Verslo ekonomika

Turinys

Įvadas 3

Planuojamas pagaminti gaminių skaičius 4Gamybos programos darbo imlumas 5Įrengimų (darbo vietų) skaičius 7Įmonės darbuotojų skaičius 9Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti 10Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti 11Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos 12Vienetiniai įkainiai 13Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 14Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos 16Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 17Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 18Gamybinių patalpų plotas 19Medžiagų sandėlio plotas 20Bendras įmonės patalpų plotas 21Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti 22Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti 24Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 26Netiesioginės gamybos išlaidos 28Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina 29Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina 30Įmonės veiklos sąnaudos 31Vieno gaminio komercinė savikaina 32Gaminių pelningumas 33Planuojamos pardavimo pajamos 34Bendrasis ir grynasis pelnas 35Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas 36Nenuostolingų pardavimų mastas 36

Išvados ir siūlymai 37Literatūros sąrašas 38ĮvadasIlgą laiką Lietuvos pramonė buvo sukoncentruota didelėse įmonėse. Po Nepriklausomybės atkūrimo, privatizacijos įgyvendinimo, prasidėjo pramonės įmonių pertvarka. Vis didesnę ekonominę reikšmę įgauna mažos įmonės. Jos yra efektyvesnės: greičiau pakeičia senus gaminius naujais, efektyviau panaudoja darbo jėgą, lengviau skverbiasi į užsienio rinką. Šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis smulkus ir vidutinis verslas yra pagrindinis naujų darbo vietų šaltinis. Jos dažnai būna arčiau užsakovų ir tuo būdu operatyviai užpildo rinką trūkstamomis prekėmis ir paslaugomis.Todėl norėdami sumažinti verslo riziką ir išvengti neigiamų pasekmių, UAB „METALO DIRBINIAI“ vadovai nutarė, kad tikslinga apskaičiuoti būsimos veiklos per pusmetį planinius rodiklius ir prognozuoti veiklos rezultatus.

Kursinio darbo tikslas – nustatyti, ar UAB „METALO DIRBINIAI“ dirba pelningai.Kursinio darbo uždavinys – nustatyti, ar apsimokės gaminti technologinę įrangą.Darbo atlikimo pincipai – apskaičiuoti būsimos veiklos per pusmetį planinius ekonominius rodiklius ir tik tada prognozuoti veiklos rezultatus.

1 lentelėPlanuojamas pagaminti gaminių skaičiusGaminių pavadinimas Pagamintos produkcijos likučiai laikotarpio pradžioje, vnt. Planuojamas parduoti gaminių skaičius, vnt. Pagamintos produkcijos likučiai laikotarpio pabaigoje, vnt. Planuojamas pagaminti gaminių (gatavų) skaičius, vnt.T1 0 1276 30 1306

T2 0 1176 24 1200T3 0 1176 22 1198

T1, T2, T3 – tai sutrumpinti gaminių pavadinimai: technologinės įrangos komplektas T1, technologinės įrangos komplektas T2, technologinės įrangos komplektas T3. Toliau bus naudojami sutrumpinimai.Pagamintina produkcija = Parduotina produkcija — Gatavos produkcijos likučiai laikotarpio pradžioje + Planuojami gatavos produkcijos likučiai laikotarpio pabaigoje.Kadangi veikla tik prasidėjo, pagamintos produkcijos likučiai laikotarpio pradžioje bus laikomi nuliu. Kursinio darbo užduotyje pateikti šie duomenys: planuojamos parduoti gaminių skaičius (vienetais) ir pagamintos produkcijos likučiai laikotarpio pabaigoje (vienetais).GS – planuojamas pagaminti gaminių skaičius. GS = 1276 – 0 + 30 = 1306 (vnt.) GS = 1176 – 0 + 24 = 1200 (vnt.) GS = 1176 – 0 + 22 = 1198 (vnt.)

2 lentelėGamybos programos darbo imlumasEil.Nr. Technologinė operacija Gamybos programa, vnt. Laiko norma 1 gaminiui, normin. val. Atskirų gaminių gamybos darbo imlumas, normin. val. Gamybos programos darbo imlumas, normin. val. T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 1. Tekinimas 1306 1200 1198 6 5 4 7836 6000 4792 186282. Frezavimas 1306 1200 1198 4 2 3 5224 2400 3594 112183. Šlifavimas 1306 1200 1198 4 2 2 5224 2400 2396 100204. Gręžimas 1306 1200 1198 3 2 1 3918 2400 1198 75165. Dažymas 1306 1200 1198 1 0,9 0,9 1306 1080 1078 34646 Surinkimas 1306 1200 1198 3,5 3 4 4571 3600 4792 12963

Gavę 1 lentelėje planuojamas pagaminti gaminių skaičius, įrašėme į gamybos programą, atskirai priskirdami kiekvienai technologinei operacijai. Kursinio darbo užduotyje yra pateikta laiko norma 1 gaminiui kiekvienai technologinei operacijai.Gamybos darbo imlumas (GDI) = Gamybos programa  Laiko norma 1 gaminiui.T1:1. GDItekinimas = 1306  6 =7836 (normin.val.)2. GDIfrezavimas = 1306  4 = 5224 (normin.val.)3. GDIšlifavimas = 1306  4 = 5224 (normin.val.)4. GDIgręžimas = 1306  3 = 3918 (normin.val.)5. GDIdažymas = 1306  1 = 1306 (normin.val.)6. GDIsurinkimas = 1306  3,5 = 4571 (normin.val.) T2: 1. GDItekinimas = 1200  5 = 6000 (normin.val.) 2. GDIfrezavimas = 1200  2 = 2400 (normin.val.) 3. GDIšlifavimas = 1200  2 = 2400 (normin.val.) 4. GDIgręžimas = 1200  2 = 2400 (normin.val.) 5. GDIdažymas = 1200  0,9 = 1080 (normin.val.) 6. GDIsurinkimas = 1200  3 = 3600 (normin.val.)T3:

1. GDItekinimas = 1198  4 = 4792 (normin.val.) 2. GDIfrezavimas = 1198  3 =3594 (normin.val.) 3. GDIšlifavimas = 1198  2 = 2396 (normin.val.) 4. GDIgręžimas = 1198  1 = 1198 (normin.val.) 5. GDIdažymas = 1198  0,9 = 1078.8 =1078 (normin.val.) 6. GDIsurinkimas = 1198  4 = 4792 (normin.val.)Gamybos programos darbo imlumas (DI) = T1 + T2 + T3.1. DI tekinimas = 7836 + 6000 + 4792 = 18628 (normin.val.)2. DI frezavimas = 5224 + 2400 + 3594 = 11218 (normin.val.)3. DI šlifavimas = 5224 + 2400 + 2396 = 10020 (normin.val.)4. DI gręžimas = 3918 + 2400 + 1198 = 7516 (normin.val.)5. DI dažymas = 1306 + 1080 + 1078 = 3464 (normin.val.)6. DI surinkimas = 4571 + 3600 + 4792 = 12963 (normin.val.)

