Pagrindiniai Lietuvos komercinių bankų veiklos rodikliai ir jų dinamika

2294 0

ĮVADAS..............................3

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas.........................4

Nagrinėjamų bankų pelningumas..............................4

Apie SEB Vilniaus banką ..............................4

,,Hansabankas” ..............................8

DnB NORD bankas Lietuvoje..............................11

Bendra bankų sektoriaus informacija 2006 Iketv.-2007 II ketv.................14

Mokėjimo kortelės..............................17

Kodėl verta įsigyti vieną iš šių mokėjimokortelių........................19

Klientų skaičius..............................21

a. Privatūs klientai..............................21

b. Verslo klientai..............................21

Išvados ..............................22

Literatūra..............................23ĮVADAS

Bankas – institucija, kurios pagrindinė funkcija teikti kreditą ir kitas finansines paslaugas. Šiuolaikinis bankas – įstaiga, turinti licenciją, leidžiančią teikti bankines paslaugas. Tokia licencija suteikia teisę rinkti indėlius ir išduoti paskolas. Paprastai bankai uždirba iš mokesčių už paslaugas bei palūkanų maržos .

Kiekvienas bankas teikia skirtingas paslaugas, priklausomai nuo banko tipo bei šaalies, bet paprastai visi bankai teikia šias paslaugas:

• Leidžia įnešti pinigus į taupomąsias ir kitas sąskaitas;

• Skolina pinigus įmonėms ir asmenims;

• Išgrynina čekius;

• Tarpininkauja pinigų pervedimuose (tarpbankiniuose ar kelionių čekių);

• Išduoda kredito korteles, debeto korteles, stato bankomatus;

• Teikia internetinės bankininkystės paslaugas;

• Teikia vertingų daiktų saugojimo seifuose paslaugą.

Bankų tikslas būti dinamiškiausia ir patikimiausia finansine institucija (pasirinktu atveju-Lietuvoje)

Plačiau panagrinėsime trijų didžiausių bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB DnB NORD bankas) rezultatus per 2006-2007 m. ketvirčius.Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

JAV kilusi irr daugelio šalių rinkas palietusi būsto paskolų krizė Lietuvos bankų sistemos likvidumui poveikio kol kas neturėjo. 2007 m. trečiąjį ketvirtį bankų sistemos likvidumo rodikliai kito nežymiai ir, 2007 m. spalio 1 d. duomenimis, normatyvinis bankų sistemos likvidumo rodiklis sudarė 39,72 proc. – jis beveik 10 procentinių pu

unktų viršijo Lietuvos banko nustatytą minimumą. Likvidus turtas siekė 20,8 proc. bankų turto.

Į bankų kapitalo bazę įtraukus naujas subordinuotas paskolas, dalį einamųjų metų pelno, padidėjus įstatiniam kapitalui ir emisiniam skirtumui, per ataskaitinį ketvirtį kapitalo bazė augo sparčiau negu pagal riziką įvertintas turtas, o bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis padidėjo 0,8 proc. punkto ir 2007 m. spalio 1 d. sudarė 11,3 proc.

Plačiau panagrinėsime trijų didžiausių bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB DnB NORD bankas) rezultatus.Nagrinėjamų bankų pelningumas

Einamųjų metų pelnas (mln. Lt)

2006 10 01 2007 10 01

1. AB DnB NORD bankas 50,0 80,3

2. AB SEB Vilniaus bankas 207,0 323,1

3. AB bankas ,,Hansabankas” 130,8 225,9Apie SEB Vilniaus banką

SEB Vilniaus bankas, įkurtas 1990 metais, buvo vienas iš pažangios komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų, nuo savo veiklos pradžios diegiantis naujas bankų paslaugas, skatinantis šalies bankininkystės plėtrą ir daarantis didelę įtaką bankų rinkos plėtrai šalyje. Būdamas SEB grupės dalis, SEB Vilniaus bankas ypač daug dėmesio skiria universalioms ir pagal individualius klientų poreikius kuriamoms finansų paslaugoms, e. bankininkystei ir ilgalaikiams ryšiams su klientais.

