Studijų darbų parengimo tvarka

TURINYS

1.STUDIJŲ DARBŲ RŪŠYS IR STRUKTŪRA....................... 5
2.STUDIJŲ DARBŲ SUDĖTINĖS DALYS......................... 8
2.1. Studijų darbų titulinis lapas............................ 9
2.2. Studijų darbų santrauka.............................. 9
2.3. Lentelių sąrašas.............................. 10
2.4. Paveikslų sąrašas.............................. 10
2.5. Turinys.............................. 10
2.6. Įžanga.............................. 11
2.7. Teorinė dalis.............................. 12
2.8. Empirinė dalis.............................. 13
2.9. Išvados.............................. 14
2.10. Literatūra.............................. 14
2.11. Priedai.............................. 16
3.STUDIJŲ DARBŲ TEKSTŲ REIKALAVIMAI...................... 17
3.1. Bendrosios žinios.............................. 17
3.2. Studijų darbų teksto suskirstymas.......................... 17
3.3. Studijų kalba, terminai.............................. 18
3.4. Formulių naudojimas studijų darbų tekste..................... 18
3.5. Lentelių struktūra.............................. 19
3.6. Paveikslai.............................. 20
3.7. Diagramos.............................. 20
LITERATŪRA.............................. 21
PRIEDAI.............................. 221.STUDIJŲ DARBŲ RŪŠYS IR STRUKTŪRA
Studijų darbai – tai studentų atlikti individualūs ar grupiniai namų darbai, labaratoriniai darbai , referatai , kursiniai darbai , kursiniai projektai , praktikos ataskaitos ar baigiamieji darbai . Šių darbų turinį ir apimtį lemia studijų darbo pobūdis ir darbo tikslas .
Individualus namų darbas. Priklausomai nuo modulio tikslų , dėstytojas gali skirti studentams individualų naamų darbą . Šio darbo tikslas – skatinti studentų gebėjimus savarankiškai priimti sprendimus . Individualaus darbo apimtis priklauso nuo sprendžiamos problemos lygio ir gali būti nuo 5 iki 10 puslapių be priedų .
Grupinis namų darbas .Šio darbo tikslas – studijuoti bendradarbiaujant . Studentams vieniems su kitais bendradarbiaujant , o ne varžantis , tarp studentų ir jų grupių sumažėja priešiškumas . Studentai pasidalina darbus , padeda vienas kitam , giria arba kritikuoja vieni kitų pastangas ir priima sprendimus . Kiekviena grupė gali nagrinėti tą pačią arbaskirtingas problemas . Grupes suskirsto dėstytojas arba patys studentai .Grupės sttudentų skaičius priklauso nuo tiriamos problemos . Paprastai grupę sudaro 3-5 studentai . Grupinis namų darbas parengiamas pagal bendrus reikalavimus studijų darbams . Grupinio namų darbo apimtis priklauso nuo tiriamos problemos sudėtingumo . Darbo apimtį vienam studentui nustato darbo vadovas . Dažniausiai vieno studento darbo apimtis –

