UAB “Seesam Lietuva”finansinė atskaitomybė

UADB „Seesam Lietuva“ 2006 sausio 1 d. atskaitomybė

ĮVADAS

Uždaroji akcinė draudimo bendrovė “Seesam Lietuva” buvo įsteigta 1998 metais gegužę, kurios visas akcinis kapitalas priklauso užsienio investuotojams, buvo įkurta tinkamai aptarnauti akcininkų ir partnerių klientus Lietuvoje, taip pat teikti aukštos kokybės draudimo paslaugas tiek įmonėms, tiek fiziniams asmenims:Ų Turto draudimąŲ Civilinės atsakomybės draudimąŲ Nelaimingų atsitikimų draudimąŲ Kelionių draudimąŲ Automobilių savanorišką draudimąŲ ir kitas draudimo rūšisŠiai dienai UADB „Seesam Lietuva” turi draudimo veiklos licenciją, išduotą Lietuvos Respublikos Draudimo Priežiūros Komisijos, vykdyti šių draudimo grupių ar atskirų joms priklausančių rizikų savanoriškojo draudimo veiklą.UADB „Seesam Lietuva” patikimumas pagrįstas išskirtinai saugiais finansinių išteklių šaltiniais. Aptarnauja tuos klientus, kurie vertina patikimas ir profesionalias draudimo paslaugas.Pagrindiniai principai, apibūdinantys kasdienį darbą su klientais, yra:· saugumas; · greitas žalų sureguliavimas; · lankstus ir profesionalus aptarnavimas. Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, taikomais draudimo bendrovėms, naudojant ne Verslo Apskaitos Standartų, o Draudimo priežiūros komisijos patvirtintas ataskaitų formas, remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendri duomenys. UADB „Seesam Lietuva” yra uždaroji akcine bendrove, iregistruota Ukio ministerijoje. 1998 m. gegužes 26 d. pagal Lietuvos imoniu rejestro istatymą. Bendrove gavo licenciją draudimo veiklai vykdyti 1998 m. gegužes 5 d.Įmonė teikia ne gyvybės draudimo paslaugas. Draudimo veiklos licenzijos Nr.000021.Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 35 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 100 Lt. Visos Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos.Remiantis Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymu, Bendrovės steigėjai suformavo 1 000 tūkst. Lt organizacinį fondą. Organizacinis fondas buvo apmokėtas steigėjų proporcingai turimam akciniam kapitalui. Organizacinio fondo paskirtis buvo padengti sąnaudas, susijusias su Bendrovės steigimu, patirtas per laikotarpį nuo steigimo iki įregistravimo dienos. Per šį periodą Bendrovė patyrė 656 521 Lt sąnaudų, kurios tiesiogiai sumažino organizacinio fondo dydį, ir po Bendrovės įregistravimo organizacinio fondo likutis, buvo lygus 343 479 Lt, buvo apskaitytas kaip akcijų priedai ir tapo nepaskirstytinas. Dėl 2000 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo organizacinis fondas buvo perklasifikuotas iš akcijų priedų į įstatymo numatytus rezervus.

