Verslo planas

Verslo idėja

Turinys

Įvadas 3

1. Siūlomo projekto esmė 4

1.1 Verslo idėja 4

1.2 Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai 4

1.3 Paslaugos aprašymas 5

2. Firmos charakteristika 6

2.1 Verslo formos parinkimas 6

2.2 Vieta, kur įsikūrusi firma, aprašymas 6

3. Rinka 7

3.1 Rinkos tyrimas. Analitinė dalis 7

3.2 Rinkos planas 8

3.3 Konkurencinė analizė 8

3.4 SWOT analizė 9

4. Marketingo planas 11

4.1 Kainų politika ir kainos 11

4.2 Rėmimas 11

5. Gamybinės patalpos 12

5.1 UAB “Šiluma” ilgalaikis turtas 12

6. Valdymo personalas ir darbuotojai 13

6.1 Darbuotojams keliami reikalavimai 13

6.2Organizacinė struktūra 13

7. Finansinis planas 14

7.1Paslaugų sąnaudos 14

7.2 Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 14

7.3 Prognozuojamas balansas 15

8. Kompetencijos 16

9. Literatūra 17

ĮVADAS

Įmonė norėdama išlikti pilnaverčiais rinkos dalyviais, privalo žinoti rinkos taisykles ar prognozuoti savo veiklą. Dar besikurdama įmonė turi nustatyti savo egzistavimo tikslą ir planuoti veiksmus taip, kad jie neprieštarautų rinkos taisyklėms, būtų naudingi įmonei .

Kokia bebūtų originali ar patraukli ve

e
erslo idėja, pirmiausia reikia įsitikinti ar ji reali, perspektyvi bei pelninga. Tai galima padaryti tik parengus išsamų verslo planą.

Verslo planas – tai dokumentas , kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, naujo verslo esamoji padėtis, numatoma įvairūs poreikiai bei laukiami rezultatai.

Yra skiriami šie svarbiausieji verslo plano rengimo tikslai:

Nustatyti įmonės veiklos orientyrą, kuris aiškiai aptartų, kaip ir kokiomis priemonėmis bus siekiama galutinio tikslo pelno

Įtikinti potencialius investuotojus ir kreditorius pinigų investavimo tikslingumu.

Parodyti potencialiems partneriams palankias verslo perspektyvos ir kt.

Pagrindinis darbo tikslas :

Pritaikant teorines bei praktines žinias, įgytas st

t
tudijų metu, parengti verslo planą, detaliai išdėstyti būsimą veiklą bei laukiamus rezultatus, bei pritraukti investuotojus.

Šiam tikslui pasiekti iškelti sekantys darbo uždaviniai:

Pritaikyti teorines žinias

Supažindinti skaitytoją su būsima verslo idėja bei išryškinti būsimo verslo privalumus

Sudominti kreditorių

Darbo metodai:

Literatūros šaltinių analizė

Teorinių žinių pritaikymas pr

r
raktiškai

Dėstytojo konsultacijos

Darbo svarba:

Verslo planorengimas yra labai svarbus procesas, nes padeda suprasti kokia rizika bei sunkumai laukia. Taip pat jis atskleidžia silpnąsias bei stipriausias šio verslo puses. Taipogi:

Padeda įvertinti įmonės, projekto galimybes

Padeda numatyti įmonės tikslus ir biudžetą

Padeda numatyti būsimąsias savo veiklos klaidas bei trukumus, kuriuos geriau pastebėti rašant negu patirti praktiškai.

1. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ

1.1 Verslo idėja

Idėja kurti UAB “Šiluma” kilo, nes dauguma žmonių stengiasi statytis nuosavus namus ir nori kad jie būtų komfortiški ir jaukus. Viena iš sudedamųjų dalių tam pasiekti yra įdiegta tobula šildymo sistema, todėl UAB “Šiluma” ir versis tokios sistemos įdiegimu t.y. elektrinių grindų šildymo sistemos montavimu. Labai greitai tapsime Europos Sąjungos nariais, todėl turėtu padaugėti statybų, daugiau gyventojų pradės statytis nuosavus namus, o ypač tai turėtu pasijausti didžiuosiuose Li

i
ietuvos miestuose, kadangi Klaipėda trečias pagal dydį miestas, jame irgi turi padaugėti statybų.

