Pasaulio bankas ir jo institucijos

Pasaulio bankas – tarptautinė finansinė organizacija, kuri skolina pinigus finansuoti atsilikusių šalių projektus, spartinančius ekonominį jų vystymąsį.PB įkurtas 1944 m. Bretton Woods vietovėje, Didžiojoje Britanijoje finansuoti pasaulio šalių plėtros programas, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Besiskolinančios šalys gali gauti šių institucijų finansavimą tik su sąlyga, kad vykdys politines ir ekonomines liberalias reformas, pvz. “Struktūrinio sureguliavimo programą” .Vakarų Europos valstybės, gavusios finansinę paramą karo nuniokoto ūkio atstatymui iš “Maršalo” programos, beveik nesinaudojo PB ir paslaugomis. Tačiau, drauge su JAV, Japonija ir kitomis turtingomis valstybėmis, jos tapo didžiausiomis PB akcininkėmis, turinčiomis lemiamą balso teisę, priimant sprendimus. Sprendimai dėl PB politikos, projektų ir programų finansavimo priimami pagal principą “vienas doleris – vienas balsas”.Turtingiausių pasaulio šalių dvidešimtukas ir šiandien turi lemiamą įtaką PB sprendimams. Palyginimui, Lietuva turi tik 0,11% balso teisę, nes jos finansinis indėlis labai mažas. JAV turi 16,52% balsų, Japonija 7,93%, Vokietija (4.5 proc.) Prancūzija ir D.Britanija 4,34%. PB nerades klientų tarp turtingųjų šalių, ėmėsi finansuoti plėtros programas Trečiojo pasaulio ir besivystančiose šalyse. Žlugus “komunizmo statyboms”, visos buvusio komunistinio bloko šalys tapo šių tarptautinių finansinių institucijų narėmis ir klientėmis. Nevyriausybinės organizacijos, ekonomistai, politikai, garsūs visuomenės veikėjai analizavo PB veiklos rezultatus ir poveikį besiskolinančių šalių ekonomikai, aplinkosaugai, žmonių gerbūviui. Bankas per pusę amžiaus savo veiklos susilaukė negailestingos kritikos ir reikalavimų keisti savo veiklos politiką ir metodus. Pasaulio bankas – vienas didžiausių pasaulyje paramos vystymuisi šaltinų. 2001 fiskaliniais metais ši institucija šiuo tikslu suteikė paskolų už 17 milijardų JAV dolerių. Bankas dirba daugiau nei 100 besivystančios ekonomikos šalių, didžiausią dėmesį kreipdamas paramai skurdžiausioms šalims ir skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms. Jo pagrindinė misija kovoti su skurdu ir užtikrinti aukštus pragyvenimo standartus, žmonėms besivystančiame pasaulyje. Šis bankas teikia paskolas, patarimus, techninę pagalbą ir daugybę informacijos, kuri padėtų kelti vidutines pajamas gaunančių šalių lygį.

