Pagrindiniai Lietuvos komercinių bankų veiklos rodikliai ir jų dinamika

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………….3
Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas……………………………………………………………….4
Nagrinėjamų bankų pelningumas…………………………………………………………………………………..4
Apie SEB Vilniaus banką …………………………………………………………………………………………….4
,,Hansabankas” …………………………………………………………………………………………………………..8
DnB NORD bankas Lietuvoje……………………………………………………………………………………..11
Bendra bankų sektoriaus informacija 2006 Iketv.-2007 II ketv………………………………………..14
Mokėjimo kortelės……………………………………………………………………………………………………..17
Kodėl verta įsigyti vieną iš šių mokėjimokortelių…………………………………………………………..19
Klientų skaičius………………………………………………………………………………………………………….21
a. Privatūs klientai……………………………………………………………………………………………….21
b. Verslo klientai…………………………………………………………………………………………………21
Išvados …………………………………………………………………………………………………………………….22
Literatūra…………………………………………………………………………………………………………………..23ĮVADAS
Bankas – institucija, kurios pagrindinė funkcija teikti kreditą ir kitas finansines paslaugas. Šiuolaikinis bankas – įstaiga, turinti licenciją, leidžiančią teikti bankines paslaugas. Tokia licencija suteikia teisę rinkti indėlius ir išduoti paskolas. Paprastai bankai uždirba iš mokesčių už paslaugas bei palūkanų maržos .
Kiekvienas bankas teikia skirtingas paslaugas, priklausomai nuo banko tipo bei šalies, bet paprastai visi bankai teikia šias paslaugas:
• Leidžia įnešti pinigus į taupomąsias ir kitas sąskaitas;
• Skolina pinigus įmonėms ir asmenims;
• Išgrynina čekius;
• Tarpininkauja pinigų pervedimuose (tarpbankiniuose ar kelionių čekių);
• Išduoda kredito korteles, debeto korteles, stato bankomatus;
• Teikia internetinės bankininkystės paslaugas;
• Teikia vertingų daiktų saugojimo seifuose paslaugą.
Bankų tikslas būti dinamiškiausia ir patikimiausia finansine institucija (pasirinktu atveju-Lietuvoje)
Plačiau panagrinėsime trijų didžiausių bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB DnB NORD bankas) rezultatus per 2006-2007 m. ketvirčius.Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
JAV kilusi ir daugelio šalių rinkas palietusi būsto paskolų krizė Lietuvos bankų sistemos likvidumui poveikio kol kas neturėjo. 2007 m. trečiąjį ketvirtį bankų sistemos likvidumo rodikliai kito nežymiai ir, 2007 m. spalio 1 d. duomenimis, normatyvinis bankų sistemos likvidumo rodiklis sudarė 39,72 proc. – jis beveik 10 procentinių punktų viršijo Lietuvos banko nustatytą minimumą. Likvidus turtas siekė 20,8 proc. bankų turto.
Į bankų kapitalo bazę įtraukus naujas subordinuotas paskolas, dalį einamųjų metų pelno, padidėjus įstatiniam kapitalui ir emisiniam skirtumui, per ataskaitinį ketvirtį kapitalo bazė augo sparčiau negu pagal riziką įvertintas turtas, o bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis padidėjo 0,8 proc. punkto ir 2007 m. spalio 1 d. sudarė 11,3 proc.
Plačiau panagrinėsime trijų didžiausių bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB DnB NORD bankas) rezultatus.Nagrinėjamų bankų pelningumas
Einamųjų metų pelnas (mln. Lt)
2006 10 01 2007 10 01
1. AB DnB NORD bankas 50,0 80,3
2. AB SEB Vilniaus bankas 207,0 323,1
3. AB bankas ,,Hansabankas” 130,8 225,9Apie SEB Vilniaus banką
SEB Vilniaus bankas, įkurtas 1990 metais, buvo vienas iš pažangios komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų, nuo savo veiklos pradžios diegiantis naujas bankų paslaugas, skatinantis šalies bankininkystės plėtrą ir darantis didelę įtaką bankų rinkos plėtrai šalyje. Būdamas SEB grupės dalis, SEB Vilniaus bankas ypač daug dėmesio skiria universalioms ir pagal individualius klientų poreikius kuriamoms finansų paslaugoms, e. bankininkystei ir ilgalaikiams ryšiams su klientais.
Pirmaujančios Šiaurės Europos finansų grupės SEB narys SEB Vilniaus bankas yra didžiausias komercinis bankas Lietuvoje, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems, verslo klientams ir finansų įstaigoms. SEB Vilniaus bankas pirmauja svarbiausiose šalies bankų paslaugų rinkose ir aptarnauja daugiau negu milijoną klientų visoje Lietuvoje. Banko grupę Lietuvoje sudaro AB SEB Vilniaus bankas, kuriam priklauso 69 klientų aptarnavimo padaliniai visoje šalyje, ir šešios bendrovės: UAB „SEB VB gyvybės draudimas“, UAB „SEB VB investicijų valdymas“, UAB „SEB VB lizingas“, UAB „SEB VB nekilnojamasis turtas“, UAB „SEB Venture Capital“, UAB „SEB Enskilda“.