Įmonės akcinis kapitalas priklauso „Pohjola Group Plc” – 78.68% įstatinio kapitalo. Pirmaujanti draudimo ir finansų organizacija Suomijoje, įkurta kaip ne gyvybės draudimo kompanija 1891 metais. AS „Seesam International Insurance Company” – 12.74% įstatinio kapitalo. „Pohjola” ir „AIG” kompanijų įsteigta 1991 metais, ji yra viena patikimiausių ir stabiliausių draudimo bendrovių Estijoje bei kelionių draudimo rinkos lyderė. 2002 metais padidinus įstatinį kapitalą iki 3 500 000 litų, įmonės bendrasavininke taip pat tapo AAS „Seesam Latvia” – 8.57% įstatinio kapitalo2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo filialų bei atstovybių. Pagrindinė būstinė Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje.2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 19 darbuotojų (2004 m. gruodžio 31 d. – 13).Įmonė turi leidimą šių draudimo grupių ar atskirų joms priklausančių rizikų savanoriško draudimo veiklos vykdymui:Ų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų; Ų draudimas ligos atveju; Ų sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas; Ų skraidymo aparatų draudimas; Ų vežamų krovinių draudimas; Ų turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų; Ų turto draudimas nuo kitų rizikų; Ų su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas; Ų bendrosios civilinės atsakomybės draudimas; Ų finansinių nuostolių draudimas; Ų pagalbos draudimas; Ų ir dar kitos rizikos.Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai,t.y. prasiseda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.UADB „Seesam Lietuva” yra dukterinė „Pohjola Group Plc” bendrovė.Taip pat siekiant pagerinti įmonės apskaitos duomenų valdymą buvo įdiegtos draudiminės apskaitos ir finansinės apskaitos tvarkymo sistemos.Įmonė didelį dėmesį skiria darbuotojų kvalifikacijos tobulininui ir mokymui, taip siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.Apskaitos principai.Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, taikomais draudimo bendrovėms. Finansinė atskaitomybė parengta naudojant ne Verslo Apskaitos Standartų, o Draudimo priežiūros komisijos patvirtintas ataskaitų formas.Finansinė atskaitomybė parengta remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.UADB „Seesam Lietuva“ prie nematerialaus turto priskiria programinę įrangą, LR transporto priemonių ir valdytojų civilinės atsakomybės biurui sumokėtą stojamojo mokesčio sumą. Nematerialaus turto suma ataskaitiniais metais sudaro 105272 Lt, praėjusiais metais 103535 Lt, nepaterialaus turto vertė padidėjo 1737 Lt arba 1,68 %.

1. lentelė NEMATERIALUSIS TURTAS

Straipsniai Finansiniaimetai Praėję finansiniai metaiNEMATERIALUSIS TURTAS 105272,00 103535,00Programinė įranga 103851,00 85942,00Patentai, licencijos 1421,00 17593,00

Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą atsižvelgiant į nustatytus nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra parodytos administracinių sąnaudų straipsnyje. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo naudingo tarnavimo laikotarpis ilgesnis nei vieneri metai, o jo įsigijimo vertė ne mažesnė nei 500 Lt.Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstravimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.Finansinės investicijos ataskaitiniais metais 6354020 Lt, praėjusiais 7606946 Lt. Investicijų vertė sumažėjo 1252926 Lt arba 16,47 %.Gautinas sumas sudaro gautinos įmokos iš draudėjų ir tarpininkų už pasirašytas draudimo sutartis, o taip pat iš perdraudėjų ir perdraudikų bei kitos gautinos sumos. Gautinų sumų bendra suma 3691349 Lt, o praėjusiais 3674270 Lt. Padidėjo 17079 Lt arba 0,46 %.

2. lentelė GAUTINOS SUMOS

GAUTINOS SUMOS 3.691.349,00 3.674.270,00 Draudimo veiklos gautinos sumos 3.683.442,00 3.627.160,00 Draudėjai 1.322.035,00 204.411,00 Tarpininkai 2.361.407,00 3.422.749,00 Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos 1.900,00 43.676,00 Perdraudikai 1.900,00 43.676,00 Kitos gautinos sumos 6.007,00 3.434,00

Ataskaitiniais finansiniais metais bendra materialiojo turto ir atsargų suma sudaro 118781 Lt, o praėjusiais finansiniais metais 214623 Lt. Jos sumažėjo 95842 Lt arba 44,66 %.Pinigai ir jų ekvivalentai, t.y. pinigai atsiskaitomoje sąskaitoje ir kasoje. Pinigų atsiskaitomojoje sąskaitoje bendra suma sudaro 298037 Lt, praėjusį laikotarpį 323117 Lt. Sumažėjo 25080 Lt arba 7,76.