Pirmaujančios Šiaurės Europos finansų grupės SEB narys SEB Vilniaus bankas yra didžiausias komercinis bankas Lietuvoje, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems, verslo klientams ir finansų įstaigoms. SEB Vilniaus bankas pirmauja svarbiausiose šalies bankų paslaugų rinkose ir aptarnauja daugiau negu milijoną klientų visoje Lietuvoje. Banko grupę Lietuvoje sudaro AB
B SEB Vilniaus bankas, kuriam priklauso 69 klientų aptarnavimo padaliniai visoje šalyje, ir šešios bendrovės: UAB „SEB VB gyvybės draudimas“, UAB „SEB VB investicijų valdymas“, UAB „SEB VB lizingas“, UAB „SEB VB nekilnojamasis turtas“, UAB „SEB Venture Capital“, UAB „SEB Enskilda“.

Turtas

1. Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės 311.977 311.977

2. Lėšos centriniuose bankuose 630.667 630.667

3. Lėšos bankuose ir kitose kredito bei finansu institucijose 1.592.929 485.540

3.1. Indėliai 463.811 463.817

3.2. Atpirkimo sandoriai 0 0

3.3. Paskolos 1.129.118 21.723

4. Trumpalaikiai iždo vertybiniai popieriai 48.040 48.040

5. Klientams suteiktos paskolos 15.613.482 15.613.482

6. Išperkamoji nuoma 0 3.278.940

8. Skolos vertybiniai popieriai 2.405.496 2.496.058

9. Pretenzijos dėl išvestiniu finansiniu priemoniu sutarčiu 231.992 231.992

10. Nuosavybės vertybiniai popieriai 110.471 308.300

10.1. Investicijos, itraukiamos i apskaitą taikant nuosavyb÷s metodą 0 0

11. Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją) 181.598 182.224

12. Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą) 51.596 72.174

12.1. Pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas 9.158 14.314

12.2. Transporto priemonės 0 13.441

12.3. Istaigos iranga ir kt. 42.438 44.419

13. Sukauptos pajamos ir busimojo laikotarpio sąnaudos 15.681 30.147

14. Kitas turtas 155.134 231.312

16. Iš viso turto 21.349.063 23.920.853

Isipareigojimai

17. Isiskolinimai centriniams bankams 48 48

18. Isiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansu institucijoms 7.936.033 10.063.109

18.1. Indėliai 7.614.867 7.581.629

18.2. Atpirkimo sandoriai 2.016 2.016

18.3. Paskolos 319.150 2.479.464

19. Indėliai ir akredityvai 9.394.827 9.394.827

20. Isipareigojimai dėl išvestiniu finansiniu priemoniu sutarčiu 255.366 255.010

21. Specialieji ir skolinimosi fondai 276.558 276.558

22. Išleisti skolos vertybiniai popieriai 769.623 768.457

23. Sukauptos sąnaudos ir busimojo laikotarpio pajamos 32.685 41.962

24. Subordinuotos paskolos 651.973 651.973

25. Kiti isipareigojimai 372.013 776.242

27. Iš viso isipareigojimu 19.689.126 22.228.186

Akcininku nuosavybė

30. Kapitalas ir rezervai 1.659.937 1.692.667

30.1. Iregistruotas akcinis kapitalas 1.034.575 1.034.575

30.2 Supirktos savo akcijos 0 0

30.3. Emisinis skirtumas 0 0

30.4. Ilgalaikio turto perkainojimo rezervas 0 0

30.5 Finansinio turto perkainojimo rezervas -7.603 -7.586

30.6. Praėjusiu metu nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 369.713 415.051

30.7. Einamuju finansiniu metu pelnas (nuostolis) 220.366 205.892

30.8. Kiti kapitalai ir rezervai 42.886 44.735

30.9. Užsienio banko fi

ilialo (skyriaus) l÷šos, gautos iš centrin÷s bustin÷s* 0 0

31. Mažumos nuosavybė X 0

32. Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 21.349.063 23.920.853

Nebalansiniai straipsniai

Banko isipareigojimai ir pretenzijos X X

1. Suteiktos garantijos ir laidavimai 569.949 567.029

2. Išleisti akredityvai 103.189 97.367

3. Kreditavimo isipareigojimai 5.462.758 5.343.006

4. Kiti isipareigojimai 155.684 595.482

5. Išvestinės finansinės priemonės : X X

5.1. Gautinos sumos (pretenzijos) 5.92.8.851 5.894.805

5.2. Mokėtinos sumos (isipareigojimai) 5.083.595 5.049.218

* pildo tik užsienio banko filialas (skyrius)

Reitingai

SEB Vilniaus bankui suteikti aukščiausi tarp Lietuvos komercinių bankų reitingai liudija ne tik banko stabilumą ir patikimumą, bet ir suteikia galimybę pasiūlyti klientams geresnes kreditavimo ir taupymo paslaugų sąlygas.

