PRODUKTŲ KAINŲ POKYČIO BEI JŲ POVEIKIO VEIKLOS RODIKLIAMS ANALIZĖ

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

EKONOMIKOS KATEDRA

UAB „VERSLAS“ GAMINAMŲ PRODUKTŲ KAINŲ POKYČIO BEI JŲ POVEIKIO VEIKLOS RODIKLIAMS ANALIZĖ

Kainodaros kursinis darbas

Darbo vadovė: Audronė Rimkevičienė

Šiauliai, 2015

TURINYS

1.TEORINIAI KAINŲ POLITIKOS ASPEKTAI 3

1.1. Kainų politikos esmė ir tikslai 3

1.2. Kainų indeksas 5

1.3. Kainų poveikis įmonės veiklos rodikliams 5

2. UAB „VERSLAS“ GAMINAMŲ PRODUKTŲ KAINŲ POKYČIO BEI JŲ POVEIKIO VEIKLOS RODIKLIAMS ANALIZĖ 6

2.1. UAB „Verslas“ gaminamų produktų kainų pokyčių analizė 6

2.2. UAB „Verslas“ gaminamų produktų kainų pokyčio veiklos rezultatams analizė 8

2.2.1. Produktų kainų pokyčio jų pardavimo kiekiui vertinimas 8

2.2.2. Produktų kainų pokyčio pardavimo pajamoms ir pelnui vertinimas 9

2.2..3. Produktų kainų pokyčio pardavimo pajamoms vertinimas statistiniais rodikliais 11

IŠVADOS 13

ĮVADAS

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje įmonės kaip įmanydamos stengiasi gauti kuo didesnį pelną už savo parduodamas prekes ir paslaugas, tačiau šio pagrindinio tikslo siekimas reikalauja vis didesnių pastangų. Šio tikslo siekimui itin svarbus yra tinkamos įmonės taikomos kainodaros kūrimas bei jos taikymas, nes lanksčios, nuolat kintančios rinkos sąlygoms adekvačios kainodaros strategijos kūrimas apsprendžia įmonės užimamą rinkos dalį, gaunamas pajamas, pelną bei padeda kryptingai didinti įmonės gebėjimą konkuruoti rinkoje. Be to, įmonė, pasirinkusi savo galimybes ir rinkos konjunktūrą atitinkančią kainodarą, gali tikėtis ne tik sėkmės pardavimų veikloje, bet ir laukti gerų finansinių rezultatų, t.y. pajamų ir pelno didėjimo.

Įvertinus tai, kad būtent produkto ar paslaugos kaina yra vienintelis veiksnys, turintis tiesioginės įtakos įmonės pajamoms ir pelnui, svarb

bu ne tik tinkamai suformuoti, bet nuolat tobulinti esamą kainodarą, nes tinkamas kainos strategijos formavimas bei nuolatinis jos tobulinimas įmonėse leidžia ne tik gerinti priimamų kainodaros sprendimų kokybę bei veiklos rinkose efektyvumą, bet ir padeda plėsti įmonės konkurencingumą. Be to, kainodara yra viena pagrindinių įmonės rinkos politikos priemonių, nes nei viena laisvosios rinkos sąlygomis dirbanti įmonė negali sėkmingai egzistuoti be savalaikio jos įvertinimo bei koregavimo. Todėl siekiant įmonės veiklos efektyvumo didinimo, racionalaus išteklių naudojimo, teisingos įmonės padėties rinkoje vertinimo, išlaidų optimizavimo bei pajamų didinimo, kiekvienoje įmonėje būtini teisingi ir pagrįsti kainodaros sprendimai.

Nors akivaizdu, kad tinkamai nustatytos kainos gali garantuoti greitesnį pelno didinimą, nei tai būtų galima pasiekti didinant pardavimų apimtis bei tai, kad tinkamai parengta ir taikoma jos kainodara yra greičiaussias ir pats efektyviausias būdas gauti maksimalų pelną įmonei, gana dažnai dėl žinių, patirties stokos, konservatyvaus požiūrio į verslą, tinkamą kainodarą taiko ne visos įmonės.

Darbo objektas: UAB „Verslas“ 2013 – 2014 m. prekių kainos.

