEIKIMAS
Mūsų firmos paslaugų teikimo kanalo tipas yra tiesioginis. Kitaip tariant tai pirmo lygio pateikimo kanalas, kadangi savo paslaugas teikiame tiesiogiai, o ne per tarpininkus. Klientą mes aprūpinsime visokeriopa pagalba ir stengsimės atsakyti į jų visas užklausas ir klausimus. Kiekvienas klientas atėjęs gaus to ko ieškojo.

REKLAMA IR PARDAVIMŲ RĖMIMAS
Užregistravus įmonę tam tikru pavadinimu, atidarius sąskaitą banke, pasidarius antspaudą, užsirašius visokiose valdžios institucijose, negalime ramiai atsipūsti ir užsiimti taip trokštama veikla.

Rėmimo politika

Rėmimas padeda užmegzti ryšį tarp įmonės ir jų klientų. Mūsų įmonės tikslas yra pasiekti, kad vartotojas pirktų mūsų prekes ar naudotųsi mūsų teikiamomis paslaugomis. Yra keturios rėmimo rūšys:
1.reklama;
2.pardavimų skatinimas;
3.asmeninis pardavimas;
4.populiarinimas.
Reklama- tai viešas skelbimas, skatinantis pirkti parduoti, nuomoti prekes ar siūlantis paslaugas.

Reklama gali turėti vieną ar keletą tikslų:
a)informacinė reklama, kai siekiama pateikti naują prekę;
b)įtikinimo reklama, kai siekiama, kad pirkėjas pirktų prekes iš vienos firmos;
c)priminimo reklama kai stengiamasi palaikyti dėmesį produktui;

Reklamos tikslai plėsti žinojimą apie prekę, sudominti, sukelti norą pirkti ir paskatinti veiksmą. Reklama turi būti pagrįsta juridiškai, įvertinta specialistų, kurie laiduoja už produkto sveiką ir saugų panaudojimą.Turi būti ekonomistų įvertintas, kurie nustato, kad produktas leidžia varotojui sutaupyti.
Be reklamos pradedanti įmonė nelabai gali pasiekti gerų rezultatų, todėl reikia sukurti tokias reklamavimo programas, kurios garantuotų tinkamą reikiamų paslaugų pristatymą bei įvedimą į rinką. Todėl interneto svetainė, kaip rėmimo fondą, naudos reklamą.
UAB “KIBERBERNIUKAS” reklamavimo ir stimuliavimo strategija pradžioje bus nukreipta į įmonės atidarymą, su kuriuo bus papildomos nuolaidos pirmiems klientams. Tam kad pritraukti kuo didesni vartotojų kiekį pirminei reklamai skirsime didesnį kiekį lėšų. Kaip vieną reklamos sudedamųjų daliu galima laikyti 15% nuolaidą, kuri bus suteikta pirmiems 100 klientų. Reklamą naudosime paprasti, nesudėtingi šūkiai. Reklamai naudosime tokias priemones, kaip : reklaminiai bukletai, reklama spaudoje, reklama internete. Reklamai skiriame ~5000 Lt. į metus. Pradiniu momentu, įmonei tik pradėjus savo veiklą, numatomas intensyvesnis paslaugų propagavimas, bus siekiama atkreipti dėmesį į naujos įmonės susikūrimą.
Ta reklama kuri skelbiama internete, spaudoje yra skirta plačiai vartotojų auditorijai iš kurios mes nesitikime didelio klientų antplūdžio, pagrindinė mūsų reklama bus sutelkta mūsų rajono ribose. Didžiausią dėmesį skirsime reklamai viename iš populiariausių informacinių technologijų žurnalų Lietuvoje “ Naujoji Komunikacija” kuri pritraukia didžiausią kompiuteriais besidominčia vartotojų auditoriją.
Reklamai skirtų lėšų kiekis gali kisti, tam įtakos turės mūsų teikiamų paslaugų paklausos, reklamai išlaidos gali tiek išaugti, tiek ir sumažėti, bet stengsimės palaikyti 5000 Lt. ribą.

