PVM nuostatų taikymas įmonėje X

TURINYS

ĮVADAS 21.PVM ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS UAB “KRANTAS” 31.1. PVM objektas 31.2. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė 31.3.PVM tarifai 41.4.PVM atskaita 51.5. Prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, PVM mokėtojų 7registravimas ir jų prievolės 7IŠVADOS 9NAUDOTA LITERATŪRA 10ĮVADASKiekviena valstybė turi turėti atitinkamus pajamų šaltinius, iš kurių gaunamos lėšos būtų kaupiamos atitinkamuose valstybės pingų fonduose ir naudojamos jos vykdomoms funkcijoms finansuoti. Pats seniausias ir svarbiausias valstybės pajamų šaltinis yra mokesčiai. Lietuvoje virš 90 procentų valstybės bei savivaldybės biudžetų įplaukų sudaro mokesčių pajamos. Didžiausią nacionalinio biudžeto įplaukų dalį sudaro pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizai. 2005 metais pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėta beveik 6,4 milijardo litų. Kitiems mokesčiams padengti iš PVM permokų skirta daugiau kaip 1,3 milijardo litų. Mokesčių mokėtojams grąžinta daugiau kaip 1,3 milijardas litų. Valstybės pajamos iš PVM – daugiau kaip 3,7 milijardo litų. Šiame darbe išnagrinėsime kaip taikomos PVM nuostatos ir kokios piniginės prievolės atsiranda UAB “Krantas”. kurios vykdoma ekonominė veikla- laivų švartavimas, transporto paslaugos.1.PVM ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS UAB “KRANTAS”1.1. PVM objektasUAB“Krantas“ teikia laivų švartavimo paslaugas Klaipėdos uoste bei transporto krovinių pervežimus Lietuvos teritorijoje. Tai yra tipinė įmonės veikla, iš kurios įmonė uždrba daugiausiai pajamų. Šios teikiamos įmonės paslaugos yra PVM objektas, nes tenkina visas PVM Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies sąlygas : 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks.1.2. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertėPagal PVM Įstatymo 14 straipsnio 1 dalį prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Kadangi UAB „Krantas“ teikiamos paslaugos nėra ilgalaikės paslaugos, t.y. kurios būtų teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, o atlygis, neišrašius sąskaitos, už suteiktas paslaugas nėra gaunamas vėliau nei buvo suteikta paslauga ir už paslaugas visiškai ar iš dalies nėra atlyginama prieš paslaugų suteikimą, jeigu pagal sandorio sąlygas visos paslaugos būtų suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, todėl UAB “Krantas“ apmokestinimo momentas yra laikomas PVM sąskaitos –faktūros išrašymo momentas.

Suteikusi laivų švartavimo paslaugas, įmonė surašo darbų atlikimo aktą, kurį pasirašo laivo savininko atstovas. Darbų atlikimo aktas, kartu su išrašyta PVM sąskaita-faktūra, yra pateikiamas užsakovui – laivų agentūrai. Apmokestinamoji vertė yra bazė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas mokestis. Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas arba jo vardu trečiasis asmuo. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 2 punkte nustatyta, kad atlygis – visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas. UAB”Krantas” apmokestinamoji vertė yra nustatyta sutartyse su paslaugų pirkėjais. Sutartis yra pagrindas išrašyti PVM sąskaitą- faktūrą. PVM sąskaitoje faktūroje yra įrašoma bendra paslaugos vertė be PVM, PVM tarifas ir suma, suma su PVM. UAB“Krantas“ rūpinasi ne tik įmonės veikla, bet ir savo darbuotojais. Švenčių progomis įmonėje rengimi vakarėliai, kiti renginiai, kurių metu darbuotojai nemokamai vaišinami įvairiomis maisto prekėmis ir gėrimais, teikiamos dovanos ar kitos paslaugos. Jei šių prekių ir paslaugų pirkimo PVM būna atskaitytas, tai pagal PVM Įstatymo nuostatas tai yra laikoma prekių ar paslaugų tiekimu už atlygį, todėl įmonė turi apskaičiuoti nustatyto