Darbo tikslas – įvertinti UAB „Verslas“ prekių kainų pokyčius bei jų poveikį veiklos rodikliams.

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti teorinius kainų politikos aspektus ir formavimo tikslus.

Išanalizuoti UAB „Verslas“ gaminamų produktų kainų pokyčius 2013-2014 m.

Nustatyti prekių kainų pokyčių įtaką įmonės veiklos rodikliams.

Tyrimo metodika: sisteminimas, analizė, sintezė, detalizavimas, priežastinių ryšių nustatymas, apibendrinimas. Duomenų apdorojimui bei analizei atlikti naudotasi SPSS 20 (Statistic

cal Package for the social Sciences) programinė įranga ir Microsoft Office Excel 2010 programa.

TEORINIAI KAINŲ POLITIKOS ASPEKTAI

1.1. Kainų politikos esmė ir tikslai

Siekdamos sėkmingai konkuruoti rinkoje, įmonės privalo nuolat ieškoti rezervų veiklai gerinti, kurti naujus produktus ir paslaugas, taikyti naują techniką ir technologijas, tobulinti valdymo metodus, kurių dėka galėtų sumažinti gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų savikainą, kas suteiktų galimybę sumažinti parduodamų produktų ar teikiamų paslaugų kainas. Sprendžiant šiuos uždavinius, svarbią reikšmę turi įmonėse vykdoma kainų politika.

Įvertinus tai, kad kainų politika, tai kainų nustatymo ir jų keitimo sprendimai bei veiksmai, todėl siekiant teisingai suformuluoti kainų politiką, kiekviena įmonė privalo aiškiai apibrėžti savo tikslus bei būtinybę nuolat koreguoti taikomą kainodaros strategiją. Tokius kainodaros pokyčius lemia besikeičiančios rinkos, kurios siejamos su nuolat besikeičiančiu pirkėjų elgesiu bei jų sprendimais. Atsižvelgus į tai, kad teikiamų prekių ar gaminamų produktų kainų nustatymas įmonėje yra neatskiriama jos vykdomos veiklos dalis, galima teigti, kad tinkamai parengta ir vykdoma jos kainų politika sujungia įmonės tikslus, galimybes ir lėšas bei sudaro prielaidas sėkmingai įmonės plėtrai ateityje. Galima teigti, kad kainų politika apima vadovavimą kainų nustatymo veiklai, nes ji apima pagrindinius principus ir taisykles, kurias įmonė naudoja siekdama gauti maksimalų pelną. Tačiau įvertinus tai, kad kiekvienos įmonės tikslai yra ganėtinai skirtingi, todėl akivaizdu, kad formuojama kainų politik

ka pirmiausia turi atitikti įmonės tikslus.

Jei įmonės svarbiausias tikslas yra didinti realizacijos apimtį, tai ji gali pasirinkti žemesnių už konkurento kainų politiką, tačiau jei jos tikslas yra plėsti rinką, tuomet tokiai įmonei tikslinga laikinai mažinti teikiamų produktų ir paslaugų kainą. Be to, formuodama kainų politiką, įmonė gali siekti ir kelių tikslų.

Pagrindiniai kainų politikos tikslai, kurių siekiama įmonėse rengiant parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų kainų politiką, pateikti 1 pav.

 

1 pav. Pagrindiniai kainų politikos tikslai

Apibendrinus 1 pav. pateiktus pagrindinius kainų politikos tikslus, galima teigti, kad esminiai aspektai, kuriais remiantis yra formuojama kainų politika yra įmonių siekiamybė nustatyti tokias pat ar žemesnes nei konkurentų kainas, padidinti produkcijos gamybą realizuojant produktus ar paslaugas žemomis kainomis ir kt. Tačiau apibendrinus pagrindinius kainų politikos tikslus galima teigti, kad pagrindinis kiekvienos įmonės kainų politikos tikslas yra įmonės konkurencinis pranašumas bei galutinio veiklos rezultato gerinimas.

Esminiais kainą lemiančiais veiksniais būtų galima įvardinti:

1. Kaštus;

2. Vartotojus;

3. Konkurenciją;

4. Įmonę (organizaciją).