Reklamos išlaidos metams, Lt.
Reklamos vieta Reklamos tekstų sk. per metus Teksto kaina, Lt. Suma, Lt.
Žurnalas
“ Naujoji komunikacija”

12 11 132
Lankstinukai 200 0.5 100
Vizitinės kortelės 200 03 60
Internete 300 15 4500
VISO: 4792

ĮMONĖS VALDYMAS
ĮMONĖS TIPAS IR TEISINĖ FORMA
Nemažą Lietuvoje Veikiančių įmonių dalį sudaro uždarosios akcinės bendrovės.
Akcijos (stock/share) – tai įvairių tipų akcinių bendrovių leidžiami investicijų vertybiniai popieriai, rodantys, kad jų savininkai – akcininkai dalyvauja formuojant akcinės bendrovės kapitalą, ir suteikiantys turines ir asmenines neturtines teises, arba paprasčiau sakant, akcijos – tai bendrovės nuosavybės vienetą paliudijantis sertifikatas.
Svarbiausi akcinės bendrovės privalumai yra ribota nuosavybės bendrininkų, atsakomybė už bendrovės įsipareigojimus, veiklos tolydumas ir galimybės didinti kapitalą plečiant bendrovės ūkinę veiklą. Palyginti su individualiomis įmonėmis pagrindinis jų privalumas yra tas, kad turtinė atsakomybė yra ribota : nariai už įmonės skolas ir įsipareigojimus atsako tik ta turto dalimi, kurią jie įneša įsigydami akcijas.

Jis turi teisę gauti atitinkamą dalį pelno, o balsuodamas už vadovybės pasiūlymus, gali išreikšti savo nuomonę (nors paprastai nelemiančią) dėl verslo valdymo. Kiekvienas akcininkas gaus dividendus už akcijas. Dividendai – tai pinigų išmoka akcininkams, per tam tikrą laiką kiekvienai akcijai tenkinti korporacijos gryno pelno dalis.
UAB “ KIBERBERNIUKAS” struktūra sudaryta iš akcininkų, kurie susirinkimuose sprendžia pagrindinius klausimus apie firmos veiklą.
Kiekvienas akcininkas gaus dividendus už akcijas. Koks bus procentas tai priklausys nuo firmos uždirbtų pajamų . Palūkanos bus skaičiuojamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Įmonės firminis ženklas (6 priedas).

Akcijų paskirstymas
Eil.Nr. Akcininkai (vardas, pavardė, asmens kodas) Pareigos Nominali akcijos vertė, Lt. Akcijų sk./proc. Akcijų vertė, Lt.
1. R. Bagdonavičiūtė, 48211131212 Direktorė 500 40 200000
2. G. Bagdonavičius, 38311260984 Direktoriaus pavaduotojas 500 30 150000
3. J. Šerkšnas, 38403171239 Vyr. buhalteris 500 30 150000
VISO: 100 500 000

PATALPOS IR JŲ ĮRENGIMAS
• Savo sukurtai firmai patalpas pasirinkome miesto centre, Donelaičiui 69. g. Patalpos pasirinkome dėl šių priežasčių : Geras pasiekiamumas
• Didelis žmonių srautas
• Miesto centre daug mokyklų, kolegijų, universitetų
• Šalia yra saugoma automobilių stovėjimo aikštelė
• Tvarkingas pastatas ir patalpos

Manome, kad pasirinkome tinkamą vietą verslui plėtoti. Patalpas bus nuomojamos.
Patalpų rekonstrukcijos išlaidų sąmata
Eil. Nr. Rekonstrukcija Suma, lt.
1. Sienų dažymas 600
2. Lubų baltinimas 400
3. Grindų danga 800
4 Durys 3000
5 Elektros instaliacija 400
6 Signalizacijos įranga 2000
7 Kanalizacijos sutvarkymas 500
9 Naujų langų įstatymas 5000
10 Žaliuzių įrengimas 200

Iš viso: 12900

Rekonstravus įsigytas patalpas numatomas toks patalpų išplanavimas ( priedas ):
• Koridorius 4 m² (Skirta drabužiams pakabinti, taipogi čia bus skelbimu lenta apie vykstančius turnyrus bei nuolaidas)
• Kompiuterių salė 140 m² (Patalpa kompiuteriams, darbo stalams ir kėdėms)
• Administracija 10 m² (Klientų aptarnavimas, bei kasa)
• Sandėliukas 2 m²
• Tualetas 6 m²

Įrengimai. Kad UAB „ KIBERBERNIUKAS“ galėtų veikti ir funkcionuoti, jei reikia įsigyti jų veiklai plėtoti reikalingų priemonių. Veiklai reikalingos įrangos sąrašas bei išlaidos pateikiamos (5 priede).

