UAB “Odena” veiklos aprasymas

TURINYS

Įvadas ………………………………………………………………………………………………………3Atskirų gaminių gamybos mastas per metus …………………………………………………………4Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius …………………………………………………………6Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius ……………………………………………………….8Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui ………………………………..10Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai ………………………………………12Gautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metus …………………………………………………15Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams………………………………………………………………………………………………..20Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams …….22Vieno gaminio ir visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos …………………………………..23Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė …………………………………………….24Gamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos 26Išlaidos vandeniui ……………………………………………………………………………………..28Išlaidos apšildymui…………………………………………………………………………………….29Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams patalpų apšvietimui ir jos vertė …………..30Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbo užmokestis ir įmokos soc. draudimui …..33Įmonės veiklos sąnaudos……………………………………………………………………………..36Netiesioginės gamybos išlaidos ……………………………………………………………………..38Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina ………………………………………………………………………………..39Vieno gaminio pagaminimo ir pilnoji savikaina …………………………………………………40Vieno gaminio kaina …………………………………………………………………………………41Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė Lt per metus ………………………………………42Įmonės bendrojo ir grynojo pelno suma per metus. Pelno mokestis. ………………………..43Pardavimų pelningumas, ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodikliai ……………….44Išvados ir pasiūlymai ……………………………………………………………………………….46Literatūros sąrašas …………………………………………………………………………………..48ĮVADASVerslas – tai veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui gaminant prekes ar teikiant paslaugas. Jo rūšių įvairovė leidžia tenkinti visuomenės poreikius. Verslas atlieka įvairias funkcijas. Visų pirmiausiai – gamina prekes, teikia paslaugas, be kurių neišsiverstų šiuolaikinis žmogus. Prieš pradedant gaminti, verslininkas turi apsispęsti: ką? kiek? kada? ir kur gaminti? Kokiomis kainomis vėliau parduoti, kad gautų pelną, visa tai, sužinoti padeda planuojamų rodiklių analizė. Bet joks verslas negali gyvuoti be rizikos. Renkantis verslininko kelią, reikia žinoti, kad jau pati verslo idėja kupina rizikos ir nežinomybės. Pats verslininkas turi rasti tinkamiausią kelią sprendžiant svarbius įmonei klausimus, sugebėti prekę ar paslaugą rinkai patekti per trumpiausią laikotarpį. Lietuvoje paplitęs smulkusis verslas. Smulkiojo verslo steigimas, jų veiklos skatinimas – tai šalies ekonomikos stiprinimo, bei stabilumo pagrindas. Verslas taip pat skatina sveiką konkurenciją, kurios dėka įmonės priverstos kuo efektyviau panaudoti savo išteklius, pagaminant didžiausią kiekį produkcijos ar suteikti daugiausia paslaugų. Jis taip pat suteikia naujų darbo vietų, tuo mažindamas nedarbą šalyje. Verslininkas kurdamas nuosavą verslą tikisi iš jo gaunamų pajamų pragyventi ir išlaikyti šeimą, bet verslininkas nebūtų verslininku jei nesiektų gauti pelno. Tam jis turi efektyviai panaudoti prekinius mainus, gerai organizuoti veiklą, turi būti iniciatyvus, komunikabilus, ryžtingas, darbingas, imlus informacijai, sugebėti spręsti tokius uždavinius kaip: kam ir po kiek parduoti, kada pradėti darbą ir kada baigti, kiek samdyti darbuotojų ir kokį darbo užmokestį jiems mokėti, o svarbiausia kaip skaičiuoti sąnaudas ir pajamas, nes nuo jų paskirstymo ir panaudojimo priklauso jo gautinos pajamos. Nuo 2004 m. sausio 1 dienos pradės dirbti UAB “Odena”, kuri siūs natūralios odos rankines ir dirbtinės odos kuprines. Bendrovėje dirbs didelę praktiką turintys odinės galanterijos sukirpėjai ir siuvėjai, todėl ateityje gamybos asortimentas didės. Įmonė norėdama pradėti savo veiklą, turi atsižvelgti į daugelį dalykų: paklausos ir pasiūlos situaciją, aplinką, kurioje įmonė įsikurs darbui, vartotojų poreikius, verslo vadybos skatinimo galimybes ir ekonomines pasekmes, išanalizuoti visus veiksnius, lemiančius verslo sėkmę. Aš bandysiu įvertinti situaciją, kaip įmonė dirbs vienerius metus nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2005m. sausio 1 d., ir ar ši veikla bus pelninga ar nuostolinga.

1 lentelėAtskirų gaminių gamybos mastas per metusEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės1. Parduota produkcija vnt. 3668 34422. Kalendorinės dienos per metus d. 360 3603. Atsargų laikymo trukmė d. 5 54. Atsargų likučiai metų pradžioje vnt. 38 665. Pagaminta produkcija vnt. 3681 34246. Technologinio proceso trukmė d. 7 77. Nebaigta gamyba vnt. 72 678. Baigtumo koeficientas koef. 0,65 0,659. Nebaigta gamyba ekvivalenti baigtai vnt. 47 4410. Gamybos mastas vnt. 3728 3468

Paaiškinimai:

1. Parduotos produkcijos duomenys duoti sąlygoje.2. Kalendorinės dienos per metus – 360 d.3. Sandėliavimo trukmės duomenys duoti sąlygoje.4. Atsargų likučių duomenys duoti sąlygoje. Natūralios odos rankinių 38 vnt., o dirbtinės odos kuprinių 66 vnt.5. Pagaminta produkcija = Parduotina produkcija – Pagamintos produkcijos likučiai metų pradžioje + Pagamintos produkcijos likučiai metų pabaigoje.Natūralios odos rankinės = 3668–38 +3668/360*5= 3681 vnt. Dirbtinės odos kuprinės = 3442–66+3442/360*5 = 3424 vnt.6. Technologinio proceso trukmė = gamybos ciklo trukmė odos sukirpimo bare 1 diena + siuvimo 4 dienos + apdailos dvi dienos7. Nebaigta gamyba = pagaminta produkcija / kalendorinės dienos per metus * technologinio proceso trukmėNatūralios odos rankinės = 3681/360*7 = 72 vnt. Dirbtinės odos kuprinės = 3424/360*67 = 67 vnt.8. Baigtumo koeficiento duomenys duoti sąlygoje.9. Nebaigta gamyba ekvivalenti baigtai gamybai = nebaigta gamyba * baigtumo koeficientasNatūralios odos rankinės = 72*0,65 = 47 vnt. Dirbtinės odos kuprinės = 67*0,65 = 44 vnt.10. Gamybos mastas = Per laikotarpį pagamintos produkcijos apimtis + nebaigta gamyba ekvivalenti baigtaiNatūralios odos rankinės = 3681+47 = 3728 vnt. Dirbtinės odos kuprinės = 3424+44 = 3468 vnt.