Kiekviena kainų politika yra formuojama dviem etapais, iš kurių pirmuoju yra užsibrėžiamas tikslas, o antruoju vyksta kainos nustatymas arba jos suderinimas su pirkėju, t.y. numatyto tikslo realizavimas. Paprastai kiekviena įmonė prieš nuspręsdama gaminti prekę ar teikti paslaugą, visada prognozuoja apytikrę jos kainą. Tik tuomet, kai tikimasi žemesnės kainos už esamas, arba kai manoma, kad prekė ar paslauga bus pagaminta tomis pačiomi

is sąnaudomis, bet geresne kokybe, nusprendžiama pradėti gaminti prekę ar teikti paslaugą.

1.2. Kainų indeksas

Kainų indeksą galima apibūdinti kaip svorinį tam tikro nustatyto prekių ir paslaugų rinkinio kainų įvertinimą. Tai yra šis indeksas parodo tam tikros kainos pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Kainų indekso dėka yra fiksuojami nustatyto prekių ir paslaugų rinkinio kainų pokyčiai, kurie leidžia nustatyti infliacijos lygį. Kainų indeksas naudojamas kaip indeksacijos priemonė kainų padidėjimui kompensuoti, įvairiems rodikliams perskaičiuoti palyginamosiomis kainomis, analitiniams ir prognozavimo tikslams.

Kainų indeksui apskaičiuoti yra būtini statistiniai duomenys, kurie gaunami atliekant vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinį tyrimą. Šio tyrimo tikslas yra surinkti statistinius duomenis apie prekių ir paslaugų kainas ir gautų statistinių duomenų pagrindu apskaičiuoti įvairaus lygmens ir įvairių laikotarpių kainų indeksus. Kainų indeksas skaičiuojamas pagal Laspeireso formulę, kurios tikslas yra išmatuoti atitinkamoms vartojimo prekių ir paslaugų grupėms priskirtų kainų pokyčius, esant fiksuotam prekių “krepšeliui” kiekio ir kokybės atžvilgiu. Svarbu pažymėti tai, kad pagal Laspeireso formulę apskaičiuotas rodiklis turi atspindėti tik prekių kainų lygio pokyčius. Visa kiti produkto parametrai (kiekis, kokybė, techninės bei ekonominės charakteristikos, matavimo metodas) turi išlikti nekintami.

1.3. Kainų poveikis įmonės veiklos rodikliams

Kiekvienos įmonės pagrindinis veiklos tikslas yra tenkinti vartotojų poreikius užtikrinant pelno gavimą. Tačiau norint siekti įmonės veiklos efektyvumo didinimo, racionaliai naudoti išteklius, teisingai vertinti įmonės padėtį rinkoje, optimizuoti išlaidas ir didinti pajamas, įmonėje būtina užtikrinti tinkamą kainų nustatymo politiką. Nors rinkos sąlygomis įmonė gali savarankiškai ir laisvai nustatyti parduodamų prekių ir paslaugų kainas, tačiau sprendimų erdvę riboja išoriniai ir vidiniai veiksniai, kurie turi įtakos kainodaros sprendimams. Tai yra nustatydama produkto kainą, įmonė turi įvertinti, kaip vartotojai suvokia kainą ir kaip šis suvokimas veikia jų sprendimus pirkti, todėl sėkmingam šio proceso vystymui būtina numatyti pelno, apimties ir konkurencijos tikslus. Be to, pasirenkant tinkamą kainodarą būtina įvertinti paklausą, kaštus, konkurentų prekių kainas ir kt.

Kainų nustatymas turėtų būti vienas esminių bet kurios įmonės uždavinių, nes nuo jo didžiąja dalimi priklauso tolimesni įmonės veiklos rezultatai, todėl akivaizdu, kad netinkama įmonės kainodara turi neigiamos įtakos ne tik jų paklausai, bet ir galutiniams įmonės veiklos rezultatams. Vienas iš jų yra įmonės pardavimo pajamos, kurių mažėjimas neigiamai veikia įmonės rodiklius. Tai yra sumažėjusios pardavimo pajamos, turi esminės įtakos įmonės pelno mažėjimui. Todėl kainodaros metodas kiekvienoje įmonėje turi būti parinktas taip, kad būtų pasiektas maksimalus veiklos rezultatas.