dydžio šių prekių pardavimo PVM. Prievolė apskaičiuoti PVM už prekes, suvartotas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti atsiranda kai prekės suvartojamos, arba neatlygintinai perduodamos kitam asmeniui. Apmokestinamoji vertė yra šių prekių įsigijimo vertė, t. y. pirkimo kaina išskyrus patį PVM. UAB“Krantas“ atliko pastato, naudojamo ekonominėje veikloje, esminį pagerinimą, kuris.pagal PVM Įstatymo 6 straipsnį yra laikomas materialaus ilgalaikio turto pasigaminimu ir prekių tiekimu už atlygį ir yra PVM objektas. Tuo tikslu įmonė iš kitų firmų įsigijo įvairių statybinių medžiagų, taip pat sudarė su statybos firma pastato remonto sutartį. Kadangi pastato remontui sunaudotų žaliavų, medžiagų bei paslaugų pirkimo PVM įmonė buvo įtraukusi į atskaitą, tai, užbaigus esminio pagerinimo darbus, jai atsiranda prievolė nuo esminio pastato pagerinimo darbų vertės apskaičiuoti pardavimo PVM. Esminio pastato pagerinimo apmokestinąmąją vertę sudarė įsigytų medžiagų ir darbų vertė išskyrus patį PVM.1.3.PVM tarifai
PVM įstatyme yra nustatyti keturi PVM tarifai. Įmonės teikiamos paslaugos yra apmokestinamos 18 ir 0 procentų tarifais. UAB”Krantas” teikia transporto krovinių pervežimo paslaugas. Jos yra teikiamos šalies teritorijoje Lietuvos asmenims, todėl šios paslaugos yra apmokestinamos standartiniu 18 procentų tarifu. Pagal PVM įstatymo 43 straipsnio 4 dalį taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos paslaugos, reikalingos tokiems laivams ar jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti: 1. jūrų laivams, skirtiems vežti keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;2. jūrų laivams, skirtiems kitokioms paslaugoms už atlygį teikti;3. jūrų žvejybos laivams;4. laivams, skirtiems vykdyti paieškos ir gelbėjimo darbus jūroje. UAB „Krantas“ teikiamos laivų švartavimo paslaugos yra priskiriamos tiesiogiai būtinoms laivų aptarnavimo paslaugoms. Pagrindinis kriterijus, kuriuo reikia vadovautis norint pritaikyti 0 PVM tarifą, nustatytą PVM įstatymo 43 straipsnyje, yra laivo paskirtis, todėl įmonė teikdama laivų švartavimo paslaugas galės taikyti 0 PVM tarifą, jei turės patvirtinančius dokumentus (sutartis, laivo licencijas ar klasifikacinių bendrovių išduoto laivui dokumento kopiją, kurioje būtų nurodyta laivo paskirtis, taip pat suteiktų paslaugų dokumentus), kad švartavimo paslauga suteikta laivui, nurodytam PVM 43 straipsnio 1 dalyje (jūrų laivams, skirtiems keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms teikti; jūrų žvejybos laivams; laivams, skirtiems paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje) .Priešingu atveju, šios paslaugos bus apmokestinama pagal standartinį – 18 procentų PVM tarifą. UAB ”Krantas” suteikusi laivų švartavimo paslaugas, surašo darbų atlikimo aktą, kuriame nurodo laivo pavadinimą, švartavimo darbų datą ir laiką. Aktą pasirašo laivo savininko atstovas. Informaciją apie laivo paskirtį įmonė gauna raštu iš uosto kapitono valdybos. Turėdama šiuos duomenis ir pritaikiusi reikiamą PVM tarifą, įmonė išrašo PVM sąskitą-faktūrą nacionaline valiuta (litais), o esasnt reikalui, ir užsienio valiuta. Kai įforminamas paslaugų, kurios apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, įrašoma nuoroda į atitinkamą PVM Įstatymo arba Direktyvos 77/388/EEB nuostatą. Išrašyta PVM sąskaita-faktūra yra pateikiama sutartį dėl švartavimo paslaugų suteikimo su įmone sudariusiems užsakovams- laivų agentūroms, kurios atstovauja laivo savininką.1.4.PVM atskaita
