UAB registravimas

1. Įvadas

Ketindami steigti ir įregistruoti įmonę, pirmiausia reikia nuspręsti, kokia įmonės teisinė forma (rūšis) yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti. Reikia įvertinti, kokia ūkine komercine veikla versitės, kiek įmonėje dirbs darbuotojų, kiek pradinio kapitalo reikės verslui pradėti ir pan.
Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę steigti šių teisinių formų (rūšių) įmones: individualias įmones, tikrąsias ir komanditines (pasitikėjimo) ūkines bendrijas, akcines, uždarąsias akcines, investicines, žemės ūkio, kooperatines bendroves, valstybės ir savivaldybės įmones. Tais atvejais, kai veiklos tikslas nėra pelno siekimas, galima steigti ne pelno organizacijas.
Apsistosiu prie vienos iš formų – uždarioji akcinė bendrovė (toliau –UAB). UAB steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, akcininkų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
Akcinių bendrovių įstatymas nustato UAB ne tik steigimo, bet ir kapitalo formavimo būdą, reikalavimus steigėjams ir akcininkams, valdymo ir kontrolės organus. Bendrovės steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys.
Steigiamos bendrovės akcijas pasirašo bendrovės steigėjai. Kai visi pradiniai įnašai už akcijas yra įmokėti, steigėjai iki bendrovės įregistravimo privalo sušaukti steigiamąjį susirinkimą. Steigiamasis susirinkimas tvirtina akcinės bendrovės steigimo ataskaitą, renka audito įmonę, renka bendrovės valdymo organų narius, sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimus. Po steigiamojo susirinkimo bendrovė įregistruojama Juridinių asmenų registre. Nuo įregistravimo dienos bendrovė yra įsteigta ir įgyja juridinio asmens teises.
Bendrovės akcininkais gali būti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos.
Bendrovės steigėjai sudaro bendrovės steigimo sutartį (jeigu steigėjas vienas – jis pasirašo steigimo aktą). Ši sutartis suteikia teisę atidaryti kaupiamąją steigiamos bendrovės sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir, steigiant AB, registruoti akcijas Vertybinių popierių komisijoje. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie yra pagrindinis teisinis dokumentas.

2. Įmonės įregistravimas

Įmonių įregistravimą reglamentuoja Juridinių asmenų registro nuostatai, atskirų teisinių formų (anksčiau apibrėžtų kaip įmonių rūšių) įmonių įstatymai ir kiti teisės aktai.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. veikia Juridinių asmenų registras, kurio paskirtis – registruoti juridinius asmenis bei rinkti, sisteminti, saugoti bei teikti apie juos informaciją ir duomenis. Registras įsteigtas siekiant supaprastinti įregistravimą, užtikrinti duomenų ir dokumentų viešumą bei garantuoti tinkamą trečiųjų asmenų interesų apsaugą. Registro tvarkymo funkcija pavesta valstybės įmonei (VĮ)“Registrų centras”.
Tik nuo įmonės įregistravimo dienos tampa juridiniu asmeniu, savo vardu įgyja teises bei pareigas ir gali būti ieškovu ar atsakovu teisme. Vadinasi, įmonė nuo įregistravimo momento gali pradėti vykdyti ūkinę komercinę veiklą, sudarinėti sandorius ir pan.
Skirtingų teisinių formų įmonėms įregistruoti reikia skirtingų steigimo dokumentų, be to, skiriasi ir pati steigimo procedūra.