Nors žinoma, kad mano UAB ne bus pirmoji įmonė kuri teiks tokio pobūdžio paslaugas Klaipėdoje, nes be mano įmonės dar yra keltas konkurentų kurie teikia tokias pat paslaugas. Aš manau, kad UAB “Šiluma” sugebės konkuruoti ir išsikovoti tam tikrą rinkos dalį iš konkurentų, nes įmonėje dirbs darbuotojai turintis didelę darbo patirtį šioje srityje, aukštos kvalifikacijos, gerai, greitaiir kokybiškai atliks patikėtus darbus bei visi vadovai bus su aukštuoju įs

s
silavinimu.

1.2 Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai

UAB “Šiluma” siekdama tikslo gauti pelną, vykdys šią ūkinę – komercinę veiklą: elektrinių grindų šildymo sistemos montavimą, krovinių vežimą keliais, krovinių tvarkymą, laikymą ir sandėliavimą.

UAB “Šiluma” strateginiai tikslai yra:

pelno siekimas;

įsitvirtinimas rinkoje;

paslaugų plėtimas.

Norint pasiekti užsibrėžtus tikslus reikės įgyvendinti šiuos uždavinius:

maksimalus vartotojų poreikių tenkinimas;

konkurentų analizė;

rinkos analizė;

naujų nišų ieškojimas;

asortimento plėtimas

finansavimo šaltiniųpritraukimas, tam kad būtų galimybė įsigyti naują gamybos technologiją ir taip geriau pasiruošti Lietuvos įstojimui su ES;

plėtoti ryšius su užsienio statybos įmonėmis;

planuoti finansinę veiklą;

tobulinti teikiamos paslaugos kokybę;

išplėsti savo veiklos bazę.

UAB “Šiluma” ilgalaikis tikslas yra užimti rinkos dalį bent 60%. Šis tikslas bus pasiektas per marketingo programos elementarus: kainą, pateikimą, rėmimą ir paslaugą., tai pat per mikro ir makroaplinkos analizę, konkurencinio pranašumo ir išskirtinės kompetencijos didinimą, grėsmių mažinimą, bei pranašumų pasinaudojimą, glaudesnį bendradarbiavimą su klientais, taip pat įvaizdžio ir gero vardo didinimą, paslaugos asortimentą plėtimą.

Paslauga – didinti komfortabilumą, plečiant UAB paslaugų paketą;

Kaina – jos pokyčiai atsižvelgiant į konkurentus, infliacijos tempus, ekonominę šalies padėtį;

Rėmimas – didinti reklamos išlaidas, suteikti didesnes nuolaidas klientams;

Pateikimas – kokybiškai ir laiku atlikti visus darbus.

1.3 Paslaugos aprašymas

Šildomos grindys neabejotinai yra komfortiškiausias šilumos šaltinis. Šildant tradiciniu būdu radiatoriai paprastai įrengiami po langais. Nuo jų šiluma sklinda aukštyn, šiltas oro srautas kyla iki lubų ir jau atvėsęs nusileidžia žemyn prie kojų. Esant elektrinei grindų šildymo sistemai šiluma sklinda aukštyn nuo viso grindų paviršiaus. Tad šilčiausia yra ten, kur labiausiai reikia – prie grindų, vėsiausia- palubėje.

Šilumai sklindant nuo grindų aukštyn, vidutinė patalpos temperatūra galime sumažinti nuo 22° C iki 19° C ir jausime tą patį komfortą. Tai reiškia, kad ir energijos sunaudojama apie 15% mažiau. Be to, šiluma, kildama nuo viso grindų ploto, sukuria tik labai lengvą oro judėjimą – nekelia dulkių. Tai gali būti svarbu alergiškiems žmonėms.

Patikima elektrinė grindų šildymo sistema, nepriklausomai nuo to, ar šildomi plotai yra dideli, ar maži, privatūs ar visuomeniniai, visur užtikrins malonią šilumą. Paprasta konstrukcija teikia galimybę ją lanksčiai projektuoti ir ekonomiškai naudoti. Šildomos grindys puikiai dera ir kelių kvadratinių metrų vonios patalpoje, ir pramonės įmonės gamybos cechuose.

Šildymas grindimis labai skiriasi nuo tradicinių sistemų, nes šildymo kabeliai sumontuoti grindyse – t.y. sistemanematoma. Nereikia nepatrauklių prie sienų pakabintų radiatorių. Atsiveria naujos interjero galimybės – galima racionaliau ir estetiškai išnaudoti erdvę, laisviau išdėstyti baldus.