Turtas
1. Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės 311.977 311.977
2. Lėšos centriniuose bankuose 630.667 630.667
3. Lėšos bankuose ir kitose kredito bei finansu institucijose 1.592.929 485.540
3.1. Indėliai 463.811 463.817
3.2. Atpirkimo sandoriai 0 0
3.3. Paskolos 1.129.118 21.723
4. Trumpalaikiai iždo vertybiniai popieriai 48.040 48.040
5. Klientams suteiktos paskolos 15.613.482 15.613.482
6. Išperkamoji nuoma 0 3.278.940
8. Skolos vertybiniai popieriai 2.405.496 2.496.058
9. Pretenzijos dėl išvestiniu finansiniu priemoniu sutarčiu 231.992 231.992
10. Nuosavybės vertybiniai popieriai 110.471 308.300
10.1. Investicijos, itraukiamos i apskaitą taikant nuosavyb÷s metodą 0 0
11. Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją) 181.598 182.224
12. Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą) 51.596 72.174
12.1. Pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas 9.158 14.314
12.2. Transporto priemonės 0 13.441
12.3. Istaigos iranga ir kt. 42.438 44.419
13. Sukauptos pajamos ir busimojo laikotarpio sąnaudos 15.681 30.147
14. Kitas turtas 155.134 231.312
16. Iš viso turto 21.349.063 23.920.853

Isipareigojimai

17. Isiskolinimai centriniams bankams 48 48
18. Isiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansu institucijoms 7.936.033 10.063.109
18.1. Indėliai 7.614.867 7.581.629
18.2. Atpirkimo sandoriai 2.016 2.016
18.3. Paskolos 319.150 2.479.464
19. Indėliai ir akredityvai 9.394.827 9.394.827
20. Isipareigojimai dėl išvestiniu finansiniu priemoniu sutarčiu 255.366 255.010
21. Specialieji ir skolinimosi fondai 276.558 276.558
22. Išleisti skolos vertybiniai popieriai 769.623 768.457
23. Sukauptos sąnaudos ir busimojo laikotarpio pajamos 32.685 41.962
24. Subordinuotos paskolos 651.973 651.973
25. Kiti isipareigojimai 372.013 776.242
27. Iš viso isipareigojimu 19.689.126 22.228.186

Akcininku nuosavybė

30. Kapitalas ir rezervai 1.659.937 1.692.667
30.1. Iregistruotas akcinis kapitalas 1.034.575 1.034.575
30.2 Supirktos savo akcijos 0 0
30.3. Emisinis skirtumas 0 0
30.4. Ilgalaikio turto perkainojimo rezervas 0 0
30.5 Finansinio turto perkainojimo rezervas -7.603 -7.586
30.6. Praėjusiu metu nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 369.713 415.051
30.7. Einamuju finansiniu metu pelnas (nuostolis) 220.366 205.892
30.8. Kiti kapitalai ir rezervai 42.886 44.735
30.9. Užsienio banko filialo (skyriaus) l÷šos, gautos iš centrin÷s bustin÷s* 0 0
31. Mažumos nuosavybė X 0
32. Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 21.349.063 23.920.853
Nebalansiniai straipsniai
Banko isipareigojimai ir pretenzijos X X
1. Suteiktos garantijos ir laidavimai 569.949 567.029
2. Išleisti akredityvai 103.189 97.367
3. Kreditavimo isipareigojimai 5.462.758 5.343.006
4. Kiti isipareigojimai 155.684 595.482
5. Išvestinės finansinės priemonės : X X
5.1. Gautinos sumos (pretenzijos) 5.92…8.851 5.894.805
5.2. Mokėtinos sumos (isipareigojimai) 5.083.595 5.049.218
* pildo tik užsienio banko filialas (skyrius)

