Socialinės išmokos

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMATeisiniai aktai, kuriais vadovaujantis skiriama piniginė socialinė parama:1. Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) 2004 m. liepos 1 d. įstatymas Nr. IX-1675 (Žin., 2003, Nr. 73-3352), 2004 m. rugsėjo 21 d. įstatymas Nr. IX-2450 (Žin., 2004, Nr. 146-5303). 2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-196 , 2004 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. A1-227. 3. Metodiniai nurodymai. 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimu Nr. T-97 patvirtinta Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) administravimo tvarka , Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005-01-20 sprendimas Nr. T-21. Socialinė pašalpa skiriama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), jei jos pajamos per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (t.y. 135 litus vienam nariui).Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį skiriamos, jei: • išlaidos už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, viršija 25 procentus skirtumo tarp šeimos (asmens) pajamų ir 90 procentų valstybės remiamų pajamų šeimai (asmeniui) dydžio; • išlaidos už faktinį šalto vandens bei nuotekų kiekį, bet ne didesnį už nustatytą normatyvą, viršija 2 procentus šeimos (asmens) pajamų; • išlaidos už faktinį karšto vandens kiekį, bet ne didesnį normatyvą, viršija 5 procentus šeimos (asmens) pajamų. Kompensacijos turintiems įsiskolinimą už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas skiriamos sudarius sutartį su paslaugų tiekėjais dėl įsiskolinimo grąžinimo kas mėnesį.Kai kurioms šeimoms taikomi papildomi reikalavimai:• nutraukusių santuoką arba gyvenančių skyrium sutuoktinių, auginančių vaikus iki 18 metų, šeimoms, socialinė pašalpa ir kompensacijos skiriamos, jeigu jie yra sudarę teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį arba jei išlaikymą vaikui yra priteisęs teismas;

• nesusituokusių asmenų, kurie vieni augina vaikus iki 18 metų, šeimoms socialinė pašalpa skiriama, jeigu jų vaikui yra pripažinta arba nustatyta tėvystė ir teismas yra priteisęs išlaikymą vaikui, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo (motinos) tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaiko išlaikymo. Socialinę pašalpą ir kompensacijas šeima turi teisę gauti tėvystės nustatymo bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu; Socialinė pašalpa ir kompensacijos šeimos nariui (asmeniui) neskiriamos, jeigu jis:• nuolat arba darbo dienomis gyvena (aprūpintas nakvyne ir maistu) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje; • neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; • yra užsienio valstybėje besimokantis ir gyvenantis moksleivis ar studentas iki 24 m.; • atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą, yra sulaikytas, suimtas ar paskelbta paieška. Normatyvai taikomi kompensacijoms apskaičiuoti:• Būsto naudingojo ploto normatyvas kiekvienai šeimai: vienam iš būste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimos narių (vienam gyvenančiam asmeniui – 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui – 12 kvadratinių metrų. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis;. • Karšto vandens ir nuotekų 1,5 kubinio metro vienam šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) per mėnesį. • Šalto vandens ir nuotekų – 2 kubiniai metrai vienam šeimos nariui vienam gyvenančiam asmeniui) per mėnesį, kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, arba 3,5 kubinio metro vienam šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) per mėnesį, kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys. . Kreipiantis dėl socialinės pašalpos ar kompensacijų reikia užpildyti prašymą-paraišką, kurioje reikia nurodyti duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą socialinei pašalpai ar kompensacijoms gauti būtiną informaciją. Prašyme-paraiškoje surašytų duomenų teisingumą reikia patvirtinti parašu.
Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas (arba gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei pašalpai ar kompensacijoms skirti.Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas-paraiška, pirmos dienos.Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį buvo įgyta teisė į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki kreipimosi mėnesius. Savivaldybė socialinę pašalpą ir kompensacijas gali skirti trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinomos priežastys, dėl kurių šeima (asmuo) per šį laikotarpį neteks teisės į šią paramą, arba ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu nesikeičia šeimos sudėtis ir šeimos (asmens) pajamos.Pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos ar kompensacijų mokėjimo laikui, dėl tolesnio paramos skyrimo galima kreiptis per 3 mėnesius.Skiriant socialinę pašalpą ir kompensacijas, į turtą įskaitomas šis šeimos narių (asmens) nuosavybės teise turimas turtas:o statiniai , įskaitant nebaigtus statyti statinius; ; o privalomos registruoti transporto priemonės; o privaloma registruoti žemės ūkio technika; o žemė (įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių); ; o gyvuliai, paukščiai, žvėreliai, bičių šeimos, jeigu jų bendra vertė viršija 4000 litų; o akcijos, obligacijos, vekseliai ir kiti vertybiniai popieriai, pajai jeigu jų bendra vertė viršija 2000 litų; ; o meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė viršija 2000 litų; ; o piniginės lėšos, turimos bankuose bei kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 2000 litų; o gautos (negrąžintos) paskolos, jeigu jų bendra suma viršija 2000 litų; o kitiems asmenims paskolintos (negrąžintos) piniginės lėšos, jeigu jų bendra suma viršija 2000 litų; ;
o per praėjusius 12 mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, nuosavybėn įgytas bet koks kitas nenurodytas turtas, jeigu vieneto (komplekto) vertė viršija 2000 litų.. Jei šeimos (asmens) turimo turto vertė yra didesnė už turto vertės normatyvą, socialinė pašalpa ir kompensacijos nepriklauso, nors pagal pajamas ji ir priklausytų.Piniginę socialinę paramą gaunančios šeimos (vieno gyvenančio asmens) pareigos1. Piniginę socialinę paramą gaunanti šeima (vienas gyvenantis asmuo) privalo: pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą parašymo-paraiškos formą pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią šeimos (vieno gyvenančio asmens) teisę gauti piniginę socialinę paramą, bei būtinus piniginei socialinei paramai gauti dokumentus; savivaldybės reikalavimu deklaruoti turtą ir pajamas Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka; sudaryti savivaldybių socialiniams darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; dalyvauti savivaldybės organizuojamuose visuomenei naudinguose darbuose bei socialinių paslaugų programose. 2. Bedarbiai šeimos nariai ( vieni gyvenantys asmenys) privalo vykdyti valstybinių teritorinių darbo biržų sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose numatytus įsipareigojimus.

IŠMOKOS VAIKAMSIšmokos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus 1994-11-03 įstatymo Nr. I-621 pakeitimo 2004-05-18 įstatymu Nr. IX-2237 (Žin., 2004, Nr. 88-3208). Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Kiekvienam gimusiam vaikui nuo 2005-01-01 skiriama 8 MGL dydžio (1000 Lt) vienkartinė išmoka, išskyrus vaikus, kurie išlaikomi valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje arba jei kreipimosi metu vaikas miręs. Išmoka šeimai, auginančiai vieną ar du vaikus. Kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 0,75 MGL dydžio (93,75 Lt) išmoka per mėnesį. Kiekvienam vaikui nuo 3 iki 7 metų skiriama 0,4 MGL dydžio (50 Lt) išmoka per mėnesį. Išmoka šeimai, auginančiai tris ir daugiau vaikų. Kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 1,1 MGL dydžio (137,50 Lt) išmoka per mėnesį. Kiekvienam vaikui nuo 3 iki 7 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau iki jam sukanka 24 metai, skiriama 0,4 MGL dydžio (50 Lt) išmoka per mėnesį.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui. Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 MGL dydžio (187,5 Lt) išmoka per mėnesį. Globos (rūpybos) išmoka. Vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje (įstaigoje), jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 MGL (500 Lt) dydžio išmoka per mėnesį. Jei globotiniui (rūpintiniui) mokama našlaičių pensija bei (arba) periodinės išmokos vaikų išlaikymui (alimentai), vaiko globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp našlaičio pensijos bei (arba) alimentų dydžio. Nuo 2005-01-01 asmenys, kurie mokosi profesinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose ir turi teisę gauti globos (rūpybos) išmoką, taip pat kreipiasi į Socialinės paramos skyrių. Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti. Asmenims, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, santuokos sudarymo ar emancipacijos, skiriama vienkartinė 50 MGL (6250 Lt) dydžio išmoka būstui įsigyti arba įsikurti. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai. Nėščiai nedirbančiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, iki gimdymo likus 70 kalendorinių dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms) skiriama 2 MGL dydžio (250 Lt) vienkartinė išmoka. ŠALPOS IŠMOKOSŠalpos išmokos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos (socialinių) pensijų 1994-11-29 įstatymo Nr. I-675 pakeitimo 2004 m. sausio 20 d. įstatymu Nr. IX-1966 (Žin., 2004, Nr. 21-619), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 346 (Žin., 2004, Nr. 47-1558; 2004, Nr. 53 (atitaisymas)).Šalpos išmokų rūšys šalpos pensijos; šalpos našlaičių pensijos; tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms; slaugos pašalpos; šalpos kompensacijos. Taip pat mokamos iki 2004-04-01paskirtos šios šalpos išmokos: šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose; socialinės pensijos.