UAB „Krantas“ yra įregistruota PVM mokėtoja, todėl turi teisę į PVM atskaitą. Ji turi teisę traukti į PVM atskaitą visas pirkimo PVM sumas, nes įsigytas prekes naudoja tik Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai t.y. PVM apmokestinamų paslaugų teikimui neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio PVM tarifas (18 ar 0 procentų ) buvo taikomas. Pirkimo PVM į atskaitą traukiamas pagal visus įstatyme numatytus reikalavimus atitinkančius buhalterinius dokumentus, t.y. pirkimo PVM sąskaitas faktūras, kuriose turi būti nurodyti PVM įstatymo 80 str. 1 dalies 1 –16 punktuose išvardinti rekvizitai. Į PVM atskaitą įmonė turi teisę įtraukti ne tik jai išrašytose įsigytų prekių (paslaugų) PVM sąskaitose faktūrose išskirtas pirkimo PVM sumas (ar jų dalį), bet ir pačios įmonės apskaičiuotas pardavimo PVM sumas. Atlikusi pastato esminį pagerinimą, t.y. pasigaminusi ilgalaikį materialųjį turtą, ir apskaičiavusi pardavimo PVM, ši PVM suma yra laikoma to turto pirkimo PVM suma, kuri įtraukiama į PVM atskaitą ta pačia tvarka kaip ir pirkto turto pirkimo PVM. PVM įstatyme numatyta galimybė PVM mokėtojui nesinaudoti PVM atskaita. Tokia pasirinkimo teisė susijusi ir su tuo, kad pagal nuo 2002-07-01 įsigaliojusį PVM įstatymą išsiplėtė PVM objektas.Vienas iš tokių atvejų yra kai PVM objektu tapo prekių ir paslaugų suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, kuris tampa PVM objektu tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas naudojosi PVM atskaita. Tuo atveju, jeigu mokėtojas nebuvo įtraukęs į atskaitą įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM sumų, tai pardavimo PVM neskaičiuojamas. Kadangi UAB”Krantas” nėra gamybinė įmonė ir neturi pačios pasigamintų prekių, tai įsigydama prekes ar paslaugas iš kitų asmenų dažniausiai žino, kokai veiklai jos bus panaudotos. Jei prekės yra įsygyjamos įvairių vakarėlių ar renginių metu privatiems darbuotojų poreikiams tenkinti, tai PVM atskaita yra nesinaudojama, todėl neatsiranda prieolės skaičiuoti pardavimo PVM.
Tačiau UAB „Krantas“nors ir vykdydama tik PVM apmokestinamą veiklą susiduria ir su tokiais atvejais kai pirkimo PVM yra neatskaitomas arba atskaita yra apribota. Siekdama palaikyti ryšius su esamais ar būsimais verslo partneriais, įmonė dalyvauja dalykiniuose susitikimuose, kviečiasi bendradarbiaujančių firmų atstovus, kurių metu patiria tam tikras išlaidas, vadinamas reprezentacinėmis išlaidomis, kurios laikomos susijusiomis su 58 straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos vykdymu. Nors įmonė turi teisę į PVM atskaitą įtraukti ir reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, tačiau ši teisė yra apribota – galima atskaityti šį PVM tiek, kiek atitinkamas išlaidas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, t.y. 75 procentus tokių prekių ar paslaugų pirkimo PVM sumos (pažymėtina, kad likę 25 procentai PVM, atsižvelgiant į tai, kad neatskaitomo pirkimo PVM priskyrimas leidžiamiems atskaitymams pagal Pelno mokesčio įstatymą yra susijęs su pačių išlaidų priskyrimu leidžiamiems atskaitymams, turėtų būti dengiami iš įmonės pelno). Tačiau šiuo atveju yra padaryta išimtis ir 25 procentai neatskaitomo PVM gali būti priskiriami įmonės sąnaudoms. Įmonė 2004 metais įsigijo lengvąjį automobilį skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones. Neatsižvelgiant į tai, kad įsigytų prekių ir paslaugų (kuro, tepalų, padangų, automobilio saugojimo, plovimo ar remonto paslaugų ir pan.), susijusių su PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje naudojamų lengvųjų automobilių panaudojimu, pirkimo PVM atskaitomas bendra tvarka, pirkimo PVM už patį automobilį įmonė negali traukti į atskaitą , nes pagal PVM Įstatymo 62 straipsnį atskaita galima ik tuo atveju, jei automobilis bus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo bus teikiamos keleivių vežimo už atlygį arba mokymo vairuoti paslaugos. UAB”Krantas”, pradėjusi veiklą ne iš karto įsiregistravo PVM mokėtoja. Iki įsireg…istravimo PVM mokėtoja įmonė jau turėjo įsigijusi kilnojamo ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto PVM įstatymo 67 straipsnyje, t. y. kurio nusidėvėjimo laikotarpis nustatytas PMĮ 1 priedelyje ne trumpesnis kaip 5 metai.- t.y. ofiso baldus. Tapusi PVM mokėtoja, įmonė pasinaudojo PVM Įstatymo teikiama galimybe šio turto pirkimo PVM dalį, atitinkanti metų skaičių, įregistravimo PVM mokėtoju dieną likusių iki 5 metų termino pabaigos įtraukti į PVM atskaitą.1.5. Prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, PVM mokėtojų