1. 21 kompiuterių
 Intel Pentium 4 2,
 DDR RAM 512,
 HDD 30GB,
 Leadtek GeForce4 128MB,
 LAN,
 AUDIO,
 PHONES,
 LG B700P FLATRON 17’ SVGA MONITOR,
 Keyboard,
 Optical mouse.
2. Programinė įranga
 Windows 2000 profesional,
 Žaidimų serveris ( “Counter Strike” ir kiti)
3. Baldai
 25 kėdės,
 1 biuro stalas,
 20 kompiuterinių staliukų,
 Baro stalas,
 2 lentynų,
 kabykla,
 skelbimų lenta,
 Baro reikmenys,
 3 kriauklės,
 2 klozetai.
 2 stalinės lempos,
 1 pakaba
 1 veidrodis
 1 muzikinis centras
 1 sieninis laikrodis
 12 šviestuvų,
 3 šildytuvai,
 2 gesintuvai
4. Kanceliarija.
5. Spausdintuvas, skeneris, kasos aparatas
6. Apsaugos sistemos, 20 judesio daviklių.

Kompiuterius savo firmai mes pirkome iš UAB “KIBERNETIKOS PASAULIS” todėl, kad perkant šioje firmoje mums buvo pasiūlyta ypatinga nuolaida, garantinis laikotarpis 3 metai. Mes klientus aptarnausime tik firmos patalpose, tai firmai priklausančių mašinų nebus būtinybės turėti, o papildomoms dalims kompiuterių tobulinimui naudosime asmeninį transportą.
Komunalinės paslaugos.
Elektra – 27 ct/kW
Šaltas vanduo – 3.11 Lt/m3
Karštas vanduo – 11.85 Lt/m3
Per mėnesį planuojame sunaudoti 6 m3 šalto ir 7 m3 karšto vandens ir 900kW elektros energijos. Tai visos numatomos išlaidos: 4135 Lt

PREKIŲ ĮSIGIJIMO ŠALTINIAI

Didelę įtaką įmonės apyvartai ir pelnui turi prekių tiekimas.
Tiekimo terminai – tai laikotarpis nuo pirkėjo užsakymo pateikimo momento iki prekes gavimo.

Tiekimo patikimumas – tai tikimybe, kad bus prisilaikyta tiekimo termino. Jis priklauso nuo tiekimo parengties, t.y. kaip tiekėjas sugeba gautą užsakymą iš turimų atsargų įvykdyti.
Prekių pristatymo kokybę lemia du parametrai: tiekimo rūpestingumas (ar buvo gautos tos prekės ir koks jų kiekis,
kokios ir kiek buvo užsakyta) ir pristatytų prekių būklė (ar jos buvo tinkamai įpakuotos ir transportuojant nesugadintos).
Netinkama prekių pristatymo kokybė duoda pagrindą pareikšti tiekėjui pretenzijas.
Tiekiamos prekės turi būti aukštos kokybės ir kuo mažesnė kaina, tai nulems didesnį klientų pritraukimą, o tuo pačiu ir didesnę apyvartą. Todėl mes kruopščiai išanalizavome visus tiekėjus ir pasirinkome sau tinkamus.

PERSONALO PLANAVIMAS

Įmonės personalą sudarys:
• Direktorius
• Direktoriaus pavaduotojas
• Vyr. Buhalteris
• Personalo vadovas
• Darbuotojai.
Parenkant personalą didelis dėmesys bus skiriamas šiems jų gebėjimas:
• Aktyvumas
• Bendravimas su klientas
• Kruopštumas
• Sąžiningumas
• Atsakingumas.