Be to, formuojant kainų nustatymo politiką, svarbu atsižvelgti į tai, kad kainų nustatymo metodai nuolat keičiasi, todėl atsižvelgiant į rinkos pokyčius, įmonėje taikoma kainodara turi būti nuolat analizuojama koreguojama bei atnaujinama.

2. UAB „VERSLAS“ GAMINAMŲ PRODUKTŲ KAINŲ POKYČIO BEI JŲ POVEIKIO VEIKLOS RODIKLIAMS ANALIZĖ

2.1. UAB „Verslas“ gaminamų produktų kainų pokyčių analizė

UAB „Verslas“ yra koncentruoto akcinio kapitalo bendrovė, kuri specializuojasi medinių karkasinių namų bei pirčių gamyboje ir statyboje. Pagrindinė įmonės veikla yra medinių namų gamyba ir statyba bei nekilnojamojo turto surinkimas ir apdaila. Tai yra ši įmonė užsiima medinių karkasinių namų, medinių santvarų ir surenkamųjų medinių statinių, medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba bei teikia šių gaminių surinkimo paslaugas.

Atsižvelgus į tai, kad analizuojama įmonė pajamas uždirba iš gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų, analizuojant prekių kainas bei jų pokyčius buvo eliminuotos teikiamų paslaugų (gaminių surinkimo ir prekių pristatymo paslaugos) kainos, nes pastarųjų paslaugų pardavimai sudarė vidutiniškai 13 proc. visų įmonės pardavimo pajamų. Atliekant analizę buvo vertintos tik 2013-2014 m. didžiąją pardavimų dalį (vidutiniškai 87 proc.) sudarančios įmonės produkcijos: medinių karkasinių namų, pirčių ir kitų įmonės gaminamų produktų kainų pokytis bei jų įtaka veiklos rezultatams.

Atsižvelgus į tai, kad didžiąją pardavimų dalį sudarė gaminamų produktų grupė, kuriai priklauso mediniai karkasiniai namai, pirtys, lauko pirtys, saunos, kubilai ir kiti įmonės gaminami produktai, skaičiuojant kainų pokytį buvo vertintas minėtų gaminių grupei priklausančių (karkasiniai namai, pirtys, lauko pirtys, saunos, kubilai, sodo namai, grilio nameliai, lauko pavėsinės, pavilijonai prekybai, sodo įrankių nameliai ir vasarnamiai) produktų kainų pokytis 2013-2014 m. Detalūs duomenys apie medinių karkasinių namų, pirčių ir kitiems įmonės gaminamiems produktams priklausančių gaminių kainas bei jų kiekius 2013-2014 m. pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė

UAB „Verslas“ gaminamų produktų kainos ir kiekio pokyčiai 2013-2014 m.

Produkto pavadinimas Kaina (Lt) Kiekis (vnt.)
2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m.
Karkasiniai namai 123235 130236 25 32
Pirtys 52563 63563 15 12
Lauko pirtys 8925 9963 29 27
Saunos 9325 11256 16 25
Kubilai 3526 4256 35 68
Sodo namai 82365 95365 46 35
Grilio nameliai 16573 26254 17 29
Lauko pavėsinės 2726 3256 23 35
Paviljonas prekybai 4982 5852 19 28
Sodo įrankių namelis 4825 5263 15 26
Vasarnamis 136256 145233 5 9

Kaip matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų, viena didžiausių (vidutiniškai 126735 Lt) UAB „Verslas“ gaminamų produktų kainų 2013-2014 m. buvo karkasinių namų pardavimo kaina. Tuo tarpu mažiausia – lauko pavėsinių (vidutiniškai 2991 Lt.). Tačiau įvertinus 2013-2014 m. parduotų produktų skaičiaus pokytį, nustatyta, kad daugiausiai UAB „Verslas“ analizuojamu laikotarpiu pardavė kubilų, mažiausiai – vasarnamių (žr. 1 lent.).

