Tarpautinis valiutos fondas

TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS

Tarptautinis valiutos fondas (TVF; angl. International Monetary Fund – IMF) – 184 valstybes nares turinti tarptautinė organizacija. Ji įkurta skatinti tarptautinį bendradarbiavimą pinigų ir valiutų kursų politikoje, stiprinti ekonomikos plėtrą, didinti užimtumą ir suteikti laikiną finansinę pagalbą šalių mokėjimų balanso problemoms spręsti.
Tarptautinio valiutos fondo idėja gimė 1944 m. liepą Jungtinių Tautų konferencijoje Bretton Woods, New Hampshire, JAV. 45 valstybės iniciatyva buvo sukurta ekonominė organizacija, turėjusi padėti išvengti tokių ekonominių krizių, kaip Didžioji Depresija 1930 m.
Tarptautinio valiutos fondo aukščiausias valdymo organas – Valdytojų valdyba. Jooje Lietuvai atstovauja Lietuvos banko valdybos pirmininkas.
Lietuva Tarptautinio valiutos fondo nare tapo 1992 metais. Šalies pradinė kvota jame buvo 69 milijonai specialiąja skolinimosi teise (SST; angl. Special Drawing Rights – SDR) pavadintų apskaitos vienetų, o nuo 1999 metų ji turi 144 milijonus specialiosios skolinimosi teisės vienetų.
Lietuva aktyviai dalyvauja konsultacijose su Tarptautiniu valiutos fondu. Ji viena iš pirmųjų prisijungė prie Duomenų platinimo specialiųjų standartų.
Vykdomojoje valdyboje Lietuvos interesus pristato Vašingtone įsikūrusios Tarptautinio valiutos fondo Šiaurės ir Baltijos šalių (ŠBŠ) grupės atstovybės vykdantysis direktorius. Šioje grupėje, be Lietuvos, daar yra: Danija, Estija, Islandija, Latvija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Šiaurės ir Baltijos šalių grupė turi 3,52 procento Tarptautinio valiutos fondo vykdomosios valdybos balsų. Vykdomoji valdyba priima Tarptautinio valiutos fondo aukščiausio lygio sprendimus, turinčius įtakos pasaulio finansų sistemos veiklai.
Lietuvos bankas stebi Ta

arptautinio valiutos fondo veiklą, nagrinėja teikiamus dokumentus, rengia ir derina su kitomis Lietuvos valstybės institucijomis bei Šiaurės ir Baltijos šalių grupe šių dokumentų vertinimus.

Faktai apie TVF:
• Narystė – 184
• Personalas – ~2680 iš 139 šalių
• Skolinimo galimybė – 312 mlrd. USD
• Suteikta paskolų – 71 mlrd. USD 82 šalims, iš kurių suteikta 10 mlrd. USD mokesčių lengvata 59 šalims
• Techninė/procedūrinė parama – ~381 apmokama asmenų per metus
• Konsultacijos – 129 per metus, iš kurių 118 savanoriškai pateikė informaciją

Šalių narių skaičiaus kitimas.

Pagrindiniai TVF įsipareigojimai:
• Skatinti tarptautinį monetarinį bendradarbiavimą
• Palengvinti tarptautininės prekybos plėtrą ir subalansuoti jos augimą
• Skatinti valiutų stabilumą
• Dalyvauti kuriant daugiašalią mokėjimų sistemą
• Suteikti laikiną finansinę pagalbą šalių mokėjimų balanso problemoms spręsti

KVOTOS

Šalis stodama į šį fondą turi įnešti piniginį įnašą – kvotą, kuri priklauso nuo šalies ekonomikos dydžio. Ekonomiškai stipresnės šalys turi didesnę galią fonde. Kiekvienai TVF nariai yra suteikiami 250 balsų plius skaičius balų, priklausantis nuo jų kvvotos dydžio. Dėt šios priežasties šalys kvotų dydžiai yra labai nevienodai pasiskirstę. Pavyzdžiui, didžiausią kvotą turi JAV – 17,1% , o mažiausiai Palau – tik 0,013%. Tuo tarpu Lietuvos kvota yra 0,7%, Estijos – 0,03%, Latvijos – 0,06%. Sprendžiant esminius klausymus reikalinga 85% balsų dauguma, tai gi JAV čia turi sprendžiamąjį balsą.
Šalis, stodama į TVF 25% kvotos turi sumokėti stabilia tarptautine valiuta, likusi dalis gali būti sumokėti sava valiuta. Kas penkis metus kvotos yra perskaičiuojamos.
Kvotos taip pat rodo kiek šalis gali skolintis iš fondo. Kiekvienais metai šalis gali skolintis nuo 100% iki 300% kvotos su

umos. Tam tikrai atvejais šie rodikliai gali būti viršyti.