3 lentelėĮrengimų (darbo vietų) skaičiusEil.Nr. Operacijos pavadinimas Gamybos programos darbo imlumas, normin. val. Vieno įrengimo (darbo vietos) naudingas darbo laikas, val. Išdirbio normų įvykdymo koeficientas Įrengimų (darbo vietų) skaičius Apkrovimo koeficientas Apskaičiuotas Priimtas 1. Tekinimas 18628 1981,2 1,02 9,22 9 1,022. Frezavimas 11218 1981,2 1 5,66 6 0,943. Šlifavimas 10020 1981,2 1,03 4,91 5 0,984. Gręžimas 7516 1981,2 1 3,79 4 0,955. Dažymas 3464 1981,2 1 1,75 2 0,886. Surinkimas 12963 1981,2 1,01 6,48 6 1,08

Vieno įrengimo (darbo vietos) naudingas darbo laikas (ND) = iš kalendorinių dienų skaičiaus per atitinkamą laikotarpį atimam nedarbo dienas, t.y. švenčių ir poilsio dienas, dauginam iš pamainų skaičiaus, pamainos trukmės (val.) ir numatomo įrengimo remonto nominaliojo darbo laiko.Iš kursinio darbo užduoties žinome kiek dienų per savaitę įmonė dirbs, kiek yra pamainų ir kokia vienos pamainos trukmė. Todėl apskaičiavę, kad įmonė dirbs 127 dienas, galime lengvai apskaičiuoti vieno įrengimo naudingą darbo laiką: ND = 127  2  8  ((100 – 2,5) / 100) = 1982,2 (val.)Išdirbio normų įvykdymo koeficientas kiekvienai technologinei operacijai yra pateiktas kursinio darbo užduotyje.

Reikalingas tam tikros rūšies įrengimų (darbo vietų) skaičius (Aįr) planuojamai gamybos programai vykdyti skaičiuojamas taip: ;

čia: Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas, norm. val.; Tn – įrengimo naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, val.; Kišd – darbininkų, dirbančių atitinkamais įrengimais, išdirbio normų įvykdymo koeficientas.

1. Aįr = 18628 / 1981,2  1,02 =18628 / 2020,824 = 9,218 = 9,22 (žm.)2. Aįr = 11218 / 1981,2  1 = 11218 / 1981,2 = 5,66 (žm.)3. Aįr = 10020 / 1981,2  1,03 = 10020 / 2040,636 = 4,91 (žm.)4. Aįr = 7516 / 1981,2  1 = 7515 / 1981,2 = 3,79 (žm.)5. Aįr = 3464 / 1981,2  1 = 3464 / 1981,2 = 1,748 = 1,75 (žm.)6. Aįr = 12963 / 1981,2  1,01 = 12963 / 2001,012 = 6,478 = 6,48 (žm.)

Apkrovimo koeficientas (AK) = apskaičiuotas žmonių skaičius / priimtas žmonių skaičius.1. AK = 9,22 / 9 = 1,022. AK = 5,66 / 6 = 0,943. AK = 4,91 / 5 = 0,984. AK = 3,79 / 4 = 0,947 = 0,955. AK = 1,75 / 2 = 0,875 = 0,886. AK = 6,48 / 6 = 1,08

4 lentelėĮmonės darbuotojų skaičiusEil. Nr. Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius, žm.1. Vadovai 42. Specialistai 1

3. Kiti tarnautojai 14. Pagrindiniai darbininkai 645. Pagalbiniai darbininkai 8 Iš viso 78

Prie vadovų priskiriami – įmonės direktorius, vyriausias buhalteris ir 2 gamybos baro meistrai.Specialistas – vadybininkas.Kitas tarnautojas – sekretorė.Pagrindiniai darbininkai dirba po 2 pamainas. Mes žinome, kad 1 įrengimui priskiriamas 1 darbininkas ( iš kursinio darbo 3 lentelės).DS – pagrindinių darbininkų skaičius.DS = (9 + 6 + 5 + 4 + 2 + 6)  2 = 32  2 = 64 (žm.)Pagalbiniai darbininkai – sandėlininkas ir valytoja. PG – pagalbinių darbininkų skaičius. PG = 2 + (2  3) = 8 (žm.)

5 lentelėPagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagamintiEil. Nr. Medžiagos pavadinimas Gaminių skaičius, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui, kg Medžiagų poreikis, kg T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 Iš viso1. Plieno liejiniai 1306 1200 1198 18 6 5 23508 7200 5990 366982. Konstruktorinis plienas 1306 1200 1198 6 7 6 7836 8400 7188 234243. Legiruotas plienas 1306 1200 1198 5 4 3 6530 4800 3594 149244. Emaliniai dažai 1306 1200 1198 0,4 0,3 0,4 522 360 479 1361

Medžiagų pavadinimai ir medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui duoti kursinio darbo užduotyje. Gaminių skaičius gavome iš kursinio darbo 1 lentelės.Medžiagų poreikis (MP) = Gaminių skaičius  Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui.T1:

1. MP = 1306  18 = 23508 (kg)2. MP = 1306  6 = 7836 (kg) 3. MP = 1306  5 = 6530 (kg)4. MP = 1306  0,4 = 522,4 = 522 (kg)

T2:

1. MP = 1200  6 = 7200 (kg)2. MP = 1200  7 = 8400 (kg)3. MP = 1200  4 = 4800 (kg)4. MP = 1200  0,3 = 360 (kg)

T3:1. MP = 1198  5 = 5990 (kg)

2. MP = 1198  6 = 7188 (kg)3. MP = 1198  3 = 3594 (kg)4. MP = 1198  0,4 = 479,2 = 479 (kg)

Medžiagų poreikis iš viso (MPV) = T1 + T2 + T3.1. MPV = 23508 + 7200 + 5990 = 36698 (kg)2. MPV = 7836 + 8400 + 7188 = 23424 (kg)3. MPV = 6530 + 4800 + 3594 = 14924 (kg)4. MPV = 522 + 360 + 479 = 1361 (kg) 6 lentelėIšlaidos medžiagoms produkcijai pagamintiEil. Nr. Medžiagų pavadinimas Medžiagų poreikis, kg Vienos tonos medžiagų kaina, Lt Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti, Lt T1 T2 T3 T1 T2 T3 Iš viso1. Plieno liejiniai 23508 7200 5990 1200 28210 8640 7188 440382. Konstruktorinis plienas 7836 8400 7188 2000 15672 16800 14376 468483. Legiruotas plienas 6530 4800 3594 2400 15672 11520 8626 358184. Emaliniai dažai 522 360 479 7000 3654 2520 3353 9527 Iš viso 632083948033543136231