iki 5 puslapių be priedų .
Laboratorinio darbo ataskaita. Laboratoriniuose darbuose dažniausiai atliekami tam tikri skaičiavimai, nustatomi reikalingi rodikliai. Priklausomai nuo laboratorinio darbo pobūdžio, gali būti rengiamos laboratorinių darbų ataskaitos. Laboratorinio darbo ataskaitos apimtis – iki 5 puslapių be priedų. Ataskaita įforminama pagal bendrus studijų darbų reikalavimus.
Referatas (lot. re- fero – raštu ar žodžiu pranešti, perduoti žinią) – tai yra savarankiškas studentų darbas, kuriame yra nagrinėjama teorinio pobūdžio problema ir pateikiamos įvairių mokslininkų teorijos, nuomonės, teiginiai, susiję su konkrečia analizuojama tema. Referate gali būti pateikiama kelių mokslininkų nuomonė apie tiriamą problemą. Studentas turi pateikti įvairias mokslines teorijas nagrinėjamu klausimu, pateikti savo vertinimą. Referatas turi būti įforminamas pagal bendrus reikalavimus studijų darbams. Referato apimtis yra nuo 8 iki 15 puslapių be priedų. Kai kurių studijų darbų sudėtinių dalių referate gaali ir nebūti.
Praktikos ataskaita. Mokomoji praktika gali būti taikomojo arba mokslinio tiriamojo darbo pobūdžio. Ji atliekama aštuntame semestre. Praktika trunka vieną mėnesį. Jos tikslas- surinkti medžiagą bakalauro baigiamajam darbui.
Kai mokomoji praktika yra taikomojo pobūdžio, tai ji yra atliekama įmonėje. Įmonę studentas pasirenka pats arba pasiūlo katedra. Prieš išvykstant į praktiką, studentams yra rengiamas instruktažas, įteikiamas praktikos pažymėjimas, su praktikos vadovu derinama programa. Praktikos vadovą skiria katedra. Praktikos metu studentas surenka duomenis pagal programoje numatytas užduotis. Parengta praktikos ataskaita yra pr
ristatoma į katedrą nustatytu laiku. Praktikos ataskaitos apimtis- iki 20 puslapių be priedų.
Jeigu mokomoji praktika yra mokslinio tiriamojo darbo pobūdžio, tai studentas yra skiriamas konkrečiai mokslinio tiriamojo darbo temai vykdyti. Šiuo atveju praktikos vadovas pateikia individualią užduotį studentui. Studentas renka mokslinę, teisinę, statistinę literatūrą tiriama tema, ją sistemina, parengia jam skirtos tirti problemos medžiagą, jeigu reikia, vykdo sociologinius tyrimus bei atlieka kitus pagalbinius darbus, kurie yra reikalingi mokslinio tiriamojo darbo temai vykdyti. Šiuo atveju praktikos ataskaitos apimtį nurodo praktikos vadovas.
Esė – tai individualus studento darbas raštu, kurio stiliui yra būdingas mokslinio, publicistinio ir meninio stiliaus elementų jungimas. Esė temas suformuluoja dėstytojas. Temos turėtų būti plačios apimties, kad studentas galėtų išsakyti savo mintis, susijusias su esė temos problematika. Studentas .esė turi reikšti savo mintis, pateikiant konkrečius komentarus apie kitų autorių nuomones bei teiginius. Reikėtų atskleisti, ar studentas sutinka su autorių teiginiais, pagrįsti savo nuomonę. Esė gali būti dviejų tipų: struktūruotas esė, nestruktūruotas esė. Struktūruotas esė turi griežtą struktūrą, panašią į kursinio darbo, referato ar kursinio projekto. Nestruktūruotas esė neturi grežtos struktūros. Esė temų pavyzdžiai: Mokesčių tematika Lietuvos politinių partijų rinkiminėse programose, Kolegijos – aukštojo mokslo dalis, Valstybės skolos valdymo problematika.
Kursinis darbas – tai savarankiškas darbas, kuriame yra sprendžiamos teorinės ir taikomojo pobūdžio problemos. Kursinis darbas gali bū
ūti teorinio pobūdžio, gali būti ir taikomojo pobūdžio. Jeigu kursinis darbas yra teorinio pobūdžio, tai studentas turi pateikti įvairių mokslininkų nuomones apie tiriamąją problemą, jas susisteminti ir vertinti, nurodyti tolesnes pasirinktos problemos tyrimo kryptis. Taikomojo (empirinio) pobūdžio kursiniame darbe studentas turi atlikti tiriamos problemos teorinę analizę, pagrįsti pasirinkto tyrimo metodo būtinumą, aprašyti tyrimo proceso eigą, surinkti ir išnagrinėti empirinius duomenis bei pateikti savo išvadas bei siūlymus pasirinktai problemai spręsti. Atsižvelgiant į tiriamos problemos pobūdį, kursinio darbo apimtis gali būti nuo 20 iki 25 puslapių be priedų. Kai kuriais atvejais, suderinus su dėstytoju, kursinio darbo apimtis gali būti didesnė ar mažesnė. Jei kursinį darbą atlieka keli studentai, tai kursinio darbo apimtis turi būti atitinkamai didesnė. Kursinis darbas turi būti parengtas pagal studijų darbų parengimo reikalavimus.
Kursinis projektas – tai 3 – 5 studentų grupės rengiamas savarankiškas darbas, kuriame studentai, bendradarbiaudami tarpusavyje bei su dėstytojais ir praktikais, tiria ir sprendžia problemas, neatitrūkę nuo socialinės bei praktinės realybės, kurioje tos problemos kyla. Projekto esmė – atlikti problemų bei jų priežasčių analizę, nustatyti tikslus bei uždavinius, kuriais remiantis būtų pasiekta pageidautina objekto būsena, parinkti tinkamus būdus bei priemones iškeltiems tikslams pasiekti. Pagrindinis kursinio projekto tikslas – tai studentų bendros veiklos aktyvinimas bei jų saviraiškos plėtotė, esamų problemų sprendimas bei jų pasekmių minimizavimas. Kursinio projekto re
engimo etapai:
1.Kursinio projekto temos pasirinkimas.
Studentų grupė iš galimų temų išsirenka vieną. Grupėje dar kartą aptariama pasirinkta problema, nes ji bus kursinio projekto tema. Pradedama literatūros analizė, konsultuojamasi su praktikais. Pasirinkta tema turi būti reali.
2.Problemos apibrėžimas.
Apibrėžiama problema, nustatomas tyrimo objektas, suformuluojami tyrimo uždaviniai.
3.Kursinio projekto planavimas.
Suformuluojami projekto tikslai bei uždaviniai. Nustatomos projekto darbo organizavimo formos, aptariami ištekliai bei priemonės, reikalingi projekto įgyvendinimui, pagrindinių problemų bei jų sprendimų būdai, nustatoma atskirų projekto narių atsakomybės pasidalijimas.
4.Kursinio projekto vykdymas.
Vykdymo metu yra įgyvendinami išsikelti uždaviniai, atsakoma į klausimus, iškeltus apibūdinant problemą. Vykdymo metu studentai studijuoja literatūrą, atlieka stebėjimus, vykdo apklausas, apdoroja tyrimų duomenis ir juos analizuoja.
5.Išvados.
Išvadose yra pateikiamas teorinio pagrindimo ir atlikto tyrimo apibendrinimas. Išvados būtinai turi sietis su iškeltais kursinio projekto uždaviniais. Išvadų turi būti tiek, kiek yra iškeltų uždavinių.
6.Kursinio projekto rezultatų pateikimas.
Studentų grupė pristato galutinį darbą, pateikdama galutinę ataskaitą su kursinio darbo įrodymais.
7.Kursinio projekto įvertinimas.
Galimi tokie įvertinimo kriterijai:
1.Kursinio projekto struktūra;
2.Kursinio projekto problemos atskleidimas;
3.Problemos aktualumas konkrečios profesinės veiklos kontekste;
4.Kursinio projekto vientisumas, aiškumas;
5.Projekto rezultatų praktinis pritaikomumas;
6.Kursinio projekto pristatymas..2.STUDIJŲ DARBŲ SUDĖTINĖS DALYS
Studijų darbą turėtų sudaryti tam tikra eilės tvarka išdėstytos dalys:
1lentelė
Darbų dalys Individualusis arba grupinis namų darbas Labora-torinio darbo ataskai-ta Refera-tas Bakalauro baigiamasis darbas Prakti-kos ataskai-ta Kursinis darbas Magistro baigiamasis darbas Kursinis projek-tas
Titulinis lapas + + + + + + + +
Santrauka – – – + – +/- + +/-
Turinys + + + + + + + +
Lentelių sąrašas + + + + + + + +
Paveikslų sąrašas + + + + + + + +
Įžanga + + + + + + + +
Teorinė studijų darbo dalis +/- +/- + + +/- + + +
Metodologinė studijų darbo dalis – – +/- + +/- +/- + +/-
Praktinė studijų darbo dalis +/- + – +/- + +/- +/- +
Išvados + + + + + + + +
Literatūra + + + + + + + +
Priedai +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

