Verslo organizavimas

TURINYS
Turinys 2
ĮVADAS 3
MARKETINGO PLANAS 4
Tikslinės rinkos parinkimas 4
Rinkos galimybių analizė 5
Marketingo rinkinio elementai. 6
Pardavimų prognozė 7
GAMYBOS PLANAS 8
Gamybos procesas 8
Reikalinga technologinė įranga 8
Gamybiniai pajėgumai 9
Žaliavos, reikalingos gamybai 9
ORGANIZACINIS PLANAS 10
FINANSINIS PLANAS 11
Pelno (nuostolio) ataskaita 12
Pinigų srautų ataskaita 14
Sąnaudų prognozė 14
Balansas 17
IŠVADOS 20ĮVADAS
Kiekvienam verslininkui- tiek steigiančiam naują įmonę, tiek įgyvendinant stambius projektus, tiek keičiant funkcionuojančių įmonių gamybos struktūrą- riekia atsižvelgti ir ištirti verslo išorinius ir vidinius aplinkos veiksnius.
Kiekvienos įmonės veiklai didelį poveikį turi tokie veiksniai kaip bendra šalies ekonominė būklė, jos plėtros lygis. Nuo jų didesniu ar mažesniu mastu priklauso gyventojų perkamoji galia, jų elgsena rinkoje, prekių paklausa ir jų paardavimas. Visa tai labai svarbu sėkmingam verslui veiklai
Kaip žinome verslo plano struktūra ir sudėtingumas priklauso nuo įmonės juridinio statuso ir juridinio pobūdžio. Mes nagrinėsime verslo planą ruošiamo UAB “Meduoliukas“ kuri versis gamybine veikla. Žinome kad tokiai įmonei reikia įkurti 10000litų. Analizė yra daug sudėtingesne tarkime už individualios įmonės nes reikia paruošti gamybos planą, nustatyti produkto gamybos technologiją, UAB sąnaudų prognozė taip pat yra sudėtingesnė būtina pateikti balansą kuriame yra daugiau straipsnių .
Mūsų parengtame verslo plane atlikti skaičiavimai yra sąlyginiai, nes viisi skaičiavimai yra atlikti remiantis literatūriniu šaltiniu. Ruošiant verslo planą dėl laiko stokos nebuvo galimybių atlikti reikalingų stebėjimų tiriant gamybą įtakojančius veiksnius.
P.Meduoliuakas gyvena Bebrenų miestelyje jis turi 100 m2 ūkinį pastatą ir nesenai gavo 80tūkst. Lt palikimą.
P.Meduoliukas steigs UAB kur bu

us vienintelis akcininkas jis 2004 metais įkurs nedidelę kepyklą kuri aptarnaus aplinkinius miestelius, čia bus kepami „ Prancūziški“ batonai P.Meduoliukas ūkinį pastatą pritaikys gamybai bei įsigys visą kepimo įrangą. Jis tikisi įgyvendinti savo projektą per pusę metų. Taigi ruošdamos verslo planą mes norime patikrinti idėją apskaičiuoti reikalingų lėšų poreikį surasti partnerius arba gaut paskola, įvertinti riziką jei teks skolintis pinigų.MARKETINGO PLANAS
Tikslinės rinkos parinkimas
Bebrūnai yra strategiškai geroje vietoje. Puikus susisiekimas su aplinkiniais miesteliais (Čiškiais, Vokiškiais, Lukštais bei Gerviais) bei respublikinės svarbos kelių artumas padidina p. Meduoliuko verslo galimybes.
Kaip rodo 1 paveikslas, tolimiausias miestelis Gerviai nutolęs nuo Bebrūnų per 30 km, o Čiškiai ir Lukštai yra beveik pakeliui, Vokiškiai yra už 15 km. P. Meduoliukui kasdien teks nuvažiuoti apie 100 km, vežiojant produkciją į visus aplinkinius miestelius bei užeigas šaalia respublikinio kelio.
Geografinė padėtis. labai svarbi p. Meduoliuko projekto įgyvendinimui, jos analizė leidžia įvertinti gyventojų skaičių, prekybos taškų padėti, apskaičiuoti transportavimo sąnaudas.

1 pav. Realizavimo rinka

Potenciali rinka, pagal rinkimų surašymo duomenis miesteliuose bei transporto intensyvumą šiame rajone, sudaro apie 12000 žmonių. P. Meduoliukas tikisi, kad per parduotuves bei maitinimo įmones pasiekiama rinka bus 9000 žm, o realiai pasiekiama 6000 žm. (žr.2 pav.).
Pagal realiai pasiekiamą (6000 žm.) rinką p. Jonas planuoja labiausiai tikėtinas pardavimu apimtis Riziką sumažinti, be labiausiai tikėtino varianto, verslininkas numato remdamasis optimistinėmis bei pesimistinėmis pa

ardavimų prognozėmis, kurios išnagrinėtos marketingo dalyje.