2 lentelėReikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičiusEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės Įrengimai arba darbo vietos1. Gamybos mastas vnt. 3728 3468 –2. Laiko norma sukirpimui val. 0,25 0,25 –3. Naudingas laikas val. 1993 1993 –4. Normų vykdymo koeficientas darbo vietos 1,01 1,03 –5. Sukirpimo darbo vietos koef. – – 16. Laiko norma siuvimui val. 1,3 1,2 –7. Siuvimo darbo vietos darbo vietos – – 4Iš viso: – – – 5

Paaiškinimai:1. Gamybos masto duomenys pateikti 1 lentelėje. 2. Laiko normos sukirpimui duomenys duoti sąlygoje.3. Naudingas darbo laikas = savaičių skaičius per metus * pamainų skaičius * pamainų trukmė ir numatomas darbo laikas skirtas įrengimų techninei priežiūrai ir remontui Tn = 52*1*5*8*0,958 = 1993 val.4. Normų vykdymo koeficientas duotas sąlygoje5. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Aįr= = Čia : Aįr. – įrengimų ar darbo vietų skaičius; Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas,nh; N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt; tvnt. – įrengimo darbo laiko sąnaudų norma tam tikros produkcijos vienetui pagaminti arba tam tikrai technologinei operacijai atlikti, nh; Tn – vieno įrengimo (darbo vietos) naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, h; Kišd. – darbininkų, aptarnaujančių atitinkamus įrengimus (darbo vietas), išdirbio normų įvykdymo koeficientasSukirpimo darbo vietos = + = 1 darbo vieta6. Laiko normos siuvimui duomenys duoti sąlygoje.7. Siuvimo darbo vietos = + = 5 darbo vietos

3 lentelėPagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičiusEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės Darbuotojai 1. Gamybos mastas vnt. 3728 3468 –2. Laiko norma sukirpimui val. 0,25 0,25 –3. Naudingas laikas val. 1788 1788 –4. Normų vykdymo koeficientas žmonės 1,01 1,03 –5. Sukirpimui reikalingi žmonės koef. – – 16. Laiko norma siuvimui val. 1,3 1,2 7. Siuvimui reikalingi žmonės žmonės – – 58. Pagrindinių darbuotojų skaičius žmonės – – 69. Pagalbinių darbininkų procentas nuo pagrindinių % – – 2010. Pagalbinių darbininkų skaičius žmonės – – 1

Paaiškinimai:1. Gamybos masto duomenys pateikti 1 lentelėje.2. Laiko normos sukirpimui duomenys duoti sąlygoje.3. Naudingas laikas = savaičių skaičius per metus * darbo dienų skaičius – nedarbo (poilsio ir švenčių dienos)* pamainų skaičius * pamainų trukmė – nedarbo trukmė. Tn = (52*5–(30 + 4))*8–20 = 1788 val.4. Normų vykdymo koeficientas duotas sąlygoje.5. Pagrindinių darbininkų skaičius.

Aįr= = Čia : Aįr. – įrengimų ar darbo vietų skaičius; Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas,nh; N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt; tvnt. – įrengimo darbo laiko sąnaudų norma tam tikros produkcijos vienetui pagaminti arba tam tikrai technologinei operacijai atlikti, nh; Tn – vieno įrengimo (darbo vietos) naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, h; Kišd. – darbininkų, aptarnaujančių atitinkamus įrengimus (darbo vietas), išdirbio normų įvykdymo koeficientasSukirpimui reikalingi žmonės = + = 1 žmogus6. Laiko normos siuvimui duomenys duoti sąlygoje 7. Sukirpimui reikalingi žmonės = + = 5 žmonės8. Pagrindinių darbuotojų skaičius. 1+5 = 6 žmonės9. Pagalbinių darbininkų procentas (20%) nuo pagrindinių duotas sąlygoje.10. Pagalbinių darbininkų skaičius: 1*0,2 + 4*0,2 = 1 žmogus

4 lentelėTiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui Eilės Nr. Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui Kaina, Lt. Išlaidos 1 gaminiui, Lt Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui Kaina, Lt. Išlaidos 1 gaminiui, Lt.

1. Oda m. 0,45 80,00 36 0,5 16,50 8,252. Pamušalas m. 0,4 5,20 2,08 0,4 4,80 1,923. Sagteliai vnt. 3 0,43 1,29 3 0,43 1,294. Užtrauktukas m. 0,7 1,75 1,23 0,7 1,05 0,745. Skylutės vnt. 14 0,04 0,56 8 0,04 0,326. Papuošimas vnt. 1 0,75 0,75 1 0,75 0,757. Virvė m. 1 0,51 0,51 1 0,51 0,518. Antgaliai vnt. 2 0,06 0,12 2 0,06 0,129. Kantas m. 1,4 0,20 0,28 1,4 0,20 0,2810. Siūlai apdailai ritė 0,2 6,00 1,20 0,2 6,00 1,2Iš viso: – – – 44,02 – – 15,38

Paaiškinimai:1. Medžiagų sunaudojimo norma duota sąlygos lentelėje.2. Kaina duota sąlygos lentelėje.3. Išlaidos atitinkamai vienam gaminiui = medžiagų sunaudojimo norma * kaina

Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės

Oda = 0,45*80,00=36,00 Lt. . Oda = 0,5*16,50 = 8,25 Lt. Pamušalas = 0,4*5,20=2,08 Lt. Pamušalas = 0,4*4,80 = 1,92 Lt. Sagteliai = 3*0,3=1,29 Lt. Sagteliai = 3*0,43 = 1,29 Lt. Užtrauktukas = 0,7*1,75=1,23 Lt Užtrauktukas = 0,7*1,05 = 0,74 Lt. Skylutės = 14*0,08=0,56 Lt Skylutės = 8*0,04 = 0,32 Lt. Papuošimas = 1*0,75=0,75 Lt. Papuošimas = 1*0,75 = 0,75 Lt. Virvė = 1*0,51=0,51 Lt Virvė = 1*0,51 = 0,51 Lt. Antgaliai = 2*0,06=0,12 Lt Antgaliai = 2*0,06 = 0,12 Lt. Kantas = 1,4*0,20=0,28 Lt. Kantas = 1,4*0,20 = 0,28 Lt. Siūlai apdailai = 0,2*6,00=1,20 Lt. Siūlai apdailai = 0,2*6,00 = 1,20 Lt. 5.1 lentelėMedžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programaiEilės Nr. Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Gamybos mastas, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui Medžiagų poreikis Kaina 1 gaminiui, Lt. Išlaidos visai gamybos programai, Lt1. Oda m. 3728 0,45 1677,6 36,00 1342082. Pamušalas m. 3728 0,4 1491,2 2,08 7754,243. Sagteliai vnt. 3728 3 11184 1,29 4809,124. Užtrauktukas m. 3728 0,7 2609,6 1,23 4585,445. Skylutės vnt. 3728 14 52192 0,56 2087,686. Papuošimas vnt. 3728 1 3728 0,75 27967. Virvė m. 3728 1 3728 0,51 1901,288. Antgaliai vnt. 3728 2 7456 0,12 447,369. Kantas m. 3728 1,4 5219,2 0,28 1043,8410. Siūlai apdailai ritė 3728 0,2 745,6 1,20 4473,6Iš viso: – – – – – 164106,56

5.2 lentelėEilės Nr. Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetai Dirbtinės odos kuprinės Gamybos mastas, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui Medžiagų poreikis Kaina 1 gaminiui, Lt. Išlaidos visai gamybos programai, Lt1. Oda m. 3468 0,5 1734 8,25 286112. Pamušalas m. 3468 0,4 1387,2 1,92 6658,563. Sagteliai vnt. 3468 3 10404 1,29 4473,724. Užtrauktukas m. 3468 0,7 2427,6 0,74 2566,325. Skylutės vnt. 3468 8 27744 0,32 1109,766. Papuošimas vnt. 3468 1 3468 0,75 26017. Virvė m. 3468 1 3468 0,51 1768,688. Antgaliai vnt. 3468 2 6936 0,12 416,169. Kantas m. 3468 1,4 4855,2 0,28 971,0410. Siūlai apdailai ritė 3468 0,2 693,6 1,20 4161,6Iš viso: – – – – – 53337,84