Pasaulio banko grupę sudaro penkios institucijos, kurios specializuojasi skirtingose vystymosi srityse, bet naudoja savo sąlyginius pranašumus bendradarbiaudamos, siekiant bendro tikslo – skurdo mažinimo. Pasaulio banko grupę sudaro: Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) Tarptautinė plėtros asociacija (International Development Association – IDA); Tarptautinė finansų korporacija (International Finance Corporations – IFC); Daugiašalė investicijų garantijų agentūra (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA); Tarptautinis sutarimo dėl investavimo centras (International Centre for the Settlement of Investment Disputes – ICSID). Pasaulio banko lėšos skiriamos padėti valstybėms narėms, siekiančioms gerovės ir stabilumo užtikrinant darnią plėtrą, o taip pat skurdui mažinti. Pasaulio bankas atsako už tai, kad jo suteikiamos paskolos ir kreditai, o taip pat jo administruojami fondai, būtų naudojami numatytiems tikslams. Ši politika įgyvendinama taikant eilę visapusiškų taisyklių ir procedūrų, kuriomis siekiama garantuoti, kad Pasaulio banko finansuojamuose projektuose būtų taikomi aukšti skaidrumo ir atskaitomybės standartai. Pasaulio banko finansuojamų projektų metu vykdomus viešuosius pirkimus stebi Pasaulio banko darbuotojai, kurie užtikrina, kad nebūtų apgaulės ir korupcijos. Pasaulio banko interneto svetainėje skelbiama metinė ataskaita apie darbuotojų nusižengimų, apgaulės ir korupcijos atvejų, nustatytų Pasaulio banko finansuojamuose projektuose, tyrimus ir taikytas sankcijas. Pagrindinid Pasaulio Banko politikos tikslas padėti vargingiausiai gyvenančioms visuomenės dalims, skurdžiausiose tausose. Šie tikslai apibendrinti Tūkstantmečio Plėtros Strategijoje, kuriai pritarė Jungtinės Tautos 2000 m., ir jų tikslas buvo iki 2015 m. skurda pasaulyje sumažinti pusiau. Toje strategijoje yra iškelti tokie pagrindiniai 8 uždaviniai:1. Išnaikinti nepaprastai didelį skurdo lygį ir badą2. Pasiekti pasaulinį aukštą išsilavinimo lygį3. Išlaikyti giminės lygybę4. Promote gender equality and empower women.5. Sumažinti vaikų mirtingumą6. Kova prieš ŽIV/AIDS, maliariją ir kt. ligas7. Garantuoti aplinkos apsaugą
8. Skatinti pasaulinį bendradarbiavimą, bendram vystimuisi ir plėtrai.Pasaulio bankui tik pradėjus veikti, jis buvo žinomas kaip Tarptautinis plėtros bankas (International Bank for Reconstruction and Developement) (IBRD). Jo tikslas buvo suteikti ilgalaikes paskolas, kurios padėtų šalims atsigauti ir atstatyti II pasaulinio karo padarytą žalą. IBRD gyvuoja iki šiol, tik dabar tai yra viena iš pasaulio banko institucijų.Kaip žinome pasaulio bankas suteikia paskolas, bet šalys, kurios skolinasi dažnai mieliau skolintųsi lėšas iš privataus sektoriaus, vietinės šalies rinkos, bet Pasaulio Banko paskolos turi tam tikrų privalumų:1) PB siūlo kur kas ilgesnius laikotarpius paskoloms grąžinti. PB gali paskolinti pinigų su mažomis palūkanomis, visos šios paskolos yra suteikiamos (joms lėšų gaunama) iš turtingų šalių, kurios yra didžiosios akcininkės. Taip pat PB skolina pinigus ilgesniam laikui apie 15-20 m. su 3-5 metų periodu po kurio reikia pradėti atidavinėti paskolą.2) PB lėšas skolina specifiniams projektams, kurie yra susiję su skurdo mažinimuar išsilavinimo gerinimu, kai viešosios rinkos dažnai tokiems projektams lėšų neskiria.2004 m. PB paskyrė 20 milijardų dolerių 245 iems įvairiems projektams besivystančioms šalims visame pasaulyje.Mes gyvename turtingame pasaulyje, kad pasaulinės pajamos per metus sudaro daugiau nei 31 trilijoną dolerių. Todėl kai kuriose šalyse yra žmonių kurie uždirba daugiau nei 40.000 dolerių per metus. Bet tame pačiame pasaulyje apie 2.8 milijardų žmonių, tai yra daugiau nei pusė visų gyventojų besivystančiose šalyse per metus gauna mažiau nei 700 dolerių per metus, is jų 1.2 milijardų gauna mažiau nei 1 doleri per dieną.Pasaulyje miršta apie 33000 vaikų kiekvieną dieną, kas minutę miršta po vieną moterį per gimdymą. Skurde gyvena daugiau nei 100 milijonų vaikų.PB dirba, kad paskatintų turtingas šalis investuoti į skurdžių šalių augimą. Vienas iš didžiausių tikslų tai statyti mokyklas ir sveikatos centrus (ligonines ir pan.)tiekti vandenį ir elektrą, kovoti su ligomis ir vykdyti aplinkos apsaugą.