registravimas ir jų prievolėsPrievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į biudžetą tenka apmokestinamiesiems asmenims, kurie šalies teritorijoje tiekia prekes arba teikia paslaugas, išskyrus atvejus, kai šalies teritorijoje tiekiamos tik tokios prekės ir (arba) teikiamos tik tokios paslaugos, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM pagal šio Įstatymo 95 straipsnį tenka šalies teritorijoje įsikūrusiam pirkėjui. Privalantis registruotis PVM mokėtoju asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.Neatsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas šio Įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 100 000 litų. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta. Už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias atlygis sudarė nurodytą 100 000 litų sumą, PVM neskaičiuojamas. Skaičiuojant nurodytą 100 000 litų sumą, neatsižvelgiama į:1. atlygį už prekių tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal šio Įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu apmokestinamasis asmuo būtų PVM mokėtojas; 2. atlygį už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;3. gautus avansus;4. atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir šio Įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimą tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.UAB”Krantas” savininkų sprendimu PVM mokėtoju įsiregistravo kai bendra atlygio suma už suteiktas paslaugas per metus (paskutinius 12 mėnesių) pasiekė , bet neviršijo 100 000 litų.
Tapusi PVM mokėtoja UAB“Krantas“ privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Šių registrų tvarkymo, taip pat jų saugojimo bei pateikimo reikalavimus nustato centrinis mokesčio administratorius. Įmonė taip pat privalo užtikrinti, kad jos išrašytos PVM sąskaitos- faktūros, taip pat ir gautos PVM sąskaitos-faktūros būtų saugomos 10 metų nuo jų išrašymo. UAB“Krantas“ mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. PVM deklaraciją AVMI privalo pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos. Kalendorinio mėnesio PVM deklaracijoje apskaičiuota PVM suma turi būti sumokėta į biudžetą taip pat ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos. Kadangi vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį niekada neviršija 100 000 litų, avansinių PVM įmonė nemoka. Kartais įmonėje susidaro ne tik mokėtinas, bet ir grąžintinas PVM. Už mokestinį laikotarpį susidaręs PVM skirtumas pirmiausia įskaitomas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, likusi po įskaitymo grąžintina PVM suma grąžinama Įstatymo nustatyta tvarka, o jo grąžinimo terminus nustato Mokesčių administravimo įstatymas.IŠVADOSUAB”Krantas” vykdo PVM Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą t.y. teikia tik PVM apmokestinamas paslaugas Įmonės teikiamų paslaugų apmokestinimo momentas yra PVM sąskaitos faktūros išrašymo momentas. UAB”Krantas” teikiamos paslaugos yra apmokestinamos standartiniu 18 procentų ir 0 procentų PVM tarifu. Kadangi įmonė yra įsiregistravusi PVM mokėtoja ir teikia tik PVM apmokestinamas paslaugas ji turi teisę į PVM atskaitą.NAUDOTA LITERATŪRA1. http://nauja.vmi.lt/2. http://www.google.lt/3. Įmonės veiklos ataskaita