Vienos tonos medžiagų kaina duota kursinio darbo užduotyje.Kadangi medžiagų poreikis apskaičiuotas kilogramais, tai, kad sužinotume išlaidas, turime kilogramus pervesti į tonas.Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti (IŠM) = Medžiagų poreikis (tonomis)  Vienos tonos medžiagų kaina.T1:1. IŠM = 23,508  1200 = 28209,6 = 28210 (Lt)2. IŠM = 7,836  2000 = 15672 (Lt)3. IŠM = 6,53  2400 = 15672 (Lt)4. IŠM = 0,522  7000 = 3654 (Lt)T2: 1. IŠM = 7,2  1200 = 8640 (Lt) 2. IŠM = 8,4  2000 = 16800 (Lt) 3. IŠM = 4,8  2400 = 11520 (Lt)

4. IŠM = 0,36  7000 = 2520 (Lt)T3: 1. IŠM = 5,99  1200 = 7188 (Lt) 2. IŠM = 7,188  2000 = 14376 (Lt) 3. IŠM = 3,594  2400 = 8625,6 = 8626 (Lt) 4. IŠM = 0,479  7000 = 3353 (Lt)

7 lentelėEinamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargosEil.Nr. Medžiagų pavadinimas Medžiagų poreikis iš viso, kg Medžiagų poreikis per dieną, kg Einamoji (maksimali) atsarga, kg Draustinė atsarga, kg Maksimali medžiagų atsarga, kg1. Plieno liejiniai 36698 203,88 8155 2039 101942. Konstruktorinis plienas 23424 130,13 5205 1301 65063. Legiruotas plienas 14924 82,91 3316 829 41454. Emaliniai dažai 1361 7,56 227 76 303 Iš viso 16903424521148

Medžiagų poreikį iš viso gavome iš kursinio darbo 5 lentelės. Medžiagų poreikis per dieną (MPD) = Medžiagų poreikis iš viso / Dienų skaičius atitinkamo laikotarpio.Dienų skaičius = 180 dienų.

1. MPD = 36698 / 180 = 203,88 (kg) 2. MPD = 23424 / 180 = 130,13 (kg) 3. MPD = 14924 / 180 = 82,91 (kg) 4. MPD = 1361 / 180 = 7,56 (kg)

Maksimali einamoji atsarga (Ae max) = Vidutinis medžiagų poreikis per dieną  Vidutinis tiekimo intervalas (dienomis).Vidutinis tiekimo intervalas duotas kursinio darbo užduotyje. 1. Ae max = 203,88  40 = 8155,2 = 8155 (kg) 2. Ae max = 130,12  40 = 5205,2 = 5205 (kg) 3. Ae max = 82,91  40 = 3316,4 =3316 (kg) 4. Ae max = 7,56*30 = 226,8 = 227 (kg)

Draustinė atsarga (Ad) = Vidutinį medžiagų poreikis per dieną  Vidutinis medžiagų pristatymo vėlavimas (dienomis).Vidutinis medžiagų pristatymo vėlavimas duotas kursinio darbo užduotyje. 1. Ad = 203,88  10 = 2038,8 = 2039 (kg) 2. Ad = 130,13  10 = 1301,3 = 1301 (kg) 3. Ad = 82,91  10 = 829,1 = 829 (kg) 4. Ad = 7,56  10 = 75,6 = 76 (kg)

Maksimali medžiagų atsarga = Maksimali einamoji atsarga + Draustinė atsarga.8 lentelėVienetiniai įkainiaiEil.Nr. Operacijos pavadinimas Laiko norma 1 gaminiui, val. Valandinis tarifinis atlygis, Lt Vienetinis įkainis, Lt T1 T2 T3 T1 T2 T31. Tekinimas 6 5 4 5,4 32,4 27 21,62. Frezavimas 4 2 3 5,4 21,6 10,8 16,23. Šlifavimas 4 2 2 5,84 23,36 11,68 11,684. Gręžimas 3 2 1 5,4 16,2 10,8 5,45. Dažymas 1 0,9 0,9 4,1 4,1 3,69 3,696. Surinkimas 3,5 3 4 5,84 20,44 17,52 23,36 Iš viso 118,181,4981,93

Laiko norma vienam gaminiui ir valandinis tarifinis atlygis pagal darbų ir darbininkų kategoriją duoti kursinio darbo užduotyje. Vietinis įkainis (VĮ) = Laiko norma 1 gaminiui  Valandinis tarifinis atlygis.

T1:

1. VĮ = 6  5,40 = 32,4 (Lt)2. VĮ = 4  5,4 = 21,6 (Lt)3. VĮ = 4  5,84 = 23,36 (Lt)4. VĮ = 3  5,4 = 16,2 (Lt)5. VĮ = 1  4,1 = 4,1 (Lt)6. VĮ = 3,5  5,84 = 20,44 (Lt)

T2:

1. VĮ = 5  5,4 = 27 (Lt)2. VĮ = 2  5,4 = 10,8 (Lt)3. VĮ = 2  5,84 = 11,68 (Lt)4. VĮ = 2  5,4 = 10,8 (Lt)5. VĮ = 0,9  4,1 = 3,69 (Lt)6. VĮ = 3  5,84 = 17,52 (Lt)

T3:

1. VĮ = 4  5,4 = 21,6 (Lt)2. VĮ = 3  5,4 = 16,2 (Lt)3. VĮ = 2  5,84 = 11,68 (Lt)4. VĮ = 1  5,4 = 5,4 (Lt)5. VĮ = 0,9  4,1 = 3,69 (Lt)6. VĮ = 4  5,84 = 23,36 (Lt)

9 lentelėPagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimuiGaminių pavadinimas Gaminių skaičius, vnt. Vienetinis įkainis, Lt Darbo užmokestis už pagamintą produkciją, Lt Priemokos už darbą kenksmingomis sąlygomis, Lt Papildomas darbo užmokestis, Lt Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis, Lt Įmokos socialiniam draudimui, Lt

T1 1306 118,1 154239 2658 14121 171018 53016T2 1200 81,49 97788 1686 8953 108427 33612T3 1198 81,93 98152 1691 8986 108829 33737Iš viso 350179603532060388274120365

Gaminių skaičius gavome iš kursinio darbo 1 lentelės.Kiekvieno gaminio vietinį įkainį apskaičiavome 8-oje lentelėje, sudėjus visų operacijų vietinius įkainius.Darbininkų vienetininkų darbo užmokesčio sumą (U) = N  Įk.

čia: N – per atitinkamą laikotarpį pagamintos produkcijos kiekis, vnt.; Įk – vienetinis įkainis, Lt.

U = 1306  118,1 = 154238,6 = 154239 (Lt)U = 1200  81,49 = 97788 (Lt)U = 1198  81,93 = 98152,14 = 98152 (Lt)

Priemokos už darbą (dažytojams) kenksmingomis sąlygomis = 4,1  0,4  920  2  2 = 6035,2 = 6035 (Lt).