Organizacinė valdymo struktūra – tai pareigų, teisių ir atsakomybės paskirstymo forma tarp tarpusavyje susijusių funkcinių vietų, realizuojančių konkrečius valdymo procesus. Kad įmonė dirbtų kuo sėkmingiau, valdymo darbas turi būti atskirtas nuo specifinio funkcinio darbo.
UAB “KIBERBERNIUKAS“ valdymo struktūra nėra sudėtinga, nes visas valdymo funkcijas atlieka vienas asmuo – direktorius ( žr. Žemiau pateiktą schemą ). Direktorė bus R. Bagdonavičiūtė, kuri atsakys už visas valdymo funkcijas, ves UAB reikalus, prižiūrės bendrovės sąskaitas bei bendrovės apskaitos žurnalą, nustatinės darbuotojų atlyginimus. Sudarinės kontraktus su įvairiomis firmomis. Direktoriaus pavaduotojas G. Bagdonavičius atsakingas už interneto paslaugų tiekimą, bei reklamos organizavimą, o vyr. buhalteris J. Šerkšnas atsakingas už finansinę įmonės veiklą. Personalo vadovas bus atsakingas už darbuotojus.

organizacinė valdymo schema

DARBO RĖŽIMAS
Darbo laikas. UAB „KIBERBERNIUKAS” direktoriaus, jo pavaduotojo vyr. buhalterio darbo grafikas : 9.00 – 17.00
Kiti darbuotojai dirba 8 val. Per parą, išskyrus 4 tinklo administratorius kurie dirba slenkančiu grafiku pamainomis 24 valandas per parą.

DARBO APMOKĖJIMAS

Darbo užmokestis yra svarbiausia paskata, kad darbuotojas stengtųsi kuo geriau dirbti. Prekyboje darbo užmokestis yra darbo, kaip įmonės veiklos faktorius, kaina. Tai darbo sutartyje numatytas darbuotojo atlyginimas už atliktą darbą. Mokant už darbą, yra taikomos darbo apmokėjimo formos ir sistemos: laikinė ir vienetinė.
Laikinis-darbo apmokėjimas susijęs su dirbto laiko trukme.
Vienetinis- darbo apmokėjimas taikomas

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius, žm. Pareigybinis atlyginimas, Lt. Metinis darbo užmokestis, Lt. Įmokos soc. draudimui, Lt.
Direktorius 1 1000 12000 5580
Direktoriaus pavaduotojas 1 900 10800 3720
Vyr. buhalteris 1 900 10800 3720
Darbuotojai 4 1600 19200 20832
VISO: 54800 33843

FINANSINIS PLANAS
Vienas iš svarbiausių gero verslininko bruožų, kuri privalau turėti ir aš, tai tvirtas finansų valdymo supratimas bei bendras mokėjimas elgtis su pinigais.
Prieš planuojant pradėti nuosavą verslą, būtina apgalvoti, kokios galėtų būti ir yra bendrosios įkūrimo finansinės galimybės, kokie yra patikimiausia finansavimo keliai, per kiek laiko atsipirks įnešti į verslą pinigai ir ar iš viso jie atsipirks. Naudodami nuosavas lėšas savininkai turi nustatyti, kiek jiems reikės lėšų bendrovės steigimui ir pačiai verslo pradžiai, o taip pat, koks yra prognozuojamas pelnas pirmiesiems veiklos metams.
UAB ”KIBERBERNIUKAS” vadovai su savo turimomis lėšomis ir banko paskola, įkūrė šią firmą. Versle dalyvauja steigėjo lėšos bei savininko turtas. Šių šaltiniu santykis bei lėšų panaudojimas yra išreiškiamas toliau pateiktoje lentelėje.

FINANSAVIMAS, JO ŠALTINIAI

Lėšų poreikis
Tūkst.

Lt.
Finansavimo šaltiniai
Tūkst.

Lt.