2.1. Pasirengimas įmonės įregistravimui

Steigiamos įmonės steigėjas prašymą įregistruoti juridinį asmenį ar jo padalinį, šiuo atveju – UAB, įmonės steigimo dokumentus pirmiausia turi pateikti notarui, kuris tvirtins duomenų tikrumą ir steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams.
Labai svarbu yra tinkamai pasirengti UAB įregistravimui. Prieš kreipiantis į notarą iš anksto sutvarkyti šiuos steigimo dokumentus:
· parengti visus su tam tikros teisinės formos įmonės steigimu susijusius dokumentus (pvz., nuostatus, bendrosios jungtinės veiklos sutartį, steigimo sutartį arba steigimo aktą, bendrovės įstatus, steigiamojo susirinkimo protokolą ir pan.);
· gauti naudojimosi patalpomis pažymą arba sutvarkyti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises į patalpas.
Prieš einant pas notarą, rekomenduojame rezervuoti steigiamai UAB vardą dėl to, kad VĮ “Registrų centras” pateikus įmonės steigimo dokumentus nepaaiškėtų, jog tokiu vardu jau įregistruota kita įmonė.

2.2. Notarui pateikiami dokumentai

Notarui pateikiami dokumentai turi būti parengti valstybine kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Dokumentai turi būti spausdinti, tvarkingi, atitikti dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.
Notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad uždarąją akcinę bendrovę registruoti galima.
Notaras tikrinimą atliks iš karto, kai pateiksite reikiamus dokumentus ir sumokėsite nustatyto dydžio atlyginimą. Notarinis tikrinimas gali būti atidėtas, jeigu reikia papildomos informacijos, tačiau ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.
Notarui pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas registruoti juridinių asmenų registre.
2. Jeigu bendrovę steigia vienas steigėjas – jo pasirašytas steigimo aktas (ne mažiau kaip du egzemplioriai). Jeigu bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų – steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).
3. Įstatai (ne mažiau kaip 3 egzemplioriai).
4. Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.
5. Steigiamojo susirinkimo protokolas ir jo priedai.
6. Licencija (leidimas), jei pagal įstatymus licencija (leidimas) turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo.
7. Konkurencijos tarybos leidimas, jeigu jis turi būti išduodamas Konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka.
8. Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus, išrinktus (paskirtus) valdymo ir priežiūros organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, jų teisių ribas.
9. Dokumentas, patvirtinantis, kad uždarosios akcinės bendrovės akcijos yra registruotos Vertybinių popierių komisijoje.
10. Turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas akcijas iš dalies apmoka nepiniginiu įnašu.
11. Banko pažyma apie kaupiamojoje sąskaitoje įmokėtus pradinius įnašus arba banko pažyma, kad banko pagrindinis kapitalas sukauptas ir apmokėtas, jei steigiamas komercinis bankas, arba banko pažyma, kad yra suformuotas organizacinis fondas ir visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas, jei steigiama draudimo įmonė.
12. Vyriausybės sprendimas steigti vertybinių popierių biržą, jei steigiama vertybinių popierių birža.
13. Jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas – teisingumo ministro leidimas vartoti valstybės pavadinimą.
14. Jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų“ – rašytinis Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas.

Atlyginimo už notaro paslaugas dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 314 “Dėl Teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių” pakeitimo”. Atlyginimo už steigiamos įmonės dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą dydis priklausys nuo to, kokią pasirinksite įmonės teisinę formą.
Atlyginimo už notaro paslaugas dydžiai yra:
q uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės – 350 litų.

Notaras, išanalizavęs pateiktus dokumentus ir įrašydamas prašyme, kuris pateikiamas VĮ “Registrų centras”, tvirtinamąjį įrašą nurodo, kad dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi, įmonės steigimo dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir įmonę, filialą ar atstovybę įregistruoti galima.