3. lentelė KITAS TURTAS

KITAS TURTAS 424.131,00 543.090,00 Materialusis turtas ir atsargos 118.781,00 214.623,00 Transporto priemonės 35.355,00 135.208,00 Biuro ir kita įranga 83.426,00 79.415,00 Pinigai sąskaitose ir kasoje 265.117,00 323.117,00 Kitas turtas 40.233,00 5.350,00

Įsigijimo sąnaudas sudaro tiesiogiai su draudimo sutartimis dirbančių darbuotojų darbo užmokestis, susijusios socialinio draudimo sąnaudos, komisiniai tarpininkams už draudimo polisų platinimą, ir reklamos sąnaudos. Atidėtos įsigijimo sąnaudos yra amortizuojamos per 12 mėnesių. Atidėtų įsigijimo sąnaudų bendra suma yra 685537 Lt, praėjusiu laikotarpiu buvo 876045 Lt, sumažėjo 190508 Lt arba 21,75 %.

Palūkanų pajamos ir sąnaudos pripažįstamos remiantis kaupimo principu.Įmonės, vykdančios tik ne gyvybės draudimo veiklą, visas investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pradžioje priskiria netechninei daliai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, remiantis santykio tarp techninių atidėjinių ir nuosavo kapitalo sumos metiniu vidurkiu, apskaičiuojamas pelnas iš investicijų, perkeltas į techninę dalį. Įstatinis akcinis kapitalas apskaitomas pagal įmonės įstatus. Įstatinis kapitalas ataskaitiniu laikotarpiu buvo 3500.000 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą, draudimo bendrovės akcinis kapitalas turi būti ne mažiau kaip 1 mln. eurų. 2005 gruodžio 31 d. įmonė atitiko šį reikalavimą.

4. lentelė KAPITALAS IR REZERVAI

KAPITALAS IR REZERVAI 4.335.384,00 3.957.471,00 Įstatinis kapitalas 3.500.000,00 3.500.000,00 Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis) 5.200.000,00 5.200.000,00 Rezervai 343.479,00 344.442,00 Privalomasis rezervas 343.479,00 344.442,00 Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – 4.341.611,00 -4.709.058,00 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -366.484,00 -377.913,00

Akcijų priedai( nominalios vertės perviršis) ataskaitiniu laikotarpiu buvo 5200.000 Lt., praėjusiu laikotarpiu pokyčio nebuvo.Privalomąjį rezervą ataskaitiniais metais sudarė 343479 Lt, baziniais metais- 344442 Lt., sumažėjo 963 Lt. arba 0,28 %.Ataskaitinių metų pelnas sudaro 366484 Lt, o praėjusiais metais buvo gautas 377913 Lt nuostolis.

5. lentelė TECHNINIAI ATIDĖJINIAITECHNINIAI ATIDĖJINIAI 3.982.189,00 7.793.447,00 Perkeltų įmokų techninis atidėjinys 5.468.387,00 5.602.513,00 Bendra suma 5.469.887,00 6.111.682,00 Perdraudikų dalis (-) -1.500,00 -509.169,00 Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys – 1.810.336,00 1.693.159,00 Bendra suma – 1.806.236,00 2.437.113,00 Perdraudikų dalis (-) -4.100,00 – 743.954,00 Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys 324.138,00 497.775,00

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 3000 Lt, o praėjusiu laikotarpiu 5602513 Lt. Sumažėjo- 5599513 Lt. Arba 99,95 %. Atidėjinį sudaro pasirašytų įmokų dalis, priskirtina rizikos laikotarpiams, einantiems po ataskaitinio laikotarpio. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys apskaičiuojamas proporciniu (pro-rata) metodu kiekvienai draudimo sutarčiai atskirai. Bendra techninių atidėjinių suma ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 3982189 Lt, praėjusiais metais 7793447 Lt. Sumažėjo 3811258 Lt arba 48,90 %.Numatomų išmokėjimų techninį atidėjinį sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigai atidėtos sumos, susijusios su įvertinta patirta žala, kuri dar nėra sureguliuota ar apmokėta. Ne gyvybės draudimo atveju atidėjinys įvykusioms, bet dar nepraneštoms žaloms, apskaičiuojamas kiekvienai draudimo rūšiai atskirai, remiantis vadinamuoju ,,chain-ladder“ metodu arba 5 proc. ataskaitinio laikotarpio uždirbtų įmokų