350179 – 100%154239 – xx = 44,05%

350179 – 100%97788 – xx = 27,93%

350179 – 100%98152 – xx = 28,02%

6035 – 100%y – 44,05%y = 2658,42 = 2658 (Lt)

6035 – 100%y – 27,93%y = 1685,58 = 1686 (Lt)

6035 – 100%y – 28,02%y = 1691,007 = 1691 (Lt)

Papildomas darbo užmokestis:154239 + 2658 = 156897  0,09 = 14120,73 = 14121 (Lt)97788 + 1686 = 99474  0,09 = 8952,66 = 8953 (Lt)98152 + 1691 = 99843  0,09 = 8985,87 = 8986 (Lt)Kad gautume pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamą darbo užmokestį, turime darbo užmokestį už pagamintą produkciją pridėti priemokas už darbą kenksmingomis sąlygomis ir papildomą darbo užmokestį.Kad apskaičiuotume įmokas socialiniam draudimui, turime pagrindinių darbininkų darbo užmokestį dauginti iš 31%. 171018  0,31 = 53015,58 = 53016 (Lt) 108427  0,31 = 33612,37 = 33612 (Lt) 108829  0,31 = 33736,99 = 33737 (Lt)

10 lentelėVisos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidosIšlaidų straipsniai Visos gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos, Lt Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos, Lt T1 T2 T3 Iš viso T1 T2 T3Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms 63208 39480 33543 13623148,4 32,9 28Tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis 171018 108427 108829 388274 130,95 90,36 90,84Tiesiogiai priskiriamos įmokos socialiniam draudimui 53016 33612 33737 120365 40,6 28,01 28,16Iš viso 287242181519176109644870219,95151,27147

Tiesiogiai priskiriamas išlaidas medžiagoms gavome iš kursinio darbo 6 lentelės.Tiesiogiai priskiriamas išlaidas darbo užmokesčiui ir tiesiogiai priskiriamas įmokas socialiniam draudimui gavome iš kursinio darbo 9 lentelės.Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos (VGI) = Visas gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos / Gaminių skaičiaus.

T1:VGI = 63208 / 1306 = 48,4 (Lt)VGI = 171018 / 1306 = 130,95 (Lt)VGI = 53016 / 1306 = 40,6 (Lt)T2:VGI = 39480 / 1200 = 32,9 (Lt)VGI = 108427 / 1200 = 90,36 (Lt)VGI = 33612 / 1200 = 28,01 (Lt)T3:VGI = 33543 / 1198 = 28 (Lt)VGI = 108829 / 1198 = 90,84 (Lt)VGI = 33737 / 1198 = 28,16 (Lt)

11 lentelėPagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimuiDarbininkų skaičius, žm. Vieno darbininko planuojamų atidirbti valandų skaičius Valandinis tarifinis atlygis, Lt Tarifinis darbo užmokestis, Lt Papildomas darbo užmokestis, Lt Darbo užmokestis, Lt Įmokos socialiniam draudimui, Lt

6 920 4,48 24730 2226 26956 8356

Pagrindinių darbininkų skaičių gavome iš kursinio darbo 6 lentelės. Tada, 8 – 2 = 6 (žm.), nes sandėlininkui ir valytojai darbo užmokestį skaičiuosime atskirai.Vidutinė darbų kategorija (a3,8) pagalbiniame bare = 4,2 + (4,55 – 4,2)  0,8 = 4,48.Darbininkų laikininkų darbo užmokesčio sumą (DU) = T  a  DS.

čia: T– darbininko per atitinkamą laikotarpį dirbtų valandų skaičius, val.; a – atitinkamo darbo (darbininko) valandinis tarifinis atlygis, Lt; DS – darbininkų skaičius.

DU = 4,48  920  6 = 24729,6 = 24730 (Lt)

Papildomas darbo užmokestis (PDU) = 9% tarifinio darbo užmokesčio.PDU = 24730  0,09 = 2225,7 = 2226 (Lt)

Darbo užmokestis (DUB) = tarifinis darbo užmokestis + papildomas darbo užmokestis.DUB = 24730 + 2226 = 26956

Įmokos socialiniam draudimui (ĮSD) = darbo užmokestį dauginam iš 31%.ĮSD = 26956  0,31 = 8356,36 = 8356 (Lt)

12 lentelėĮmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimuiEil.Nr. Darbuotojas Darbuotojų skaičius, žm. Mėnesinė alga, Lt Darbo užmokestis per pusmetį, Lt Įmokos socialiniam draudimui, Lt1. Direktorius 1 2500 15000 46502. Vyriausias buhalteris 1 2000 12000 37203. Vadybininkas 1 1400 8400 26044. Sandėlininkas 1 1000 6000 18605. Gamybos baro meistas 2 1600 19200 59526. Sekretorė 1 900 5400 16747. Valytoja 1 600 3600 1116 Iš viso 8100006960021576

Darbuotojų skaičius ir jų mėnesinė alga duoti kursinio darbo užduotyje. Darbo užmokestis per pusmetį (DUper pus.) = mėnesinė alga  6 (t.y. iš 6 mėnesių).Gamybos baro meistrams apskaičiuojamas darbo užmokestis iš karto 2 darbuotojams.Įmokos socialiniam draudimui (ĮSD) = darbo užmokestis  31%.

13 lentelėGamybinių patalpų plotas Eil.Nr. Darbo vietos (įrengimo) pavadinimas Darbo vietų (įrengimų) skaičius Vienos darbo vietos (įrengimo) užimamas plotas, m2 Papildomo ploto koeficientas Gamybinių patalpų plotas, m21. Tekinimo staklės 9 4,5 1,25 512. Frezavimo staklės 6 6 1,25 453. Šlifavimo staklės 5 6 1,25 384. Gręžimo staklės 4 3 1,25 155. Dažytojo staklės 2 5 1,25 136. Surinkėjo darbo vieta 6 6 1,25 457. Pagalbinio baro darbininko darbo vieta 3 4,5 1,3 18 Iš viso 225

Darbo vietų (įrengimų) skaičius, vienos darbo vietos (įrengimo) užimamas plotas, papildomo ploto koeficientai – duoti kursinio darbo užduotyje. Gamybinių patalpų plotas (PLg) = Aįr • plį • Kpap.

čia: Aįr – įrengimų (darbo vietų) skaičius; plį – darbo vietos (įrengimo) užimamas plotas, m2; Kpap – papildomo ploto koeficientas, įvertinantis plotą praėjimams, pravažiavimams.

1. PLg = 9  4,5 1,25 = 50,625 = 51 (m2) 2. PLg = 6  6  1,25 = 45 (m2) 3. PLg = 5  6  1,25 = 37,5 = 38 (m2) 4. PLg = 4  3  1,25 = 15 (m2) 5. PLg = 2  5  1,25 = 12,5 = 13 (m2)6. PLg = 6  6  1,25 = 45 (m2)7. PLg = 3  4,5  1,3 = 17,55 = 18 (m2)

14 lentelėMedžiagų sandėlio plotasMaksimali medžiagų atsarga,t Leistina grindų ploto apkrova, t/m2 Medžiagų sandėlio naudingas plotas, m2 Ploto panaudojimo koeficientas Bendras medžiagų sandėlio plotas, m221,148 1,5 14 0,65 22

Maksimali medžiagų atsarga apskaičiuota kursiniame darbe 7 lentelėje.Leistina grindų ploto apkrova ir ploto panaudojimo koeficientas duoti kursinio darbo užduotyje.Medžiagų sandėlio naudingas plotas (PLmn) čia: Amax – maksimali sandėliuojamų medžiagų atsarga, t; q – leistina grindų ploto apkrova, t/m2.