Siekiant nustatyti analizuojamų produktų kainų pokytį 2013-2014 m., buvo apskaičiuotas kiekvieno 1 lentelėje pateikto produkto vartojimo kainos indeksas. Individualūs minėtų produktų kainų indeksai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė

Individualūs produktų kainų indeksai

Produkto pavadinimas Individualus produkto kainos indeksas
Karkasiniai namai 105,7
Pirtys 120,9
Lauko pirtys 111,6
Saunos 120,7
Kubilai 120,7
Sodo namai 115,8
Grilio nameliai 158,4
Lauko pavėsinės 119,4
Paviljonas prekybai 117,5
Sodo įrankių namelis 109,1
Vasarnamis 106,6

 

Įvertinus 2 lentelėje pateiktus duomenis, galima daryti išvadą, kad analizuojamu laikotarpiu daugiausiai išaugo grilio namelių kaina, kuri 2014 m. lyginant su 2013 m. padidėjo 58,4 proc. bei pirčių, saunos ir kubilų kainos, kurios minėtu laikotarpiu padidėjo vidutiniškai 20 proc.

Atsižvelgus į tai, kad kainų indeksas yra tam tikras ekonominis indikatorius rodantis kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį, pagal Laspeyres formulę buvo apskaičiuotas vidutinis visų analizuojamų kainų pokytis 2013-2014 m.

IPvid = 500497/445301 * 100 = 112,9 proc.

Apskaičiavus duomenis, nustatyta, kad per 2013-2014 m. analizuojamų produktų kainos įmonėje padidėjo 12,9 proc.

2.2. UAB „Verslas“ gaminamų produktų kainų pokyčio veiklos rezultatams analizė

2.2.1. Produktų kainų pokyčio jų pardavimo kiekiui vertinimas

Siekiant įvertinti UAB „Verslas“ 2013-2014 m. gaminamų produktų kainų pokytį įmonės veiklos rodikliams, buvo vertinta kokį poveikį analizuojamų produktų kainų pokytis turėjo šių gaminių pardavimų kiekiui. Analizuojamų gaminių parduoto kiekio pokytis 2013-2014 m. pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė

Gaminamų produktų kainų pokyčio įtaka jų pardavimo kiekiui

Produkto pavadinimas Kiekis (vnt.) Absoliutinis pokytis (+;-) Santykinis pokytis (proc.)
2013 m. 2014 m.
Karkasiniai namai 25 32 7 28,0
Pirtys 15 12 -3 -20,0
Lauko pirtys 29 27 -2 -6,9
Saunos 16 25 9 56,3
Kubilai 35 68 33 94,3
Sodo namai 46 35 -11 -23,9
Grilio nameliai 17 29 12 70,6
Lauko pavėsinės 23 35 12 52,2
Paviljonas prekybai 19 28 9 47,4
Sodo įrankių namelis 15 26 11 73,3
Vasarnamis 5 9 4 80,0

 

Kaip matyti iš 3 lentelėje pateiktų duomenų, aštuonių iš vienuolikos (karkasinių namų, saunos, kubilų, grilio namelių, lauko pavėsinių, paviljonų prekybai, sodo įrankių namelių bei vasarnamių) UAB „Verslas“ analizuojamų produktų pardavimo kiekiai padidėjo, nors šių produktų kaina, įmonės vadovų sprendimu buvo padidinta vidutiniškai 6,45 proc. Galima daryti išvadą, kad taikoma kainų politika įmonėje yra tinkama, nes padidinus produktų kainas, jų pardavimai įmonėje padidėjo. Neigiamą įtaką produktų kainų didinimas turėjo tik pirčių, lauko pirčių bei sodo namų pardavimams, nes vidutiniškai 16,1 proc. padidinus šių produktų kainas jų pardavimai sumažėjo vidutiniškai 17 proc.

Įvertinus analizuojamų produktų kainų pokyčio įtaką jų pardavimo kiekiui, tikslinga išanalizuoti kokį poveikį vadovų sprendimas padidinti produktų kainas turėjo įmonės pardavimo pajamoms bei pelnui.