+ privaloma darbo dalis;
– nebūtina darbo dalis
+/- apie tos dalies būtinumą sprendžia studijų darbo vadovas2.1.Studijų darbų titulinis lapas
Tituliniame lape turi būti parašyta aukštosios mokyklos , fakulteto ir katedros pavadinimai, studijų darbo pavadinimas, studijų darbo forma, darbo parengimo vieta ir metai. Visa tai turi būti išdėstoma simetriškai lapo plotyje. Dešinėje lapo pusėje po studijų darbo forma yra rašomos vadovų pavardės , žemiau- studijų darbo atlikėjo pavardės. Po vadovo pavarde yra pateikiama studijų darbo tikrinimo data, o po studento pavarde- studijų darbo atidavimo data. Jei yra tam tikros srities konsultantai, tai jų pavardės rašomos kairėje lapo pusėje tame pačiame lygyje kaip ir vadovo. Po konsultanto pavarde yra rašoma recenzento pavardė. Prieš vadovo, konsultanto ir recenzento pavardes rašomas mokslo laipsnis, pareigos.
Bakalauro ir magistro baigiamojo darbo tituliniame lape rašomi aukštosios mokyklos, fakulteto ir katedros pavadinimai, autoriaus vardas ir pavardė, studijų darbo pavadinimas, bakalauro ar magistro darbas, darbo vadovas, darbo rengimo vieta ir metai. Antras bakalauro ar magistro baigiamojo darbo titulinis lapas įforminamas pagal titulinio lapo reikalavimus. Papildomai šiame lape virš darbo pavadinimo dešinėje pusėje yra rašomas tvirtinimo grifas. Katedros vedėjo parašas patvirtina, kad studijų darbas atitinka reikalavimus.
Ant titulinio lapo data rašoma su tūkstantmečiu ir šimtmečiu, tarp metų, mėnesių ir dienos skaitmenų nededant taško.
2.2Studijų darbų santrauka

Santrauka- tai sutrumpintas bakalauro ar magistrobaigiamojo darbo esmės išdėstymas užsienio kalba.Studijų darbo santrauka segama po titulinio lapo. Santraukos apimtis yra nuo 0,5 iki 1 puslapio.
Santrauka rašoma pagal tokį planą:
• tyrimo tema, aktualumas, tikslas, uždaviniai, hipotezės;
• tyrimo metodika;
• konkretūs darbo rezultatai;
• išvados, priimtos ir atmestos hipotezės;
• darbo rezultatų panaudojimo sritys;
Santrauka pradedama rašyti nuo studijų darbo aprašo, kurio schema yra tokia:
Studento pavardė, vardas, darbo antraštė, kokios specialybės kursinis darbas / darbo vadovas; aukštosios mokyklos, fakulteto ir katedros pavadinimas,darbo parengimo vieta, data; apimtis.
Pvz.: Čiplienė D. Bankų rizikos valdymas: Ekonomikos magistro baigiamasis darbas/ mokslinė vadovė doc. dr. I Gudelienė;Kauno technologijos universitetas, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, Ekonomikos katedra.-2004.-99 p.

2.3 Lentelių sąrašas

Lentelių sąraše turi būti:
• Eilės numeris;
• Antraštė;
• Puslapio, kuriame yra konkreti lentelė, numeris.2.4. Paveikslų sąrašas
Paveikslų sąraše turi būti tokios dalys:
• Eilės numeris;
• Pavadinimas;
• Puslapio, kuriame yra paveikslas, numeris.2.5.Turinys
Turinio struktūra:
• Skyrių pavadinimai;
• Poskyrių pavadinimai;
Į turinį įtraukiami visi skyrių pavadinimai, pradedant įvado dalimi.
Turinio lape neminimos šios dalys: santrauka, lentelių sąrašas, paveikslų sąrašas. Turinys rašomas kaip skyriaus antraštė – didžiosiomis raidėmis. Skyrių pavadinimai turinyje rašomi didžiosiomis raidėmis, poskyrių ir skyrelių – mažosiomis. Patariama studijų darbo per daug nedetalizuoti. Skyrių, poskyrių, skyrelių pavadinimai turi būti trumpi, aiškūs, turi atitikti tiriamos problemos esmę. Pateikiamas turinio pavyzdys.

TURINYS

ĮVADAS.............................. 2
1.SKYRIAUS PAVADINIMAS........................ 3

1.1.Poskyrio pavadinimas........................... 4

1.1.1.Skyrelio pavadinimas...................... 4

1.1.2.Skyrelio pavadinimas....................... 5

1.2.Poskyruio pavadinimas........................... 7
2.SKYRIAUS PAVADINIMAS.......................... 10

2.1.Poskyrio pavadinimas........................... 10.