PLmn = 21,148 / 1,5 = 14,09 = 14 (m2)Bendras medžiagų sandėlio plotas (PLmb) čia: PLmn – medžiagų sandėlio naudingas plotas, m2; Kpl – ploto panaudojimo koeficientas.

PLmb = 14 / 0,65 = 21,54 = 22 (m2)

15 lentelėBendras įmonės patalpų plotasGamybinių patalpų plotas, m2 Barų buitinių ir administracinių patalpų plotas, m2 Medžiagų sandėlio plotas, m2 Gatavos produkcijos sandėlio plotas, m2 Bendrojo naudojimo materialinių vertybių sandėlio plotas, m2 Įmonės administracijos patalpų plotas, m2 Bendras įmonės patalpų plotas, m2225 22,5 22 22,5 13,5 40 346

Gamybinių patalpų plotą gavome iš kursinio darbo 13 lentelės.Barų buitinių ir administracinių patalpų plotas = 225  0,1 = 22,5 (m2).Medžiagų sandėlio plotą gavome iš kursinio darbo 14 lentelės.Gatavos produkcijos sandėlio plotas = 225  0,1 = 22,5 (m2).Bendrojo naudojimo materialinių vertybių sandėlio plotas = 225  0,06 = 13,5 (m2).Įmonės administracijos patalpų plotas duotas kurinio darbo užduotyje.Bendras įmonės patalpų plotas = 225 + 22,5 + 22 + 22,5 + 13,5 + 40 = 345,5 = 346 (m2).

16 lentelėElektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varytiEil.Nr. Įrengimo (DV)* pavadinimas Įrengimų (DV)* skaičius 1 įrengimo (DV)* elektros variklių galingumas, kw 1 įrengimo (DV)* naudingas darbo laikas, val. Variklio galingumo panaudojimo koeficientas Elektros energijos poreikis, kwh Išlaidos elektros energijai, Lt1. Tekinimo staklės 9 5 1981,2 0,8 71323 181872. Frezavimo staklės 6 4 1981,2 0,8 38039 97003. Šlifavimo staklės 5 6 1981,2 0,8 47549 121254. Gręžimo staklės 4 3 1981,2 0,8 19020 48505. Dažytojo staklės 2 1 1981,2 0,65 2576 6576. Surinkėjo darbo vieta 6 0,8 1981,2 0,5 4755 12137. Pagalbinio baro darbininko darbo vieta 3 0,8 1981,2 0,4 1902 485 Iš viso 18516447217

* Darbo vieta

Įrengimų skaičių ir 1 įrengimo naudingą darbo laiką gavome iš kursinio darbo 3 lentelės.

1 įrengimo elektros energijos variklių galingumas ir variklio galingumo panaudojimo koeficientas duotas kursinio daro užduotyje.Reikiamas įrengimų varikliams varyti elektros energijos kiekis Ev = Aįr ּ Gv  Tn  Kg.

čia: Aįr – įrengimų skaičius; Gv – įrengimo variklio galingumas, kw; Tn – įrengimo naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, val.; Kp – variklio galingumo panaudojimo koeficientas.

1. Ev = 9  5  1981,2  0,8 = 71323,2 = 71323 (kwh) 2. Ev = 6  4  1981,2  0,8 = 38039,04 = 38039 (kwh) 3. Ev = 5  6  1981,2  0,8 = 47548,8 = 47549 (kwh) 4. Ev = 4  3  1981,2  0,8 = 19019,52 = 19020 (kwh) 5. Ev = 2  1  1981,2  0,65 = 2575,56 = 2576 (kwh) 6. Ev = 6  0,8  1981,2  0,5 = 4754,88 = 4756 (kwh) 7. Ev = 3  0,8  1981,2  0,4 = 1901,952 = 1902 (kwh)

Išlaidos elektros energijai (IEE) = Elektros energijos poreikis  1 kwh kaina.Elektros energijos 1 kwh kaina yra 25,5 ct, arba 0,255 Lt.1. IEE = 71323  0,255 = 18187,37 = 18187 (Lt)2. IEE = 38039  0,255 = 9699,95 = 9700 (Lt)3. IEE = 47549  0,255 = 12124,99 = 12125 (Lt)4. IEE = 19020  0,255 = 4850,1 = 4850 (Lt)5. IEE = 2576  0,255 = 656,88 = 657 (Lt)6. IEE = 4756  0,255 = 1212,78 = 1213 (Lt)7. IEE = 1902  0,255 = 485,01 = 485 (Lt)

17 lentelėElektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviestiEil.Nr. Patalpų pavadinimas Patalpų plotas, m2 Patalpų apšvietimo trukmė, val. 1 m2 apšvietimo norma, w Koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas Elektros energijos poreikis, kwh Išlaidos patalpoms apšviesti, Lt1. Gamybinių patalpų plotas 225 1016 25 0,8 4572 11662. Barų buitinių ir administracinių patalpų plotas 22,5 1016 25 0,8 457 1173. Medžiagų sandėlio plotas 22 1016 25 0,8 447 1144. Gatavos produkcijos sandėlio plotas 22,5 1016 25 0,8 457 1175. Bendrojo naudojimo materialinių vertybių sandėlio plotas 13,5 1016 25 0,8 274 706. Įmonės administracijos patalpų plotas 40 508 25 0,8 406 104 Iš viso 66131688

Patalpų pavadinimus ir plotus gavome iš kursinio darbo 15 lentelės.Gamybinių, sandėlių, buitinių ir administracijos patalpų apšvietimo trukmę (PAT) apskaičiuojame taip:PAT = 127  2  8 = 2032  0,5 = 1016 (val.)

Įmonės administracijos patalpų apšvietimo trukmę (AT) apskaičiuojame taip:AT = 127  1  8 = 1016  0,5 = 508 (val.)

Reikiamas patalpoms apšviesti elektros energijos kiekis Ea (kwh) = PL  Ta  ּ Kd.

čia: PL – apšviečiamas plotas, m2; Ta – patalpų apšvietimo trukmė per tam tikrą laikotarpį, val.; np – patalpų ploto 1 m2 apšvietimo norma, w/m2; Kd – koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas.

