Tikslai

Įvadas

Kad ir ką žmogus veiktų, jo veiklą paskatina koks nors nepasitenkinimas esama arba numatoma jam rūpimų reiškinių būkle. O konkrečius žmogaus veiksmus lemia tai, kaip jis įsivaizduoja tų reiškinių būklę, pasikeičiant dėl jo pastangų. Įsivaizduojamas ir mąstomas veikimo rezultatas vadinamas tikslu. Būtina atkreipti dėmesį ne tik į tai,kad tikslas yra įsivaizduojamas, bet ir į tai, kad jis yra sąmoningai suvokiamas ir pagrindžiamas. Visos tautos ar valstybės gyvenimas turi būti tvarkomas pagal ilgalaikius ir apibendrintus tikslus, o menkesni žmogaus sukurti dariniai turi turėti aiškesnius, konkretesnius tikslus. Taip pat tie tikslai turi būti gerai ir aiškiai suvokiami. Tačiau dažnai žmogus, reaguodamas į aplinkos pasikeitimus, pamiršta tikrąjį tikslą. Tuo tarpu tikslingumo suvokimas yra labai svarbi visų organizacijų bei įmonių gyvavimo sąlyga. Todėl mes ir pasirinkome šią temą, norėdamos plačiau paanalizuoti tikslų iškėlimo bei jų įgyvendinimo svarbą įmonių ar organizacijų veikloje, jų egzistavime.Šiame referate bandysim nustatyti kokią įtaką įmonių veiklai daro įvairių tikslų pasirinkimas, kas labiausiai yra atsakingas už teisingų tikslų formulavimą, jų suderinamumą, kada geriausiai pasirinkti tikslus ir t.t. Taip pat stengsimės atsakyti į klausimą, ar tikslai turi įtakos įmonių ar organizacijų sėkmingai veiklai. Didžiąją dalį referato skyrėme būtent įmonių tikslų, jų kvalifikacijos bei jų grupių analizavimui. Bandysime aptarti ir svarbiausius kriterijus, kurių dėka yra iškeliami būtent tokie ir tik tokie tikslai.

Politinių partijų ir institicijų tikslai ir uždaviniai

Įstatymų leidėjas nepateikia galimų ar privalomų politinės partijos tikslų ir uždavinių sąrašo. Todėl jų raštiškas formulavimas statute-politinės partijos steigėjų (narių) pasaulėžiūros, ideologinių nuostatų, nuovokos ar vaizduotės reikalas.

Politinės partijos tikslai ir uždaviniai negali prieštarauti Konstitucijai ir įstatymams. Štai kelios galimos politinių tikslų ar uždavinių formuluotės:

· ,, užtikrinti socialinį teisingumą ir ekonominę gerovę ” (LSDP statutas);· ,, įtvirtinti krikščioniškos moralės principais pagrįstą demokratiją” (LKDP statutas);· ,, sukurti demokratinę visuomenę, kurioje būtų puoselėjamos bendražmo- giškosios vertybės” (LDDP statutas);· ,, puoselėti atvirą pilietinę visuomenę, modernią, nepriklausomą valstybę, laisva iniciatyva grindžiamą ūkį” (TS-LK įstatai);

Pažymėtina, kad galimi tokie ,, partijos tikslo siekimo keliai”:1. partijos kandidatų kėlimas ir rinkimų kampanijos vykdymas rinkimuose į Parlamentą ir savivaldybių atstovaujamuosius organus;2.(a) partijos dalyvavimas Parlamento darbe per partijos narius, išrinktus į Parlamentą; (b) dalyvavimas savivaldybių atstovaujamųjų organų darbe per partijos narius, išrinktus į šiuos organus; (c) dalyvavimas renkant valstybės Prezidentą, sudarant Vyriausybę ir savivaldybių vykdomuosius organus per partijos narius, išrinktus į Parlamentą ir savivaldybių atstovaujamuosius organus; (d) dalyvavimas vykstant užsienio valstybių partijų tarptautiniam bendradarbiavimui.