Paaiškinimai:1. Gamybos masto duomenys pateikti 1 lentelėje2. Medžiagų sunaudojimo norma duota sąlygos lentelėje.3. Poreikis = medžiagų sunaudojimo norma * gamybos mastasNatūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Oda = 3728*0,45=1677,6 m. Oda =3468*0,5=1734 m. Pamušalas = 3728*0,4=1491,2 m. Pamušalas =3468*0,4=1387,2 m.Sagteliai = 3728*3=11184 vnt. Sagteliai =3468*3=10404 vnt.Užtrauktukas =3728* 0,7=2609,6 m. Užtrauktukas =3468*0,7=2427,6 m.Skylutės = 13728*4=52192 vnt. Skylutės =3468*8=27744 vnt.Papuošimas = 3728*1=3728 vnt. Papuošimas = 3468*1=3468 vnt.Virvė = 3728*1=3728 m. Virvė = 3468*1=3468 m.Antgaliai = 3728*2=7456 vnt. Antgaliai = 3468*2=6936 vnt.Kantas = 3728*1,4=5219,2 m. Kantas = 3468*1,4=48552 m.Siūlai apdailai =3728* 0,2=745,6 ritė Siūlai apdailai = 3468*0,2=693,6 ritė4. Medžiagų kaina apskaičiuota 4 lentelėje.5. Išlaidos visai gamybos programai = gamybos mastas * kaina 1 gaminiui.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Oda = 3728*36=134208 Lt. Oda =3468*8,25=28611 Lt.Pamušalas = 3728*2,08=7754,24 Lt. Pamušalas =3468*1,92=6658,56 Lt.Sagteliai = 3728*1,29=4809,12 Lt. Sagteliai =3468*1,29=4473,72 Lt.Užtrauktukas =3728*1,23 =4585,14 Lt. Užtrauktukas =3468*0,74=2566,32 Lt.Skylutės = 13728*0,56=2087,68 Lt. Skylutės =3468*0,32=1109,76 Lt.Papuošimas = 3728*0,75=2796 Lt. Papuošimas = 3468*0,75=2601 Lt.Virvė = 3728*0,51=1901,28 Lt. Virvė = 3468*0,51=1768,68 Lt.Antgaliai = 3728*0,12=447,36 Lt. Antgaliai = 3468*0,12=416,16 Lt.Kantas = 3728*0,28=1043,84 Lt. Kantas = 3468*0,28=971,04 Lt.Siūlai apdailai =3728*1,20=4473,6 Lt. Siūlai apdailai = 3468*1,20=4161,6 Lt.

6.1 lentelėGautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metusEilės Nr. Medžiagos pavadinimas ir matavimo vienetai Matavi-mo vienetai Medžiagų kiekis programai (poreikis)vnt. Kalendo-rinės dienos per metus Einamųjų atsargų tiekimas dienomis Einamosios atsargos. Draustinių atsargų vėlavimo laikotarpis d. Draustinės atsargos Medžiagų likutis atsargų metų pradžioje, m. Gautinų medžiagų kiekis per metus Medžiagų kaina Lt. Gautinų medžiagų vertė per metus Lt. Natūralios odos rankinės 1. Oda m. 1677,6 360 40 186,4 6 27,96 28 1863,96 80,00 149116,8 2. Pamušalas m. 1491,2 360 35 144,98 6 24,85 28 1633,03 5,20 8491,76 3. Sagteliai vnt. 11184 360 35 1087,33 6 186,40 28 12429,73 0,43 5344,78 4. Užtrauktukai m. 2609,6 360 35 253,71 6 43,49 28 2878,8 1,75 5037,9 5. Skylutės vnt. 52192 360 35 5074,22 6 869,87 28 58108,09 0,04 2324,32 6. Papuošimai vnt. 3728 360 35 362,44 6 62,13 28 4124,57 0,75 3093,43 7. Virvė m. 3728 360 35 362,44 6 62,13 28 4124,57 0,51 2103,53 8. Antgaliai vnt. 7456 360 35 724,89 6 124,27 28 8277,16 0,06 496,63 9. Kantas m. 5219,2 360 35 507,42 6 86,99 28 5785,61 0,20 1157,12 10. Siūlai apdailai ritė 745,6 360 35 72,49 6 12,43 28 802,52 6,00 4815,12 Iš viso: 181981,39 181981,39

6.2 lentelė

Eilės Nr. Medžiagos pavadinimas ir matavimo vienetai Matavi-mo vienetai Medžiagų kiekis programai (poreikis)vnt. Kalendo-rinės dienos per metus Einamųjų atsargų tiekimas dienomis Einamosios atsargos. Draustinių atsargų vėlavimo laikotarpis d. Draustinės atsargos Medžiagų likutis atsargų metų pradžioje, m. Gautinų medžiagų kiekis per metus Medžiagų kaina Lt. Gautinų medžiagų vertė per metus Lt. Dirbtinės odos kuprinės 1. Oda m. 1734 360 40 192,67 6 28,90 84 1871,57 16,50 30880,91 2. Pamušalas m. 1387,20 360 35 134,87 6 23,12 84 1461,19 4,80 7013,71 3. Sagteliai vnt. 10404 360 35 1011,5 6 173,40 84 11504,90 0,43 4947,11 4. Užtrauktukai m. 2427,60 360 35 236,02 6 40,46 84 2620,08 1,05 2751,08 5. Skylutės vnt. 27744 360 35 2697,33 6 462,40 84 30819,73 0,04 1232,79 6. Papuošimai vnt. 3468 360 35 337,17 6 57,80 84 3778,97 0,75 2834,23 7. Virvė m. 3468 360 35 337,17 6 57,80 84 3778,97 0,51 1927,27 8. Antgaliai vnt. 6936 360 35 674,33 6 115,60 84 7641,93 0,06 458,52 9. Kantas m. 4855,20 360 35 472,03 6 80,92 84 5324,15 0,20 1064,83 10. Siūlai apdailai ritė 693,60 360 35 67,43 6 11,56 84 688,59 6,00 4131,54 Iš viso: 239223,38 181981,39 Paaiškinimai:1. Medžiagų kiekis programai (poreikis) apskaičiuotas 5 lentelėje.