Svarbu ir tai, kad šildymo kabelių sistema gali būti įrengta bet kokio tipo grindyse – ir naujai statomose, ir atnaujinamose. Elektrinis grindų šildymas puikiai derą su įvairiomis grindų dangomis – plytelėmis, kilimine danga, marmuru, parketu, medinėmis grindimis, laminato grindimis.

2. FIRMOS CHARAKTERISTIKA

2.1 Verslo formos parinkimas

Oficialus pavadinimas UAB “Šiluma”

Juridinis statusas Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės adresas Šilutės pl. 23, Klaipėda

Telefonas +37061616100

El. paštas info@siluma.lt

Gen. direktorius Zigmantas Joniuškis

Uždaroji akcinė bendrovė “Šiluma yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininkų įnašų ir padalintas į akcijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos nutarimais ir steigėjų pasirašytos bendrovės steigimo sutarties pagrindu, bendrovė įsteigta uždaru būdu ir neribotam laikui.

Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, komercinį – ūkinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą.

Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendroves prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Bendraskapitalas susideda iš nuosavo kapitalo. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcininkų įnašų ir pelno.

Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 60.000 litų. Jis padalintas į 100 vardinių paprastųjų akcijų, kurių nominalioji vertė 600 litų.

2.2 Vieta, kur įsikūrusi firma, aprašymas

Įmonės veiklos vieta yra labai svarbi jos veiklos rezultatams, todėl būtų tikslinga įmone įkurti pačiame miesto centre. Tačiau įmonei reikalingos gana didelės patalpos, ne tik administracijai, bet ir žaliavoms sandėliuoti. Šiuo atveju idealiausia vieta būtų Šilutės plentas 23 (Prekybinė bazė). Pradžioje patalpos bus nuomojamos, o vėliau UAB “Šiluma” nusipirks sau patalpas.

3. RINKA

3. 1 Rinkos tyrimas. Analitinė dalis

Norėdamas įkurti UAB “Šiluma”aš atlikau rinkos tyrimą kuriuo metu išsiaiškinau, šios paslaugos būtinumą. Šiuo metu Lietuvoje žmonių pragyvenimo lygis, kaip ir ekonomikos lygis nėra aukštas, tačiau Lietuvai įstojant į ES ekonomika bei žmonių pragyvenimo lygis turėtų kilti, todėl jie daugiau pradės statytis namus, daugiau dėmesio skirs savo būsto šilumai, kurie statysis namą stengsis kad namas butų šiltas, jaukus ir ekonomiškas. Ir sužinoję, kad yra toks puikus dalykas kaip šildomos grindys jas stengsis ir savo namuose pritaikyti. UAB “Šiluma” klientams teiks tokią produkciją kuri bus netik aukštos kokybės, bet ir patrauklios kainos ir ji atitiks klientų gaunamas pajamas. Jos palanki geografinė padėtis padės geroms konkuravimo galimybėms.

Siekdamos suderinti ekonominius įmonės interesus su visai visuomenei rūpimais dalykais, UAB “Šiluma” ypač didelį dėmesį skirs teisiniams aplinkosaugos reikalavimams (pavojingų medžiagų naudojimui). UAB “Šiluma” misija “Laiku ir kokybiškai suteikti klientams tik aukščiausios kokybės ir patikimumo paslaugos garantą”. Aiškiai galime įžvelgti, kad įmonei labai svarbu, kad klientams būtu suteikta maksimali produkto kokybė.

UAB “Šiluma” teikiama paslauga patenkins labai didelį būrį klientų, jiems priklausys juridiniai ir fiziniai asmenys. Svarbiausia pateikti pakankamai didelį paslaugos asortimentą, kurie patenkintų bet kurio vartotojo skonį ir norus.

UAB “Šiluma” galės daryti ryškų poveikį konkurentams keisdama savo produkcijos kainas ir plėsdama paslaugų asortimentą.Kadangi jos pagrindinis konkurentas bus UAB“Norta ir jos bus lygiaverčios savo produkcija ir kainų politika, todėl tarp jų nuolatos turėtų vykti konkurencinė kova, pagrįsta kainų karu, kuri ypač paaštrės kai viena kuri nors sieks padidinti rinkos dalį kitos sąskaita..

3. 2 Rinkodaros planas

Bet kokia įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdami sėkmingai dirbti, ji turi nuolat stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.