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys – tai sumos nuostolingumo svyravimo išlyginimui, išskyrus perdraudikų dalį, tose srityse, kurioms, kaip rodo patirtis, būdingi nuostolių svyravimai. Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtinta metodika, 50 proc. išvardintų rizikingesnių draudimo rūšių techninio pelno, bet ne mažiau kaip 5% ataskaitinių metų uždirbtų įmokų, turi būti pervedama į nuostolių svyravimo išlyginimo techninį atidėjinį. Techninį pelną sudaro uždirbtos įmokos, atėmus draudimo išmokų sąnaudas, veiklos sąnaudas pagal kiekvieną draudimo rūšį, grąžintas įmokas ir kitų techninių atidėjinių pasikeitimo sąnaudas, iš visų dydžių išskaičiavus perdraudikų dalį. Šio atidėjinio lėšas leidžiama panaudoti tada, kai tam tikros draudimo rūšies nuostolingumas per ataskaitinį laikotarpį yra didesnis negu vidutinis tos draudimo rūšies nuostolingumas per trejus praėjusius metus.Įsipareigojimai apskaitomi savikaina. Tam turėjo įtakos priskaičiuotas pelno mokestis, kurio praėjusį ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Bendra įsipareigojimų suma 3016331 Lt, ankstesniu laikotarpiu sudarė 1218107 Lt. Padidėjo 1798224 Lt arba 147,62 %.Pasirašytas įmokas sudaro per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų sutarčių, besitęsiančių ne ilgiau nei vienerius metus, įmokos, per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų sutarčių, besitęsiančių ilgiau nei vienerius metus, įmokos, tenkančios vieneriems draudimo metams, bei praėjusiais finansiniais metais pasirašytų sutarčių, besitęsiančių ilgiau nei vienerius metus, įmokos, tenkančios ataskaitiniams metams, atėmus įmokas pagal negaliojančius ar nutrauktus draudimo polisus. Uždirbtos įmokos apima ataskaitiniam laikotarpiui priskirtinas įmokas, t.y. per ataskaitinį laikotarpį pasirašytas įmokas, pakoreguotas perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokyčiu per atitinkamą laikotarpį.

6 lentelė SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOSSUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 275.577,00 60.981,00 Sukauptos sąnaudos 2.185,00 – Ateinančių laikotarpių pajamos 273.392,00 60.981,00

Įsigijimo sąnaudas sudaro tiesiogiai su draudimo sutartimis dirbančių darbuotojų darbo užmokestis, susijusios socialinio draudimo sąnaudos, komisiniai tarpininkams už draudimo polisų platinimą, ir reklamos sąnaudos.

Darbo užmokesčio bei kitos administracinės sąnaudos priskiriamos draudimo grupėms proporcingai uždirbtoms įmokoms. Kitas pajamas ir sąnaudas sudaro pajamos bei sąnaudos, susijusios su kita nei draudimo, perdraudimo, persidraudimo ar investavimo veikla. Visos reikšmingos kitos pajamos ir sąnaudos pripažįstamos remiantis kaupimo principu.Bendrovės pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Be to, remiantis Lietuvos Respublikos laikinuoju socialinio mokesčio įstatymu, Bendrovės pelnas 2006 m. ir 2007 m. bus papildomai apmokestintas atitinkamai 4% ir 3% tarifais.Įmonė ypatingų pajamų ir sąnaudų nepatyrė.