PB narės yra atsakingos kaip yra finansuojamos įv. Institucijos ir kiek pinigų yra išleidžiama. Apie 10.000 profesionalų iš įv. Šalių dirba PB pagrindinėje būstinėje vašingtone viename iš 109 šalių ofisų.PB misija Lietuvoje yra padėti šaliai pasiekti ilgalaikį ekonominį augimą ir kuo daugiau, kad atitikti ES keliamus reikalavimus. Taip pat pagerinti socialinį sektorių (soc. Politiką) ypač labiausiai pažeidžiamas sritis. Kad pasiekti šiuos tikslus PB teikia finansinę paramą, ekonominę analizę ir suteikia daugelį patarimų. Taigi PB remia Lietuvą modernizuojant sveikatos apsaugos sistemą. Slaugos centrai Kaune ir Alytuje buvo atidaryti. Daugelis centrų Kaune buvo atnaujinti. PB padeda Lietuvai gerinti aplinkos apsaugą ir siekti ES standartų. PB finansuoja projektus šiauliuose ir Klaipėdoje, kad sumažinti užterštumą. PB remia švietimo sistemą, gauna finansinę paramą, socialinės apsaugos sistemą remia.IBRD. IBRD orientuojasi į nedideles paskolas su nedidelėmis palūkanomis į mažai išvystytas šalis. Paskolas sudaro vertybiniai popieriai arba obligacijos.Besivystančių šalių vyriausybės skolinasi specifinėms programoms: skurdo mažinimui, socialinės apsaugos gerinimui, aplinkos apsaugai ir ekonomikos augimo skatinimui, visa tai daroma, kad būtų gerinamas pragyvenimo lygis. 2004 m. IBRD suteikė paskolų už beveik 11 milijardų dolerių paremti 87 projektams 33 šalyse. Bosnijoj ir Hercogovinoj, Bangladeše – mergaičių išsilavinimo kėlimui; Gvinėjoje – kovai prieš AIDS, Meksikoje – sveikatos apsaugai.IDA. Tarptautinės Plėtros Asociacija. Įsteigta 1960m. Paskolas sudaro akcininkių šalių inašai. IDA yra viena iš PB dalių, kuri padeda skurdžiausioms pasaulio mažinti skurdą teikiant paskolas be palūkanų ir tam tikrą piniginę paramą įv. Programoms vykdyti, kurios skatintų ekonominį augimą ir gerintų gyvenimo sąlygas.Ida lėšos padeda šalims kovoti su iššūkiais ir atsirandančiomis problemomis siekiant įgyvendinti Tūkstantmečio plėtros Strategijoje numatytus uždavinius. Šiuo metu iš IDA skolintis turi teisę 81 šalis. 2002 m. IDA iš viso suteikė paskolų už 8.1 mlrd. Dolerių.
Lentelėje pateikiu 10 pagrindiniu IDA skolintojų per 2005 finansinius metus.IFC. Tarptautinė Finansų Korporacija. Investuoja į besivystančias šalis taip pat, kad mažintų skurdą ir gerintų žmonių gyvenimą (visų šių institucijų veiklą sieja vienas bendras tikslas).IFC – yra PB grupės dalis, jos būstinė yra Vašingtone.IFC kartu su kitomis PB institucijomis dalinasi pagrindiniu ir svarbiausiu tikslu: gerinti žmonių gyvenimo kokybę besivystančiose šalyse.Ji įsteigta 1956 m. Jos pagrindiniai keliai vystant privatų sektorių:1) finansuoti privataus sektoriaus projektus besivystančiame pasaulyje.2) padėti privačioms kompanijoms investuoti tarptautinėse finansų rinkose.3) Teikti patarimus ir spec. Pagalbą vyriausybėms ir verslu užsiimantiems žmonėms.IFC turi 178 šalis nares. Norint tapti IFC nariu, turi būti IBRD nariu. IFC palaiko ryšį su kitomis PB institucijomis, bet šiaip ji veikia nepriklausomai nuo kitų. PB prezidentas Paul Wolfowitz yra ir IFC prezidentas.MIGA. Daugiašalių investicijų garantijų agentūra.MIGA kaip PB narės pagrindinis tikslas – puoselėti (didinti) užsienio tiesiogines investicijas į besivystančias šalis, padėti plėtotis šalių ek. Augimui, mažinti skurdą, ir gerinti žmonių pragyvenimo lygį.Apie 28 proc. Pasaulio gyventojų gyvena už mažiau nei dolerį per dieną. Milijardai žmonių gyvena neturėdami geriamojo vandens, kai kuriose šalyse, vaikai negali lankyti mokyklos, nes nėra elektros ir klasės neapšviečiamos. Nėra kelių, kuriais būtų galima nuvažiuoti ir t.t. ir pan.Besivystančių šalių vyriausybės negali užsikrauti sau ant pečių tokios naštos – nei finansiškai nei techniškai – ir šių problemų be kitų pagalbos jos išspręsti negali. O čia ir padeda užsienio investicijos.ICSID. 1965 m. Vašingtone – Pasaulio banko sistemoje buvo įsteigtas Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID). Ginčų atvejais daugeliui dvišalių sutarčių dėl investicjų numatyta teisė kreiptis į šią intituciją. Jis įkurtas tam kad palengvintų susitarimus dėl investavimo ginčų tarp vyriausybės ir užsienio investuotojų. ICSID yra savarankiška tarptautinė organizacija, ji aišku palaiko glaudžius ryšius su PB. O šio centro išlaidos yra finansuojamos iš PB biudžeto.
Pagrindinis ICSID tikslas – skatinti užsienio investicijas, ypač besivystančiose šalyse, ir suteikti neutralius metodus ginčams tarp valstybių ir privačių užsienio investuotojų spręsti. ICSID pagrindas – daugiašalė sutartis, kurią ratifikavo daugiau nei 100 valstybių. Ši institucija gali spręsti ginčus pagal taikinamąją arba arbitražinę procedūras. Jos sistemoje veikia ir komitetas, skirtas ICSID priimtiems sprendimas peržiūrėti. Valstybių narių nacionaliniai teismai neturi teisės kontroliuoti ICSID sprendimų teisėtumo, tačiau jais gali tiesiogiai pasinaudoti tiek valstybės, tiek privačios šalys, siekdamos užtikrinti priimtų sprendimų įgyvendinimą. Tačiau ne tiek jau daug bylų buvo iki šiol užregistruota ICSID sistemoje, ir dar mažiau dėl jų buvo priimta sprendimų. Arbitražas. Tarptautinis arbitražas – abiejų ginčo pusių pritarimu organizuotas trečiosisos šalies ginčo nagrinėjimas, kai trečioji šalis gali priimti sprendimą, būtiną vykdyti abiems ginčo pusėms. Būtinas vykdyti sprendimas ir skiria arbitražą nuo tyrimo ir sutaikinimo komisijų. Arbitražas – nesutarimo tarp valstybių (arba tarp valstybės ir nevalstybinio vieneto) išsprendimas teisiniu sprendimu, priimtu vieno arbitro ar kelių arbitrų ir vyriausiojo arbitro, arba tribunolo, kitokio nei Tarptautinis Teisingumo Teismas ar kitas nuolatinis teismas .