1. Ilgalaikis turtas
1.1. patalpos
1.2. įrankiai
1.3. įrengimai
1.4. kt. ilgalaikis turtas

2. Trumpalaikis turtas
2.1. atsargos
2.2. kt. trump. turtas

3.Įmonės steigimo išlaidos

4.Pinigai

2400
164700

12900
1. Akcininkų nuosavybė
1.1. Akcinis kapitalas
1.2. Akcininkų paskolos
1.3. Rezervai

Viso

500000 Viso 500000

ILGALAIKIO TURTO PROGNOZĖ
Eil. Nr. Igalaikio turto objektas Kiekis Kaina Suma Tarnavimo laikas Nusidėvėjimas per 1 mėn. Nusidėvėjimas per 2005 m. Nusidėvėjimas per 2006 m.
1 Kompiuteris 40 3700 148000 3 3700 22200 44400
2 Kasos aparatas 1 2000 2000 5 30 180 360
3 Skeneris 1 350 350 5 5 31,5 63
4 Spausdintuvas 1 850 850 3 21 127,5 255
5 Šildytuvas 2 300 600 3 15 90 180
6 Spec. stalas 1 350 350 5 5 31,5 63
7 Komp. Staliukai 40 150 6000 5 90 540 1080
8 Kabykla 1 50 50 5 1 4,5 9
9 Kriauklė 3 400 1200 6 15 90 180
10 Klozetas 2 400 800 6 10 60 120
11 Kėdės 40 100 4000 3 100 600 1200
12 Apsaug. Sistemos 1 500 500 3 13 75 150
13 Programinė įranga 1 10000 10000 5 150 900 1800
14 Skelbimų lenta 1 50 50 3 1 7,5 15
15 Stalinės lempos 2 50 100 1 8 45 90
16 Šviestuvai 12 100 1200 1 90 540 1080
17 Gesintuvai 2 150 300 10 2 13,5 27
18 Judesio davikliai 5 100 500 5 8 45 90
19 Seifas 1 300 300 10 2 13,5 27
20 Spinta 1 800 800 5 12 72 144
21 Telefonas 1 200 200 3 5 30 60

viso: 178150 4283 25696,5 51393

ĮMONĖS SĄNAUDŲ PROGNOZĖ
Eil.Nr Sąnaudų rūšys 7 8 9 10 11 12 Pirmieji metai iš viso Antrieji metai iš viso
1 Prekių savikaina 10000 1100 12000 13000 14000 15000 65100 130200
2 Pardavimų sąnaudos 5244,76 3388,70 2884 2894,30 2420,50 2410,20 19242,46 38484,92
2,1 Pardavimų paslaugos 300 290 300 310 350 340 1890 3780
2,2 Mark. Rėmimo sąnaudos 4792 3000 2500 2500 2000 2000 16792 33584
2,3 Kitos pard. sąnaudos 152,76 98,70 84 84,30 70,50 70,20 560,46 1120,92
3 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 8184,83 7797,83 7797,83 7797,83 7797,83 7797,83 47173,96 94347,93
3,1 Nuoma 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000 24000
3,2 Remontas 12900 0 0 0 0 0 12900 25800
3,3 Patalpų eksplotacija 0 0
3,4 Atlyginimas už darbą 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000 48000
3,5 Soc. Draudimas 1320 1320 1320 1320 1320 1320 7920 15840
3,6 Mokesčiai ( garantinis ir nekilnojamo turto ) 11 11 11 11 11 11 69 137,35167
3,7 Transportas
3,8 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 239,26 239,26 239,26 239,26 239,26 239,26 1435,56 2871,12
3,9 Atidėjimas kapitaliniam remotui
3,1 Atidėjimas kitamįsipareigojimui
3,11 Kitos sąnaudos 614,12 227,12 227,12 227,12 227,12 227,12 1749,73 3499,45
IŠ VISO 13429,59 11186,53 10681,83 10692,13 10218,33 10208,03 66416,42 132832,85

PELNO PROGNOZĖ
BALANSO PROGNOZĖ
FINANSINIŲ RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS
PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ
PRIEDAI
(1 priedas)
Juridinė sandara ir sutartys
1. Šie įstatai yra teisinis dokumentas, sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymu.

1.2.Uždaroji akcinė bendrija ( UAB ) “KIBERBERNIUKAS” yra juridinis asmuo, turi pavadinimą, savarankišką balansą, savo sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose, apvalų antspaudą su įrašu “Lietuvos Respublika” ir atlieka finansines operacijas pagal nustatytas taisykles.

1.3. UAB “KIBERBERNIUKAS” yra savarankiška savo veikloje, besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir įstatais. Jos būstinė yra Kaune, Donelaičio 69 g.
1.4. Bendrovė turi komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji gali:

1.4.1. Pirkti, nuomoti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.

1.4.2. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teisę, taip pat iškeisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius.