2.1.1.Skyrelio pavadinimas....................... 11
IŠVADOS IR SIŪLYMAI............................. 12
LITERATŪRA.............................. 13
PRIEDAI.............................. 14

Atkreiptinas dėmesys, kad įvadas, literatūros sąrašas, išvados bei priedai turinyje yra nenumeruojami.2.6. Įžanga
Įžangoje turi būti atskleistas temos naujumas ir aktualumas, tyrimo tikslas ir uždaviniai, tyrimo objektas ir dalykas, pateikta tyrimo metodika, konkretūs darbo rezultatai bei jų taikymo sritys.Įžangos apimtis – iki dviejų puslapių. Be to įžangoje nurodoma studijų darbui naudota informacija: dokumentai, įstatymai, norminiai aktai, mokslinė literatūra ir kt.

Tyrimo problema. Čia turėtų būti parodoma tam tikros srities tyrinėjimų stoka, prieštaringumai bei poreikis spręsti konkrečias problemas. Gali būti iškeliami probleminiai klausimai, kurie sudaro nagrinėjamos problemos esmę. Labai svarbu, kad tyrimo problemos apimtų kintamuosius, kurie tiksliai apibūdinti ir juos galima išmatuoti ar įvertinti.

Tyrimo tikslas. Tyrimo tiksle būtina identifikuoti kintamuosius ir jų tarpusavio ryšius.

Tyrimo uždaviniai. Tyrimo uždaviniams apibrėžti gali būti naudojami aktyvieji veiksmažodžiai: išnagrinėti, nustatyti, išanalizuoti, kritikuoti, suformuluoti, sukurti, suprojektuoti, parengti, patikrinti, interpretuoti, įvertinti.

Tyrimo objektas ir tyrimo dalykas. Tyrimo objektas gali būti institucijos veikla, pvz. UAB „Vėjas“ kaip besikeičiančios organizacijos veikla. Taip pat tyrimo objektu gali būti konkretaus veiklos proceso (gamybos, logistikos, buhalterijos) dalyvių sąveika.
Tyrimo dalykas yra konkrečios profesinės veiklos elementai, padedantys atskleisti, detalizuoti tiriamą objektą. Formuluojant tyrimo objektą ir dalyką visada reikia atsižvelgti į darbo temą ir iškeltą tyrimo tikslą.
2.7 Teorinė dalis

Teorinėje dalyje studentas turi apžvelgti teorijas, su kuriomis susijusi nagrinėjama tyrimo problema. Taip pat studentas turi išryškinti pagrindinius principus, susikoncentruoti ties aspektais, kuriuos tikrins. Teorinėje dalyje tinka aptarti svarbiausius tyrinėjimus ir susumuoti jų svarbiausius teiginius, pagrindines hipotezes bei išvadas. Vertėtų atkreipti dėmesį kaip dera tarpusavyje teorijos ir tyrinėjimai, ar neprieštarauja viena kitai. Taip pat verta aptarti, kokios gali būti naujų tyrinėjimų kryptys.
Trumpus įvairių teorijų apibūdinimus studentas gali rasti moksliniuose žurnaluose. Tikslingiausia skaityti atitinkamas knygas, kuriose pateikiama tiksli informacija apie konkrečias teorijas. Skaitant literatūrą, studentas turi atkreipti dėmesį ne tik į tai, kas padaryta, atrasta, bet ir į tai, kaip tai padaryta. Vertėtų teorinėje dalyje aptarti, kokius metodus naudojo tyrėjas, kaip kiti tyrėjai vertino atitinkamus kintamuosius ir rinko tyrimo duomenis? Kaip tyrėjai kontroliavo tyrimo situaciją, kad galėtų objektyviai interpretuoti tyrimo rezultatus, kokiais būdais buvo analizuoti tyrimo duomenys?
Teorinėje dalyje privalo būti nuorodos į kitus šaltinius. Teorinėje dalyje nuorodos į kitus šaltinius tekste rašomos skliausteliuose, nurodant autoriaus pavardę ir pirmąją vardo raidę, pvz. (Petraitis A., 2003). Jeigu autorius minimas tekste, po jo pavardės skliausteliuose nurodomi tik metai, pvz. Merkys G.(2004) teigė, kad .Toje pačioje pastraipoje minint tą patį autorių, nurodoma tik jo pavardė, o metai nekartojami.
Kai minimas dviejų autorių šaltinis, būtina kiekvieną kartą nurodyti abiejų autorių pavardes bei pirmąsias vardų raides.
Kai autorių yra 3-5, tai pirmą kartą pateikiant nuorodą minimi visi autoriai, o vėliau nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė ir priduriama frazė „ir kt.“ , pvz. Labučio S., Mačerinskienės D., Bendikienės D., Junevičienės F. (2002) teigimu,.
Kai šaltinis turi 6 ir daugiau autorių, ir pirmą, ir kitus kartus nurodomas tik pirmas autorius, priduriant „ir kt.“.
Jeigu šaltinio autorius yra organizacija arba jeigu šaltinis neturi autoriaus, pateikiant nuorodą minimas tik organizacijos ar šaltinio pavadinimas ir metai.
Jeigu tekste minimi autoriai, turintys vienodas pavardes, būtina pateikti jų inicialus.
Pateikiant nuorodą į kelių autorių skirtingus šaltinius, autorių pavardės ir metai atskiriami kabliataškiu, pvz: (Butkus M., 2001; Smalinskas R., 2002).
Jeigu studentas pateikia tikslią k.ito autoriaus citatą, būtina nurodyti šaltinio puslapį: (Kalčinskas G., 2003, p.105). Studentui nerekomenduojama tiksliai cituoti daugiau nei 7 kito autoriaus sakinių, nes didesnis kiekis sakinių, nurašytų iš konkretaus autorinio literatūros šaltinio traktuojamas kaip plagiatas ir negali būti toleruojamas darbe.
2.8.Empirinė (tiriamoji) dalis