UAB “Šiluma” veiklai didelį poveikį darys tokie makroekonominiai veiksniai kaip bendra šalies ekonominė būklė, jos išsivystymo lygis. Nuo jų daugiau ar mažiau priklausys gyventojųperkamoji galia, jų elgesys rinkoje, prekių paklausa ir jų pardavimas. O tai ypač išryškėja įmonės veikloje: esant mažoms pirkėjų pajamoms, mažėjant BVP apimčiai, kylant prekių lygiui. Ekonominė aplinka turi didelę įtaką įmonei. Įmonės pardavimo ir užsakymo apimtys čia didėja, čia mažėja. Todėl įmonė nuolat šią aplinką seks, kad galėtų prisitaikyti prie jos kitimų ir išlaikyti bei vystyti verslą.

Mokslo ir technikos įtaka prekių kainoms pasireiškia tuo, kad panaudojus naują technologiją prekės savikaina greitai mažėja ir kaina krinta. UAB “Šiluma” tai yra labai aktualu, nes ji paslaugos teikime naudos naujausią technologiją darbams atlikti, tai padės mažinti jų savikainą, kainą ir taip įsitvirtinti rinkoje. Todėl UAB “Šiluma” galės pigiau pateikti vartotojams savo paslaugą, įgyti vartotojų pasitikėjimą, didesnį konkurencinį pranašumą, efektyviau taikyti kainodarą.

3.3 Konkurencinė analizė

Įmonė savo pasirinktoje rinkoje labai retai būna vienintelė. Paprastai tų pačių pirkėjų poreikiais rūpinasi bei siekia juos patenkinti ir kitos įmonės. Todėl tarp įmonių (gamintojų, prekybininkų, paslaugų tiekėjų) dėl pirkėjo vyksta nuolatinės varžybos, konkurencija.

Konkurentai – tai rinkos dalyviai, siūlantys potencialiems pirkėjams tuos pačius ar panašius poreikius tenkinančias prekes.

Konkurencija rinkoje yra ekonominės kovos laukas, kur vienos organizacijos strateginis ėjimas sukelia varžovų atsakomąjį veiksmą. Konkurentai kaip ginklus vieni prieš kitus naudoja kainas, kokybę, išskirtines galimybes, paslaugas,nuolaidas, garantijas, reklamą, geresnį didmeninės prekybos tinklą, labiau patyrusius mažmeninės prekybos agentus ir naujoves.

Konkurencija yra lemiamas rinkos ekonominis veiksnys. Todėl išlikti siekiančios organizacijos konkurencijai skiria daug dėmesio.

Nagrinėjant konkurentus, būtina analizuoti ne tik savo, bet ir jų tikslus, įvertinant konkurentų strategiją, jų stipriąsias ir silpnąsias savybes bei, kuo remiantis imtis veiksmų, veiksmingų priemonių konkurento padėčiai susilpninti.

3.4 SWOT analizė

Ištyrus silpnąsias ir stipriąsias organizacijos vietas, vadovai aiškiai gali pamatyti sritis, kurioms nedelsiant reikia pagalbos, kurios gali palaukti ar kurias galima išnaudoti kitu veiklos sričių efektyvumo didinimui.

0x08 graphic

SW

OT

Pranašumai

S

Trūkumai

W

Galimybes

O

SO strategija

Firmos stipriuoju savybių panaudojimas galimybėms realizuoti

WO strategija

Silpnųjų pusiu neutralizavimas pasinaudojant galimybėmis

Grėsmes

T

ST strategija

Vidiniu pranašumu panaudojimas išorinėms grėsmėms išvengti.

WT strategija

Silpnųjų firmos savybių stiprinimas

VIDUJE

Pranašumai

Trūkumai

Charakteringi sugebėjimai

Geros konkuravimo galimybes

Kainų pranašumas

Vykęs vadovavimas

Nėra aiškios marketingo krypties

Praleistos kai kurios svarbios galimybes

IŠORĖJE

Galimybės

Grėsmės

Papildomu pirkėju grupių “verbavimas”

Platesnis asortimentas, kad patenkinti didesnius pirkėju poreikius

Vertikali integracija (su tiekėjais ir klientais)

Didėjanti derybų galia su vartotojais ir tiekėjais

Sulėtėjusi rinkos plėtotė

Nepalankūs demografiniai pokyčiai

UAB “Šiluma” turi daugiau pranašumų ir galimybių negu trūkumų ir grėsmių. Vienas iš didžiausių trūkumų – nebuvimas aiškios marketingo strateginės krypties, šį trūkumą būtina panaikinti nustatant aiškią marketingo strategiją, pasinaudojant pranašumais ir galimybėmis. Strategija turi būti orientuota į geras konkuravimo galimybes, kainų pranašumus, platesnį asortimentą, gerą poziciją tarp konkurentų. Sulytėjusią rinkos plėtotę galėtų paaktyvinti papildomų pirkėjų grupių “verbavimas”.