2.2.2. Produktų kainų pokyčio pardavimo pajamoms ir pelnui vertinimas

Siekiant nustatyti analizuojamų produktų kainų pokytį įmonės pardavimo pajamoms, buvo atliktas šių produktų kainų pokyčio įtakos pardavimo pajamoms vertinimas. Duomenys apie analizuojamų produktų kainų pokyčius pardavimo pajamoms 2013-2014 m., pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė

Gaminamų produktų kainų pokyčio įtaka pardavimo pajamoms 2013-2014 m.

Produkto pavadinimas Pardavimo pajamos (tūkst. Lt) Absoliutinis pokytis (+;-) Santykinis pokytis (proc.)
2013 m. 2014 m.
Karkasiniai namai 3080875 4167552 1086677 35,3
Pirtys 788445 762756 -25689 -3,3
Lauko pirtys 258825 269001 10176 3,9
Saunos 149200 281400 132200 88,6
Kubilai 123410 289408 165998 134,5
Sodo namai 3788790 3337775 -451015 -11,9
Grilio nameliai 281741 761366 479625 170,2
Lauko pavėsinės 62698 113960 51262 81,8
Paviljonas prekybai 94658 163856 69198 73,1
Sodo įrankių namelis 72375 136838 64463 89,1
Vasarnamis 681280 1307097 625817 91,9

 

Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad iš visų analizuojamų produktų tik dviejų produktų kainų pokytis turėjo neigiamos įtakos įmonės pardavimo pajamoms, nes 2014 m. lyginant su 2013 m. 20,9 proc. padidinus pirčių kainą jų pardavimo pajamos sumažėjo 3,3 proc., atitinkamai 15,8 proc. padidinus sodo namų kainą, pardavimo pajamos sumažėjo 11,9 proc.

Didžiausios įtakos pardavimų pajamų didėjimui analizuojamų produktų kainos atžvilgiu turėjo 20,7 proc. padidinta grilio namelio ir kubilų pardavimo kaina, kurios pokytis grilio namelio pardavimo pajamas padidino 70,2 proc., o kubilų – 34,5 proc. Pastarieji rodikliai rodo, kad UAB „Verslas“ vykdo tinkamai parengtą ir laiku koreguojamą kainų politiką.

Tęsiant analizuojamų produktų kainų pokyčio analizę, buvo atliktas šių produktų kainų pokyčio įtakos įmonės bendrajam pelnui vertinimas. Analizuojamų produktų kainų pokyčio įtaka pelnui 2013-2014 m. pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė

Gaminamų produktų kainų pokyčio įtaka įmonės pelnui 2013-2014 m.

Produkto pavadinimas Pelnas (tūkst. Lt) Absoliutinis pokytis (+;-) Santykinis pokytis (proc.)
2013 m. 2014 m.
Karkasiniai namai 341008 425634 84626 24,8
Pirtys 62330 54236 -8094 -13,0
Lauko pirtys 21917 26489 4572 20,9
Saunos 22932 23548 616 2,7
Kubilai 23588 39154 15566 66,0
Sodo namai 273092 225321 -47771 -17,5
Grilio nameliai 62217 79233 17016 27,4
Lauko pavėsinės 9227 10256 1029 11,1
Paviljonas prekybai 13311 20548 7237 54,4
Sodo įrankių namelis 11100 12589 1489 13,4
Vasarnamis 106884 112035 5151 4,8

 

Kaip matyti iš 5 lentelėje pateiktų duomenų, neigiamą įtaką įmonės pelnui turėjo dviejų produktų kainų didinimas. Tai yra 2014 m. lyginant su 2013 m. 20,9 proc. padidinus pirčių kainą UAB „Verslas“ pelnas sumažėjo 13 proc., atitinkamai 15,8 proc. padidinus sodo namų kainą, įmonės pelnas sumažėjo 17,5 proc. Didžiausios įtakos bendrojo pelno didėjimui produktų kainos didinimo atžvilgiu, 2014 m. lyginant su 2013 m. turėjo 20,7 proc. padidintos kubilų kainos ir 17,5 proc. padidintos paviljonų prekybai kainos, kurių didinimas įmonės pelną padidino vidutiniškai 60,2 proc.