1. Ea = 225  1016  (25 / 1000)  0,8 = 4572 (kwh) 2. Ea = 22,5  1016  (25 / 1000)  0,8 = 457,2 = 457 (kwh) 3. Ea = 22  1016  (25 / 1000)  0,8 = 447,04 = 447 (kwh) 4. Ea = 22,5  1016  (25 / 1000)  0,8 = 457,2 = 457 (kwh) 5. Ea = 13,5  1016  (25 / 1000)  0,8 = 274,32 = 274 (kwh) 6. Ea = 40  508  (25 / 1000)  0,8 = 406,4 = 406 (kwh)

Išlaidos patalpoms apšviesti (IPA) = Elektros energijos poreikis  1 kwh kaina.Elektros energijos 1 kwh kaina yra 25,5 ct, arba 0,255 Lt.1. IPA = 4572  0,255 = 1165,86 = 1166 (Lt)2. IPA = 457  0,255 = 116,54 = 117 (Lt)3. IPA = 447  0,255 = 113,99 = 114 (Lt)4. IPA = 457  0,255 = 116,54 = 117 (Lt)

5. IPA = 274  0,255 = 69,87 = 70 (Lt)6. IPA = 406  0,255 = 103,53 = 104 (Lt)

18 lentelėIlgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijaEil.Nr. Turto rūšių pavadinimas Įsigijimo savikaina, Lt Likvidacinė vertė, Lt Turto naudojimo laikas, m Turto vienetų skaičius Turto nusidėvėjimas per pusmetį, Lt Proc. Lt 1. Tekinimo staklės 10000 6 600 5 9 84602. Frezavimo staklės 12000 5 600 6 6 57003. Šlifavimo staklės 4900 5 245 6 5 19404. Gręžimo staklės 6600 4 264 7 4 18105. Dažytojo staklės 1200 7 84 4 2 2796. Surinkėjo darbo vieta 1100 7 77 4 6 7677. Pagalbinio baro darbininko darbo vieta 1400 6 84 5 3 3958. Biuro baldai 4800 5 240 6 1 (komplektas) 3809. Biuro baldai (1 komplektas – gamybos barų administracijai) 2200 5 110 6 2 (komplektai) 34810. Kompiuteris 4000 7 280 4 2 93011. Informacijos apdorojimo programos 1800 0 0 3 2 60012. Automobilis 14000 1 140 10 1 693 Iš viso 64000 2868 22302

Turto rūšių pavadinimai ir jų įsigijimo savikainos duoti kursinio darbo užduotyje.Likvidacinę vertę nustato įmonė, žinodama, kad likvidacinė vertė turi būti ne mažesnę už 1 Lt ir neturi viršyti 10% jo įsigijimo savikainos.

Jei 10 naudojimo metų – 1%; Jei 9 naudojimo metai – 2%; Jei 8 naudojimo metai – 3%; Jei 7 naudojimo metai – 4%; Jei 6 naudojimo metai – 5%;Jei 5 naudojimo metai – 6%;Jei 4 naudojimo metai – 7%;Jei 3 naudojimo metai – 8%;Jei 2 naudojimo metai – 9%;Jei 1 naudojimo metai – 10%.Informacijos apdorojimo programos likvidacinė vertė bus lygi nuliui, nes ši programa priskiriama prie ilgalaikio nematerialaus turto. Turto naudojimo normatyvus (metais) paėmėm iš Lietuvos Respublikos 2001m. gruodžio 20d. pelno mokesčio įstatymo (Nr. IX – 675) 1 priedėlio.Turto vienetų skaičius gavome iš kursinio darbo 3 lentelės ir kursinio darbo užduoties.Turto nusidėvėjimas per pusmetį (TN) =

čia: V1 – įsigijimo savikaina, Lt; V2 – likvidacinė vertė, Lt; T – turto naudojimo laikas, metais; TVS – turto vienetų skaičius.

1. TN = ((10000 – 600) / (5  2))  9 = 8460 (Lt)2. TN = ((12000 – 600) / (6  2))  6 = 5700 (Lt)3. TN = ((4900 – 245) / (6  2))  5 = 1939,58 = 1940 (Lt)4. TN = ((6600 – 264) / (7  2))  4 = 1810,29 = 1810 (Lt)5. TN = ((1200 – 84) / (4  2))  2 = 279 (Lt)6. TN = ((1100 – 77) / (4  2))  6 = 767,25 = 767 (Lt)7. TN = ((1400 – 84) / (5  2))  3 = 394,8 = 395 (Lt)8. TN = ((4800 – 240) / (6  2))  1 = 380 (Lt)9. TN = ((2200 – 110) / (6  2))  2 = 348,33 = 348 (Lt)10. TN = ((4000 – 280) / (4  2))  2 = 930 (Lt)11. TN = ((1800 – 0) / (3  2))  2 = 600 (Lt)12. TN = ((14000 – 140) / (10  2))  1 = 693 (Lt)

19 lentelėNetiesioginės gamybos išlaidosEil. Nr. Išlaidų straipsniai Suma, Lt1. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis 269562. Pagalbinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui 83563. Pagalbinių medžiagų išlaidos 36004. Gamybinių patalpų plotų nuoma 113195. Išlaidos patalpoms apšviesti 13976. Išlaidos varikliams varyti 472177. Gamybos baro meistro darbo užmokestis 192008. Gamybos baro meistro įmokos socialiniam draudimui 5952

9. Gamybos barų ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1952510. Kitos netiesioginės gamybos išlaidos 8200 Iš viso 151722

Pagalbinių darbininkų darbo užmokestį ir įmokas socialiniam draudimui gavome iš kursinio darbo 11 lentelės.Pagalbinių medžiagų išlaidos duoti kursinio darbo užduotyje.Gamybinių patalpų plotas – gamybinių patalpų plotas, barų buitinių ir administracinių patalpų plotas, medžiagų sandėlio plotas.Gamybinių patalpų plotų nuoma (GPP) = Patalpų plotai  1 m2 ploto kaina per mėnesį  Atitinkamo laikotarpio (t.y. 6 mėnesių).GPP = (225 + 22,5 + 22)  7  6 = 11319 (Lt)Išlaidas patalpoms apšviesti gavome iš kursinio darbo 17 lentelės.Išlaidas varikliams varyti gavome iš kursinio darbo 16 lentelės.Gamybos baro meistro darbo užmokestį ir įmokas socialiniam draudimui gavome iš kursinio darbo 12 lentelės.Gamybos barų ilgalaikio turto nusidėvėjimą gavome iš kursinio darbo 18 lentelės.Gamybos barų ilgalaikio turto nusidėvėjimas – tekinimo staklių, frezavimo staklių, šlifavimo staklių, gręžimo staklių, dažytojo staklių, surinkėjo darbo vietos, pagalbinio baro darbininko darbo vietos, 1 komplektas biuro baldų nusidėvėjimai.Gamybos barų ilgalaikio turto nusidėvėjimas (GBN) = 8460 + 5700 + 1940 + 1810 + 279 + 767 + 395 + (348 / 2) = 19525 (Lt).Kitos netiesioginės gamybos išlaidos duoti kursinio darbo užduotyje.

