Šešėlinės ekonomikos fenomenas Lietuvoje ir jos reguliavimo priemonės

Šešėlinės ekonomikos fenomenas Lietuvoje ir jos reguliavimo priemonės

 • ETN14, Nerijus Petrauskas

ĮVADAS

 • Šešėlinės ekonomikos tema, susilaukia daug politikų, valstybės institucijų ir visuomenės dėmesio;

 • Daugelis tyrimų rodo, kad šešėlinė ekonomika Lietuvoje mažėja;

 • Šešėlinės ekonomikos lygis Lietuvoje išlieka pakankamai aukštas ir prielaidų šešėliui atsirasti vis dar yra daug;

 • Kuo lengviau veikti legaliai, tuo mažiau norinčių veikti šešėlyje;

Visuomenės švietimas ir informavimas

 • dalyvavimo šešėlinėje ekonomikoje rizika ir žala;

 • dalyvavimo legalioje ekonomikoje nauda;

 • savo veiklos legalizavimo būdais;

 • būdais, kaip gyventojams sumažinti šešėlį savo veiksmais (pvz., prašyti čekio perkant ir pan.);

 • supratimo apie mokesčių ir reguliavimo sistemos tikslus didinimu;

 • valstybės institucijų paslaugų kokybės gerinimu ir visuomenės informavimu apie tai;

 • legaliai veikiančių, skaidrių ir savo įsipareigojimus vykdančių verslų identifikavimu ir viešinimu;

 • žmonių supratimo apie teisinę sistemą, jos struktūrą ir teisingumo elementus, jos reikalavimus didinimą.

Gyventojų pajamų, šalies pragyvenimo lygio didinimas

 • maža mokesčių našta;

 • mažas ir pastovus ekonominės veiklos reguliavimas;

 • stabili pinigų ir atsakinga valstybės finansų politika;

 • ekonomikos augimo užtikrinimui būtinų valstybės reformų vykdymas.

Išvados

 • Šešėlis – mokesčių vengimas, siekiant finansinės naudos;

 • Nors paskutiniu metu šešėlinės ekonomikos rodikliai mažėja, tačiau vistiek išlieka pakankamai aukšti;

 • Daugiau dėmesio derėtų skirti šešėlinės ekonomikos priežasčių atsiradimo mažinimui;

 • Svarbu išlaikyti balansą.

Informacijos šaltiniai

 • Lietuvos šešėlinė ekonomika. V. Žukauskas. Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2014. ISSN 2335-8637;

 • Lietuvos šešėlinė ekonomika. V. Žukauskas. Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2016. ISSN 2424-5453;

 • Lietuva be šešėlio [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. kovo 10d.] Prieiga per internetą: <http://www.beseselio.lt/statistika>

Kas yra šešėlinė ekonomika?

 • Šešėlinė ekonomika – tai visa gamyba ir prekių, paslaugų teikimas, kuris yra slepiamas nuo valdžios institucijų siekiant šių keturių tikslų:

 • išvengti pajamų, pridėtinės vertės ar kitų mokesčių mokėjimo;

 • išvengti socialinio draudimo įmokų mokėjimo;

 • išvengti tam tikrų standartų vykdymo, pvz. minimalios algos, saugumo ir kt.;

 • išvengti įvairių administracinių procedūrų laikymosi.

 • Friedrich Schneider

Šešėlinės ekonomikos rūšys

 • mokesčių šešėlis

 • Tai procesai, vykstantys teisės normomis reguliuojamoje rinkoje, kuriais daromas neigiamas poveikis valstybės mokestinėms pajamoms, ir apimantys priešingas teisei veikas, kai vengiama mokestinių prievolių ar siekiama kitokios neteisėtos mokestinės naudos.

 • šešėlis kaip kriminalinė ekonomika

 • Tai procesai, vykstantys tiek reguliuojamoje, tiek nereguliuojamoje ar draudžiamoje veikloje ir apimantys visas priešingas teisei veikas, kuriomis generuojami neteisėti finansiniai ištekliai.

Šešėlinės ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos dalis proc. nuo BVP

Kovos su šešėline ekonomika priemonės

 • Pirminių šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežasčių mažinimas;

 • Dalyvavimo šešėlinėse veiklose apsunkinimas, rizikos ir sąnaudų didinimas;

 • Visuomenės švietimas ir informavimas;

 • Gyventojų pajamų, šalies pragyvenimo lygio didinimas.

Priemonės, mažinančios pirmines šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastis

 • mažinti apmokestinimą (darbo jėgos, akcizus, PVM ir kitus mokesčius, darančius įtaką šešėlio atsiradimui);

 • mažinti ekonominės veiklos reguliavimą, darantį įtaką šešėliui (pvz., mažinti darbo santykių reguliavimo griežtumą, mažinti minimalią mėnesinę algą, sumažinti terminuotų darbo sutarčių sudarymo reikalavimus,

 • mažinti darbo sutarčių nutraukimo sąnaudas);

 • kurti legalias ir lengvai prieinamas ekonominės veiklos formas, pvz., leisti įforminti įvairias smulkias ekonomines

 • veiklas (tokios galimybės nebuvimas dažnai skatina slėptis šešėlyje);

 • palengvinti bedarbio sugrįžimą į legalią darbo rinką arba savarankišką įsidarbinimą (pvz., ne iš karto panaikinant

 • visą jo socialinę paramą įgijus legalų darbą, o tik laipsniškai ją mažinant);

 • vienodinti mokesčių administravimo taisykles užtikrinant minimalius mokesčių administravimo standartus tarptautiniu mastu (taip pat užtikrinant, kad nedidėja administracinė ir mokestinė našta), tarptautiniu mastu įsipareigoti nedidinti mokesčių.

Dalyvavimo šešėlinėse veiklose apsunkinimas, rizikos ir sąnaudų didinimas

 • Piniginės ir nepiniginės baudos;

 • Ekonominės veiklos apribojimai ir papildomas reguliavimas;

 • Valdžios institucijų veiklos koordinavimas, duomenų sklaida ir bendradarbiavimas;

 • Efektyvesnis identifikavimas;

 • Naudojimasis IT technologijomis ir kita įranga.