Ši dalis eina po teorinės dalies. Šios dalies tikslas – parodyti, kokie tyrimo metodai buvo naudojami, siekiant išspręsti tyrimo problemą arba atsakyti į iškeltus tyrimo klausimus. Tyrimo metodikoje tikslinga aptarti, kaip surinkti duomenys, kaip jie buvo matuojami. Jei buvo naudojamos anketos, testai, klausimynai, studentas turi pažymėti, ar jie yra originalūs (paties studento sukurti), ar adaptuoti. Taip pat reikia paaiškinti anketų turinį, vertinimų skales, kurios buvo naudojamos. Jei klausimyne yra atviro tipo klausimai, studentas turi aprašyti, kaip analizavo atsakymus. Jei buvo naudojami testai, būtina suteikti išsamią informaciją apie juos bei nurodyti, koks tų testų, patikimumas.
Reikia aprašyti tyrimo procedūrą, t.y. tyrimo eigą. Reikėtų aprašyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis buvo atliekamas tyrimas. Tiriamojoje dalyje studentui privalu aprašyti, kas padaryta ir kaip tai padaryta.
Aprašant tyrimo rezultatus, kiekybiniai duomenys turi būti pateikiami lentelėse ar grafiškai. Kiekviena lentelė ir grafikas turi turėti eilės numerį bei pavadinimą.
Lentelių parengimo tvarka. Lentelėse pateikiama skaitmeninė informacija. Lentelė gali turėti antraštę, kuri rašoma mažosiomis raidėmis, pradedant didžiąja. Jeigu lentelių yra daugiau negu viena, jos numeruojamos ištisai arba skyriaus ribose. Jeigu numeruojama skyriaus ribose, tai lentelės eilės numerį sudaro skyriaus numeris ir lentelės numeris tame skyriuje, atskirti tašku. Lentelės numeris užrašomas virš lentelės antraštės, dešniajame kampe prie žodžio „lentelė“.Studijų darbų tekste turi būti paminėtos visos lentelės.
Lentelių sąrašas pateikiamas naujame puslapyje po turinio su antrašte „LENTELĖS“

Paveikslai. Visos iliustracijos, t.y. schemos, grafikai, diagramos, kreivės vadinamos paveikslais. Kiekvienas paveikslas turi būti sunumeruotas. Paveikslo eilės numeris turi atitikti skyriaus, kuriame jis yra, numerį. Jeigu skyriuose yra poskyriai, paveikslo pirmieji numeriai turi sutapti su skyriaus ir poskyrio numeriais, o galutinis numeris – tai paveikslo numeris.
Jei tame skyriuje ar poskyryje yra ir lentelė, ir paveikslas, jų numeracija yra skirtinga, t.y. lentelės numeruojamos savo eiliškumo tvarka, o paveikslai taip pat savo eiliškumo tvarka.
Po kiekviena lentele ar paveikslu studentas turi pateikti išsamų, detalų aprašą, paaiškinti lentelių bei paveikslų turinius. Nerekomenduojama pateikiamame tekste dubliuoti lentelėse ar paveiksluose pateiktus skaičius. Tekste patartina skaičius pateikti trupmenomis, kurios atspindi pasirinktos imties atitinkamą dalį, pvz. ne 30 proc. respondentų, bet 1/3 respondentų, ne 25 proc. respondentų, bet ¼ ir pan.
Empirinėje dalyje studentas turi paaiškinti skaitmenimis ir grafiškai pateiktus duomenis bei sutartinius žymėjimus.2.9. Išvados
Šiame skyriuje integruojami teorinės analizės ir empirinio tyrimo rezultatai, suformuluojant bendras darbo išvadas. Bendrose išvadose neturi būti skaičių, procentų, trupmenų. Jos turi koreliuoti (sietis) su iškeltais uždaviniais, tyrimo tikslu bei darbo tema. Bendrosios išvados – tai visą darbą apibendrinantys teiginiai, atsakantys į darbo temoje užkoduotus klausimus.
Pasiūlymų dalyje studentas turėtų pateikti pasiūlymus (rekomendacijas) ateities tyrimams, praktinės veiklos tobulinimui ir pan.2.10. Literatūra
Rašant studijų darbą naudojama įvairi literatūra ir dokumentai. Todėl prie kiekvieno studijų darbo turi būti pateikta naudotų dokumentų bibliografinis sąrašas.
Literatūros sąraše pateikiami šaltiniai turi būti numeruojami. Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės, chronologine ar jų panaudojimo eilės tvarka.
Pirmiausia surašomi šaltiniai lietuvių kalba, o po to – anglų, vokiečių, prancūzų ar kitomis kalbomis. Pabaigoje rašoma literatūra rusų kalba.
Literatūrą užsienio kalba būtina rašyti originalo kalba.
Literatūros šaltiniai pateikiami nurodant autoriaus pavardę abėcėlės tvarka, o kolektyviniai darbai surašomi pagal pirmą antraštės žodį.
Jei literatūros sąraše pateikiami keli to paties autoriaus darbai, jie išdėstomi pagal leidinio publikavimo metus chronologine tvarka pradedant nuo vėliausiai publikuoto leidinio, pvz. 2000m., 1999 m., 1996 m. ir t.t.
Bibliografinio literatūros sąrašo pateikimo tvarka:
Periodiniai leidiniai:
• Didžiąja raide rašomas tik pirmas pavadinimo bei jo antrosios dalies žodis. Pavadinimas nerašomas kabutėse ir neparyškinamas.
• Vieno autoriaus straipsnis žurnale. Petraitienė S. Butų kainų rinkos analizė // Socialiniai mokslai.-2003, 4(25). – P.25 – 36. – ISSN1392 – 0752.
• Dviejų autorių straipsnis žurnale. Bitinas P., Onaitis L. Finansinės analizės rodikliai // Socialiniai mokslai. – 2001, 2 (21). – P.115 – 118. – ISSN 1392 – 0759.
• Straipsnis knygoje. Kalčinskas G. Verslo apskaitos standartai // Finansų apskaita. – Vilnius: Mokslas, 2001. – P.17 – 19.
Knygos:
• Vieno autoriaus knyga. Petrauskas N. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai. – Vilnius: VDU leidykla, 2001. – 245 p. – ISBN 9986 – 677 – 06 – 8.
• Dviejų autorių knyga. Žydžiūnaitė V., Gudelienė – Gudelevičienė L. Moksleivių sveikatos ugdymas. – Vilnius: SDTSC, 200. – 135 p. – ISBN 9986 – 677 – 06 – 8.
• Keturių ir daugiau autorių knyga. Šiuo atveju literatūros leidinys sąraše pateikiamas pagal pirmąją pavadinimo raidę. Pvz: Universiteto kultūra ir jos tyrimas: monografija / Jucevičienė P., Poškienė A., Kudirkaitė L., Damanskas N. – Kaunas: Technologija, 2000. – 181 p. – ISBN 9986 – 13 – 878 – 7.
Interneto informacija:
• Pateikiami: autorius, šaltinis, metai, interneto lokalus adresas. Pvz.Studijų kokybės vertinimo centro veikla 2003 m. – Vilnius, 2004. – http://www.skvc.lt/content.asp?=80