SWOT analizė strategijos planuotojams yra naudinga, nes:

ji aprūpina vadovus logine struktūra jų organizacijos egzistavimui ir pozicijos įvertinimui;

įvertinus, vadovas gali sutapatinti alternatyvių strategijų tendenciją;

ji gali informuoti periodiškai vadovą, kokiuose išorės ir vidaus plotuosereikia didinti ar mažinti organizacijos veiklos svarbumą.

SWOT analize padeda vadovams sutapatinti, kokia organizacijos veikla gali būti pasiekta per tam tikrą laiką..

UAB “Šiluma” galės daryti ryškų poveikį konkurentams keisdama savo paslaugos kainas ir plėsdama asortimentą. Kadangi jos pagrindinis konkurentas yra UAB “Norta” ir jos bus lygiaverčius savo produkcija ir kainų politika, todėl tarp jų nuolatos vyks konkurencinė kova, pagrįsta kainų karu, kuri ypač paaštrės kai viena kuri nors siekia padidinti rinkos dalį kitos sąskaita..

4. MARKETINGO PLANAS

4.1 Kainų politika ir kainos

Nustatant prekės ir paslaugų kainą, būtina atsižvelgti į daugelį faktorių: savikainą, konkurentų kainas, būsimą paslaugų paklausą, kaštus. Kadangi pradžioje neturėsime didelių pranašumų prieš konkurentus, todėl kainos nebus didesnės, tačiau ir ne aukštesnės.

4.2 Rėmimas

Esant konkurencijai, UAB “Šiluma” numato naudoti keletą reklamos rūšių, kad informuotų savo būsimus vartotojus apie vykdomą veiklą. Bus taikomi tokie reklamos būdai:

Skelbimas rajoniniame laikraštyje “VAKARŲ EKSPRESAS” , “KLAIPĖDA”;

Skelbimai statybinių medžiagų parduotuvėse;

Skelbimai internete;

Tačiau efektyviausia reklama turėtų būti – giminaičių, draugų, pažystamų rekomendacijos. Mes stengsimės kuo labiau pritraukti klientus, suteikti jiems malonią aplinka, lanksčią nuolaidų sistemą.

Kadangi pagrindiniaimūsų klientai bus tie, kurie statysis, remontuosis namus, tai didžiausias dėmesys reklamai bus skiriamas Statybinių medžiagų parduotuvėse. Nes didžiausia tikimybė kad ja ten pamatys. Taip pat šiais laikais plačiai yra naudojamasi interneto paslaugomis, todėl galima užsisakyti reklamą populiariose svetainėse, geriausia tokiose, kurių pagrindinė tema – STATYBA.

Prognozuojamos reklamos išlaidos

Reklamos pobūdis

Per mėnesi (Lt)

Per I ketvirti (Lt)

Per 2004 metus (Lt)

Spaudoje

Skelbimai internete

Iš Viso :

90

270

1080

5. GAMYBINĖS PATALPOS

Įmonė bus įsikūrusi Šilutės plente 23 esančiame pastate . Patalpos yra sandėlio tipo todėl jų nereikės pertvarkyti . Bus iškabintos iškabintos nuorodos rodančios kelią iki sandėlio.

Gamybinių patalpų sudėtis :

Patalpos

0x01 graphic

Nuomos kaina per mėn. Lt.

Nuomos kaina per metus Lt.

Nuomos kaina per 2004 m.

Nuomos kaina per 2005 m.

Sandėlis

Pagalbinės patalpos

Biuras

Tualetas

Iš viso

5.1 UAB „Šiluma “ ilgalaikis turtas

Eil Nr.

Turtas

Kiekis (vnt.)

Vnt. Kaina Lt.

Viso Lt.

Nusidėvėjimas per metus Lt.