Marketingo tikslai (uždaviniai)

Pats bendriausias marketingo strateginis tikslas – padidinti firmos galimybes gauti stabilų ir didelį pelną. Siekiant šio tikslo, iškyla daug konkrečių uždavinių, kurie turi būti sprendžiami marketingo priemonėmis. Sąlyginai galima išskirti tris uždavinių grupes:1. Uždaviniai susiję su poreikių analize ir rinkos savybių tyrimu prieš darant sprendimus;2. Uždaviniai susiję su firmos gaminamos produkcijos priderinimu prie poreikių struktūros;3. Uždaviniai, susiję su poveikiu pirkėjui, formuojant jo poreikių struktūrą.

Medicinos tikslai

Šie tikslai yra skirti padėti, patenkinti pagrindinius paciento poreikius, kiek jis pats bepajėgia dėl trūkstamų fizinių jėgų, noro arba žinių. Pats pagrindinis tiek paciento, tiek gydytojo tikslas yra ideali žmogaus būklė, kurią galima vadinti visiška sveikata, bet jos siekti reikia ne bet kokia kaina, bet taip , kaip reikia pacientams. Galutinis medicinos tikslas yra individo nepriklausomybė.Švietimo tikslai

Yra trys pagrindiniai švietimo tikslai:1. Kultūrinis- tai kultūros išsaugojimo, perdavimo ir vystymosi, vientisumo užtikrinimas, panaudojant anksčiau sukauptos kultūros vertybes asmenybės socializacijos ir jos kūrybinių sugebėjimų vystymo procese.

2. Socialinis- tai socialinės struktūros reprodukcija ir vystymas, dalyvavimas asmenybės socializacijos procese.3. Ekonominis- tai socialinės profesionalios struktūros formavimas, profesionalaus darbuotojo ugdymas, mokslo ir gamybos tarpusavio ryšio užtikrinimas.

Kontrolės tikslai

Kontrolė- iš esmės, tai suplanuotų priemonių, rodiklių, duomenų analizė bei suplanuotų ir faktinių rezultatų sugretinimas.Kontrolės tikslai yra šie:1. Nustatyti, ar marketingo programa atitinka firmos strategiją ir ar efektyviai ji įgyvendinama.2. Nustatyti, ar naudojamos marketingo komplekso galimybės ir kaip jis realizuojamas, taip pat reikia laiku numatyti programos koregavimo būtinybę.3. Nustatyti, ar pasiekti numatyti metiniame plane rezultatai, daryti programos pataisymus.4. Nustatyti, kokiu laipsniu faktiniai rezultatai atitinka numatytus marketingo programoje.Kaip yra matoma iš šių tikslų didžiausias dėmesys yra kreipiamas į pardavimų, išlaidų, pelno rodiklių analizę, taip pat į tikslinę analizę.

Verslo plane nurodomi įmonės tikslai

“Laivui, nežinančiam kur plaukti, nėra palankaus vėjo”(Seneka). Vienas iš akivaizdžių paradoksalaus mūsų elgesio pavyzdžių – mažiausiai dėmesio skiriama svarbiausiems dalykams. Apie tikslus, nulemiančius sumanymų realizavimą versle, kartais net užmirštama parašyti. Tokios priežastys yra įvairios. Viena iš jų – nėra tikslų! Nėra pagrindinio, ilgalaikio, sąlygojančio įmonės veiklos vystymąsi, verslo paskirtį ir prasmę, tikslo.Kadangi sudarant planątenka orientuotis į ateitį 3-5 metams, aišku, kad, neturint tvirtos šerdies, labai paprasta nukrypti į šalį. Vargu ar gerai, kai jūsų verslą purto kiekvienas atsitiktinis krestelėjimas. Tikslai padeda išskirti svarbiausius uždavinius ir įgalina mobilizuoti pagrindinius išteklius, lėšas norimam rezultatui gauti. Gerai juos žinant, lengva suformuluoti veiksmų seką. Klaidinga galvoti, kad visų tikslas vienas – didelis pelnas. Taip, ši dalis labiausiai domina investitorius ir rėmėjus. Jie tikisi naudingai atgauti įdėtus pinigus. Pelnas turėtų būti sėkmingo įmonės darbo rezultatas – pasekmė. Tačiau firmos paprastai turi ne vieną, o kelis tikslus. Pastarieji dažnai būna persipynę tarpusavy.