Asmenys, turintys teisę gauti šalpos pensiją Teisę gauti šalpos pensiją, turi: 1) vaikai invalidai; 2) invalidai, pripažinti invalidais iki tos dienos (įskaitytinai), kai jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių invalidais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki tos dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai; 3) tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, sukakę senatvės pensijos amžių arba pripažinti I ar II grupės invalidais, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, taip pat visiškos negalios invalidus. Už vieno invalido slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui; 4) motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių arba pripažintos I ar II grupės invalidėmis. Šalpos pensijų dydžiai1) 1 punkte nurodytiems asmenims, kuriems nustatyta sunki negalia, – 2 valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų (344,00 Lt) dydžio, vidutinė negalia, – 1,5 bazinės pensijos dydžio (258,00 Lt), lengva negalia, – bazinės pensijos dydžio (172,00 Lt); 2) 2 punkte nurodytiems asmenims, pripažintiems I grupės invalidais, – 2 bazinių pensijų dydžio (344,00 Lt), II grupės invalidais, – 1,5 bazinės pensijos dydžio (258,00 Lt), III grupės invalidais, – 0,75 bazinės pensijos (129,00 Lt) dydžio; 3) 3 ir 4 punktuose nurodytiems asmenims, pripažintiems I grupės invalidais, – 1,5 bazinės pensijos dydžio (258,00 Lt), sukakusiems senatvės pensijos amžių ar pripažintiems II grupės invalidais, – bazinės pensijos (172,00 Lt) dydžio. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos našlaičių pensiją 1. Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją turi mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai), neturintys teisės gauti valstybinio socialinio draudimo našlaičių pensijos:
1) nesukakę 18 metų; 2) sukakę 18 metų, kurie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresni negu 24 metų; 3) sukakę 18 metų, kurie pripažinti invalidais iki tos dienos (įskaitytinai), kai jiems sukako 18 metų. 2. Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų (įtėvių), šalpos našlaičių pensijos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių). Mirusiojo vaikams (įvaikiams), turintiems teisę gauti našlaičių šalpos pensiją, ši teisė išlieka ir juos įvaikinus. Šalpos našlaičių pensijų dydisŠalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 bazinės pensijos (86,00 Lt) dydžio kiekvienam vaikui. Kai teisę gauti šią pensiją turi 4 ar daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1,5 bazinės pensijos skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis. Asmenys, turintys teisę gauti tikslinę kompensaciją slaugos išlaidomsTeisę gauti tikslinę kompensaciją slaugos išlaidoms turi: 1) vaikai invalidai, kuriems nustatyta sunki ar vidutinė negalia, nepaisant to, ar jiems nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, ar ne; 2) I ir II grupių invalidai, tapę invalidais iki tos dienos (įskaitytinai), kai jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių invalidais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki tos dienos (įskaitytinai), kai jiems sukanka 26 metai, – jeigu jiems nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas. Tikslinių kompensacijų slaugos išlaidoms dydžiai1) vaikams invalidams, kuriems nustatyta sunki negalia, ir I grupės invalidams – bazinės pensijos dydžio (172,00 Lt); 2) vaikams invalidams, kuriems nustatyta vidutinė negalia, ir II grupės invalidams – 0,5 bazinės pensijos (86,00 Lt) dydžio. Asmenys, turintys teisę gauti slaugos pašalpas Teisę gauti slaugos pašalpas turi visiškos negalios invalidai, kai jie yra slaugomi namuose arba apgyvendinami ar slaugomi globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, kurios nėra visai ar iš dalies finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų.