TVF veikla

TVF atsakomybė yra užtikrinti stabilią tarptautinę monetarinę ir finansinę sistemą (tarptautiniai mokėjimai, valiutų kursai). Fondas siekia remti ekonominį stabilumą ir siekia užkirsti kelią krizėms; padeda spręsti iškilusias krizes; siekia skatinti ekonominį augimą ir mažinti skurdą. Pagrindinės TVF funkcijos, siekiant šių tikslų, yra – priežiūra (skatina šalis bendradarbiauti ekonomikos klausymais, siekiant išvengti krizių), techninė/procedūrinė parama bei skolinimas.
• TVF remia pasaulinės ekonomikos augimą bei stabilumą, išvengiant ekonominių krizių – skatindamas šalis vykdyti sveikos ekonomikos politiką.
• Suteikia paramą mokėjimų balanso problemoms spręsti.
• TVF yra aktyvus kovotojas su skurdu pasaulyje kartu bendradarbiaudamas su Pasaulio banku ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
PRIEŽIŪRA
Esminis TVF tikslas – skatinti dialogą tarp šalių narių nacionaliniais ir tarptautiniais ekonomikos ir finansinės politikos klausimais.
Kodėl tai svarbu? Šiandieniniame globaliame pasaulyje, kur šalių ekonomikos ir finansinė politika neišvengiamai veikia kitas šalis, tokie tarptautiniai fondai kaip TVF yra įrankis, padedantis šalims bendradarbiauti.
Šis tikslas apima daug ekonomikos politikos sričių:
• Valiutų kursai, monetarinė ir fiskalinė politika;
• Finansinio sektoriaus problemos (pvz. Bankų krizės ir pan.)
• Rizikos ir silpnų sričių vertinimas;
• Problemos institucijose (pvz. Centrinio banko nepriklausomumo/priklausomumo klausymai, finansų sektoriaus reguliavimas, kolektyvinis valdymas ir pan.)
• Sektorinė politikos (pvz. Tarptautinė prekyba, darbo rinka, energetikos sektorius)
Nuo 2004 m. TVF veikla dar labiau buvo akcentuota į valiutų kurso svyravimo pr

roblemas, finansų sektoriaus priežiūros stiprinimą.
Be to TVF pastoviai stebi globalias ekonomines tendencijas bei plėtrą. Reguliariai stebi tokių ekonominių blokų kaip Eurozona ar Vakarų Afrikos ekonominė ir monetarinė sąjunga vystymąsi ir politikos tikslus.
Kaip TVF priežiūra yra įgyvendinama praktikoje? Kasmet TVF ekonomistai aplanko šalį narę, renka apie ją informaciją, bendrauja su šalies vyriausybe, centriniu banku, privačiais investuotojais, profsąjungomis, parlamentarais, kitų organizacijų atstovais. Valdytojų valdyba vėliau peržiūri šia informaciją ir pateikia savo išvadas valstybės valdžiai.
TECHNINĖ/PROCEDŪRINĖ PARAMA
TVF investuoja į šalių narių žmogiškąjį kapitalą taip gerinant institucinius sugebėjimus kurti ir įgyvendinti efektyvią makroekonomikos ir sektorinę politiką, kuri padėtų stiprinti finansinę šalies būklę bei mažinti ekonominių krizių tikimybę.
Mokymų sritys – makroekonominė politika, mokesčių politika, mokesčių administravimas, išlaidų valdymas, monetarinė politika, valiutų kursų sistema, finansų sektoriaus stabilumas, makroekonominė ir finansinė statistika.

TVF kovodamas su skurdu daugiausia pagalbos teikia mažas pajamas gaunančioms šalims – teikia konsultacijas politikos klausymais, investuoja į žmogiškąjį kapitalą, suteikia finansinę paramą. Ekonomiškai silpnesnėms šalims yra suteikia daugiau nei pusė visų TVF investicijų į žmogiškąjį kapitalą. Be to finansinė parama yra suteikiama su mažesnėmis palūkanomis ir neribotam laikotarpiui. Skolinimosi lengvatos yra suteikiamos ir tokiais atvejais, jei net mažas pajamas gaunanti šalis turi dideles užsienio skolas.
SKOLINIMAS
Esminis TVF įsipareigojimas – suteikti paskolas šalims narėms šalių mokėjimų balanso pr
roblemoms spręsti. Finansinė parama suteikia šalims galimybę atstatyti nacionalines atsargas, stabilizuoti valiutą, mokėti už importuojamas prekes bei sudaryti geresnes sąlygas ekonomikos augimui. Skirtingai nei kiti vystymosi bankai, TVF neremia atskirų projektų.
Šalis narė gali prašyti paskolos iš TVF mokėjimo balanso problemoms spręsti.
Šalis norėdama gauti paskolą iš TVF turi atitikti tam tikrus reikalavimas. TVF įvertinta kaip ir kokiais būdais šalis spręs iškilusias ekonomines problemas.

Paskolų dydžių pokyčiai. 1970 m. – „naftos šokas“; 1980 m. – skolų krizė. Staigūs paskolų kilimai.
Faktai apie TVF skolas
(2005 08 31)

Skolinimo galimybės $140 mlrd.
Iš kurių: lengvatinės paskolos $4 mlrd.

Neapmokėtos skolos $71 mlrd. 82 šalims

Iš kurių: Paskolos su lengvatomis $10 mlrd. 57 šalims
TVF skolinimo galimybės

2005 08 31
Visi skolinimo šaltiniai: $312 mlrd.
Naudojama suma: $192 mlrd.
Vienerių metų skolinimo pajėgumai: $137 mlrd.
Apmokestintos skolos: $61 mlrd.
Neapmokestintos skolos: $10 mlrd.
Aukso atsargos: 103.4 mlm. uncijų

TVF darbo organizavimas

TVF yra atskaitingas šalių narių vyriausybėms. Šiam fondui vadovauja Valdytojų valdyba, kurią sudaro po vieną kiekvienos šalies narės atstovą. Visi valdybos nariai susitinka kasmetiniame TVF – Pasaulio banko susirinkime.

Šaltinis: www.imf.ogr

Leave a Comment