Literatūros sąrašas pateikiamas atskirame, numeruojamame puslapyje. Lapo viršuje užrašomas paryškintas žodis „Literatūra“. Žemiau spausdinami darbe cituoti šaltiniai. Literatūros sąraše turi atsispindėti studento perskaityta literatūra, kuri leido suformuoti platesnę sampratą apie tiriamą darbo temą.2.11. Priedai
Ši dalis yra po literatūros sąrašo. Prieduose studentas turi pateikti naudotų instrumentų pavyzdžius, pvz. neužpildytas anketas, klausimynus. Čia taip pat galima pateikti įvairias lenteles, grafikus, paveikslus, kurie yra svarbūs, tačiau nebuvo įtraukti į teorinę ir tyrimo metodikos dalį.
Kiekvienas naujas priedas turi būti pateiktas naujame A4 formato lape, tačiau nė vienas priedas neįtraukiamas į bendrą darbo puslapių numeraciją.
Kiekvienam priedui reikia suteikti numerį, kuris užrašomas viršutinėje lapo dalyje, dešinėje pusėje, pvz.: 1 PRIEDAS. Jeigu tekste daroma nuoroda į atitinkamą priedą, tuomet reikia tai rašyti skliausteliuose ir mažąja raide. Pvz.: „..remiantis Stonytės M.(2000) tyrimo modeliu (žr. 2 priedą),..“3.STUDIJŲ DARBŲ TEKSTŲ REIKALAVIMAI
3.1.Bendrosios žinios
Rašant referatus, kursinius darbus, negalima perrašinėti įvairių literatūros šaltinių. Jei naudojamos citatos, būtinai turi būti pažymėtos nuorodos. Įvairios teorinės žinios turi būti perteikiamos savais žodžiais, stengiantis parodyti įvairių autorių nuomones nagrinėjamu klausimu, parodyti nuomonių panašumus, skirtumus, pateikti išvadas, argumentuoti savo požiūrį. Jei yra cituoajamas tekstas, citatos turi būti nedidelės, atskleidžiančios pagrindinę konteksto mintį.
Studijų darbai turi būti rašomi kompiuteriu balto neliniuoto popieriaus lapuose, A4 formate. Studijų darbai turi būti įrišti į segtuvus. Studijų darbai turi būti rašomi 12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu tarp eilučių. Rašoma tik vienoje lapo pusėje.
Rašant tekstą, puslapyje iš kairiosios pusės paliekamas 30 mm intervalas, dešinėje puslapio pusėje paliekamas 10 mm intervalas, viršuje ir apačioje – paliekama po 20 mm intervalas. Rašant tekstą, galima paryškinti atskirus žodžius ar sakinius. Skyrių ir poskyrių pavadinimai rašomi 12 šriftu. Šriftas – Times New Roman. Skyriai pradedami rašyti atskirame puslapyje didžiosiomis raidėmis centruotai.
Studijų darbų puslapiai numeruojami ištisai, pradedant numeruoti nuo titulinio lapo, tačiau ant titulinio lapo puslapiai nerašomi. Puslapių numeracija rašoma teksto puslapio apačioje, dešinėje pusėje arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško nei brūkšnelių.
Studijų darbai turi būti įrišti tvarkingai, kad būtų matomas titulinis puslapis. Darbai turi būti parašyti taisyklinga lietuvių kalba.3.2.Studijų darbų teksto suskirstymas
Studijų darbų tekstas yra skirstomas į skyrius, poskyrius, skyrelius. Skyriai turi būti numeruojami arabiškais skaitmenimis. Poskyriai numeruojami tik skyriaus viduje. Todėl poskyrio eilės numeris prasideda skyriaus numeriu ir poskyrio tame skyriuje numeriu, kurie skiriami taškais, pvz.: 2.1.; 2.2.
Jeigu tekstas skirstomas į skyrelius, tai jie numeruojami ta pačia tvarka: pirmasis skaitmuo rodo skyriaus, antrasis – poskyrio, o trečiasis – skyrelio numerį, pvz.: 2.1.1.
Skyriaus pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis, poskyrio ir skyrelių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją raidę. Kiekvieną skyrių reikia pradėti naujame puslapyje, o poskyrius ir skyrelius – tame pačiame. Antraštės žodžiai yra nekeliami, po antrašte taškas nerašomas.
Skyriaus antraštė turi būti rašoma viena eilute žemiau nei prasideda puslapio teksto laukas, o poskyrio ir skyrelių antraštės išskiriamos iš prieš ją ar po jos esančio teksto vienos eilutės tarpu. Jei po skyriaus antraštės eina poskyrio antraštė, tarp jų paliekamas vienos eilutės tarpelis. Negalima antraštę rašyti viename puslapyje, o tekstą pradėti rašyti kitame.