Indija, Afrika, Azija, Lotynų Amerika, Europa, Centrinė Azija(Kairas, Kuala lampūras).

PAGRINDINIAI PASAULIO BANKO IŠKELTI UŽDAVINIAI:1. Išnaikinti nepaprastai didelį skurdo lygį ir badą2. Pasiekti pasaulinį aukštą išsilavinimo lygį3. Išlaikyti giminės lygybę4. Promote gender equality and empower women.5. Sumažinti vaikų mirtingumą6. Kova prieš ŽIV/AIDS, maliariją ir kt. ligas7. Garantuoti aplinkos apsaugą8. Skatinti pasaulinį bendradarbiavimą, bendram vystimuisi ir plėtraiPASAULIO BANKO PASKOLŲ TEIKIMO PRIVALUMAI:1. PB siūlo kur kas ilgesnius laikotarpius paskoloms grąžinti. PB gali paskolinti pinigų su mažomis palūkanomis, visos šios paskolos yra suteikiamos (joms lėšų gaunama) iš turtingų šalių, kurios yra didžiosios akcininkės. Taip pat PB skolina pinigus ilgesniam laikui apie 15-20 m. su 3-5 metų periodu po kurio reikia pradėti atidavinėti paskolą.

2. PB lėšas skolina specifiniams projektams, kurie yra susiję su skurdo mažinimuar išsilavinimo gerinimu, kai viešosios rinkos dažnai tokiems projektams lėšų neskiria.Pasaulio banko grupę sudaro: Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) Tarptautinė plėtros asociacija (International Development Association – IDA); Tarptautinė finansų korporacija (International Finance Corporations – IFC); Daugiašalė investicijų garantijų agentūra (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA); Tarptautinis sutarimo dėl investavimo centras (International Centre for the Settlement of Investment Disputes – ICSID).

Naudoti šaltiniai:

1) www.pasauliobankas.lt2) www.worldbank.com3) www.biblioteka.lt4) www.eurodesk.lt5) www.lrt.lt6) www.ebiz.lt7) www.politika.lt8) www.bernardinai.lt9) www.vilnius.lt