Realizuoti vadovų nuostatasKasdien registruojamos naujos įmonės. Tūkstančiai naujų verslininkų, tūkstančiai naujų vadovų. Skirtingos nuostatos, vertybės, tikslai. Vieni trokšta kuo nors tapti ir būti, kiti siekia šlovės ir pinigų, treti linkę konkrečiai veikti. Kartais asmeniniai tikslai nesutampa su bendromis firmos nuostatomis. Tenka pasirinkti. Šis pasirinkimas dažnai būna itin sunkus. Vis dažniau sprendimus lemia žmogiškosios vertybės, etikos ir moralės normos. Didėjant neapibrėžtumui, kai sunku nuspėti vykstančius aplinkos pokyčius, pagrindinė atrama – tai ištikimybė svarbiausiems žmogiškojo elgesio principams. Išorinį tikslą lengvai ir greitai galima pakeisti arba net išduoti. Stiprus siekimas – tik iš vidinių žmogaus gelmių išaugęs ir išsikristalizavęs amžinų vertybių fone. Tai – savotiška vizija, svajonė, idealas. Tad tai, ką vertinate jūs, turi tapti artima ir suprantama kitiems. Vadovų ir bendradarbių veiksmai turėtų būti nukreiptivienam bendram tikslui siekti. Sunku sėdėti ant dviejų kėdžių. Vadovų ir viso kolektyvo nuostatos, susiklausymas yra bene vienas svarbiausių sėkmingo verslo veiksnių.

Organizacija Firma tikisi išplėsti, padidinti esamą organizaciją. Galbūt įkursite įmonės padalinius kituose miestuose ar šalyse. Keičiant struktūrą, ryšius įvedant naujas valdymo formas, būtina atsižvelgti į galimas pasemes. Gero vardo ir palankaus firmos įvaizdžio kūrimas taip pat svarbus uždavinys. Šiam tiklui realizuoti reiks lėšų.

KadraiĮmonės tikslai turėtų būti orientuoti į žmones. Vis dažniau yra kuriamos naujos darbo vietos, ugdomi specialistai, keliama jų kvalifikacija. Turimos žinios sparčiai sensta. O kasdien tenka spręsti vis sudėtingesnius uždavinius. Specialistus verta tobulinti iš anksto: sugebėjimų lygis turi viršyti poreikių lygį!

PelnasPelnas – tai vienas iš būtinų sėkmingos įmonės veiklos charakteristikų. Prognozuojant būsimą pelną, jo dydį, paskirstymą ar panaudojimą, reikia įvertinti daugelį veiksnių. Be abejo, ilgai išlaikyti stabilų pelną sunkiai pavyksta net galingoms firmoms. Ekonomikos, politikos, rinkos svyravimai gali pakeisti daugelį planų. Kadangi pelnas yra visos įmonės sėkmingo darbo rezultatas, tai svarbu, kad visi dirbtų kartu ir kryptingai. Galima daug uždirbti, bet, prastai tvarkantis, galima greitai viską iššvaistyti.

IštekliaiBūsimiems projektams būtina sukaupti medžiagų, pinigų, energijos, žmonių. Dažnai naujoms programoms reikia įstatinio kapitalo. Galbūt vienas iš įmonės tikslų – kaupti išteklius. Reikėtų įvertinti: ko, kiek ir kada reikės. Per kokį laiką ir kokius atskirus etapus visa tai sėkmingiau išskirstyti?