2. Kalendorinės dienos per metus – 360 d.

3. Einamųjų atsargų tiekimas dienomis duotas sąlygoje.4. Einamosios atsargos. Ae = Čia: Mg – visai gamybos programai įvykdyti reikalingų medžiagų kiekis natūrine išraiška; T – atitinkamo laikotarpio dienų skaičius; Ttiek. – laiko tarpas tarp dviejų gretimų tiekimų, dienomis; – vidutinis tam tikros medžiagos sunaudojimas per vieną dieną (t/d; vnt/d; m3/d).Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Aoda = = 186,4 Aoda = = 192,67Apamušalas = = 144,98 Apamušalas = = 134,87Asagteliai = = 1087,33 Asagteliai = = 1011,5Aužtrauktukas = = 253,71 Aužtrauktukas = = 236,025. Draustinių atsargų vėlavimo laikotarpis duotas sąlygoje.6. Draustinės atsargos. Adr. = Čia: Tvėl. – pristatymo galimo vėlavimo dienų skaičius Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Aoda = = 27,96 Aoda = = 28,90Apamušalas = =24,85 Apamušalas = = 23,12Asagteliai = = 186,40 Asagteliai = = 173,4Aužtrauktukas = = 43,49 Aužtrauktukas = = 40,467. Medžiagų likutis metų pradžioje duotas sąlygoje 8. Gautinų medžiagų kiekis per metus = Medžiagų kiekis programai + einamosios atsargos + draustinės atsargos – medžiagų likučiai metų pradžioje.Natūralios odos rankinės:Oda =1677,6+186,4+27,96-28=1863,96 m.Pamušalas =1491,2+144,98+24,85-28=1633,03 m. Sagteliai = 11184+1087,33+186,40-28=12429,73 vntUžtrauktukas =2609,6+253,71+43,49-28=2878,8 m.Skylutės = 52192+5074,22+869,87-28…=58108,09 vnt.Dirbtinės odos kuprinės:Oda =1734+192,67+28,90-84=1871,57 m.Pamušalas =1387,2+134,87+23,12-84=1461,19 m.Sagteliai =10404+1011,5+173,4-84=11504,9 vnt.Užtrauktukas =2427,6+236,02+40,46-84=2620,08 m Skylutės =27744+2697,33+462,40-84=30819,73 vnt.9. Medžiagų kaina duota sąlygoje10. Gautinų medžiagų vertė per metus = Gautinų medžiagų kiekis per metus * medžiagų kaina.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Oda =1863,96*80=149116,8 Lt. Oda =1871,57*16,5=30880,91 Lt.Pamušalas =1633,03*5,20=8491,76 Lt. Pamušalas =1461,19*4,80=7013,71 Lt.Sagteliai =12429,73*0,43=5344,78 Lt. Sagteliai =11504,9*0,43=4947,11 Lt.Užtrauktukas =2878,8*1,75=5037,9 Lt. Užtrauktukas=2620,08*1,05=2751,08 Lt.Skylutės =58108,09*0,04=2324,32 Lt. Skylutės =30819,73*0,04=1232,79 Lt.

7 lentelėTiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiamsEilės Nr. Operacijos pavadinimas Laiko norma 1 gaminiui val. Valandinis tarifinis atlygis Lt. I pusmečio vienetinis įkainis Lt. II pusmečio valandinis tarifinis atlygis padidintas % Padidintas valandinis tarifinis atlygis Lt. Padidėjęs vienetinis įkainis Lt. Vidutinis vienetinis įkainis Lt. Gamybos mastas vnt. Darbo užmokestis visiems gaminiams, LtNatūralios odos rankinės1. Sukirpimas 0,25 5,80 1,45 12 6,50 1,63 1,54 3728 5741,122. Siuvimas 1,30 5,40 7,02 12 6,05 7,87 7,45 3728 27773,6Iš viso: 8,47 12,55 9,5 8,99 33514,72Dirbtinės odos kuprinės3. Sukirpimas 0,25 5,80 1,45 12 6,50 1,63 1,54 3468 5340,724. Siuvimas 1,20 4,66 5,59 12 5,22 6,26 5,93 3468 20565,24Iš viso: 7,04 11,72 7,47 7,47 25905,96

Paaiškinimai:1. Laiko norma vienam gaminiui duota sąlygoje.2. Valandinis tarifinis atlygis duotas sąlygoje.3. I pusmečio vienetinis įkainis: Įk.=VA * tČia: VA – valandinis atlygis; t – laiko norma.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:

Sukirpimas =5,80*0,25=1,45 Lt. Sukirpimas = 5,80*0,25=1,45 Lt.Siuvimas =5,40*1,30=7,02 Lt. Siuvimas = 4,66*1,20=5,59 Lt.4. II pusmečio valandinis atlygis padidintas % duotas sąlygoje.5. Padidintas valandinis tarifinis atlygis.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Sukirpimas =5,80+(5,80*0,12)=6,50 Lt. Sukirpimas=5,80+(5,80*0,12)=6,50 Lt. Siuvimas= 5,40+95,40*0,120=6,05 Lt. Siuvimas=4,66+94,66*0,120=5,22 L 6. Padidėjęs vienetinis įkainis.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Sukirpimas =6,50*0,25=1,63 Lt. Sukirpimas = 6,50*0,25=1,63 Lt.Siuvimas =6,05*1,30=7,87 Lt. Siuvimas = 5,22*1,20=6,26 Lt.7. Vidutinis vienetinis įkainis.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Sukirpimas =(1,45+1,63)/2=1,54 Lt. Sukirpimas =(1,45+1,63)/2=1,54 LtSiuvimas =(7,02+7,87)/2=7,45 Lt.. Siuvimas = (5,59+6,26)/2=5,93 Lt.8. Gamybos masto duomenys apskaičiuoti pirmoje lentelėje.9. Darbo užmokestis visiems gaminiams = gamybos mastas * vidutinis vienetinis įkainisNatūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:Sukirpimas =3728*1,54=5741,12 Lt. Sukirpimas = 3468*1,54=5340,72 Lt.Siuvimas =3728*7,45=27773,6 Lt. Siuvimas =3468*5,93 =20565,24 Lt.

8 lentelėTiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiamsEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės Iš viso1. Darbininko atlyginimas tenkantis 1 gaminiui Lt. 8,99 7,47 –2. Socialinis draudimas % 31 31 –3. Socialinis draudimas 1 gaminiui Lt. 2,79 2,32 –4. Gamybos mastas Lt. 3728 3468 –5. Socialinis draudimas visiems gaminiams vnt. 10401,12 8045,76 18446,88

Paaiškinimai : 1. Vidutinis vienetinis įkainis apskaičiuotas 7 lentelėje.2. Socialinis draudimas – 31%.3.Socialinis draudimas 1 gaminiui.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:8,99*0,31=2,79 Lt. 7,47*0,31=2,32 Lt.4. Gamybos mastas apskaičiuotas 1 lentelėje.5. Socialinis draudimas visiems gaminiams = socialinis draudimas 1 gaminiui * gamybos mastas Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:3728*2,79=10401,12 Lt. 3468*2,32=8045,76 Lt

9 lentelėVieno ir visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos

Eilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės Iš viso1. Gaminių išlaidos 1 gaminiui Lt. 44,02 15,38 –2. Darbininko darbo užmokestis priskiriamas 1 gaminiui Lt. 8,99 7,47 –

3. Socialinis draudimas 1 gaminiui Lt. 2,79 2,32 –4. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos Lt. 55,8 25,17 80,975. Gamybos mastas vnt. 3728 3468 –6. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos Lt. 208022,4 87289,56 295311,96

Paaiškinimai:1. Gaminių išlaidos 1 gaminiui apskaičiuotas 4 lentelėje.2. Darbininko darbo užmokestis priskiriamas 1 gaminiui apskaičiuotas 7 lentelėje.3. Socialinis draudimas 1 gaminiui apskaičiuotas 8 lentelėje.4. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos = gaminių išlaidos 1 gaminiui + darbininko darbo užmokestis 1 gaminiui + soc. draudimas 1 gaminiui.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:44,02+8,99+2,79=55,8 Lt. 15,38+7,47+2,32=25,17 Lt.5. Gamybos mastas apskaičiuotas 1 lentelėje.6. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos= tiesioginės išlaidos 1 gaminiui * gamybos mastas.Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:55,8*3728=208022,4 Lt. 25,17*3468=87289,56 Lt. 10 lentelėGamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertėEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Gamybinės patalpos Buitinės patalpos Administracijos patalpos Odossukirpimas Audinių siuvimo mašina Pramoninės siuvimo mašinos Pagalbinių darbininkų darbo vieta Sandėlis Tualetas Koridorius Direktorius Buhalteris1. Darbo vietų skaičius vnt. 1 1 4 1 1 1 1 1 12. Darbo vietos užimamas plotas m2. 3,5 2,5 3,0 2,5 – – – – –3. Darbo vietos aptarnavimo zona % 60 50 50 50 – – – – –4. Ploto panaudojimo koeficientas koef. 0,8 0,5 0,8 0,7 – – – – –5. Patalpos užimamas plotas m2. 7 7,5 22,5 5,36 14 5 8 10 86. Bendras patalpų plotas m2. 42,36 27 187. Vieno kvadratinio metro kaina Lt. 500 500 500 500 500 500 500 500 5008. Patalpų vertė Lt. 3500 3750 11250 2680 7000 2500 4000 5000 4000Iš viso: – 21180 13500 9000