20 lentelėPagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikainaIšlaidų straipsniai Pagamintos produkcijos gamybinė savikaina, Lt Vieno gaminio gamybinė savikaina , Lt T1 T2 T3 Iš viso T1 T2 T3Tiesioginės gamybos išlaidos 287242 181519 176109 644870 219,95 151,27 147Netiesioginės gamybos išlaidos 66827 42369 42526 151722 51,17 35,31 35,5Gamybinė savikaina 354069223888218635796592271,12186,58182,5

Tiesiogines gamybos išlaidas gavome iš kursinio darbo 10 lentelės.Netiesioginių gamybos išlaidų koeficientas (Knetiesiog.)= Netiesiogines gamybos išlaidos / Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis.Knetiesiog. = 151722 / 388274 = 0,390760133

Pagamintos produkcijos gamybinė savikaina (PGS) = Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis / Netiesioginių gamybos išlaidų koeficientas.PGS = 171018  0,390760133 = 66827,02 = 66827 (Lt)PGS = 108427  0,390760133 = 42368,95 = 42369 (Lt)PGS = 108829  0,390760133 = 42526,03 = 42526 (Lt)

Vieno gaminio gamybinė savikaina (VGS) = Pagamintos produkcijos gamybinė savikaina / Gaminių skaičiaus.VGS = 66827 / 1306 = 51,17 (Lt)VGS = 42369 / 1200 = 35,31 (Lt)VGS = 42526 / 1198 = 35,5 (Lt)Gamybinė savikaina (GS) = Tiesioginės gamybos išlaidos + Netiesioginės gamybos išlaidos.

21 lentelėPlanuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina Gaminių pavadinimas Pagamintos produkcijos likučių laikotarpio pradžioje gamybinė savikaina, Lt Pagamintos produkcijos gamybinė savikaina, Lt Pagamintos produkcijos likučių laikotarpio pabaigoje gamybinė savikaina, Lt Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina, LtT1 0 354069 8134 345935T2 0 223888 4478 219410T3 0 218635 4015 214620Iš viso 0 79659216627779965

Pagamintos produkcijos likučių laikotarpio pradžioje gamybinė savikaina lygi nuliui, nes įmonė tik pradeda savo veiklą.Pagamintos produkcijos gamybinę savikainą gavome iš kursinio darbo 20 lentelės.Pagamintos produkcijos likučių laikotarpio pabaigoje gamybinė savikaina (PGSpab.) = 2006 metų pirmo pusmečio pabaigoje planuoji baigtų gaminti gaminių likučius  Vieno gaminio gamybinė savikaina.PGSpab. = 30  271,12 = 8133,6 = 8134 (Lt)PGSpab. = 24  186,58 = 4477,92 = 4478 (Lt)PGSpab. = 22  182,5 = 4015 (Lt)

Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (PPS) = Pagamintos produkcijos gamybinė savikaina + Pagamintos produkcijos likučių laikotarpio pradžioje gamybinė savikaina – Pagamintos produkcijos likučių laikotarpio pabaigoje gamybinė savikaina.PPS = 354069 + 0 – 8134 = 345935 (Lt)PPS = 223888 + 0 – 4478 = 219410 (Lt)PPS = 218635 + 0 – 4015 = 214620 (Lt)

22 lentelėĮmonės veiklos sąnaudosEil. Nr. Išlaidų straipsniai Suma, Lt1. Bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis 504002. Bendrojo ir administracijos personalo įmokos socialiniam draudimui 156243. Įmokos į Garantinį fondą 9704. Bendrojo naudojimo ir administracinių patalpų nuoma 31925. Bendrosios ir administracinės paskirties ilgalaikio turto nusidėvėjimas 27776. Išlaidos ryšių paslaugoms 15007. Išlaidos administracinėms patalpoms apšviesti 2918. Automobilio naudojimo išlaidos 27009. Pardavimų rėmimo išlaidos 360010. Kitos įmonės veiklos sąnaudos 8000 Iš viso 89054

Bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestį ir įmokas socialiniam draudimui gavome iš kursinio darbo 12 lentelės, atskaitant gamybos barų meistrų darbo užmokestį.Įmokos į Garantinį fondą (ĮGF) = 0,2% visų įmonės darbuotojų darbo užmokesčio. ĮGF = (388274 + 26956 + 69600)  0,002 = 969,66 = 970 (Lt)

Bendrojo naudojimo ir administracinių patalpų nuoma (BSPN) = (Gatavos produkcijos sandėlio plotas + Bendrojo naudojimo materialinių vertybių sandėlio plotas + Įmonės administracijos patalpų plotas)  Patalpų 1 m2 ploto kaina  Atitinkamas laikotarpis (t.y. 6 mėnesiai). BSPN = (22,5 + 13,5 + 40)  7  6 = 3192 (Lt)Bendrosios ir administracinės paskirties ilgalaikio turto nusidėvėjimas = biuro baldų (1 komplektas), biuro baldų (1 komplektas), kompiuterio, informacijos apdorojimo programos, automobilio nusidėvėjimai.

Bendrosios ir administracinės paskirties ilgalaikio turto nusidėvėjimas (BAN) = 380 + (348 / 2) + 930 + 600 + 693 = 2777 (Lt).Išlaidos ryšių paslaugoms, automobilio naudojimo išlaidos, pardavimų rėmimo išlaidos, kitas įmonės veiklos sąnaudos duoti kursinio darbo užduotyje.Išlaidos administracinėms patalpoms apšviesti = gatavos produkcijos sandėlio plotas, bendrojo naudojimo materialinių vertybių sandėlio plotas, įmonės administracijos patalpų plotas. Išlaidos administracinėms patalpoms apšviesti = 117 + 70 + 104 = 291 (Lt).

23 lentelėVieno gaminio komercinė savikainaEil.Nr. Rodikliai Gaminiai Iš viso T1 T2 T3 1. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina, Lt 345935 219410 214620 7799652. Bendrosios, administracinės ir pardavimo išlaidos, Lt 39498 25051 24505 890543. Vieno gaminio gamybinė savikaina, Lt 271,12 186,58 182,5 640,24. Vienam gaminiui tenkančios bendrosios, administracinės ir pardavimo išlaidos, Lt 30,24 20,88 20,45 71,575. Vieno gaminio komercinė savikaina, Lt 301,36 207,46 202,95 711,77

Planuojamas parduoti produkcijos gamybinę savikainą gavome iš kursinio darbo 21 lentelės.Bendrąsias, administracines ir pardavimo išlaidas ir gavome iš kursinio darbo 22 lentelės.Vieno gaminio gamybinę savikainą gavome iš kurinio darbo 20 lentelės.Vienam gaminiui tenkančių bendrųjų, administracinių ir pardavimo išlaidų koeficientas (Kbapiš) = Įmonės veiklos sąnaudos / Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina.Kbapiš = 89054 / 779965 = 0,114176918

Bendrosios, administracinės ir pardavimo išlaidos (BAIŠ) = Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina  Vienam gaminiui tenkančių bendrųjų, administracinių ir pardavimo išlaidų koeficientas.BAIŠ = 345935  0,114176918 = 39497,79 = 39498 (Lt)BAIŠ = 219410  0,114176918 = 25051,46 = 25051 (Lt)BAIŠ = 214620  0,114176918 = 24504,65 = 24505 (Lt)

Vienam gaminiui tenkančios bendrosios, administracinės ir pardavimo išlaidos (BAPI) = Bendrosios, administracinės ir pardavimo išlaidos / Gaminių skaičius.BAPI = 39498 / 1306 = 30,243 = 30,24 (Lt)BAPI = 25051 / 1200 = 20,875 = 20,88 (Lt)BAPI = 24505 / 1198 = 20,454 = 20,45 (Lt)

Vieno gaminio komercinė savikaina = Vieno gaminio gamybinė savikaina + Vienam gaminiui tenkančios bendrosios, administracinės ir pardavimo išlaidos.