2.3. Dokumentų pateikimo VĮ “Registrų centras” tvarka

Verslininkas, gavęs notaro patvirtintus steigimo dokumentus, turi juos pateikti VĮ “Registrų centras”. Dokumentų teikėjas bei notaras visus VĮ “Registrų centras” teikiamus dokumentus turi įrišti kartu taip, kad kiti asmenys negalėtų jų išimti arba pakeisti, išskyrus įmonės steigimo dokumentą, kuris turi būti įrištas atskirai, ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą VĮ “Registrų centras”
Visi dokumentai VĮ “Registrų centras” pateikiami asmeniškai arba paštu bet kuriam VĮ “Registrų centras” filialui arba filialo skyriui. Prieš pateikiant dokumentus VĮ “Registrų centras” rekomenduojame banke ar VĮ “Registrų centras” iš anksto sumokėti mokestį už įregistravimą.
VĮ “Registrų centras” sprendimą dėl įmonės, filialo ar atstovybės įregistravimo arba atsisakymo įregistruoti privalo priimti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo visų steigimo dokumentų pateikimo.
Toliau pateikiama informacija apie verslininkams aktualiausių teisinių formų įmonių įregistravimą bei konkrečios teisinės formos įmonės steigimo dokumentus.
Verslininkas VĮ “Registrų centras” turi pateikti žemiau išvardytų dokumentų originalus, kurie privalo būti patvirtinti notaro.
VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:
1. Įstatai (2 egz.);
2. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą;
3. Forma JAR-1;
4. Forma JAR-VO-V;
5. Forma JAR-T;
6. Forma JAR-PP.

Mokesčių už įmonės, jos filialo ar atstovybės registravimą Registre dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1694 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ir atstovybių registravimą, duomenų pakeitimų registravimą ir naudojimąsi juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija dydžių patvirtinimo“.
Už registravimą Registre mokami tokie mokesčiai:
q Uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės registravimas – 120 litų;

Klaipėdos filialas:
Adresas Darbo laikas Telefonai
Juridinių asmenų registravimo skyriusBaltijos pr./Minijos g. 123/123, Klaipėda I – IV 800 – 1700
V 800 – 1400
pietūs 1200 – 1245
(46) 466 246(46) 466 247

3. Išvados

Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija. Juridinių asmenų registro steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Registro tvarkymo įstaiga turi garantuoti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyta klaidų, nereikalingų arba neišsamių duomenų.
Juridinis asmuo laikomas įsteigtu, kai įregistruojamas, t. y. duomenys įtraukiami į juridinių asmenų registrą. Nuo šio momento susivienijimas įgyja juridinio asmens teises ir yra laikomas juridiniu asmeniu.
Viešasis juridinis asmuo gali būti įsteigtas remiantis įstatymu ar kitu teisė aktu.
Įregistravęs juridinį asmenį, juridinių asmenų registro tvarkytojas išduoda jam registravimo pažymėjimą. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinanti, kad juridinis asmuo yra įregistruotas.
Kiekvienam juridiniam asmeniui suteikiamas kodas. Juridinio kodo suteikimo tvarką nustato juridinių asmenų registro nuostatai. Juridinių asmenų kodų visuma yra vientisa ir juridinio asmens kodas žymi konkretų juridinį asmenį. Kad ir kokia tvarka registruojami, visi juridiniai asmenys, išskyrus valstybę ir savivaldybes, turi turėti juridinio asmens kodą.
Registro tvarkytojas apie juridinio asmens įregistravimą, registro duomenų pakeitimą turi paskelbti juridinių asmenų registro nustatyta tvarka ir šio registro nustatytame šaltinyje. Informaciją apie juridinio asmens įregistravimą turi būti paskelbta viešai. Juridinių asmenų registro viešumas reikalauja, kad jo duomenys, dokumentų ir informacijos kopijos būtų teikiamos neviršijant darbo sąnaudų ir registro administravimo išlaidų.

Literatūra:

1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas; 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 (Žin., 2000, Nr. 64-1914);
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 2001 m. liepos 1 d.; Nr. VIII-1864 (Žin., 2002, Nr. 124-5626);
3. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro įstatymas; 2003 m. birželio 12 d. Nr. IX-368 (Žin., 2003 Nr. 55-1940);
4. Levinsonas A. Akcinės bendrovės: steigimas ir valdymas. Vilnius, 1990;
5. Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. Kaunas, 1997;
6. Mincienė L., Sūdžius V., Vengrauskas V. Verslo pradmenys. Vilnius, 1990.