3.3.Studijų darbų kalba, terminai

Studijų darbų kalba turi būti aiški, trumpa. Reikia vengti publicistinės kalbos (išskyrus esė), bet vartoti mokslinę kalbą. Kai studijų darbe vartojami moksliniai terminai, jie turi būti paaiškinami tekste.
Skaičiai, žymintys daiktų kiekį, turi būti rašomi arabiškais skaitmenimis, pvz.: 5 darbo vietos, 10 įmonių.
Dideli skaičiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir žodžiais arba jų sutrumpinimais, pvz.: 10 tūkstančių arba 10 tūkst., 5 milijonai arba 5 mln.
Skaičiai, kurie žymi daiktų eilę, gali būti rašomi arabiškais arba romėniškais skaitmenimis, pvz.: XXI amžius, tačiau 10 valanda.
Jeigu tekste yra pateikiami skaičiai turi matavimo vienetą, juos reikia rašyti skaitmenimis, pvz.:250 Lt. Matavimo vieneto neturintys skaičiai rašomi žodžiais, pvz.: pelnas sumažėjo du kartus.
Jeigu tekste pateikiamos kelios skaitinės reikšmės iš eilės, vieneto žymėjimas turi būti naudojamas tik vieną kartą po paskutiniojo skaitmens, pvz.:10, 20, 50 Lt
Oficialiuose dokumentuose netrumpinami žodžiai: Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Rašto darbų tekste prie skaitvardžių rašomas žodis procentas, pvz.: 10 procentų, o prie skaitmenų gali būti sutrumpintas žodis, pvz., 10 proc. arba simbolis %.3.4.Formulių naudojimas studijų darbų tekste
Formulėse gali būti vartojami nustatyti raidiniai žymėjimai ir simboliai. Jų reikšmės turi būti paaiškintos. Jeigu darbe yra daugiau nei viena formulė, jos turi būti numeruojamos arabiškais skaitmenimis ištisai eilės tvarka per visą tekstą. Gali būti formulės numeruojamos ir pagal skyriaus numerį ir formulės eilės numerį tame skyriuje. Numeris rašomas toje pačioje eilutėje kaip ir formulė, dešinėje lapo pusėje, lenktiniuose skliaustuose. Kai reikia paminėti formulę tekste, skliaustuose nurodomas jos numeris, pvz.:5 arba 2.1 formulė.
Simboliai turi būti paaiškinti po formule, jų pateikimo formulėje nuoseklumu. Po formulės rašomas kabliataškis ir iš naujos eilutės be dvitaškio rašomas žodis čia ir toliau nurodomi visi formulėje esantys žymėjimai, o po brūkšnelio paaiškinamos jų reikšmės. Po kiekvieno paaiškinimo dedamas kabliataškis. Pateikiame pavyzdį:

M = ;
čia
M – metinis ilgalaikio turto nusidėvėjimas, Lt;
T – pradinė ilgalaikio turto vertė, Lt;
L – likvidacinė ilgalaikio turto vertė, lt;
A – nusidėvėjimo laikas, metais3.5.Lentelių struktūra.
Lenteles reikia naudoti ten, kur galima susisteminti gautus duomenis ir atlikti jų lyginamąją analizę su kitais duomenimis. Lentelė paprastai turi antraštę, kuri rašoma mažosiomis raidėmis, pradedant didžiąja. Jeigu lentelių yra daugiau nei viena, jos numeruojamos ištisai arba skyriais. Lentelės numeris užrašomas virš lentelės antraštės, dešiniajame kampe prie žodžio lentelė. Tekste turi būti panaudotos visos lentelės. Pakartotiniuose nurodymuose į lentelę papildomai rašoma santrumpa (žr. 2.1. lent.)
Lentelės antraštė rašoma tik virš pirmosios jos dalies. Jei lentelė keliama į kitą puslapį, tai lentelės pirmos dalies apačioje, dešinėje pusėje, rašoma X lentelės tęsinys kitame puslapyje.
Skilčių antraštes ir paantraštes galima spausdinti vienu intervalu mažesniu šriftu, negu parašytas tekstas. Jeigu lentelė netelpa horizontaliai, tai ją galima pasukti išilgai lapo. Lentelės pavadinimas turi būti lapo viduryje.
Pateikiant lentelę, publikuotą kitame šaltinyje, reikia nurodyti šaltinį ir puslapius, iš kur ji paimta.
Lenteles galima daryti „MS Word“ ir „Excel“ programomis. Lentelės pavyzdys pateiktas 4 priede.3.6.Paveikslai
Visos iliustracijos yra vadinamos paveikslais. Iliustracijos (grafikai, diagramos ir kt.) išdėstomos pačiame tekste tuojau po nuorodų į jas arba prieduose. Jeigu paveikslų yra daugiau nei vienas, jie sunumeruojami. Paveikslo numerį sudaro skyriaus numeris ir paveikslo eilės numeris tame skyriuje. Jie atskiriami tašku. Paveikslo numeris ir pavadinimas rašomi po iliustracijos. Paveikslų, kaip ir lentelių, sąrašas yra pateikiamas studijų darbo pradžioje, tuojau po lentelių sąrašo su antrašte PAVEIKSLAI.3.7.Diagramos
Diagrama – tai brėžinys, kuriame faktiniai duomenys pateikiami linijomis, geometrinėmis figūromis ar ženklais. Gali būti įvairios diagramos: stulpelinės, juostinės, kvadratinės, apskritiminės, sektorinės, figūrinės ir kt.
Jeigu studijų darbe yra pateikiama diagrama, tai ji turi šiuos matavimus:
koordinačių ašis,
koordinatinį tinklelį,
kintamųjų dydžių reikšmių skales,
kintamųjų dydžių priklausomybių linijas,
būdinguosius taškus,
matavimo vienetų žymėjimus,
papildomus nurodymus.