2 pav. Tikslinės rinkos pasirinkimasRinkos galimybių analizė.
P. Meduoliukui reikės išsikovoti vietą jau užimtoje rinkoje, siekdamas išanalizuoti savo galimybes, jis nagrinėja tokius klausimus:
1. Potencialūs vartotojai. Jo gaminių potencialus vartotojai -visi asmenys nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, pajamų, išsilavinimo, užsiėmimo, gyvenamosios vietos, būdo.
Pyrago gaminių pasirinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai, pomėgiai, sveikatos būklė ir, žinoma, pasiūla.
Pyrago gaminiai perkami kasdien, švieži, jų atsargos nekaupiamos, nes prastėja skonis, jie greitai sensta.
Kita grupė potencialių vartotojų yra maitinimo įmonės {užeigos, kavinės, valgyklos ir kt.), jos perka didesniais kiekinis, savo klientams maitinti. Šiame rinkos segmente aktualu nuolaidu sistema, savalaikis tiekimas ir, aišku, kokybė.
2. Potencialūs konkurentai. Svarbiausi jų p. Meduoliukui būtų didelės duonos įmonės, esančios mieste ir aprūpinančios aplinkines gyvenvietes savo produkcija. Jų gaminiai paprastai 5 į rajono parduotuves tiekiami kas antrą dieną, vartotojus pasiekia jau nešvieži, taigi nėra labai kokybiški.
Antra konkurentų grupė – smulkios privačios kepyklos, sumaniusios steigtis Bebrūnuose ar aplinkiniuose miesteliuose.
Prieš abi konkurentų grupes p.Meduoliukas turi tokius pranašumus:
• gali lengviau persiorientuoti į vartotojų poreikius ir pakeisti asortimentą,
• geresnė produktų kokybė,
• mažesnė kaina,
• galimybė operatyviai tiekti šviežią (dar šiltą) produkciją.Marketingo rinkinio elementai
1. Produkto aprašymas. P.Meduoliukas keps “Prancūziškus” batonus, kurie yra kasdieninio vartojimo, pagrindinis maisto produktas. Iškeptas gaminys bus siauras ir apie 0,5 m ilgio. P.Meduoliukas mano, kad tokia forma patrauks klientų dėmesį ir išskirs jį iš an

nalogiškų gaminių srauto. Vieno batono svoris – 0,25 kg. Reikalingos medžiagos ir žaliavos pateikiamos 4 lentelėje.
Verslininkas teigia, kad jo gaminių skonis, prekinė išvaizda ir kaina atitiks vartotojų reikalavimus. Pyragai bus švieži, maistingi, firminiai receptai bei specialūs priedai suteiks jiems malonų ir subtilų skonį.
P.Meduoliukas pasiruošęs keisti bei papildyti savo produkcijos asortimentą, pasikeitus paklausai.
2. Paskirstymas. Savo gaminius p. Meduoliukas realizuos per mažmenines aplinkinių miestelių prekybos įmones, be to, pirkėjai galės nusipirkti gaminius tiesiog iš kepyklos. Prekybos įmonėms pageidaujant, produkcija bus pristatyta tiesiai į nurodyta vietą, klientui patogiu laiku.
3 paveikslas rodo, kaip pagaminti produktai pateks galutiniam vartotojui. Kiekviename miestelyje yra 1-2 parduotuvės ir maždaug tiek kaviniu ar restoranų. Čiškiuose, bei Gerviuose yra valgyklos, kuriose maitinasi vietinės žemės ūkio bendrovės darbininkai. Kaip rodo 1 pav. p.Meduoliuko gaminiais prekiaus ir 2 užeigos šalia respublikinės reikšmės kelio.

3 pav. Produkcijos paskirstymo kanalai

3. Rėmimas. Siekiant paskatinti potencialius klientus, bus pasitelkta nuolaidų sistema, ypač maitinimo įmonėms, perkančioms didesniais kiekiais p.Meduoliukas suteiks tokias nuolaidas:
• perkantiems 2000 ir daugiau vienetų;
• klientams perkantiems pusę metų ir ilgiau;
• atsiskaitantiems grynaisiais iškart gavus prekes;
• nemokamai reklamuojantiems “Prancūziškus” batonus prekybos vietose (reklaminiai plakatai, lipdukai ir kt.).
Reklamai skirti lėšų p.Meduoliukas nenumato, nes tai maža įmonė, dirbanti su pastoviais klientais – su jais ryšiai jau užmegzti.
4. Kainos, jų nustatymas. P.Meduoliukas kainą nustatė, atsižvelgdamas į vieneto savikainą bei konkurentų kainas (kurios svyruoja nuo 1,10 Lt iki 1,20 Lt); ją nu

umatė apie 10% žemesnę. Tikėtina didmeninė gaminio kaina – 1 Lt.Pardavimų prognozė
(optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtiniausiu variantu). Kaip matysime iš gamybos plano, numatoma įsigyti technologine įranga leis iškepti iki 1 tonos, arba 4000 batonų per pamainą. Tarkime, kad visa produkcija bus realizuota prekybinėse įmonėse, kurios aptarnauja apie 12000 žm. (žr. 2 pav.). Numatomos pardavimų prognozės (realizavimo įplaukos) atsižvelgiant į pasiekiamą rinką bei turimus gamybinius pajėgumus, pateikiamos 1 lentelėje.
1 lentelė
Realizavimo įplaukų apskaičiavimas („Prancūziški“ batonai)
Variantai Laiko-tarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai

Kaina Lt/vnt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt
Optimistinis
Tikėtinas
Pesimistinis 1,10
1,00
0,90 321
249
177 353,1
249
159,3 465
321
249 511,5
321
224,1 465
465
321 511,5
465
288,9 609
465
321 669,9
465
288,9 2436
1860
1284 2679,60
1860,00
1155,60
Pastaba: rezultatai perkeliami į pelno (nuostolio) apskaičiavimo lenteles: 10, 11, 12.