Paaiškinimai:1. Darbo vietų skaičius apskaičiuotas 1 lentelėje.2. Darbo vietos užimamas plotas duotas sąlygoje.3. Darbo vietos aptarnavimo zona % duota sąlygoje.3. Ploto panaudojimo koeficientas duotas sąlygoje.4. Patalpos užimamas plotas: Pln – naudingas gamybinis plotas, t.y. plotas kurį užima įrengimai kartu su aptarnavimo zona, m2,Plb – bendras gamybinių patalpų plotas, m2. Kpl – gamybinio ploto panaudojimo koeficientas. Pl b = Odos sukirpimas = m2Audinių siuvimo mašina = m2Pramoninė siuvimo mašina = m2Pagalbinių darbininkų darbo vieta = m25. Vieno kvadratinio metro kaina – 500 Lt.6. Patalpų vertė = patalpų užimamas plotas * vieno kvadratinio metro kaina.Odos sukirpimas =7*500 = 3500 Lt.Audinių siuvimo mašina =7,5*500 = 3750 Lt.Pramoninės siuvimo mašinos =22,5*500 = 11250 Lt.Pagalbinių darbininkų darbo vieta =5,36*500 = 2680 Lt.Sandėlis = 14*500=7000 Lt.Tualetas = 5*500=2500 Lt.Koridorius = 8*500=4000 Lt.Direktorius = 10*500=5000 Lt.Buhalteris = 8*500=4000 Lt.

11 lentelėGamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudosEilės Nr. Įrengimų arba darbo vietų pavadinimas Vieno įrenginio ar darbo vietos kaina, Lt. Likvidacinė vertė, Lt Turto naudojimo laikas, m. Įrenginių arba darbo vietų skaičius, vnt. Nusidėvėjimo sąnaudos, Lt.1. Odos sukirpimas 3100 310 5 1 5582. Pramoninės siuvimo mašinos odai siūti 2500 250 5 4 18003. Siuvimo mašinos audiniams siūti 2200 220 5 1 3964. Automobilis 8000 800 10 1 7205. Pagalbinių darbininkų darbo vieta 600 60 4 1 1356. Įmonės vadovo darbo vieta 2200 220 6 1 3307. Buhalterio darbo vieta 3500 350 6 1 5258. Buitinės patalpos 13500 1350 15 1 8109. Gamybinės patalpos 21180 2118 15 1 1270,8010. Administracinės patalpos 900 900 15 1 540Iš viso: 65780 – – – 7084,80

Paaiškinimai: 1. Vieno įrenginio ar darbo vietos kaina duota sąlygoje, o buitinių, administracinių ir gamybinių patalpų apskaičiuota 10 lentelėje.2. Turto likvidacinė vertė – turi būti ne mažiau 1 lito ir ne daugiau kaip 10% įsigijimo vertės.3. Turto naudojimo laikas Vyriausybės nustatytais normatyvais.4. Nusidėvėjimo sąnaudos = (viso turto įsigijimo vertė – ilgalaikio turto likvidacinė vertė) / ilgalaikio turto naudojimo laikas:Odos sukirpimas = = 558 Lt. Siuvimo mašinos odai siūti = = 1800 Lt.Siuvimo mašinos audiniams siūti = = 396Lt.Automobilis = = 720 Lt.Pagalbinių darbininkų darbo vieta = = 135 Lt.Įmonės vadovo darbo vieta = = 330 Lt.Buhalterio darbo vieta = = 525 Lt.Buitinės patalpos = = 810 Lt.Gamybinės patalpos = = 1270,80 Lt.Administracinės patalpos = = 540 Lt.

12 lentelėIšlaidos vandeniuiEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Karštas vanduo Šaltas vanduo Iš viso1. Išnaudota vandens per mėnesį m2 1 2 –2. Išnaudota vandens per metus m2 12 24 –3. Vandens kaina Lt. 11,46 3,62 –4. Vandens išlaidos per metus Lt. 137,52 86,88 224,4

Paaiškinimai:1. Kiek išnaudota vandens per mėnesį duota sąlygoje.2. Išnaudota vandens per metus:Karšto vandens = 1*12=12 m2 Šalto vandens = 2*12=24 m2 3. Vandens kaina: karšto –11,46 Lt/m2, šalto – 3,62 Lt/m2. 4. Vandens išlaidos per metus:Karšto vandens =12*11,46=137,52 Lt.Šalto vandens =12*3,62=86,88 Lt.

13 lentelėIšlaidos apšildymuiEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Gamybinės patalpos Administracinės patalpos Buitinės patalpos Iš viso1. Patalpų užimamas plotas m2 42,36 18 27 –

2. Tarifas už 1 m2 Lt. 4,5 4,5 4,5 –3. Mėnesių skaičius mėnesiai 12 12 12 –4. Išlaidos apšildymui per metus Lt. 2287,44 972 1458 4717,44

Paaiškinimai:1. Patalpų užimamas plotas apskaičiuotas 10 lentelėje.2. Tarifas už 1 m2 – 4,5 Lt.3. Mėnesių skaičius per metus – 12.4. Išlaidos apšildymui per metus = patalpų plotas * tarifas 1 m2 * mėnesių skaičius.Gamybinės patalpos = 42,36*4,5*12=2287,44 Lt.Administracinės patalpos = 18*4,5*12=972 Lt.Buitinės patalpos = 27*4,5*12=1458 Lt. 14.1 lentelėReikalingas elektros energijos kiekis varikliams patalpų apšvietimui ir jos vertėEilės Nr. Įrenginio ar darbo vietos pavadinimas Įrenginių kiekis, vnt Vieno įrenginio ar darbo vietos elektros variklių galingumas, KW Vieno įrenginio ar darbo vietos elektros energijos paklausos koeficientas Įrenginių ar darbo vietų naudingo darbo trukmė, val. KWh poreikis KW kaina, Lt. Vertė varikliams varyti, Lt.1. Odos sukirpimas 1 0,8 0,8 1993 1275,52 0,26 331,642. Pramoninės siuvimo mašinos odai siūti 4 0,8 0,85 1993 5420,96 0,26 1409,453. Siuvimo mašinos audiniams siūti 1 0,5 0,5 1993 498,25 0,26 129,554. Pagalbinių darbininkų darbo vieta 1 0,3 0,4 1993 239,16 0,26 62,18Iš viso: 1932,825. Įmonės vadovo darbo vieta 1 0,2 0,2 1993 79,72 0,26 20,726. Buhalterio darbo vieta 1 0,2 0,5 1993 199,3 0,26 51,82Iš viso 72,54