 

2.2.3. Produktų kainų pokyčio pardavimo pajamoms vertinimas statistiniais rodikliais

Siekiant išsamiau įvertinti analizuojamų produktų kainų pokytį, buvo analizuojama šių produktų kainų pokyčio įtaka UAB „Verslas“ pardavimo pajamoms taikant statistinių rodiklių skaičiavimus. Įvertinus tai, kad regresijos – koreliacijos rodikliai rodo ryšį tarp tiriamų požymių bei jo stiprumą, o regresijos pagalba galima konkretizuoti ryšio formą, vertinant įmonės analizuojamų produktų kainos pokytį pardavimo pajamų apimčiai bei siekiant nustatyti šių rodiklių tarpusavio ryšį, SPSS programa buvo apskaičiuoti daugialypės regresijos koeficientai.

Įvertinus tai, kad didžiausios įtakos pardavimų pajamų didėjimui kainos atžvilgiu turėjo 20,7 proc. padidinta grilio namelio ir kubilų pardavimo kaina, kurių pokytis grilio namelio pardavimo pajamas padidino 70,2 proc., o kubilų – 34,5 proc. (žr. 4 lent.) bei atsižvelgus į tai, kad neigiamos įtakos pardavimo pajamoms produktų kainos atžvilgiu turėjo 20,9 proc. padidinta pirčių kaina, dėl kurios pokyčio pardavimo pajamos sumažėjo 3,3 proc., ir 15,8 proc. padidinta sodo namų kaina, kurios pokytis įmonės pardavimo pajamas sumažino 11,9 proc., buvo analizuoti eksporto pajamų gautų iš grilio namelių pardavimo, kubilų pardavimo bei pajamų, gautų iš pirčių ir sodo namų įtaka įmonės pardavimo pajamoms, siekiant nustatyti šios priklausomybės laipsnį. SPSS programiniu paketu apskaičiuoto ryšio tarp priklausomo kintamojo pardavimo pajamų ir nepriklausomų kintamųjų eksporto pajamų iš kubilų ir grilio namelių pardavimo rezultatai pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė

Pardavimo pajamų ir eksporto pajamų kubilų ir grilio namelių raiška

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .798a .696 .688 93,445635
a. Predictors: (Constant), Eksporto pajamos iš kubilų pardavimo, Eksporto pajamos iš grilio namelių pardavimo

 

Įvertinus 6 lentelėje pateiktus duomenis, galima daryti išvadą, kad 69,6 proc. priklausomojo kintamojo (bendrųjų įmonės pardavimo pajamų) sklaidos lemia nepriklausomieji kintamieji (eksporto pajamos iš kubilų ir grilio namelių pardavimo), o 30,4 proc. veikia kiti neįvertinti kintamieji veiksniai, nes koreguotas determinacijos koeficientas sudarė 0,696.

Sudarytas daugialypės regresijos modelis yra patikimas, kadangi F-kriterijaus reikšmingumo lygmuo atitiko rekomenduojamus parametrus (žr. 7 lent.). Tai yra parametrai yra statistiškai reikšmingi, kadangi (p = 0,04), o minėta reikšmė yra mažesnė už 0,05.

7 lentelė

ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2.875814 2 1.437814 10,203 .004a
Residual 1.182812 1 1.182912
Total 2.88794 3
a. Predictors: (Constant), Eksporto pajamos iš kubilų pardavimo, Eksporto pajamos iš grilio namelių pardavimo

b. Dependent Variable: Pardavimo pajamos

 

Vertinant pirčių ir sodo namų kainos bei su tuo susijusių pardavimų pajamų pokyčio įtaką įmonės pardavimo pajamoms, buvo sudarytas daugialypės regresijos modelis, kuris pateiktas 8 lentelėje.

8 lentelė

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .121a .015 .013 96,36524
a. Predictors: (Constant), Eksporto pajamos iš pirčių pardavimo, Eksporto pajamos iš sodo namų pardavimo

Kaip matyti iš 8 lentelėje pateiktų duomenų, nepriklausomieji kintamieji – eksporto pajamos iš pirčių ir sodo namelių lemia tik 15 proc. priklausomojo kintamojo – bendrųjų įmonės pardavimo pajamų sklaidą. Tai yra determinacijos koeficientas parodė, kad tik 15 proc. pardavimų pajamų variacijos lemia pirčių ir sodo namelių pardavimų kitimas, kuris susijęs su minėtų produktų kainos kitimu, o likusius 85 proc. veikia kiti neįvertinti veiksniai.