Tarptautinė reitingų agentūra FitchRatings šiais 2007 metais dar kartą SEB Vilniaus bankui patvirtino anksčiau (2005 m.) suteiktus ir pernai (2006 m.) patvirtintus aukštus patikimumo reitingus – ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingas A yra toks pat kaip ir Lietuvos Respublikos.

SEB Vilniaus banko reitingai po paskutinės jų peržiūros

Trumpalaiko skolinimosi reitingas* Ilgalaikio skolinimosi reitingas** Ilgalaikio skolinimosi perspektyva*** Paramos reitingas****

F1+ AAA teigiama 1

F1 AA+ stabili 2

F2 AA neigiama 3

F3 AA- 4

A+ 5

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

B

B-

CCC

CC

C

D

*rodo banko likvidumo lygį **svarbiausias vertinant finansų įstaigą: rodo investavimo saugumo lygį ***rodo, kokie galimi ilgalaikio skolinimosi reitingo pokyčiai ateityje ****rodo išorinės paramos tikimybę,,Hansabankas”

AB bankas Hansabankas – didžiausios Baltijos šalyse finansų grupės Hansabank Group bankas Lietuvoje. Hansabanko grupei priklauso keletas finansų sektoriaus bendrovių – UAB “Hansa Lizingas”, UAB “Hansa gyvybės draudimas”, UAB “Hansa draudimo brokeris”, UAB “Hansa investicijų valdymas” ir kt.

1996 m. ru

ugsėjo mėnesį Lietuvoje įsteigta pirma Hansabank Grupės įmonė Lietuvoje – UAB „Hanza Lizingas“. 1999 m. liepos mėnesį Lietuvoje atvėrė duris AB bankas „Hansabankas“.

2001 m. birželio 1 d. įsigaliojo sutartis, kuria “AS Hansapank”, dalyvaujant strateginiams investuotojui “Swedbank” įsigijo iš Lietuvos valstybės 90,73 proc. dydžio AB Lietuvos taupomojo banko akcijų paketą ir LTB tapo privataus kapitalo banku. 2001 m. gruodžio 21 d. baigtas AB Lietuvos taupomojo banko ir AB banko “Hansabankas” reorganizavimas (sujungimas). LTB pavadinimas pakeistas į AB bankas “Hansa – LTB”, o 2002 m. balandžio 25 d. oficialus banko pavadinimas pakeistas į AB bankas „Hansabankas“.

2004 m. sausio 5 d. „Hansabankas“ tapo pirmaujančios Lietuvoje gyvybės draudimo bendrovės „Lietuvos draudimo gyvybės draudimas“ savininku. 2004 balandžio 26 d. „Lietuvos draudimo gyvybės draudimas“ pervadintas į „Hansa gyvybės draudimas“.

“Hansabanko” veiklos centre – vidutinės įmonės ir aukštesnes pajamas uždirbantys privatūs asmenys. Tačiau “Hansabankas”, kaip universalus bankas, aptarnauja visas klientų grupes. Vietinė rinka – Baltijos šalys, tačiau plečia savo veiklą ir Rusijoje.

Puikus kreditavimo išmanymas ir įgūdžiai.

Dabartiniame rinkos plėtros etape pagrindinis augimo variklis – paskolų portfelio didinimas. Savo klientams siūlo rinktis nesunkiai valdomas plataus savitarnos kanalų tinklo paslaugas.