Paaiškinimai:1. Vieno įrengimo ar darbo vietos elektros variklių galingumas duotas sąlygoje.2. Vieno įrengimo ar darbo vietos elektros energijos paklausos koeficientas duotas sąlygoje.3. Įrenginių ar darbo vietų naudingo darbo trukmė apskaičiuota 2 lentelėje.4. KWh poreikis:Odos sukirpimas =1*0,8*0,8*1993=1275,52Pramoninės siuvimo mašinos odai siūti =4*0,8*0,85*1993=5420,96Siuvimo mašinos audiniams siūti =1*0,5*0,5*1993=498,25Pagalbiniu darbininkų darbo vieta =1*0,3*0,4*1993=239,16Įmonės vadovo darbo vieta =1*0,2*0,2*1993=79,72Buhalterio darbo vieta =1*0,2*0,5*1993=199,35. KW kaina – 0,26 Lt.6. Vertė varikliams varyti =KWh poreikis*elektros kaina.Odos sukirpimas =1275,52*0,26=331,64 Lt.Pramoninės siuvimo mašinos odai siūti=5420,96*0,26=1409,45 Lt.Siuvimo mašinos audiniams siūti =498,25*0,26=129,55 Lt.Pagalbiniu darbininkų darbo vieta =239,16*0,26=62,18 Lt.Įmonės vadovo darbo vieta =79,72*0,26=20,72 Lt.Buhalterio darbo vieta =199,3*0,26=51,82 Lt.

14.2 lentelė

Eilės Nr. Darbo vietos pavadinimas Patalpų plotas, Apšvietimo trukmė per metus, val. Patalpų ploto vienam m2 apšviesti galingumo norma, W/m2 Elektros energijos poreikis patalpoms apšviesti, KWh KW kaina, Lt Elektros energijos vertė patalpoms apšviesti, Lt.1. Gamybinės patalpos 42,36 1040 16 705 0,26 183,32. Buitinės patalpos 27 1040 16 449 0,26 116,743. Administracinės patalpos 18 1040 16 300 0,26 78Iš viso: 378,04

Paaiškinimai:1. Patalpų plotas apskaičiuotas 10 lentelėje. 2. Apšvietimo trukmė per metus:Tn=(52*8*5)-50%=1040 val.3. Patalpų ploto vienam m2 apšviesti galingumo norma duota sąlygoje.4. Elektros energijos poreikis patalpoms apšviesti: 5. Čia: Pl – patalpų plotas; = Ta – patalpų apšvietimo trukmė per tam tikrą laikotarpį, val.np – patalpų ploto vienam m2 apšviesti galingumo norma. Gamybinės patalpos =42,36*1040*16/1000=705 Buitinės patalpos =27*1040*16/1000=449 Administracinės patalpos =18*1040*16/1000=300 5. KW kaina – 0,26 Lt. 6. Elektros energijos vertė patalpoms apšviesti = elektros energijos poreikis*KW kaina. Gamybinės patalpos =705*0,26=183,3 Lt. Buitinės patalpos =449*0,26=116,74 Lt. Administracinės patalpos =300*0,26=78 Lt.

15.1 lentelėPagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui

Eilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Suma1. Pagalbiniu darbininkų sakaičius žmonės 12. Kvalifikacinė kategorija – 2,63. Valandinis tarifinis atlygis Lt 3,754. Dirbtų valandų skaičius per metus val. 17885. Tarifinis darbo užmokestis Lt 67056. Premija Lt 1005,757. Darbo užmokestis Lt 7710,758. Socialinio draudimo įmoka Lt 2390,33

Paaiškinimai:1. Pagalbinių darbininkų skaičius apskaičiuotas 3 lentelėje.2. Kvalifikacinė kategorija duota sąlygoje.3. Valandinis tarifinis atlygis:3,44 + (3,95 – 3,44)*0,6=3,75 Lt.4. Dirbtų valandų skaičius per metus apskaičiuotas 3 lentelėje.5. Tarifinis darbo užmokestis = valandinis tarifinis atlygis * dirbtų valandų skaičius per metus3,75*1788=6705 Lt.6. Premija – 15% nuo tarifinio darbo užmokesčio6705 * 0,15 = 1005,75 Lt.7. Darbo užmokestis = tarifinis darbo užmokestis + premija6705 + 1005…,75 =7710,75 Lt.8. Socialinio draudimo įmoka 31%.7710,75 * 0,31 = 2390,33 Lt.

15.2 lentelėEilės Nr. Rodikliai Matavi-mo vienetai Direktorius Buhalteris Sandėlininkas Vairuo-tojas Iš viso1. Darbuotojų skaičius žmonės 1 1 1 1 –2. Mėnesio darbo užmokestis Lt 1900 1300 700 800 –3. Mėnesių skaičius mėn. 6 6 6 6 –4. Darbo užmokestis I pusmečiui Lt 11400 7800 4200 4800 –5. II pusmetį padidintas darbo užmokestis % 10 10 10 10 –6. Kiek padidėjęs darbo užmokestis Lt 1140 780 420 480 –7. Darbo užmokestis II pusmečiui Lt 12540 8580 4620 5280 –8. Darbo užmokestis metams Lt 23940 16380 8820 10080 592209. Socialinio draudimo įmoka Lt 7421,4 5077,8 2734,2 3124,8 18358,2

Paaiškinimai:1. Darbuotojų skaičius duota sąlygoje.2. Mėnesio darbo užmokestis duotas sąlygoje.3. Mėnesių skaičius I pusmetį – 6.4. Darbo užmokestis I pusmečiui = mėnesių skaičius * mėnesio darbo užmokestisDirektorius =1900*6=11400 Lt.

Buhalteris =1300*6=7800 Lt.Sandėlininkas =700*6=4200 Lt.Vairuotojas =800*6=4800 Lt.5. II pusmečio darbo užmokestis padidintas 10% duotas sąlygoje.6. Kiek padidėjęs darbo užmokestis:Direktorius =11400*0,10=1140 Lt.Buhalteris =7800*0,10=780 Lt.Sandėlininkas =4200*0,10=420 Lt.Vairuotojas =4800*0,10=480 Lt. 7. Darbo užmokestis II pusmečiui:Direktorius =11400+1140=12540 Lt.Buhalteris =7800+780=8580 Lt.Sandėlininkas =4200+420=4620 Lt.Vairuotojas =4800+480=5280 Lt. 8. Darbo užmokestis metams = I pusmetis + II pusmetis Direktorius =11400+12540=23940 Lt.Buhalteris =7800+8580=16380 Lt.Sandėlininkas =4200+4620=8820 Lt.Vairuotojas =4800+5280=10080 Lt. 9. Socialinio draudimo įmoka – 31% Direktorius =23940*0,31=7421,4 Lt.Buhalteris =16380 *0,31=5077,8 Lt.Sandėlininkas =8820 *0,31=2734,2 Lt.Vairuotojas =10080*0,31=3124,8 Lt.