Kaip matote iš lentelės, realizavimo įplaukos, ištyrus rinką, pateiktos trimis variantais.
Pesimistinis pardavimų prognozės variantas numato lėtą pragyvenimo lygio kilimą, ribojantį batonų vartojimą, šių produktų svarbos mažėjimą maitinimosi racione, agresyvią konkurentų veiklą bei p. Meduoliuko tiekimo bei gamybos organizavimo sunkumus.
Šiuo atveju būtų gaminama ir parduodama:
1 – ąjį ketvirtį – 0,5 pamainos, t.y 2000 vnt. per dieną;
2 – ąjį ketvirtį – 0,75 pamainos, t.y 3000 vnt. per dieną;
3 – ąjį ir 4 -jį ketvirtį bei ateinančiais metais – 1 pamainą, t.y. 4000 vnt. per dieną.
Optimistinis variantas, atvirkščiai, numato spartų gyvenimo lygio kilimą, didelį vartotojų prisirišimą prie šio produkto, silpną konkurentų veiklą bei p. Meduoliuko sėkmę sprendžiant įvairias problemas susijusias su projekto įgyvendinimu. Šiuo atveju būtų pagaminta ir realizuota:
1 – ąjį ketvirtį – 1 pamaina t.y. 4000 vnt. per dieną;
2 – ąjį ir 3 -jį ketvirčiais 1,5 pamainos t.y. 6000 vnt. per dieną;
4 – ąjį ketvirtį ir ateinančiais metais – 2 pamainomis, t.y.
8000 vnt. per dieną.
Labiausiai tikėtinas variantas – tarpinis tarp optimistinio ir pesimistinio, numatantis vidutiniškas įmonės veiklos sąlygas. Šiuo atveju įmonė gamintų ir realizuotų:
1 -ąjį ketvirtį – 0.75 pamainos t.y. 3000 vnt. per dieną;
2 -ąjį ketvirtį – 1 pamaina t.y. 4000 vnt. per dieną;
3 -ąjį ir 4 -ąjį ketvirtį bei ateinančiais metais – 1,5 pamainos, t.v. 6000 vnt. per dieną.GAMYBOS PLANAS
Kadangi kepykla yra gamybinė įmonė, p. Meduoliukui teko pasirūpinti gamybos procesu, reikiama technologine įranga ir kitais ne mažiau svarbiais reikalais; tam jis parengė gamybos planą.Gamybos procesas
Taigi kaip kepamas “Prancūziškas” batonas?
1. įmaišo ruošimas iš miltų, vandens ir mielių, užmaišius paliekama 3-3,5 h;
2. Tešlos užmaišymas; į įmaišą sudedami visi kiti komponentai, paliekama dar 1-1,5 h;
3. Tešlos ruošinių gamyba; tešla dalijama ir formuojami ruošiniai, kurie dar 40-45 min palaikomi nusistovėjimo spintose;
4. Kepimas: 15-20 min. kepami krosnyje.Reikalinga technologinė įranga
Susipažinus su gamybos procesu, 2 lentelėje matyti, kokios technologinės įrangos prireiks p.Meduoliukui ir kiek ji kainuoja.
2 lentelė
Reikalinga technologinė įranga
Pavadinimas Kiekis, vnt Kaina, Lt Suma, Lt
Kepimo krosnis
Nusistovėjimo spinta
Skardos
Vežimėliai
Kubilai
Tešlos maišymo ir formavimo aparatas
Miltų sijotuvas 1
1
40
4
8
2
1 90000
50000
42,50
2500
2250
5000
4000 90000
50000
1700
10000
18000
10000
4000

Iš viso: 183700
Įrangos montavimo darbai įkalkuliuoti į kainas.Gamybiniai pajėgumai
Su šia įranga kepykla gali iškepti 1 toną, arba 4000 vnt./pamainą. Gamybinę programą p. Meduoliukas sudarė remdamasis prognozuojamomis pardavimų apimtimis bei turimais gamybiniais pajėgumais.
Vertindamas savo galimybes, lentelėje verslininkas pateikia gamybos programą optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtinu variantu. P. Meduoliukui įdomu, kaip keisis jo prognozuojamas pelnas, priklausomai nuo pagamintų ir parduotų gaminių skaičiaus. Lentelės 3 duomenys bus panaudoti apskaičiuojant šių variantų sąnaudas.

3 lentelė
Gamybos programa, „Prancūziški“ batonai (vienetais)
Laikotarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
Optimistinis
Tikėtinas
Pesimistinis 321000
216000
177000 465000
321000
249000 465000
465000
321000 609000
465000
321000 2436000
1860000
1284000Žaliavos, reikalingos gamybai
Žaliavos, reikalingos gamybai, bei jų kainos nurodytos 4 lentelėje ir apskaičiuotos 120 kg, arba 480 vnt. gaminių.
Susumavus visas išlaidas žaliavoms ir padalijus jas iš pagaminamų vienetų skaičiaus gauname, kad vienam gaminiui žaliavų sunaudota už 40 centų (194,90 Lt / 480 vnt).
Vanduo tešlai p. Meduoliukui nekainuoja, nes jį siurbia iš savo šulinio. Siurbimo sąnaudos pateikiamos suvestinių sąnaudų lentelėse: 14, 15, 16.
Pagal technologiją miltai, kurie yra pagrindinė žaliava, turi bent savaitę pastovėti, todėl miltų atsargos bus pastoviai kaupiamos 7 dienoms.

4 lentelė
Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas
Pavadinimas Kiekis,kg Kaina,Lt/kg Iš viso, Lt
Kvietiniai miltai
Mielinių gaminių pagerintojas
Druska
Mielės
Cukrus
vanduo 100,00
1,00
2,00
3,00
1,00
54,00 1,60
10,00
0,50
7,00
2,9
– 160,00
10,00
1,00
21,00
2,90