1.4.3. Verstis komercine – ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

1.4.4. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigines lėšas už palūkanas, nustatomas sutartimi.

1.4.5. Nustatyti savo teikiamų paslaugų, produkcijos ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir normatyvus reguliuoja valstybė.

1.4.6. Priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį.

1.4.7. Priimti ir keisti įstatus.

1.4.8. Steigti kitas įmones ( filialus, skyrius ), būti kitų įmonių dalininku ar valdytoju.

1.4.9. Skirti lėšų labdarai.

1.5. UAB yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turu. Valstybė neatsako už bendrovės įsipareigojimus, atsako tik už akcijas sumokėta suma.

1.6. Bendrovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.7. Bendrovės steigėjai yra fiziniai asmenys.

2 . Komercinė – ūkinė veikla

2.1. Didmeninė, mažmeninė, komiso prekyba.

2.2. Užsienio prekybos pirkimo – pardavimo operacijos.

2.3. Parduotuvių ir kitų prekybos taškų steigimas.

2.4. Ryšio priemonių komplektavimas.

2.5. Prekyba už valiutą.

3 . Įstatinis kapitalas, jo sudėtis

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 500000 litų.

3.2. Įstatinis kapitalas paskirstytas į 1000 paprastųjų akcijų. Vienos akcijos vertė 500 litų.

3.3. Bendrovė steigiama uždaru būdu, t.y. visas akcijas įsigyja steigėjas.

3.4. Bendrovės steigėjai, pasirašydami steigimo sutartį, apmeta visų akcijų vertę.

3.5. Kiekvieno akcininko įmokėta dalis nurodoma akcininkų registracijos knygoje ir buhalterinės apskaitos dokumentuose, akcininkams iš duodami sertifikatai.

3.6. Įstatinį kapitalą bendrovė gali padidinti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, įstatymo nustatyta tvarka.

3.7. Papildomai išleistos akcijos įgyjamos visiškai apmokėjus emisijos kainą. Papildomai išleistos akcijas pasirašo steigėjai.

4. Akcininkų teisės ir pareigos

4.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.1.1. Gauti bendrovės pelno dalį ( dividendą ), kurio dydį nustato visuotinas akcininkų susirinkimas.

4.1.2. Gauti likviduojamos įmonės turto dalį.

4.1.3. Nemokamai gauti akcijų, jei iš bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas.

4.1.4. Pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas.

4.2. Akcininkas turi šias asmenines turtines teises:

4.2.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Viena vardinė paprastoji akcija jos savininkui suteikia vieno balso teisę.

4.2.2. Remiantis Akcininkų bendrovių įstatymo 15 str. 7 punktu, gauti informaciją visais bendrovės veiklos klausimais.

4.2.3. Apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo bei administracijos nutarimus.

4.2.4. Būti revizoriumi.

4.2.5. Akcininkas neturi balso teisės, tvirtinant tarifinių įnašų įvertinimo klausimus.

4.3. Akcininkas neturi jokių mokestinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus bendrovės steigimo sutartyje numatyta tvarka, apmokėti visų pasirašytų akcijų emisijos kainą.

4.4. Vardinės akcijos savininkas gali parduoti ar kitaip perduoti kito asmens nuosavybėn tik visiškai apmokėtas akcijas ir tik gavęs visuotinio akcininkų daugumos sutikimą. Ši nuostata netaikoma, kai akcijos pateikiamos testamentu ir pereina kito asmens nuosavybėn kaip palikimas.

5 . Bendrovės valdymas

5.1. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracija. Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaroma.

5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jis gali:

5.2.1. Keisti ir papildyti bendrovės įstatus.

5.2.2. Rinkti revizorius.

5.2.3. Atšaukti revizorių ir bet kurį administracijos darbuotoją.

5.2.4. Nustatyti revizoriaus atlyginimą.

5.2.5. Tvirtinti nepiniginių ( turtinių ) įnašų vertę.

5.2.6. Padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą.

5.2.7. Likviduoti ar reorganizuoti įmonę.

5.2.8. Samdyti ekspertus bendrovės dokumentacijai patikrinti.

5.2.9. Leisti parduoti ar kitaip perduoti kitų asmenų nuosavybėn vardines akcijas.

5.2.10. Išleisti akcijas.

5.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas organizuojamas Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. numatyta tvarka.