Slaugos pašalpos dydisSlaugos pašalpa skiriama ir mokama tokio dydžio: 1) nuo 2004 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. – bazinės pensijos dydžio (172,00 Lt); 2) nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. – 1,25 bazinės pensijos dydžio (215,00 Lt); 3) nuo 2005 m. sausio 1 d. – 1,5 bazinės pensijos dydžio (258,00 Lt). Socialinių pensijų, paskirtų iki 1995 m. sausio 1 d. ir mokėtų iki 2004-04-01, mokėjimas 1. Socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d. ir mokėtos iki 2004-04-01, toliau mokamos tol, kol pasibaigia šių pensijų skyrimo ir mokėjimo terminas. 2. Socialinės pensijos indeksuojamos pagal naujai patvirtintos ir iki patvirtinimo buvusios bazinės pensijos dydžių santykį. Ši nuostata pradedama taikyti pirmą kartą po 2004-04-01 patvirtinus naują bazinės pensijos dydį. Šalpos pensijų, paskirtų iki 2004-04-01 už invalidų slaugą namuose, mokėjimas1. Šalpos pensijų, paskirtų vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui pagal iki 2004-04-01 galiojusią tvarką už vaikų invalidų arba I grupės invalidų nuo vaikystės, arba tapusių I grupės invalidais iki 18 metų slaugą namuose, mokėjimas tęsiamas tol, kol pasibaigia šių šalpos pensijų skyrimo ir mokėjimo terminas, nustatytas šio straipsnio 2 dalyje. 2. Šalpos pensijų skyrimo ir mokėjimo vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui terminas pasibaigia, kai po 2004-04-01: 1) asmenys įgyja teisę gauti tikslinę kompensaciją slaugos išlaidoms; 2) I grupės invalidai nuo vaikystės arba tapę I grupės invalidais iki 18 metų asmenys pripažįstami II ar III grupės invalidais; 3) asmenys toliau namuose neslaugomi arba kai jie apgyvendinami ar slaugomi iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų visai ar iš dalies finansuojamose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose. Šiais atvejais šalpos pensijos už nurodytų asmenų buvimo globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose laiką nemokamos, o jiems išvykus (juos paėmus) iš nurodytų įstaigų, vėl pradedamos mokėti.
4) teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas globėju ar rūpintoju asmuo atleidžiamas ar nušalinamas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų. 3. Jeigu po 2004-04-01 vaikai invalidai iki 16 metų pripažįstami turinčiais lengvą negalią arba dėl invalidumo lygio nustatymo nesikreipta, šalpos pensija už invalidų slaugą namuose mokama tol, kol 16 metų neturinčiam vaikui invalidui bus nustatyta sunki ar vidutinė negalia ir jis įgis teisę gauti tikslinę kompensaciją slaugos išlaidoms arba kol jam sukaks 16 metų. 4. Šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui mokamos 2004 m. kovo mėnesio dydžio ir patvirtinus naują bazinės pensijos dydį nedidinamos. Pastaba: nuo 2004-04-01 bazinės pensijos dydis – 172,00 Lt.INFORMACIJA TEIKIAMA telefonais: 523793, 523794 (Aušros al. 29), 552909 (Aido 10a). DOKUMENTAI PRIIMAMI:pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.ketvirtadieniais nuo 8 iki 12 val. penktadieniais nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.Išmokoms:• Aušros al. 29, 1 kab., tel. 523793 • Aido g. 10a, 4 kab.,tel. 552912Kompensacijoms:• Aušros al. 29, 9 kab., tel. 523790 • Aido g. 10a, 2 kab., tel. 552912• Aušros al. 29, 3 kab. , tel. 523789. Skaičiuojamos kompensacijos už buto šildymą ir karšto vandens ruošimą naudojant dujas ir elektros energiją • Vytauto g. 147, tel. 526495 • Ežero g. 6, tel. 526232 • Lyros g. 13, 415850

VIENKARTINĖ PARAMAVienkartinė parama iš Savivaldybės biudžeto bei socialinės pašalpos išimties tvarka yra skiriamos Paramos teikimo komisijos sprendimu. Ši komisija sudaryta prie Socialinės paramos skyriaus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir ją sudaro 10 narių iš įvairių Savivaldybės skyrių bei įstaigų (Socialinės paramos skyriaus, Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Psichikos sveikatos centro, Socialinių paslaugų centro, Juridinio skyriaus ir t.t.). Kiekvienas šiaulietis, atsidūręs ypač sunkioje materialinėje padėtyje, turi teisę kreiptis į šią komisiją dėl paramos, t.y. vienkartinės pašalpos, nemokamų pietų, socialinės pašalpos skyrimo išimties tvarka ir t.t. Komisija posėdžiauja kiekvieną ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Aušros al. 29, 5 -me kabinete arba Aido g. 10A 11-me kabinete.

Prašymai paramai gauti priimami Aušros al. 29 2-ame kabinete arba Aido 10A 1-me kabinete.