AB BANKAS “HANSABANKAS”

BALANSINE ATASKAITA

2007 M. RUGSEJO 30 D.

(Visos sumos tukstančiais litu, jeigu nenurodyta kitaip)

1. Grynieji pinigai ir lešos centriniuose bankuose 1,041,983 1,041,983

2. Lešos bankuose ir kitose kredito bei finansu institucijose 1,202,514 752,557

3. Vertybiniai popieriai, vertinami tikrąja verte per pelną ar

Nuostolį 2,011,219 2,309,185

4. Klientams suteiktos paskolos 12,511,222 13,213,505

5. Išperkamoji nuoma – 4,001,240

6. VertyVertybiniai popieriai,laikomi iki išpirkimo 58,246 486,729

7. Nuosavybes vertybiniai popieriai 102,199 7,327

8. Materialusis ir nematerialusis turtas 107,386 174,104

9. Kitas turtas 130,955 433,313

10. Iš viso turto 17,165,724 22,419,943

Isipareigojimai

11. Isiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansu

institucijoms. 3,489,962 7,690,247

12. Indeliai ir akredityvai 10,899,977 10,899,977

13. Specialieji ir skolinimosi fondai 419,700 421,690

14. Gyvybes draudimo techniniai atidejiniai – 659,861

15. Kiti isipareigojimai 521,429 737,960

16. Subordinuotos paskolos 521,795 521,795

17. Iš viso isipareigojimu 15,852,863 20,931,530

Akcininku nuosavybe 1,312,861 1,488,413

18. Istatinis akcinis kapitalas 569,712 569,712

19. Emisinis skirtumas 91,965 91,965

20. Kiti kapitalai ir rezervai 76,695 81,902

21. Nepaskirstytasis pelnas 574,489 744,834

22. Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybes 17,165,724 22,419,943

Reitingai

Pagal Moody’s agentūrą:

Data Ilgalaikiai indėliai Trumpalaikiai indėliai Finansinis pajėgumas Valstybės skola

2006-05-30 A1 Pagrindinis 1 C+ AA3

2005-11-14 A1 Pagrindinis 1 C+ A1

2002-12-12 A1 Pagrindinis 1 C A1

2002-07-29 Baa1 Pagrindinis 2 C A2

2002-01-29 Baa1 Pagrindinis 2 C- A2

2000-05-02 Baa1 Pagrindinis 2 C-

2000-03-14 Baa1 Pagrindinis 2 D+

1999-08-24 Baa2 Pagrindinis 3 D+

1998-07-23 Baa3 Pagrindinis 3 D+

1997-09-26 Baa2 Pagrindinis 3 D+

Moody’s Investors Service

Pagal Fitch agentūrą

Data Ilgalaikis Trumpalaikis Individualus reitingas

2004-04-29 A F-1 B/C

2003-11-06 A- F-1 B/C

2002-05-02 A- F-2 C

2002-02-28 A- F-2 CDnB NORD bankas Lietuvoje

AB DnB NORD bankas yra dinamiškos ir patikimos tarptautinės DnB NORD bankų grupės narys. Tai universalus komercinis bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems ir verslo klientams.

Aptarnauja daugiau nei 500 000 individualių klientų ir verslo įmonių

Yra vienas didžiausių skolintojų savivaldybėms ir apdirbamajai pramonei

Trečias pagal turtą ir valdomą paskolų portfelį, užima:

• 12,8 proc. turto rinkos

• 15,3 proc. paskolų rinkos

• 9,6 proc. indėlių rinkos

Yra vienas aktyviausių skolos vertybinių popierių rinkos dalyvių.

Teikia investicinės bei asmeninės bankininkystės, turto valdymo ir lizingo paslaugas, tarpininkauja teikiant draudimo paslaugas. Turi vieną iš didžiausių klientų aptarnavimo tinklų Lietuvoje. Turi platų bankomatų tinklą – 146 visoje šalyje. Sujungus bankomatų tinklą su SEB Vilniaus banku, DnB NORD banko klientai gali naudotis didžiausiu bankomatų tinklu Lietuvoje.

Banko strateginiai prioritetai

Pagrindinė veiklos kryptis – mažmeninė bankininkystė (individualūs klientai bei smulkaus verslo įmonės)

Teikia visas paslaugas verslo klientams

Teikia investicinės bankininkystės, turto valdymo ir lizingo paslaugas

TURTAS

Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose 296 322 296 325

Gautinos sumos iš kredito istaigu ir finansu instituciju 588 567 553 261

Prekybiniai vertybiniai popieriai 12 732 12 732

Išvestinės finansinės priemonės 87 442 87 442

Suteiktos paskolos 7 861 204 7 861 204

Finansinės nuomos (lizingo) gautinos sumos – 661 181

Vertybiniai popieriai skirti parduoti 606 273 607 344

Investicijos i dukterines bendroves 7 200 1 000

Nematerialus turtas 7 452 8 034

Nekilnojamas turtas ir iranga 94 347 115 166

Kitas turtas 13 818 69 729

Iš viso turto 9 575 357 10 273 418

ISIPAREIGOJIMAI

Isiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansu institucijoms 3 637 171 4 309 910