Iš viso: 194,90ORGANIZACINIS PLANAS
P. Meduoliuko įsteigtoje uždarojoje akcinėje bendrovėje “Pyragas”, jis bus vienintelis akcininkas ir įmonės direktorius.
100 tūkstančių litų įstatinį kapitalą sudaro 1000 paprastųjų akcijų, kurių nominali vertė 100 Lt. Kad sukauptų reikalingą kapitalą, p. Meduoliukas įnešė i kaupiamąja banko sąskaitą 80000 Lt, kuriuos gavo palikimo, bei 20000 Lt savo santaupų.
P. Meduoliukas yra vienintelis akcininkas, nėra stebėtojų tarybos bei vaidybos, ir visas uždirbtas įmonėje pelnas, lieka jam.
Personalo poreikį būsimasis verslininkas nustatė, atsižvelgdamas į įmones poreikius. Visi priimti darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos, patyrę gamybos vadovas p. Protingalius bei jo pavaduotojas p. Greitutis, kuris labiausiai tikėtinu variantu dirbs pusę etato, yra patyrę savo darbo meistrai. Buhalterė p. Sumanutė turi aukštąjį finansinį išsilavinimą bei dviejų metų darbo patirtį gamybos įmonėje. Darbininkų, kurie bus tiesiogiai pavaldūs gamybos vadovams, skaičius nustatytas atsižvelgiant į planuojamas gamybos apimtis. P. Meduoliukas užsiims tiekimu. produktų išvežiojimu ir koordinuos personalo darbą.
Darbo užmokesčio apskaičiavimas pateiktas 5 – 7 lentelėse. Pateikiamos trys lentelės, kadangi p. Meduoliukui įdomu, kaip keisis darbuotojų poreikis bei darbo užmokesčio sąnaudos, priklausomai nuo gamybos programos labiausiai tikėtinu, optimistiniu, bei pesimistiniu variantu. Atlyginimų dydis visais atvejais yra toks:
• Gamybos vadovui – 1000 Lt/mėn.
• Buhalterei – 800 Lt/mėn.
• Darbininkams – 800 Lt/mėn.

5 lentelė
Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (labiausiai tikėtinas), Lt
Laikotarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
Tarnautojai Etatai suma Etatai suma Etatai suma Etatai suma Etatai suma
Vadovaujantysis (gamybos vadovas) 1 3000 1 3000 1,5 4500 1,5 4500 1,5 18000
Specialistai (buhalteris) 0,5 1200 0,5 1200 0,5 1200 0,5 1200 0,5 4800
Iš viso tarnautojų: 1,5 4200 1,5 4200 2 5700 2 5700 2 22800
Darbininkai
Iš viso darbininkų 3 7200 4 9600 6 14400 6 14400 6 57600

6 lentelė
Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (optimistinis), Lt
Laikotarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
Tarnautojai Etatai suma Etatai suma Etatai suma Etatai suma Etatai suma
Vadovaujantysis (gamybos vadovas) 1 3000 1,5 4500 1,5 4500 2 6000 2 24000
Specialistai (buhalteris) 0,5 1200 0,5 1200 0,5 1200 0,5 1200 0,5 4800
Iš viso tarnautojų: 1,5 4200 2 5700 2 5700 2,5 7200 2,5 28800
Darbininkai
Iš viso darbininkų 4 9600 6 14400 6 14400 8 19200 8 76800

7 lentelė
Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (pesimistinis), Lt
Laikotarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
Tarnautojai Etatai suma Etatai suma Etatai suma Etatai suma Etatai suma
Vadovaujantysis (gamybos vadovas) 0,5 1500 1 3000 1 3000 1 3000 1 12000
Specialistai (buhalteris) 0,5 1200 0,5 1200 0,5 1200 0,5 1200 0,5 4800
Iš viso tarnautojų: 1 2700 1,5 4200 1,5 4200 1,5 4200 1,5 16800
Darbininkai
Iš viso darbininkų 2 4800 3 7200 4 9600 4 9600 4 38400
Juodai išryškinti duomenys perkeliami į atitinkamas sąnaudų prognozės lenteles 14, 15, 16.FINANSINIS PLANAS
P. Meduoliukas, ruošdamas savo verslo planą, analizuoja įvairias ataskaitas. Pirmiausiai jam įdomu, iš kokių šaltinių ir kiek lėšų reikės projektui finansuoti. Tam tikslui užpildoma lentelė 8.
Iš lentelės 8 matome, kad p.Meduoliukas neišsivers be paskolų. Trumpalaikės 7000 Lt paskolos jam reikės – miltų atsargoms sukaupti, ir ją jis grąžins bankui po vienerių metų, su 10% metinėmis palūkanomis. Palūkanas 2004 metais jis mokės kas ketvirtį atitinkamai po 175Lt, 132,85 Lt, 89,65Lt, 45,37Lt.
8 lentelė
Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai, tūkst.. Lt.
Projekto sąnaudos

Suma Finansavimo šaltiniai Suma
Ilgalaikiam turtui įsigyti:
Įrenginiams ir mašinoms
Transporto priemonėms
183,7
4 Vidiniai šaltiniai:
Akcinis kapitalas
100,0
Trumpalaikiam turtui įsigyti:
Atsargoms
7,0 Ilgalaikis paskolos 113,0
Statybos ir remonto darbams 25,3 Trumpalaikės paskolos 7,0
Iš viso: 220,00 Iš viso: 220,0

Sąnaudas atsargoms kaupti jis apskaičiavo taip.
Jei per dieną (tikėtinu variantu) iškepama 3000 batonų, kuriems sunaudojama 625 kg miltų, tai 7 dienų atsargoms sukaupti prireiks 4375 kg miltų. Jų kaina 1,60 Lt/kg; tai sudauginus, gaunama 7000 Lt.
Likusi ilgalaikė (113000 Lt) paskola padengia trūkstamas lėšas įrangai, automobiliui įsigyti bei statybos ir remonto darbams atlikti. Paskolos p. Meduoliukas prašys iš banko su 12% metine palūkanų norma, ir ją grąžins per 2 metus kartu su palūkanomis kas ketvirtį lygiomis dalimis.
9 lentelė
Paskolos (ilgalaikės) padengimo schema, tūkst., Lt
Paskolos padengimas 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
Paskolos grąžinimas
Palūkanų mokėjimai
Paskolos likutis mokėjimo periodo pabaigoje 12,71
3,39
113,00 13,09
3,01
100,29 13,48
2,62
87,20 13,89
2,21
73,72 59,84
4,55