5.4. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, kurių akcijų nominali vertė nemažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

5.5. Susirinkimo nutarimai priimami balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 5 skirsnio 5.2.1 , 5.2.3 , 5.2.6 , 5.2.7 punktuose nurodytais atvejais. Šiais atvejais sprendimai priimami 2/3 balsų. Revizorių, ne daugiau kaip 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

6 . Administracija

6.1. Parduotuvės administracijos vadovas yra direktorius, kurį trejiems metams skiria bendrovės steigėjai.

6.2. Direktorius:

6.2.1. Savarankiškai sprendžia gamybinius, organizacinius, prekybinius, finansinius klausimus.

6.2.2. Pateikia klausimus svarstyti visuotinam akcininkų susirinkimui.

6.2.3. Atstovauja bendrovei.

6.2.4. Priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus.

6.2.5. Tvirtina ketvirtinį ir metinį balansą.

6.2.6. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose.

6.2.7. Be įgaliojimų veikia įmonės vardu ir duoda įgaliojimus vykdyti jo kompetencijos funkcijas.

6.3. Bendrovės direktorius kartu su vyriausiuoju finansininku atsako už ūkinės veiklos ir turto buhalterinę – finansinę apskaitą.

6.4. Bendrovės administracija ar kitas darbuotojas, pažeidęs šiuos įstatus, darbo drausmę ar kitais veiksmais padaręs žalą bendrovės interesams, gali būti atleistas iš darbo.

7. Revizorius

7.1. Revizorių 4 metams gali rinkti visuotinis akcininkų susirinkimas, arba revizijai atlikti gali būti sudaroma sutartis su fiziniu asmeniu.

7.2. Revizoriumi negali būti administracijos vadovas, bendrovės vyriausias finansininkas.

7.3. Revizorius privalo:

7.3.1. Tikrinti bendrovės metinį balansą ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus.

7.3.2. Akcininkų susirinkime pranešti apie visus pažeidimus.

7.3.3. Revizorius turi teisę atlikti bet kokį bendrovės patikrinimą visuotinio akcininkų susirinkimo pavedimu.

8 . Pelno paskirstymas

8.1.bendrovės pelnas turi būki paskirstomas ne vėliau kaip per 3 mėnesius po ūkinių metų pabaigos, prieš tai patvirtinus metinį balansą. Nutarime dėl pelno paskirstymo turi būti nurodyta:

8.1.1. Balansinis pelnas.

8.1.2. Privalomi mokėjimai iš pelno.

8.1.3. Dividendai.

8.1.4. Atskaitymai į rezervo fondus.

8.1.5. Plano naudojimas darbuotojų premijoms.

8.1.6. Pelno likutis.

8.2. Jeigu privalomų atsargos ir kapitalo rezervų fondo dydžio suma mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, tai atskaitymai į privalomąjį atsargos fondą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/5 grynojo pelno.

9 . Dividendų skelbimas ir mokėjimas

9.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jo turimų apmokėtų akcijų nominalioms vertėms.

9.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip kreditorius.

9.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei bendrovė yra nemoki.

9.4. Dividendus bendrovė išmoka pinigais, jeigu akcininkas neprieštarauja, dividendas jam gali būti išmokėtas materialinėmis vertybėmis.

9.5. Dividendai pradedami išmokėti per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo paskelbtas dividendas, dienos.

10 . Bendrovės pranešimų paskelbimas

10.1 Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako direktorius arba likvidatoriai. Nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku.

10.2. Apie likviduojamą bendrovę viešai skelbiama spaudoje tris kartus ne mažiausiais kaip dviejų mėnesių intervalais už bendrovės lėšas.
11 . Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas

11.1. Bendrovė visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu gali būti reorganizuota į naują akcinę bendrovę, registruojant jos akcijas atitinkamose įstaigose, pakeičiant bei perregistruojant jos įstatus.