NaujovėsKai kurios įmonės ieško naujovių. Patentuojami visi nauji techniniai atradimai. Verta numatyti išradimų patentavimo išlaidas ir savame krašte, ir užsienyje. Deja, ne visi verslininkai apie tai galvoja. Tad vėliau svetur gali sunkiai sektis parduoti net puikų gaminį. Dalis pinigų turėtų būti panaudota naujovėms, licencijoms iš užsienio pirkti. Planuojant naujoves būtina atsižvelgti į jų poreikį kitiems darbams bei projektams.Firmos politikaKokie bus įmonės santykiai su vyriausybe, vietine valdžia, organizacijomis? Kaip bus elgiamasi su bankais, kreditoriais, tiekėjais, akcininkais? Ką ir kaip firma rems, iš kokių lėšų?

RinkaKokią rinkos dalį ar segmentą tikimasi užimti, išplėsti? Kokia strategija bus taikoma konkurentams ir tiekėjams?

Marketingas, gamyba, technologija Planuojant keleriems metams į priekį, reikia numatyti ką ir kaip gaminti? Kur ir kada parduoti? Kokios technologijos bus naudojamos? Reiktų apsispręsti kiek ir kam reikės papildomų lėšų.

PrekėGyvename nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Sensta technologijos, kinta pirkėjų poreikiai. Norint patenkinti būsimą paklausą, reikėtų numatyti, ką, kiek ir kada gaminsite. Kaip keisi gaminio kaina? Kokie bus kokybės reikalavimai? Ką pasiūlyti pirkėjui? Galbūt yra žinoma, kaip išplėsti naujas paslaugas. Nuspėjant naujų gaminių įvedimo bei senųjų išėmimo iš rinkos laiką, galima iš anksto visapusiškai pasiruošti šiems įvykiams. Dalį lėšų skirti reklamai. Gero prekės ženklo, patikimumo, kokybės įvaizdžio kūrimas dažnai būna ilgas, sudėtingas ir brangus.

Suprantama, kiekviena įmonė turi ir kitų savitų tikslų. Iš tikrųjų gyvenime jų visada būna daugiau.

Pagrindinės įmonės tikslų grupės

Iš esmės didesnę įmonės tikslų dalį galima apibūdinti keliomis sąvokomis:1. Pagal rezultatus Būtini/pageidautini/tikėtini;Galimybes išplečiantys/apribojantys/susiaurinantys;Galimybė pasiekti/kontroliuoti/keisti;Valdomi/nevaldomi.

2. Pagal išraiškąKokybiniai/kiekybiniai/pinigais; Sisteminiai/daliniai; Nuoseklūs/padriki.

3. Pagal laikąIlgalaikiai/trumpalaikiai;Nuolatiniai/besikartojantys/atsitiktiniai;Nurodantys darbų pradžią/trukmę/pabaigą;

4. Pagal vietą ir aplinkybesLokaliniai/sisteminiai;Palankias/blogas/konfrontacijas.

5. Pagal interesusAsmeniniai/grupiniai/kolektyviniai;Atskiri/bendri.

6. Pagal orientacijąĮmonės interesai/kitų;Vidiniai/išoriniai;Esminiai/detalės/papildymai;Strateginiai/taktiniai/momentiniai;Praeities/dabarties/ateities;Prisitaikymo/keitimo/kūrimo.

7. Pagal suderinamumąSu kitais tikslai: aukštesnio/to paties/žemesnio lygmens;Planai/veiksmai/resursai;vieta/laiku/aplinkybėmis;Su vykdytojais: kas, ką, kaip ir kodėl turi padaryti?Koncentruoti/išsklaidyti.

1.Pagal resursus 2.Pagal išraišką 3.Pagal laiką 4.Pagal vietą ir aplinkybesĮmonės Їѕѕѕѕ Ї ѕѕѕ Їѕѕѕ Їѕѕѕѕѕ tikslų ___________________________________________________________grupės ­ѕѕѕ ­ѕѕѕѕ ­ѕѕѕѕѕѕ 5.Pagal interesus 6.Pagal orientaciją 7.Pagal suderinamumą

1. iliustracija Įmonės tikslų grupės