16 lentelėĮmonės veiklos sąnaudosEilės Nr. Išlaidų straipsniai Suma, Lt1. Įmonės ryšių paslaugos per metus 50002. Reklamos išlaidos 30003. Bendros – ūkinės administracinės išlaidos 24504. Automobilis 7205. Įmonės vadovo darbo vieta 3306. Buhalterio darbo vieta 5257. Buitinės patalpos 8108. Administracinės patalpos 5409. Administracijos darbo užmokestis 5922010. Administracijos socialinis draudimas 18358,211. Antspaudas 60012. Elektros išlaidos apšvietimui (buitinėm ir administracinėm patalpom) 194,7413. Vanduo 224,414. Apšildymas (administracinių ir buitinių patalpų) 243015. Elektros energijos išlaidos (įmonės vadovo darbo vieta ir buhalterio darbo vieta) 72,54Iš viso: 94474,88

Paaiškinimai:1. Įmonės ryšių paslaugos per metus duota sąlygoje.2. Reklamos išlaidos 250*12=3000 Lt.3. Bendros ūkinės administracinės išlaidos duota sąlygoje.4. Automobilio, įmonės vadovo darbo vietos, buhalterio darbo vietos, buitinių patalpų, administracinių patalpų nusidėvėjimo sąnaudos apskaičiuotos 11 lentelėje.5. Administracijos darbo užmokestis ir socialinis draudimas apskaičiuotas 15.2 lentelėje.6. Antspaudo išlaidos duotos sąlygoje.7. elektros išlaidos apšvietimui (administracinėm ir buitinėm patalpom) apskaičiuota 14.2 lentelėje.

8. Vandens išlaidos apskaičiuotos 12 lentelėje.9. Apšildymas (administracinių ir buitinių patalpų) apskaičiuotas 13 lentelėje.10. Elektros energijos išlaidos (įmonės vadovo ir buhalterio darbo vietos) apskaičiuota 14.1 lentelėje.

17 lentelėNetiesioginės gamybos išlaidosEilės Nr. Rodikliai Suma, Lt1. Elektros energijos išlaidos varikliams varyti 1932,822. Energijos išlaidos apšvietimui 378,043. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis 7710,754. Pagalbinių darbininkų socialinio draudimo įmokos 2390,335. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms 13289,046. Odos sukirpimas 5587. Pramoninės siuvimo mašinos odai siūti 18008. Siuvimo mašina audiniams siūti 3969. Pagalbinių darbininkų darbo vieta 13510. Gamybinės patalpos 1270,8011. Gamybinių patalpų apšvietimas 2287,44Iš viso: 32148,22

Paaiškinimai: 1. Elektros energijos išlaidos varikliams varyti apskaičiuota 14.1 lentelėje.2. Energijos išlaidos apšvietimui apskaičiuota 14.2 lentelėje.3. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis apskaičiuotas 15.1 lentelėje.4. Pagalbinių darbininkų socialinis draudimo įmokos apskaičiuotos 15.1 lentelėje.5. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms – 4,5% nuo tiesioginių gamybos išlaidų.295311,96*0,045=13289,04 Lt.6. Odos sukirpimo, pramoninės siuvimo mašinos odai siūti, siuvimo mašinos audiniams siūti, pagalbinių darbininkų darbo vietos, gamybinių patalpų nusidėvėjimo sąnaudos apskaičiuotos 11 lentelėje.7. Gamybinių patalpų apšildymas apskaičiuotas 13 lentelėje.

18 lentelėVienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikainaEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės1. Netiesioginės išlaidos Lt 32148,22 32148,222. Tiesioginės išlaidos Lt 295311,96 295311,963. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos Lt 55,8 25,174. Vieno gaminio netiesioginės gamybos išlaidos Lt 6,07 2,745. Gamybinė savikaina Lt 61,87 27,91

Paaiškinimai:1. Netiesioginės išlaidos apskaičiuotos 17 lentelėje.2. Tiesioginės išlaidos apskaičiuotos 9 lentelėje.3. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos apskaičiuotos 9 lentelėje.4. Vieno gaminio netiesioginės gamybos išlaidos:K = netiesioginės išlaidos / tiesioginės išlaidos * 1 gaminio tiesioginės išlaidos Natūralios odos rankinės =32148,22 / 295311,96 * 55,8=6,07 Lt. Dirbtinės odos kuprinės = 32148,22 / 295311,96 * 25,17=2,74 Lt.5. Gamybinė savikaina = vieno gaminio tiesioginės išlaidos + vieno gaminio netiesioginės išlaidosNatūralios odos rankinės =55,8 + 6,07 = 61,87 Lt. Dirbtinės odos kuprinės =25,17 + 2,74 = 27,91 Lt.

19 lentelėVieno gaminio pagaminimo ir pilnoji savikainaEilė Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės1. Įmonės veiklos sąnaudos Lt 94474,88 94474,882. Tiesioginio darbo užmokesčio išlaidos Lt 59420,68 59420,683. Tiesioginis darbo užmokestis 1 gaminiui Lt 8,99 7,474. Įmonės veiklos sąnaudos 1 gaminiui Lt 14,29 11,885. Gamybinė savikaina Lt 61,87 27,91

6. Pilnoji savikaina Lt 76,16 39,79

Paaiškinimai: 1. Įmonės veiklos sąnaudos apskaičiuotos 16 lentelėje.2. Tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuotos 7 lentelėje (33514,72+25905,96=59420,68).3. Tiesioginis darbo užmokestis vienam gaminiui apskaičiuotas 8 lentelėje.4. Įmonės veiklos sąnaudos 1 gaminiui:K = įmonės veiklos sąnaudos / tiesioginio darbo užmokesčio išlaidos * tiesioginis darbo užmokestis vienam gaminiui Natūralios odos rankinės =94474,88 / 59420,68 * 8,99=14,29 Lt. Dirbtinės odos kuprinės =94474,88 / 59420,68 * 7,47=11,88 Lt.5. Gamybinė savikaina apskaičiuota 18 lentelėje.6. Pilnoji savikaina = veiklos sąnaudos 1 gaminiui + gamybinė savikainaNatūralios odos rankinės = 14,29 + 61,87 = 76,16 Lt. Dirbtinės odos kuprinės = 11,88 + 27,91 = 39,79 Lt.

20 lentelėVieno gaminio kainaEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės1. Vieno gaminio savikaina Lt 76,16 39,792. Procentas nuo savikainos % 70 803. Vieno gaminio kaina Lt 108,8 49,74

Paaiškinimai: 1. Vieno gaminio savikaina apskaičiuota 19 lentelėje.2. Procentas nuo savikainos duotas sąlygoje.3. Vieno gaminio kaina:Natūralios odos rankinės = 76,16 *100 / 70 = 108,8 Lt. Dirbtinės odos kuprinės = 39,79 * 100 / 80 = 49,74 Lt.

21 lentelėPagamintos ir parduotos produkcijos vertė Lt per metusEilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės Iš viso1. Pagaminta produkcija vnt. 3681 3424 –2. Vieno gaminio kaina Lt 108,80 49,74 –3. Pagamintos produkcijos vertė per metus Lt 400492,80 170309,76 570912,994. Parduota produkcija vnt. 3668 3442 –5. Parduotos produkcijos vertė per metus Lt 399078,40 171205,08 570283,48

Paaiškinimai:1. Pagaminta produkcija apskaičiuota 1 lentelėje.2. Vieno gaminio kaina apskaičiuota 20 lentelėje.3. Pagamintos produkcijos vertė per metus = pagaminta produkcija * vieno gaminio kainaNatūralios odos rankinės = 3681 * 108,80 = 400492,80 Lt. Dirbtinės odos kuprinės = 3424 * 49,74 = 170309,76 Lt.4. Parduota produkcija duota s1lygoje.5. Parduotos produkcijos vertė per metus = parduota produkcija * vieno gaminio kainaNatūralios odos rankinės = 3668 * 108,80 = 399078,40 Lt. Dirbtinės odos kuprinės = 3442 * 49,74 = 171205,08 Lt.