Pastaba: juodai išryškinti duomenys perkeliami į pelno (nuostolio), 10, 11, 12 lenteles ir pinigų srautų 13 lentelę.Pelno (nuostolio) ataskaita
Visų laikotarpių pelnas, kaip rodo 10, 11, 12 lentelės, apskaičiuotas labiausiai tikėtinu, optimistiniu, bei pesimistiniu variantu.
Reikalingi duomenys paimti iš šių lentelių atitinkamų stulpelių:
1 – ai eilutei – iš realizavimo įplaukų 1 lentelės;
2 – ai eilutei – iš atitinkamų variantų sąnaudų prognozės 14, 15, 16 lentelių 9 eilutė;
3 – ia eilutė – bendrasis pelnas = 1 eilutė – 2 eilutė;
4 – ai eilutei – iš atitinkamų variantų sąnaudų prognozės 14, 15, 16 lentelių 16 eilutė;
5- a eilutė – veiklos pelnas = 3 eilutė – 4 eilutė;
6 -ai eilutei- iš atitinkamų variantų sąnaudų prognozės 14, 15, 16 lentelių 17 eilutė;
7- a eilutė- pelnas prieš apmokestinimą =5 eilutė – 6 eilutė;
8 – a eilutė – pelno mokestis = 8 eilutė x 15%;
9 -a eilutė – grynasis pelnas = 8 eilutė – 9 eilutė.
10, 11, 12 lentelės rodo, kad p. Meduoliuko projektas bus pelningas visais variantais per visą laikotarpį. Per pirmus įmonės veiklos metus labiausiai tikėtinu variantu numatomas pasiekti 587,51 tūkst. Lt grynasis pelnas, o per antrus – 772,15 tūkst. Lt.
Stulpelinėje diagramoje pateikiamas prognozuojamas pelnas optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtinu veiklos variantu.

4 pav. Pelno prognozė
Kaip matote iš 4 paveikslo, prognozuojami pelnai auga, tačiau labai skiriasi kiekvieno varianto jų dydis.
Projekto atsipirkimo laikas labiausiai tikėtinu variantu – mažiau nei per pusę metų (kapitalas/metinio grynojo pelno = 220/587,51 = 0,37 metų).
Projekto pelningumas – jau pirmais įmonės veiklos metais labai aukštas, kiekvienas įdėtas litas duoda 2,67 Lt pelno (grynasis pelnas / kapitalo – 587,51 / 220= 2,67Lt).
10 lentelė
Pelno (nuostolio) apskaičiavimas tikėtinu variantu, tūkst. litų.
Nr. Laikotarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Realizacijos pajamos
Parduotų prekių ir parduotų darbų savikaina
Bendrasis pelnas (nuostolis)
Veiklos sąnaudos (pardavimų ir administracinės)
Veiklos pelnas (nuostolis)
Finansinės sąnaudos
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis 249
124,876
124,124
13,61
110,514
3,57
106,944
16,042 321
157,919
144,71
8,665
136,045
3,14
132,905
19,936 465
225,486
239,514
11,355
228,159
2,71
225,449
33,82 465
225,486
239,514
11,355
228,159
2,26
225,899
33,885 1860,00
901,962
958,038
45,42
912,96
4,55
908,41
136,262
9. Grynasis ataskaitinių metų pelnas 90,90 112,97 191,63 192,01 772,15
11 lentelė
Pelno (nuostolio) apskaičiavimas optimistiniu variantu, tūkst. litų
Nr. Laikotarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Realizacijos pajamos
Parduotų prekių ir parduotų darbų savikaina
Bendrasis pelnas (nuostolis)
Veiklos sąnaudos (pardavimų ir administracinės)
Veiklos pelnas (nuostolis)
Finansinės sąnaudos
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis 353,1
157,919
195,181
14,126
181,055
3,57
177,485
26,62 511,5
225,486
286,014
11,588
274,426
3,14
271,286
40,69 511,5
225,486
286,014
11,588
274,426
2,71
271,716
40,757 669,9
293,066
376,834
14,34
362,494
2,26
360,234
54,035 2679,60
1172,258
1507,342
57,378
1449,964
4,55
1445,414
216,812
9. Grynasis ataskaitinių metų pelnas 150,87 230,60 230,96 306,20 1228,60

12 lentelė
Pelno (nuostolio) apskaičiavimas pesimistiniu variantu, tūkst. litų
Nr. Laikotarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Realizacijos pajamos
Parduotų prekių ir parduotų darbų savikaina
Bendrasis pelnas (nuostolis)
Veiklos sąnaudos (pardavimų ir administracinės)
Veiklos pelnas (nuostolis)
Finansinės sąnaudos
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis 159,3
90,342
68,958
11,197
57,76
3,57
54,19
8,129 224,1
129,657
94,443
8,18
86,263
3,14
83,123
12,468 288,9
157,919
130,981
8,505
122,476
2,71
119,766
17,965 288,9
157,919
130,981
8,505
122,476
2,26
120,216
18,032 1155,60
631,358
524,242
34,038
.
490,204
4,55
485,654
72,848
9. Grynasis ataskaitinių metų pelnas 46,06 70,66 101,80 102,18 412,81Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaitoje p. Meduoliukas pateikia pinigų judėjimą per dvejus planuojamus įmonės veiklos metus.
Kaip rodo 13 lentelė, labiausiai tikėtinu variantu, grynųjų pinigų srautai visais ataskaitiniais laikotarpiais bus teigiami, o antrų įmonės veiklos metų pabaigoje pasieks 1240,22 tūkst. Lt.
13 lentelė
Pinigų srautų ataskaita (labiausiai tikėtinu variantu, tūkst. litų)
StraipsniaiLaikotarpis Ketvirčiai 2005 metai