Kasos aparatas

Kompiuteris

Kompiuterio priedai

Telefonas – faksas

Spausdintuvas

Stalas

Kėdė

Įrankiai

viso

6. VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI

6.1 Darbuotojams keliami reikalavimai

UAB “Šiluma” darbuotojams keliami tokie reikalavimai:

Direktorius – aukštasis išsilavinimas, anglų ir/arba rusų kalbos mokėjimas, darbo patirtis šioje srityje, komunikabilumas, lojalumas.

Vadybininkai – aukštasis išsilavinimas, anglų ir/arba rusų kalbos mokėjimas, darbo patirtis šioje srityje, komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas, lojalumas.

Buhalteriai – aukštasis išsilavinimas, sąžiningumas, profesinė kompetencija, konfidencialumas.

Darbuotojai – aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis, aktyvumas, darbštumas, organizuotumas.

UAB “Šiluma” personalo darbo užmokesčiai pateikiami lentelėje:

Eil. Nr.

Personalas

Atlyginimas per mėnesį (Lt)

Atlyginimas per metus (Lt)

1.

Direktorius

1 500

18 000

2.

2 Vadybininkai

1 000 • 2 = 2 000

24 000

3.

2 Buhalteriai

8 00 • 2 = 1 600

19 200

4.

15 Darbuotojai

500 • 15 = 7 500

90 000

Iš viso:

12 600

151 200

6.2 Organizacinė struktūra

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
2 VADYBININKAI FINANSININKAS

BUHALTERIS

0x08 graphic

DARBUOTOJAI

7. FINANSINIS PLANAS

7.1 Paslaugų sąnaudos (Lt.):

Paslaugos

2004 m.

2005 m.

2006 m.

Visų darbuotojų darbo užmokestis

151 200

154 980

158 855

Soc. draudimas ( 34% )

51 408

52 693

54 010

Automobilių eksploatacinės sąnaudos

Nuoma

24 000

24 000

24 000

Kelių ir žemės mokestis

Turto draudimas

1 200

1 200

1 200

Administracinės sąnaudos

1 320

1 500

1 500

Ryšių sąnaudos

1 000

1 400

1 900

Reklama

1 080

1 340

1 600

Iš viso :

232 474

238 379

244 365

7.2 Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita (Lt.):

Straipsniai

2004 m.

2005 m.

2006 m.

Pajamos iš realizacijos

500 000

512 500

525 313

Paslaugų savikaina

203 874

208 970

214 194

Bendrasis pelnas

296 126

303 529

311 117

Veiklos sąnaudos

28 600

29 315

30 047

Veiklos pelnas

267 526

274 214

281 069

Pelnas prieš apmokestinimą (15%)

40 129

41 132

42 160

Grynasis pelnas

227 397

233 081

238 908

7. 3 Prognozuojamas balansas (Lt.):

Turtas

Suma (Lt)

Trumpalaikis turtas

Pinigai

100 208

Atsargos

100 000

Pirkėjų įsiskolinimai

50 000

Ilgalaikis turtas

Įranga

22 000

Transporto priemonės

28 000

Materialusis turtas

8 400

Iš viso :

308 608

Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimai

Įstatinis kapitalas

60 000

Prekybos skolos

10 000

Soc. Draudimas

51 408

Darbuotojų darbo užmokestis

151 200

Mokesčiai

7 000

Nuoma

24 000

Kitos mokėtinos sumos

5 000

Iš viso :

308 608

8. KOMPETENCIJOS

1. Gebėti vadovautis LR įstatymais ir poistatiminiais teisės aktais .

2. Gebėti įkurti įmonę ir plėtoti jos veiklą .

3. Gebėti suprasti įminę kaip sistemą ir veikti jos struktūroje .

4. Gebėti organizuoti darbuotojų paiešką , atranką ir samdą .

5. Gebėti analizuoti ekonominę informaciją ir pritaikyti ją praktinėje veikloje .

9.LITERATŪRA

1. Kalčinskas G. Buhalterinės apskaitos pagrindai. Vilnius, – 2002

2. Damašienė V. Valdymo pagrindai. Kaunas, – 2002

3. Neverauskas B. ir Rostenis J. Vadybos pagrindai. Kaunas, – 2001

4. Vaitiekus A. Vadyba I dalis. Klaipėda, – 1997

5. LaikraštisSTATOME NAMĄ (statybinės medžiagos ir technologijos). Verslo Žinios Nr. 10 – 2003

DIREKTORIUS

2 VADYBININKAI

FINANSININKAS

BUHALTERIS

DARBUOTOJAI