Išvestinės finansinės priemonės 26 789 26 789

Isiskolinimai klientams 3 994 746 3 994 746

Išleisti skolos vertybiniai popieriai 905 560 905 560

Specialieji ir skolinimosi fondai 9 222 9 222

Kiti isiskolinimai 91 306 114 952

Subordinuotos paskolos 199 367 199 367

Iš viso isipareigojimu 8 864 161 9 560 546

AKCININKU NUOSAVYBĖ

Akcinis kapitalas 569 439 569 439

Nepaskirstytas rezultatas 139 239 140 731

Kiti rezervai 2 518 2 702

Iš viso akcininku nuosavybės 711 196 712 872

Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 9 575 357 10 273 418

Reitingai

Tarptautinė reitingų agentūra FitchRatings AB DnB NORD bankui suteikė šiuos patikimumo reitingus:

Ilgalaikio skolinimosi reitingas /perspektyva Trumpalaikio skolinimosi reitingas Individualus reitingas Paramos reitingas Data

A / Stabili F1 C/D 1 2007 08 17

A / Stabili F1 D 1 2006 12 21

A- / Teigiama F2 D 1 2006 02 06

Turtas

• Iš viso turto 21.349.063 23.920.853 -SEB Vilniaus bankas

• Iš viso turto 17,165,724 22,419,943- “HANSABANKAS”

• Iš viso turto 9 575 357 10 273 418- AB DnB NORD bankas

Įsipareigojimai

• Iš viso isipareigojimu 19.689.126 22.228.186-SEB Vilniaus bankas

• Iš viso isipareigojimu 15,852,863 20,931,530- “HANSABANKAS”

• Iš viso isipareigojimu nuosavybės 711 196 712 872- AB DnB NORD bankas

Įsipareigojimai 2007 m.

Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 21.349.063 23.920.853

Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybes 17,165,724 22,419,943

š viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 9 575 357 10 273 418

Bendra bankų sektoriaus informacija

Bendra bankų sektoriaus informacija, 2006 m. I ketv. pabaigoje

AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas

Skyrių skaičius 120 82 64

Darbuotojų skaičius (grupė) 2.765 1.068 2.265

– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.489 1.036 1.575

Mokėjimo kortelių skaičius 1.102.340 306.930 1.039.651

Bankomatų skaičius 308 141 245

Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 7.690 478 9.752

Klientų skaičius 1.201.318 516.658 942.090

– iš jų fizinių asmenų 1.170.091 466.109 887.592

– iš jų juridinių asmenų 31.227 5.0.549 54.498

Bendra bankų sektoriaus informacija, 2006 m. II ketv. pabaigoje

AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas

Skyrių skaičius 120 81 64

Darbuotojų skaičius (grupė) 2.883 1.087 2.283

– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.594 1.048 1.617

Mokėjimo kortelių skaičius 1.144.381 298.338 1.065.064

Bankomatų skaičius 309 140 245

Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 8.080 527 9.452

Klientų skaičius 1.117.550 516.658 963.313

– iš jų fizinių asmenų 1.085.453 466.109 908.739

– iš jų juridinių asmenų 32.097 50.549 54.574

Bendra bankų sektoriaus informacija, 2006 m. III ketv. pabaigoje

AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas

Skyrių skaičius 120 81 66

Darbuotojų skaičius (grupė) 2.997 1.092 2.261

– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.704 1.052 1.643

Mokėjimo kortelių skaičius 1.187.873 292.203 1.103.503

Bankomatų skaičius 312 140 245

Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 8.538 567 9.421

Klientų skaičius 1.138.807 539.671 981.367

– iš jų fizinių asmenų 1.106.219 488.624 925.626

– iš jų juridinių asmenų 32.588 51.047 55.741

Bendra bankų sektoriaus informacija, 2006 m. IV ketv. pabaigoje

AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas

Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo taškai) 123 78 67

Darbuotojų skaičius (grupė) 3.087 1.086 1.901

– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.787 1.044 1.685

Mokėjimo kortelių skaičius 1.207.537 286.968 1.131.007

Bankomatų skaičius 338 145 262

Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 8.239 562 9.912

Klientų skaičius 1.260.464 545.524 1.006.956

– iš jų fizinių asmenų 1.225.771 494.301 950.678

– iš jų juridinių asmenų 34.693 51.223 56.278

Bendra bankų sektoriaus informacija, 2007 m. I ketv. pabaigoje

AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas

Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo taškai) 127 77 67

Darbuotojų skaičius (grupė) 3.225 1.123 1.944

– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.915 1.069 1.723

Mokėjimo kortelių skaičius 1.233.129 285.459 1.154.940

Bankomatų skaičius 353 145 268

Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 9.676 589 9.928

Klientų skaičius* 1.437.255 469.291 1.024.098

– iš jų fizinių asmenų 1.402.582 430.115 966.841

– iš jų juridinių asmenų 34.673 39.176 57.257

Bendra bankų sektoriaus informacija

2007 m. II ketv.

AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas

Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo taškai) 128 77 69

Darbuotojų skaičius (grupė) 3.370 1.155 2.016

– iš jų darbuotojų skaičius banke 3.055 1.098 1.783

Mokėjimo kortelių skaičius 1.251.720 288.612 1.181.984

Bankomatų skaičius 360 146 273

Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 10.017 687 10.284

Klientų skaičius 1.258.661 479.998 1.046.870

– iš jų fizinių asmenų 1.222.695 440.482 988.964

– iš jų juridinių asmenų 35.966 39.516 57.906Mokėjimo kortelės

Mokėjimo kortelės gali būti su kredito limitu ir draudimu patiems įvairiausiems poreikiams tenkinti.

Mokėjimo korteles gali įsigyti asmenys nuo 18 metų (16-18 metų klientai pateikę tėvų sutikimą)

DnB NORD banko mokėjimo kortelėmis galima atsiskaityti bei išsiimti grynuosius pinigus visame pasaulyje, kur tik rasite Visa ir MasterCard ženklus.

“NORD/LB Interneto linija” Lietuvoje šiuo metu naudojasi 42,9 tūkst. klientų (sausio 1 d. jų buvo 22,3 tūkst.).

DnB NORD banko kortelių pavyzdžiai

Platus bankomatų tinklas Lietuvoje. Palankiausiomis sąlygomis galima išsiimti grynuosius pinigus DnB NORD banko ir SEB Vilniaus banko bankomatuose bei AB Lietuvos Paštas skyriuose.

Patogu atsiskaityti už pirkinius ar gauti grynųjų pinigų. Į sąskaitą, susietą su kortele, patogu gauti darbo užmoketį, stipendiją, pensiją ar kitas pajamas litais.

Anot “Vilniaus banko” atstovų, visoje Lietuvoje internetinės bankininkystės sistema “VB Internetas” naudojasi 302,7 tūkst. klientų. Nuo 2001 m. jų kasmet padaugėja beveik dvigubai.

SEB Vilniaus banko mokėjimo kortelių pavyzdžiai

“Hansabanko” Produktų plėtros ir internetinės bankininkystės departamento direktorius Rolandas Ridziauskas “Vakarų ekspresui” teigė, kad birželio 1 d., internetinės bankininkystės sistema “hanza.net” naudojosi 378 tūkst. vartotojų

AB bankas „Hansabankas“ banko mokėjimo kortelių pavyzdžiai

Kodėl verta įsigyti vieną iš šių mokėjimo kortelių?

o Patogu – kortele paprasta naudotis, o vietų, kuriose galima atsiskaityti kortele, vis daugėja.

o Saugu – nereikia nešiotis grynųjų. Jei prarastumėte kortelę, tereikia ją užblokuoti – pinigai bus saugūs.

o Paprasta kontroliuoti išlaidas – kiek pinigų turite sąskaitoje, kur ir kiek jų išleidote, bet kuriuo paros metu pasitikrinsite ” bankomatuose, banke internete SMS žinute per “Mobilųjį banką”.

Lietuvoje plečiasi finansinių paslaugų rinka – plinta elektroninė p

. . .

Literatūros sąrašas

1. В магазинах Германии можно расплачиваться за покупки, оставляя отпечатки пальцев

2. http://www.nordlb.lt/lt/private/

3. http://www.hansa.lt/

4. http://www.seb.lt/lt/wcp/

5. www.google.lt

Join the Conversation

×
×