1 2 3 4
GAUTA PINIGŲ 316,25 118,32 196,98 197,36 793,54
1. Grynasis pelnas
2. Pasiskolinus iš banko ir kitų įmonių
3. Pardavus išleistas akcija
4. Nusidėvėjimo sąnaudos 90,90
120,00
100,00
5,35 112,97
0,00
0,00
5,35 191,63
0,00
0,00
5,35 192,01
0,00
0,00
5,35 772,15
0,00
0,00
21,39
IŠLEISTA PINIGŲ 234,40 14,82 15,25 15,71 59,84
1. Perkant ilgalaikį turtą
2. Kitos išlaidos
3. Statybos ir remonto darbams
4. Grąžinti trumpalaikei paskolai1
5.Grąžinti ilgalaikei paskolai 187,70
7,00
25,30
1,69
12,71 0,00
0,00
0,00
1,73
13,09 0,00
0,00
0,00
1,77
13,48 0,00
0,00
0,00
1,82
13,89 0,00
0,00
0,00
0,00
59,84
Pinigai laikotarpio pradžioje 25,3 74,10 176,52 341,56 506,52
Atimti: Išleistus pinigus 234,40 14,82 15,25 15,71 59,84
Pridėti: gautus pinigus 316,25 118,32 196,98 197,36 793,54
Pinigai laikotarpio pabaigoje 107,15 177,60 358,25 523,21 1240,22
Kaip žinote, p. Meduoliukas neišsivers be skolintų lėšų. Ir pelno, ir pinigų srautu ataskaitos rodo, kad verslininkas turės pakankamai pinigų grąžinti įsipareigojimams, o jo įgyvendinamas projektas yra labai pelningas.Sąnaudų prognozė
Suvestinės sąnaudos parodytos 14, 15, 16 lentelėse. Panagrinėkime, kaip p. Meduoliukas jas gavo.
1 -oji eilutė. Sąnaudos žaliavoms. Iš 4 lentelės žinoma, kad vienam batonui iškepti sunaudojama žaliavų už 0,4 Lt. Visas gaminių kiekis pateikiamas 3 lentelėje. Sudauginus gaminių skaičių ir kainą vienam gaminiui, gaunamos visos žaliavų sąnaudos. Pavyzdžiui, 1 – as ketvirtis optimistiniu variantu:
321 tūkst. vnt./ketv. x 0,4 Lt/vnt. = 128,40 tūkst.Lt/ketv.
2 -oji eilutė. Sąnaudos darbininkų darbo užmokesčiui perkeliamos iš 5, 6, 7 lentelių.
3-oji eilutė. Soc. draudimo sąnaudos apskaičiuojamos 31% nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio. Pavyzdžiui, 1 -as ketvirtis optimistiniu variantu:
9,6 tūkst.Lt./ketv. x 31% = 2,976 tūkst. Lt/ketv.
4-oji eilutė. Įrenginių nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesioginiu būdu. Nusidėvėjimo laikas paimtas iš amortizacijos normatyvų.
(183,7 tūkst. Lt – 18,37tūkst.Lt.) / 8 m = 20,66 tūkst.Lt/m. / 4 ketv. = 5,166 tūkst.Lt/ketv.
5-oji eilutė. Įrengimų išlaikymui kas ketvirtį skiriama 0,5 tūkst.Lt.
6 -oji eilutė. Sąnaudos elektros energijai skiriamos į dvi dalis, kadangi p.Meduoliukas atsiskaito pagal dvikainį tarifą. Dvikainis tarifas susideda iš mokesčio už galios kilovatą ir sunaudotą energijos kilovatvalande. Kadangi technologinei įrangai reikia l00 kW galingumo, o mėnesio tarifas yra 10 Lt/kW, tai ketvirčiui gaunamas 3 tūkst. Lt mokestis už instaliuotą galingumą.
7 oji eilutė. Kita dalis mokesčio už sunaudotą elektros energiją apskaičiuojama taip:
Pavyzdžiui, 1 – ajam ketvirčiui optimistiniu variantu:
8 val. (įrengimas dirba 1 pamaina) x 0,128 Lt/kWh x 100kW x 72 d. = 7,373 tūkst. Lt/ketv.
8 -oji eilutė. Sąnaudos vandeniui. įmonėje kasdien sunaudojama 5 m3 vandens x 2,5 Lt/m3 x 72 d.= 900Lt.
9-oji eilutė. Visos gamybos sąnaudos – tai suma atitinkamų stulpelių nuo 1 iki 8 eilutės.
10-oji eilutė. Tarnautojų darbo užmokestis perkeliamas iš 5, 6, 7 lentelių.
11-oji eilutė. Sąnaudos soc. draudimui apskaičiuojamos analogiškai 3 eilutei.
12-oji eilutė. Transportavimo sąnaudas sudaro išlaidos kurui. P.Meduoliukas kasdien nuvažiuoja 100 km išvežiodamas produkciją ir tam sunaudoja 10 l dyzelino per dieną, kurio kaina 1,92 Lt/l. Vadinasi, ketvirčiui kuro sąnaudos sudaro 19,2 Lt x 72d.= 1,382 tūkst.Lt.
13-oji eilutė. Automobilio nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesioginiu būdu, analogiškai 4 eilutei, tačiau nusidėvėjimo laikotarpis lygus 5 metamas. Pavyzdžiui,
(4000Lt – 400Lt)/ 5m =0,72 tūkst.Lt/m. Tai ketvirčiui susidarys 0,18 tūkst.Lt.
14-oji eilutė. Kelių mokestis apskaičiuojamas 0,5 proc. nuo realizavimo įplaukų iš 1 lentelės. Pavyzdžiui, 1 – as ketvirtis optimistiniu variantu:
353,1 tūkst.Lt x 0,5% = 1,766 tūkst.Lt.
15 -oji eilutė. Sąnaudos remontui 1 ketvirti sudaro 25,3 tūkst.Lt iš 8 lentelės.
16-oji eilutė. Visos veiklos sąnaudos – tai suma atitinkamų stulpelių nuo 10 iki 15 eilutės,
17-oji eilutė. Palūkanų eilute sudaro trumpalaikės ir ilgalaikės skolos palūkanos (duomenys perkeliami iš 9 lentelės).
18-oji eilutė. Visos sąnaudos – tai gamybos, veiklos sąnaudų suma, pridėjus palūkanas.
19-oji eilutė. Vieneto visa savikaina apskaičiuojama, 18 eilutės atitinkamus stulpelius padalijus iš pagamintų gaminių skaičiaus pagal 3 lentelę.
14 lentelė
Sąnaudų prognozė, tikėtinu variantu tūkst.. litu.
Eil. Nr. Laikotarpisstraipsniai 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Žaliavos
Darbo užmokestis
Soc. Draudimui
Įrengimų nusidėvėjimas
Įrengimų išlaikymas
Elektros energija, galia
Elektros energija
Vanduo 99,6
7,2
2,98
5,166
0,5
3,0
5,53
0,9 128,4
9,6
2,98
5,166
0,5
3,0
7,373
0,9 186,00
14,4
4,46
5,166
0,5
3,0
11,06
0,9 186,00
14,4
4,46
5,166
0,5
3,0
11,06
0,9 744,00
57,6
17,86
20,666
2,00
12,0
44,236
3,6
9. Iš viso gamybos sąnaudų 124,876 157,919 225,486 225,486 901,962
10.
11.
12.
13.
14.
15. Tarnautojų darbo užmokestis
Soc. Draudimui
Transportavimas
Automobilio nusidėvėjimas
Kelių mokestis
S.tatybos ir remonto sąn. 4,2
1,30
1,38
0,18
1,25
5,3 4,2
1,30
1,38
0,18
1,605
0 5,7
1,77
1,38
0,18
2,325
0 5,7
1,77
1,38
0,18
2,325
0 22,8
7,07
5,53
0,72
9,3
0
16. Iš viso veiklos sąnaudų 13,61 8,665 11,355 11,355 45,42
17. Palūkanos 3,57 3,14 2,71 2,26 4,55
18. Iš visos sąnaudų 142,056 169,724 239,551 239,101 951,932
19. Vieneto savikaina 0,57 0,53 0,52 0,52 0,51
15 lentelė
Sąnaudų prognozė, optimistiniu variantu tūkst.. litu.
Eil. Nr. Laikotarpisstraipsniai 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Žaliavos
Darbo užmokestis
Soc. Draudimui
Įrengimų nusidėvėjimas
Įrengimų išlaikymas
Elektros energija, galia
Elektros energija
Vanduo 128,4
9,6
2,98
5,166
0,5
3,0
7,373
0,9 186,00
14,4
4,46
5,166
0,5
3,0
11,06
0,9 186,00
14,4
4,46
5,166
0,5
3,0
11,06
0,9 243,60
19,2
5,95
5,166
0,5
3,0
14,75
0,9 974,40
76,8
23,81
20,666
2,00
12,0
58,982
3,6
9. Iš viso gamybos sąnaudų 157,919 225,486 225,486 293,066 1172,258
10.
11.
12.
13.
14.
15. Tarnautojų darbo užmokestis
Soc. Draudimui
Transportavimas
Automobilio nusidėvėjimas
Kelių mokestis
Statybos ir remonto sąn. 4,2
1,30
1,38
0,18
1,766
5,3 5,7
1,77
1,38
0,18
2,558
0 5,7
1,77
1,38
0,18
2,558
0 7,2
2,23
1,38
0,18
3,35
0 28,8
8,93
5,53
0,72
13,398
0
16. Iš viso veiklos sąnaudų 14,126 11,588 11,588 14,34 57,378
17. Palūkanos 3,57 3,14 2,71 2,26 4,55
18. Iš visos sąnaudų 175,615 240,214 239,784 309,666 1234,186
19. Vieneto savikaina 0,55 0,52 0,52 0,51 0,51

