Verslo planas

Verslo planą sudaro

1. sąntrauka
2. verslo aprašymas
3. rinkodara
4. gamyba
5. vadyba
6. rizikos įvertinimas
7. finansai
8. priedai

Sąntrauka

Santrauka yra pati svarbiausia verslo plano dalis. Joje turi būti aprašyti:

1.Įmonės pavadinimas ir jos koordinatės.
2.Atsakingas asmuo.
3.Projekto tikslai.
4.Verslo sritis.
5.Verslo aprašymas.
6.Vadyba.
7.Produktas ar paslauga ir konkurencija.
8.Reikiamos lėšos ir finansavimo sąlygos.
9.Garantijos.
10.Lėšų panaudojimas.
11.Finansinės ataskaitos.
12.Finansavimo šaltiniai.

Verslo aprašymas

Pačioje pradžioje verslo plano skaitytojus verta supažindinti su paties verslo idėja. Paaiškinkite, kodėl nusprendėte savo veiklą plėtoti kaip tik šioje srityje, kokie Jūsų tikslai, aprašykite susidariusias aplinkybes, taip pat Jūsų firmos istoriją ir laimėjimus, gaminamą produktą ar teikiamas paslaugas.

1.Verslo srities aprašymas.
2.Įmonės istorija.
3.Įmonės tikslai
4.Prekės ar paslaugos aprašymas
5.Prekės arr paslaugos tobulinimo tyrimai
Rinkodara

Įmonės veiklai įtakos turi daugelis aplinkos veiksnių: ekonomika, demografija, kultūra, technologija, prekių paklausa ir pasiūla bei vidiniai veiksniai: finansiniai ištekliai, personalas, gamybos specifika, iš dalies – tiekėjai, veikiantys įmonėje. Į visus šiuos veiksnius verslininkas privalo atsižvelgti.
1.Rinkos apžvalga.
2.Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas.
3.Konkurencijos analizė.
4.Rinkodaros planas.
5.Kainų politika.
6.Pardavimo strategija.
7.Reklama ir rėmimas (skatinimas).

Gamyba

Šios dalies tikslas – sudaryti aiškų gamybos proceso vaizdą ir parodyti, kad Jūsų turimas gamybos pajėgumas pakankamas planuojamai veiklai, o prireikus ją bus galima ir išplėsti
1. Trumpas gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas.
2. Vietos analizė.
3. Patalpos.
4. Įranga.
5. Transportas.
6. Žaliavos.
7. Tiekėjai.
8. Darbo jėėga.

Vadyba

1.Savininkai ir valdytojai.
Jūs patys turite nuspręsti, kiek žmonių išvardyti šioje dalyje. Jei verslo planas skirtas privačiai įmonei, dažniausiai minimas vienintelis žmogus – firmos savininkas, jis kartu yra ir valdytojas. Šioje dalyje turite paminėti tik svarbiausius, labiausiai firmos veiklą lemiančius žmones. Paprastai nu

urodoma ne daugiau kaip trys žmonės mažesnėje įmonėje ir ne daugiau kaip šeši – didesnėje.
2.Organizacinė įmonės struktūra
Planuodami firmos struktūrą visada atminkite, kad bet kurios organizacijos valdymas turi būti greitas ir lankstus. Dažniausiai taikoma dvejopa firmų struktūra: funkcinė ir matricinė.

Rizikos įvertinimas

Rengiant verslo planą, negalima nepastebėti rizikos veiksnių, kurie atsiliepia bet kuriam verslui visur ir visada
Pagrindiniai rizikos veiksniai yra šie:
1.Konkurencija
2.Nepakankama verslo organizavimo patirtis.
3.Išteklių stoka.
4.Nepakankama vadovų patirtis.
5.Rinkos nestabilumas.
6.Gamybos proceso neaiškumai.
7.Bankrutavusios įmonės pardavimo galimybės.
8.Priklausomybė nuo dabartinių vadovų.
9.Išorinių veiksnių įtakos galimybė.
10.Kiti netikėtumai.Finansai

Finansinė verslo plano dalis skirta atsakyti į pagrindinį klausimą: „Ar veikla bus pelninga, ar bus įmanoma grąžinti paskolą priimtinomis sąlygomis, ar investicijos duos norimų rezultatų?”
Šioje dalyje turėtų būti aprašomi:
1.Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas.
2.Pardavimo prognozė.
3.Savikainos prognozė.
4.Prognozuojamo pelno ataskaita.
5.Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
6.Prognozuojamas balansas.
7.Gamybos nenuostolingumo taško analizė.
8.Prognozuojami ekonominiai rodikliai.
9.Darbų grrafikas.
Priedai

Prieduose paprastai pateikiama:
•Įmonės registracijos pažymėjimo kopija.
•Derybų su tiekėjais ir pirkėjais laiškai ir ketinimų protokolai.
•Su tiekėjais ir pirkėjais pasirašytos sutartys.
•Tiekėjų ir pirkėjų kainynai.
•Produkto nuotraukos, brėžiniai, reklaminiai prospektai.
•Patentų, licencijų, autorių teisių pažymėjimų nuorašai.
•Vietovės planas.
•Rinkos tyrimo medžiaga (išvados arba suvestinės lentelės).
•Konkurentų tyrimo medžiaga (išvados arba suvestinės lentelės).
•Numatomos reklamos maketai, kampanijos išdėstymas pagal laiką.
•Įmonės paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio (jei reikia, tai ir dar ankstesnės) finansinės ataskaitos.
•Verslo plane naudotų statistikos duomenų šaltiniai.
•Verslo vadovų biografijos duomenys.
•Įvairūs kiti dokumentai, naudoti verslo planui parengti.
•Specialistų, tarp jų ir kitų fi

inansuotojų, kurie jau nagrinėjo planą ir pasirengę iš dalies
finansuoti arba nefinansuoti dėl lėšų stygiaus, atsiliepimai.

Leave a Comment