11.2. Bendrovę likviduoti gali visuotinas akcininkų susirinkimas arba teismas, jeigu:

11.2.1. Akcininkų skaičius sumažėjo ir nesudaro įstatymo numatyto minimumo.

11.2.2. Nuosavi aktyvai tapo mažesni kaip 1/2 įstatinio kapitalo.

11.2.3. Yra kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti bendrovės likvidavimo pagrindai.

11.3. Likvidavimas vykdomas įstatyme nustatyta tvarka.

11.4. Sumokėjus mokesčius į biudžetą, atsiskaičius su kreditoriais ir darbuotojais, likęs likviduotas bendrovės turtas padalijamas akcininkams proporcingai, jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalus vertės apmokėtai daliai.

(2 priedas)
Anketa

Mes UAB “ KIBERBERNIUKAS” darome apklausą apie kuriamų naujų interneto svetainių reikalingumą. Todėl labai norėtume sužinoti ir jūsų nuomonę.

1. Jūsų lytis
a. Vyras
b. Moteris
2. Kiek jums metų?
a. Iki 5
b. 5-10
c. 10-15
d. 15-20
e. 20-25
f. 25-40
g. 40 ir daugiau
3. Kuo užsiimate?
a. dirbu
b. mokausi
c. studijuoju
4. Ar jūsų mieste ( rajone) pakankamai interneto svetainių?
a. pakankamai
b. mažai
c. per daug
5. Kaip dažnai lankotės interneto svetainėse?
a. 1 karta per savaitę
b. 2-3 kartus per savaite
c. 1 karta per mėnesį
d. 2-3 kartus per mėnesį
e. dar rečiau
6. Ar lankotės naujai atsiradusiose interneto svetainėse?
a. taip
b. ne
c. retai
7. Kas skatina lankytis naujose interneto svetainėse?
a. reklama
b. nuolaidos
c. noras išbandyti
d. smalsumas
8. Kiek pinigų skiriate lankytis interneto svetainėse?
a. iki 5 lt.
b. 5-10 lt
c. 10-15 lt.
d. 15 ir daugiau lt
9. Kokiomis paslaugomis naudojatės interneto svetainėse?
a. Internetu
b. Kompiuteriniai žaidimais
10. Kokie būtų Jūsų pasiūlymai naujai atsidariusiai interneto svetainei

Ačiū už nuoširdžius atsakymus.

(3 PRIEDAS)
Teikiamos nuolaidos

Eil. nr. Vartotojai Nuolaidos, proc.
1 Studentams, moksleiviams vaikinams 10
2 Studentėms, moksleivėms merginoms 12
3 Abonentams 15
4 10-15 žmonių grupei 18

(4 priedas)

Patalpų išdėstymo planas

(5 Priedas)
Išlaidos įrankiams nusipirkti
40 Kompiuterių 148000 Lt.
45 Kėdės 4500 Lt.
1 Specialus stalas 350 Lt.
40 Kompiuterinių staliukų 6000 Lt.
Kabykla 50 Lt.
3 Kriauklės 1200 Lt.
2 Klozetai 800 Lt.
3 Šildytuvai 1000 Lt.
Spausdintuvas 850 Lt.
Skeneris 350 Lt.
Kasos aparatas 2000 Lt
Apsaugos sistemos 500 Lt.
Viso : 164700 Lt

Įmonės pardavimų prognozė

Eil. Nr. Prekių grupė Lyginamasis svoris % Pirmi mėnesiai Iš viso Antri metai

7 8 9 10 11 12
1 Internetas 50 5100 5200 5400 5600 6000 6200 33500 67000,05
2 Kompiuteriniai Žaidimai 50 3400 300 3600 3800 3800 4000 18900 37800,05

viso: 52400 104800,1

Darbuotojų anketa

1. Jūsų lytis?

2. Jūsų amžius?

3. Jūsų išsilavinimas?

4. Jūsų kvalifikacija?

5. Ar esi dirbęs šį darbą (darbo vieta)?

6. Ar moki planuoti?

7. Ar sugebi priimti sprendimus?

8. Ar laiku atlieki darbus?

9. Ar turi žalingų įpročių?

10. Ar lengvai prisitaikai prie pasikeitimų?

11. Gal gali išvardinti gerąsias savo puses?

12. Ar gali išvardinti savo blogąsias puses?

13. Ar sugebi bendrauti su žmonėmis?

Leave a Comment