16 lentelė
Sąnaudų prognozė, pesimistiniu variantu tūkst.. litu.
Eil. Nr. Laikotarpisstraipsniai 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Žaliavos
Darbo užmokestis
Soc. Draudimui
Įrengimų nusidėvėjimas
Įrengimų išlaikymas
Elektros energija, galia
Elektros energija
Vanduo 70,80
4,8
1,49
5,166
0,5
3,0
3,686
0,9 99,60
7,2
2,23
5,166
0,5
3,0
11,06
0,9 128,40
9,6
2,98
5,166
0,5
3,0
7,373
0,9 128,40
9,6
2,98
5,166
0,5
3,0
7,373
0,9 513,60
38,4
11,90
20,666
2,00
12,0
29,492
3,6
9. Iš viso gamybos sąnaudų 90,342 129,657 157,919 157,919 631,358
10.
11.
12.
13.
14.
15. Tarnautojų darbo užmokestis
Soc. Draudimui
Transportavimas
Automobilio nusidėvėjimas
Kelių mokestis
Statybos ir remonto sąn. 2,7
0,84
1,38
0,18
0,797
5,3 4,2
1,30
1,38
0,18
1,121
0 4,2
1,3
1,38
0,18
1,445
0 4,2
1,30
1,38
0,18
1,445
0 16,8
5,21
5,53
0,72
5,778
0
16. Iš viso veiklos sąnaudų 11,197 8,18 8,505 8,505 34,038
17. Palūkanos 3,57 3,14 2,71 2,26 4,55
18. Iš visos sąnaudų 105,109 140,977 169,134 168,684 669,946
19. Vieneto savikaina 0,66 0,57 0,53 0,53 0,52Balansas
Kaip žinote balansas parodo tam tikros dienos įmonės finansinę padėtį.
Pirmiausia p. Meduoliukas pateikia pradinio laikotarpio balansą, kai įmonė ką tik įkurta, suformuotas jos įstatinis kapitalas, o paskolos ką tik gautos. Taip pat nupirkta technologinė įranga, automobilis bei sukauptos reikalingos atsargos.
17 lentelė
Balansas (2004 sausio 1 dieną)
Turtas Tūkst.Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai Tūkst.Lt
Technologinė įranga 183,70 Įstatinis kapitalas 100,00
Automobilis 4,00
Atsargos 7,00 Ilgalaikės paskolos 113,00
Banko sąskaitoje 25,30 Trumpalaikės paskolos 7,00
Balansas: 220,00 Balansas: 220,00