24 lentelėGaminių pelningumasGaminių pavadinimas Gaminio kaina, Lt Gaminio komercinė savikaina, Lt Gaminio pelnas, Lt Gaminio pelningumas, proc.T1 312 301,36 10,64 3,41T2 240 207,46 32,54 13,56T3 208 202,95 5,05 2,43

Pasirašytose sutartyse su pirkėjais numatytos šios gaminių pardavimo kainos: T1 – 312 Lt; T2 –240 Lt; T3 – 208 Lt.Gaminio komercinę savikainą gavome iš kursinio darbo 23 lentelės.

Gaminio pelnas (GP) = Gaminio kaina – Gaminio komercinė savikaina. GP = 312 – 301,36 = 10,64 (Lt) GP = 240 – 207,46 = 32,54 (Lt) GP = 208 – 202,95 = 5,05 (Lt)

Gaminio pelningumas (Gpeln.)= (Gaminio pelnas / Gaminio kaina) • 100 %. Gpeln. = (10,64 / 312)  100 % = 3,41 % Gpeln. = (32,54 / 240)  100 % = 13,56 % Gpeln. = (5,05 / 208)  100 % = 2,43 %

25 lentelėPlanuojamos pardavimo pajamos Gaminių pavadinimas Planuojamas parduoti gaminių skaičius, vnt. Vieno gaminio pardavimo kaina, Lt Pardavimo pajamos, LtT1 1276 312 398112T2 1176 240 282240T3 1176 208 244608Iš viso 924960

Planuojamas parduoti gaminių skaičius gavome iš kursinio darbo užduoties.Pasirašytose sutartyse su pirkėjais numatytos šios gaminių pardavimo kainos: T1 – 312 Lt; T2 –240 Lt; T3 – 208 Lt. Pardavimų pajamos (PP) = Planuojamas parduoti gaminių skaičius  Vieno gaminio pardavimo kaina. PP = 1276  312 = 398112 (Lt) PP = 1176  240 = 282240 (Lt) PP = 1176  208 = 244608 (Lt)

26 lentelėBendrasis ir grynasis pelnasEil. Nr. Rodikliai Suma, Lt1. Pardavimo pajamos 924960

2. Parduotos produkcijos gamybinė savikaina 7799653. Bendrasis pelnas 1449954. Įmonės veiklos sąnaudos 890545. Tipinės veiklos pelnas 559416. Pelnas prieš apmokestinimą 559417. Pelno mokestis 83918. Socialinis mokestis 22389. Grynasis pelnas 45312

Pardavimo pajamas gavome iš kursinio darbo 25 lentelės.Parduotos produkcijos gamybinę savikainą gavome iš kursinio darbo 21 lentelės.Bendrasis pelnas (BP) = Pardavimo pajamos – Parduotos produkcijos gamybinė savikaina.BP = 924960 – 779965 = 144995 (Lt)

Įmonės veiklos sąnaudas gavome iš kursinio darbo 22 lentelės.Tipinės veiklos pelnas (TVP) = Bendrasis pelnas – Įmonės veiklos sąnaudos.TVP = 144995 – 89054 = 55941 (Lt)

Pelnas prieš apmokestinimą = Tipinės veiklos pelnas = 55941 (Lt)Pelno mokestis = 15% pelno prieš apmokestinimą = 55941  0,15 = 8391,15 = 8391 (Lt)Socialinis mokestis = 4 % pelno prieš apmokestinimą = 55941  0,04 = 2237,64 = 2238 (Lt)

Grynasis pelnas (GP) = Pelnas prieš apmokestinimą – Pelno mokestis – Socialinis mokestis. GP = 55941 – 8391 – 2238 = 45312 (Lt)

27 lentelėBendrasis ir grynasis pardavimo pelningumasPardavimo pajamos, Lt Bendrasis pelnas, Lt Bendrasis pelningumas, proc. Grynasis pelnas, Lt Grynasis pelningumas, proc. 924960 144995 15,68 45312 4,9

Pardavimo pajamas gavome iš kursinio darbo 25 lentelės.Bendrąjį pelną gavome iš kursinio darbo 26 lentelės.Bendrasis pelningumas (BPP) = (Bendrasis pelnas / Pardavimo pajamos) • 100 %.BPP = (144995 / 924960)  100 % = 15,675 = 15,68 %

Grynąjį pelną gavome iš kursinio darbo 26 lentelės.Grynasis pelningumas (GPP) = (Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos) • 100 %.GPP = (45312 / 924960)  100 % = 4,9 %

28 lentelėNenuostolingų pardavimų mastasPardavimo pajamos, Lt Bendrasis pelnas, Lt Bendrojo pelno koeficientas, Lt Įmonės veiklos sąnaudos, Lt Nenuostolingų pardavimų mastas, Lt

924960 144995 0,1568 89054 567946

Pardavimo pajamas gavome iš kursinio darbo 25 lentelės.Bendrąjį pelną gavome iš kursinio darbo 26 lentelės.Bendrojo pelno koeficientas (BPK) = Bendrasis pelnas / Pardavimo pajamos. BPK = 144995 / 924960 = 0,15675 = 0,1568 (Lt). Nenuostolingų pardavimų mastas (NPM) = Įmonės veiklos sąnaudos / Bendrojo pelno koeficientas. NPM = 89054 / 0,1568 = 567946,43 = 567946 (Lt)Išvados ir siūlymaiRemiantis Statistikos departamento viešosios įstaigos „Statistikos tyrimai“ pateiktais ORENTACINIAIS ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIŲ VERTINIMO LYGIAIS galima teigti, kad UAB „METALO DIRBINIAI“ bendrasis pelningumas yra geras (15,68 %), o grynasis pelningumas – nepatenkinamas (4,9 %), tačiau UAB „METALO DIRBINIAI“ dirbtų pelningai ir nenuostolingai, taip pat šiai įmonei apsimokėtų gaminti technologinę įrangą.Kad UAB „METALO DIRBINIAI“ galėtų veikti visiškai pelningai, t.y. kad bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumai būtų geri, įmonei reikėtų padidinti produkcijos kiekį ir sumažinti pardavimų išlaidas.Literatūros sąrašas1. ŽVINKLYS, J., VABALAS E.; Įmonės ekonomika. Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija, 2001. 375 p. ISBN 9986-9349-5-8