Naudojant linijinę diagramą, jos linijos brėžiamos storesne juostele, gali būti skirtingų spalvų, kurios turi turėti pavadinimus. Dažnai linijų suskirstymo taškai, diagramų linijos ar būdingieji taškai žymimi raidėmis ir kitais simboliais.
Sektorinė diagrama – tai apskritimas, suskirstytas į sektorius, kurių dydis atitinka nurodytus skaičius. Tokios diagramos tinkamiausios reiškinių struktūrai pavaizduoti. Tokioje diagramoje struktūra vaizduojama įvairiai brūkšniuojant ar spalvinant atskirus sektorius.
Diagramų pavadinimai taip pat rašomi po diagramomis.
Diagramos gali būti sudaromos:
1.Naudojantis „MS Word“ programoje numatyta komanda „Insert Chart“.
2.Naudojantis „MS Excel“ programos diagramų darymo galimybėmis paspaudus mygtuką „Chart Wizard“.
Paveikslai turi būti proporcingi, t.y. jei yra keli rodikliai, diagrama turi būti nedidelė, vizualiai gražiai atrodyti. Diagramų pavyzdžiai pateikti 5,6 prieduose.

1 PRIEDAS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
EKONOMIKOS KATEDRA

BANKŲ RIZIKOS VALDYMAS
Tarptautinių finansinių atsiskaitymų kursinis darbas

Vadovas

(parašas) Doc. Dr.I.Matulaitis

2004 11

Atliko:

VEN 4/2gr.stud.

(parašas) D.Čiplienė

2004 11 20

KAUNAS, 2004
2 PRIEDAS
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA

Daiva Čiplienė

BANKŲ VAIDMUO ĮMONĖS IMPORTO IR EKSPORTO RIZIKOS VALDYME
Bakalauro darbas

Vadovas

doc. K. Lukaševičius

KAUNAS 2004

3 PRIEDAS
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
EKONOMIKOS KATEDRA

TVIRTINU

Katedros vedėjas

Doc. Dr.Bagdonas

2004 11 15

BANKŲ RIZIKOS VALDYMAS
Ekonomikos bakalauro baigaimasis darbas

Konsultantas Vadovas
KTU Ekonomikos ir vadybos (parašas) asist. J. Matulaitis
fakulteto Finansų katedros 2004 11
(parašas) doc.dr. R. Laumakas
2004 11
Recenzentė Atliko
Strateginio valdymo VEN 4/2 gr. stud.
katedros doktorantė (parašas) D. Čiplienė
(parašas) J. Petraitienė 2004 11 15
2004 11

KAUNAS 2004
4 PRIEDAS
LENTELIŲ PAVYZDŽIAI

1 lentelė
Mažų įmonių steigimosi dinamika 2003-2004 metais

Veiklos sritis Susikūrė 2002 m. Įsikūrė 2003 m.
Paslaugos xxx xxx
Gamyba xxx xxx

2 lentelė
Lentelės antraštė

Eilučių pavadinimų antraštė Skilties antraštė Skilties antraštė

Skilties paantraštė Skilties paantraštė Skilties paantraštė Skilties paantraštė

5 PRIEDAS

STULPELINĖS DIAGRAMOS PAVYZDYS

1 pav. Studentų pažangumas 2004 metais

6 PRIEDAS

LINIJINĖS DIAGRAMOS PAVYZDYS

2 pav. Vadybos ir teisės skyrių studentų dinamika 2001 – 2003 metaisLITERATŪRA
1. Dobrovolskis B., Kniūkšta Pir kt. Lietuvių kalbos žinynas.-Kaunas:Šviesa, 2003. -446 p.
2. Baršauskienė V., Mačerinskienė I.Studijų darbų parengimo tvarka: Mokomoji knyga.-Kaunas:“Technologija“, 2001.
3. Jakimavičius Č., Kytra S., Petrauskas A. Studentiškos techninės dokumentacijos struktūra ir apiforminimas.-Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 1987.-90 p.
4. Studentų techninės dokumentacijos parengimo tvarka: Metodinė priemonė. –Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2001.-7 p.
5. Studijų darbų reglamentas. –http: // mokslo centras.lt

Leave a Comment