Kaip matyti, pradiniu laikotarpiu p. Meduoliukas turi 25,30 tūkst.Lt banko sąskaitoje, kurie bus panaudoti statybos ir remonto darbams.
Balansas 1 ketvirčio pabaigai labiausiai tikėtinu variantu keičiasi taip.
Turto pusėje mažėja ilgalaikis turtas dėl jo nusidėvėjimo. Gautas pelnas parodytas nuosavybės pusėje, taip pat laikotarpio pabaigoje įmonė turi 107,15 tūkst.Lt pinigų (žr. į pinigų srautų ataskaitą 13 lentelė). Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolų dydis balanse sumažėja, grąžinus per ketvirtį atitinkamą dalį.

18 lentelė
Balansas (2004 m. balandžio 1 dieną)

Turtas Tūkst.Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai Tūkst.Lt
Technologinė įranga 183,70 Įstatinis kapitalas 100,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 5,17 Pelnas 101,60
Automobilis 4,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 0,18 Ilgalaikės paskolos 100,29
Atsargos 7,00
Banko sąskaitoje 107,15 Trumpalaikės paskolos 5,31

307,20 307,20

2, 3, it 4-ojo ketvirčio balansų nuosavybės pusėje kaupiamas nepaskirstytas pelnas, dalimis gražinamos skolos, dėl nusidėvėjimo mažėja ilgalaikis turtas.
19 lentelė
Balansas (2004 m. liepos 1 dieną)
Turtas tūkst.Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst.Lt
Technologinė įranga 183,70 Įstatinis kapitalas 100,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 10,33 Pelnas 192,21
Automobilis 4,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 0,36 Ilgalaikės paskolos 87,20
Atsargos 7,00
Banko sąskaitoje 177,61 Trumpalaikės paskolos 3,59

383,00 383,00
20 lentelė
Balansas (2004 m. spalio 1 dieną)

Turtas tūkst.Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst.Lt
Technologinė įranga 183,70 Įstatinis kapitalas 100,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 15,50 Pelnas 393,46
Automobilis 4,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 0,54 Ilgalaikės paskolos 73,72
Atsargos 7,00
Banko sąskaitoje 358,26 Trumpalaikės paskolos 1,82
Balansas: 569,00 Balansas: 569,00

21 lentelė
Balansas (2005 m. sausio 1 dieną)

Turtas tūkst.Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst.Lt
Technologinė įranga 183,70 Įstatinis kapitalas 100,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 20,66 Pelnas 579,46
Automobilis 4,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 0,72 Ilgalaikės paskolos 59,84
Atsargos 7,00
Banko sąskaitoje 523,22 Trumpalaikės paskolos 0,00
Balansas: 739,30 Balansas: 739,30

22 lentelė
Balansas (2006 m. sausio 1 dieną)

Turtas tūkst..Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst..Lt
Technologinė įranga 183,70 Įstatinis kapitalas 100,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 41,33 Pelnas 857,70
Automobilis 4,00
(nusidėvėjimas, atimamas) 1,44 Ilgalaikės paskolos 520,00
Atsargos 7,00
Banko sąskaitoje 1240,23 Trumpalaikės paskolos 0,00

1477,70 1477,70

Po dviejų metų veiklos 2006 m. Sausio 1 dienos balansas rodo, kad įmonė pajėgi gražinti visas skolas, yra pelninga ir turi 1240,23 tūkst. Lt.IŠVADOS
Įmonės pavadinimas: UAB „Meduoliukas“
Įmonės kodas: 3273232
Veiklos pobūdis: maisto produktų gamyba
Adresas: Bebrūnų miestelis, Mindaugo g. 3
Telefonas: 56891
Bankas: „Lokio“ komercinis bankas Bebrūnų skyrius, kodas 260101388
Atsiskaitomoji sąskaita: 36954
Šio projekto esmė – įkurti nedidelę kepyklą, kuri aptarnautų Bebrūnu ir aplinkinius miestelius.
Bus gaminamas kasdieninis maisto produktas “Prancūziškas” batonas, kurio išskirtinė forma bei puikus skonis patrauks vartotoju dėmesį ir leis įsitvirtinti planuojamame rinkos segmente. Produkto kaina palaikoma apie 10% žemesnė nei konkurentų, užtikrinta gaminio kokybė ir operatyvus pristatymas.
Batonus numatoma kepti p. Meduoliukui priklausančiame pastate Bebrūnų miestelyje.
Direktorius ir vienintelis akcininkas P. Meduoliukas, baigė KTU Lengvosios pramonės fakultetą ir turi ne vienerių metų prekybos darbo patirti. Buhalterė p. Sumanutė turi aukštąjį finansinį išsilavinimą bei dvejų metų darbo patirtį gamybinėje įmonėje. Gamybos vadovai p. Protingalius ir p. Greitutiss – aukštos kvalifikacijos seni savo darbo meistrai.
Projekto finansavimo poreikis sudaro 220 tūkst. Lt, kurių didžioji dalis bus skirta technologinei įrangai bei automobiliui įsigyti, taip pat statybos bei remonto darbams atlikti, atsargoms sukaupti. Projektas bus finansuojamas iš vidinių ir išorinių šaltinių. 100 tūkst. Lt investuoja p. Meduoliukas ir 120 tūkst.Lt numatoma paimti paskolą iš banko “Bebras”.
Projekto finansinė analizė parodė, kad įmonė bus pelninga ir turės pakankamai pinigų grąžinti paskolas ir sumokėti palūkanas. Projektas turėtų atsipirkti mažiau nei per pusę metų.

Leave a Comment