Apibendrinant analizuotų rodiklių rezultatus, galima teigti, kad analizuojamų kintamųjų (priklausomojo kintamojo – bendrųjų įmonės pardavimo pajamų ir nepriklausomų kintamųjų: eksporto pajamų iš kubilų ir grilio namelių) priklausomybė yra akivaizdi, nes 69,6 įmonės pardavimo pajamų didėjimą lėmė grilio namelio ir kubilų pardavimai, kuriems įtakos turėjo padidėjusios šių produktų pardavimo kainos. Tuo tarpu padidintos pirčių ir sodo namelių pardavimų kainos, lėmusios bendrųjų įmonės pardavimo pajamų mažėjimą analizuojamu laikotarpiu, įmonės bendrųjų pajamų didėjimą lėmė tik 15 proc., todėl galima daryti išvadą, kad šių produktų kainos didėjimas tik maža dalimi lėmė bendrųjų įmonės pardavimų pajamų didėjimą.

IŠVADOS

Apžvelgus teorinius kainų politikos aspektus ir formavimo tikslus, galima teigti, kad kainų politika apima pagrindinius principus ir taisykles, kurias įmonė naudoja siekdama gauti maksimalų pelną. Pagrindiniai kainų politikos formavimo tikslai apima konkurencinį pranašumą bei galutinio veiklos rezultato gerinimą, įmonės siekimą nustatyti žemesnes nei konkurentų kainas, produkcijos gamybos realizuojant ją žemomis kainomis didinimą, nereaguojant į konkurentų kainą ir kt.

Įvertinus UAB „Verslas“ kainų pokytį 2013-2014 m., nustatyta, kad analizuojamų produktų kainos padidėjo 12,9 proc. Didžiausios įtakos šiam pokyčiui turėjo 58,4 proc. padidėjusi grilio namelių bei vidutiniškai 20 proc. padidėjusios pirčių, saunos ir kubilų kainos.

Atlikus analizuojamų produktų kainų pokyčio jų pardavimo kiekiui vertinimą, nustatyta, kad kainų pasikeitimas įmonėje turėjo teigiamos įtakos, nes padidinus visų analizuojamų produktų kainas, aštuonių iš vienuolikos UAB „Verslas“ analizuojamų produktų pardavimo kiekiai didėjo.

Įvertinus gaminamų produktų kainų pokyčio įtaka pardavimo pajamoms, nustatyta, kad kainų politika įmonėje yra tinkama, nes iš visų analizuojamų produktų tik dviejų produktų kainų pokytis turėjo neigiamos įtakos įmonės pardavimo pajamoms. Didžiausios įtakos pardavimų pajamų didėjimui kainos atžvilgiu turėjo 20,7 proc. padidinta grilio namelio ir kubilų pardavimo kaina, kurių pokytis grilio namelio pardavimo pajamas padidino 70,2 proc., o kubilų – 34,5 proc.

Išanalizavus gaminamų produktų kainų pokyčio įtaka pelnui, nustatyta, kad didžiausios teigiamos įtakos bendrojo pelno didėjimui turėjo 20,7 proc. padidintos kubilų kainos ir 17,5 proc. padidintos paviljonų prekybai kainos. Neigiamą įtaką įmonės pelnui turėjo 20,9 proc. padidintos pirčių kainos ir 15,8 proc. padidinus sodo namų kainos, kurios vidutiniškai įmonės pelną sumažino 15,3 proc.

Nustatyta, kad tarp bendrųjų įmonės pardavimo pajamų ir eksporto pajamų iš kubilų ir grilio namelių pardavimo, priklausomybė yra akivaizdi, nes padidėjus grilio namelio ir kubilų pardavimo kainai, kuri lėmė ir didesnius šių produktų pardavimus, 69,6 įmonės pardavimo pajamų variacijos lėmė eksporto pajamos iš kubilų ir grilio namelių.

Leave a Comment