22 lentelėĮmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pelno mokestis

Eilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Suma1. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis Lt 570283,482. Tiesioginės išlaidos Lt 295311,963. Netiesioginės išlaidos Lt 32148,224. Gamybinė savikaina Lt 327460,185. Bendrasis pelnas Lt 242823,306. Įmonės veiklos sąnaudos Lt 94474,887. Veiklos pelnas (pelnas prieš apmokestinimą) Lt 148348,428. Pelno užmokesčio procentas % 159. Pelno mokestis Lt 22252,2610. Grynasis pelnas Lt 126096,16

Paaiškinimai:1. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis apskaičiuota 21 lentelėje.2. Tiesioginės išlaidos apskaičiuotos 9 lentelėje.3. Netiesioginės išlaidos apskaičiuotos 17 lentelėje.4. Gamybinė savikaina = tiesioginės išlaidos + netiesioginės išlaidos. 295311,96 + 32148,22 = 327460,18 Lt.5. Bendras pelnas = planuojamos parduoti produkcijos apimtis – gamybinė savikaina.6. Įmonės veiklos sąnaudos apskaičiuotos 16 lentelėje.7. Veiklos pelnas (pelnas prieš apmokestinimą) = bendrasis pelnas – įmonės veiklos sąnaudos.8. Pelno mokesčio procentas – 15%.9. Pelno mokestis = veiklos pelnas * pelno mokesčio procentas148348,42 * 0,15 = 22252,26 Lt.10. Grynasis pelnas = veiklos pelnas – pelno mokestis.148348,42 – 22252,26 = 126096.16 Lt.

23.1 lentelėBendrasis ir grynasis pelningumas. Ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodiklis

Eilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Suma1. Bendrasis pelnas Lt. 242823,302. Pardavimai Lt 570283,483. Bendrasis pelningumas % 434. Grynasis pelnas Lt 126096,165. Grynasis pelningumas % 22

Paaiškinimai:1. Bendrasis pelnas apskaičiuotas 22 lentelėje.2. Pardavimai apskaičiuoti 21 lentelėje.3. Bendrasis pelningumas = bendrasis pelnas / pardavimai * 100%242823,30 / 570283,48 * 100 %= 43 %4. Grynasis pelnas apskaičiuotas 22 lentelėje.5. Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimai * 100%126096,16 / 570283,48 * 100% = 22%

23.2 lentelė

Eilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Suma, Lt1. Grynasis pelnas Lt 126096,162. Įrenginių ar darbo vietų kaina Lt 657803. Ilgalaikio turto panaudojimo rodiklis koef. 1,92

Paaiškinimai:1. Grynasis pelnas apskaičiuotas 22 lentelėje.2. Įrenginių ar darbo vietų kaina apskaičiuota 11 lentelėje.3. Ilgalaikio turto panaudojimo rodiklis = grynasis pelnas / įrenginių ar darbo vietų kaina.126096,16 / 65780 = 1,92Išvados ir pasiūlymaiUAB “Odena” naujai sukurta įmonė, kuri pradės veiklą 2004 sausio mėnesį. Tai nedidelė uždara akcinė bendrovė. Įvertinę situaciją rinkoje ir vidines galimybes, įmonės vadovai pirmaisiais veiklos metais nutarė gaminti tik dviejų tipų gaminius: natūralios odos rankines ir dirbtinės odos kuprines. Įmonėje dirbs 6 darbininkai, kuriems bus mokami atlyginimai, o pagalbiniams darbininkams dar ir premijos. Manau, gamyboje dalyvaujantiems asmenims turėtų būti mokama už fizines pastangas. Tai turėtų paskatinti darbininkus dar daugiau, geriau ir efektyviau dirbti. Šiame darbe buvo atlikta daugybė įvairių skaičiavimų. Jau 21 lentelėje matyti, kokia yra pardavimų apimtis. Kaip tokiai nedidelei įmonei, tai yra didelis pliusas. Todėl galima sakyti, jog gamybos apimtis yra ganėtinai plati. Gamybos apimtis – produkcijos kiekis, kurį įmonė gali pagaminti, veiksmingai panaudodama visus turimus gamybos išteklius. Mes visi žinome, kad išteklius labai sunku tinkamai paskirstyti, nes mūsų poreikiai yra beribiai, o ištekliai riboti. Įmonė turi gerai ir tikslingai apskaičiuoti pardavimų apimtį.

Įmonė turi ilgalaikio turto, kurio likvidacinę vertę ir ilgalaikio turto nusidėvėjimą pasirenka pati. Svarbu, kad turtas, kaip ir žaliavos, medžiagos, nestovėtų nenaudojamas. Uždaroji akcinė bendrovė „Odena” stengsis dirbti atsakingai. Ji visada nuosekliai apskaičiuos medžiagų poreikį produkcijai pagaminti ir išlaidas metų programai vykdyti. Įmonėje bus skaičiuojamos įvairios gamybos išlaidos, tai išlaidos žaliavoms ir medžiagoms pirkti, išlaidos energijai, darbininkų darbo užmokestis, įrengimų nusidėvėjimas, pardavimai, ryšių paslaugos, reklamos išlaidos ir kt. UAB „Odena” skaičiuoja bendrąjį ir grynąjį pelnus. Manyčiau, pirmaisiais metais jis yra pakankamas. Pagal statistikos departamento pateiktus vertinimo lygius, įmonė dirba labai gerai, nes jos bendrasis pelningumas yra didesnis kaip 35%, o grynasis pelningumas mažesnis kaip 25%. Daugelio įmonių pelnas – vienas iš pagrindinių tikslų, kurį stengiamasi nuolat didinti. Pelnas paprastai gaunamas iš pajamų, gautų pardavus prekes ar gaminius, atėmus jų įsigijimo ar gamybos sąnaudas. Todėl manau, jog įmonė ir toliau gali veiksmingai ir efektyviai dirbti. Žinant, kad įmonė turi nemažą pelną, toliau organizuodama visą įmonės veiklą, ji galėtų skirti kelis procentus pelno naujoms darbo vietoms kurti, pastatams plėsti, ieškoti naujų partnerių, remiančių įmonę. Tinkamas partnerių parinkimas yra esminis dalykas, daug kuo nulemiantis ilgą įmonės veiklą.

Padidinti pelną galima mažinant gamybines išlaidas t.y., tiesiogines gamybos išlaidas ir netiesiogines gamybos išlaidas. Be to santykinai padidinti pardavimų pelningumą galima didinant pardavimų apimtį. Padidėjus pardavimo apimčiai kainą galima sumažinti, tačiau ji turi padengti tiek gamybos, tiek paravimo išlaidas ir dar duoti pelną. Mano manymu, įmonė gamindama ne labai brangias, kokybiškas prekes galėtų užvaldyti dalį rinkos. Juk yra svarbu ne tai, ką moka ar gali gaminti įmonė geriausiai, bet tai, ko nori galimi pirkėjai. Kiekvienos įmonės tikslas yra tenkinti vartotojų poreikius, norus. Tik tuomet ji pasieks norimų rezultatų.Literatūros sąrašas1. Žvinklys J., Vabalas E. Įmonės ekonomika.- V.: Vadybos kolegija, 20012. Dedelienė I. Smulkusis ir vidutinis verslas – V.:Lietuvos informacijos institutas, 19983. Leonienė B. Verslo pradmenys. – Kaunas, 1997. 4. Žvinklys J., Vabalas E. Įmonės ekonomika V.: Vilnius, Vadybos kolegija 2001