Reitingai
SEB Vilniaus bankui suteikti aukščiausi tarp Lietuvos komercinių bankų reitingai liudija ne tik banko stabilumą ir patikimumą, bet ir suteikia galimybę pasiūlyti klientams geresnes kreditavimo ir taupymo paslaugų sąlygas.
Tarptautinė reitingų agentūra FitchRatings šiais 2007 metais dar kartą SEB Vilniaus bankui patvirtino anksčiau (2005 m.) suteiktus ir pernai (2006 m.) patvirtintus aukštus patikimumo reitingus – ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingas A yra toks pat kaip ir Lietuvos Respublikos.
SEB Vilniaus banko reitingai po paskutinės jų peržiūros
Trumpalaiko skolinimosi reitingas* Ilgalaikio skolinimosi reitingas** Ilgalaikio skolinimosi perspektyva*** Paramos reitingas****
F1+ AAA teigiama 1
F1 AA+ stabili 2
F2 AA neigiama 3
F3 AA- 4
A+ 5
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
C
D
*rodo banko likvidumo lygį **svarbiausias vertinant finansų įstaigą: rodo investavimo saugumo lygį ***rodo, kokie galimi ilgalaikio skolinimosi reitingo pokyčiai ateityje ****rodo išorinės paramos tikimybę,,Hansabankas”
AB bankas Hansabankas – didžiausios Baltijos šalyse finansų grupės Hansabank Group bankas Lietuvoje. Hansabanko grupei priklauso keletas finansų sektoriaus bendrovių – UAB “Hansa Lizingas”, UAB “Hansa gyvybės draudimas”, UAB “Hansa draudimo brokeris”, UAB “Hansa investicijų valdymas” ir kt.
1996 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje įsteigta pirma Hansabank Grupės įmonė Lietuvoje – UAB „Hanza Lizingas“. 1999 m. liepos mėnesį Lietuvoje atvėrė duris AB bankas „Hansabankas“.
2001 m. birželio 1 d. įsigaliojo sutartis, kuria “AS Hansapank”, dalyvaujant strateginiams investuotojui “Swedbank” įsigijo iš Lietuvos valstybės 90,73 proc. dydžio AB Lietuvos taupomojo banko akcijų paketą ir LTB tapo privataus kapitalo banku. 2001 m. gruodžio 21 d. baigtas AB Lietuvos taupomojo banko ir AB banko “Hansabankas” reorganizavimas (sujungimas). LTB pavadinimas pakeistas į AB bankas “Hansa – LTB”, o 2002 m. balandžio 25 d. oficialus banko pavadinimas pakeistas į AB bankas „Hansabankas“.
2004 m. sausio 5 d. „Hansabankas“ tapo pirmaujančios Lietuvoje gyvybės draudimo bendrovės „Lietuvos draudimo gyvybės draudimas“ savininku. 2004 balandžio 26 d. „Lietuvos draudimo gyvybės draudimas“ pervadintas į „Hansa gyvybės draudimas“.
“Hansabanko” veiklos centre – vidutinės įmonės ir aukštesnes pajamas uždirbantys privatūs asmenys. Tačiau “Hansabankas”, kaip universalus bankas, aptarnauja visas klientų grupes. Vietinė rinka – Baltijos šalys, tačiau plečia savo veiklą ir Rusijoje.
Puikus kreditavimo išmanymas ir įgūdžiai.
Dabartiniame rinkos plėtros etape pagrindinis augimo variklis – paskolų portfelio didinimas. Savo klientams siūlo rinktis nesunkiai valdomas plataus savitarnos kanalų tinklo paslaugas.

AB BANKAS “HANSABANKAS”
BALANSINE ATASKAITA
2007 M. RUGSEJO 30 D.
(Visos sumos tukstančiais litu, jeigu nenurodyta kitaip)

1. Grynieji pinigai ir lešos centriniuose bankuose 1,041,983 1,041,983
2. Lešos bankuose ir kitose kredito bei finansu institucijose 1,202,514 752,557
3. Vertybiniai popieriai, vertinami tikrąja verte per pelną ar
Nuostolį 2,011,219 2,309,185
4. Klientams suteiktos paskolos 12,511,222 13,213,505
5. Išperkamoji nuoma – 4,001,240
6. VertyVertybiniai popieriai,laikomi iki išpirkimo 58,246 486,729
7. Nuosavybes vertybiniai popieriai 102,199 7,327
8. Materialusis ir nematerialusis turtas 107,386 174,104
9. Kitas turtas 130,955 433,313
10. Iš viso turto 17,165,724 22,419,943
Isipareigojimai
11. Isiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansu
institucijoms. 3,489,962 7,690,247
12. Indeliai ir akredityvai 10,899,977 10,899,977
13. Specialieji ir skolinimosi fondai 419,700 421,690
14. Gyvybes draudimo techniniai atidejiniai – 659,861
15. Kiti isipareigojimai 521,429 737,960
16. Subordinuotos paskolos 521,795 521,795
17. Iš viso isipareigojimu 15,852,863 20,931,530

Akcininku nuosavybe 1,312,861 1,488,413
18. Istatinis akcinis kapitalas 569,712 569,712
19. Emisinis skirtumas 91,965 91,965
20. Kiti kapitalai ir rezervai 76,695 81,902
21. Nepaskirstytasis pelnas 574,489 744,834
22. Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybes 17,165,724 22,419,943
Reitingai

Pagal Moody’s agentūrą:
Data Ilgalaikiai indėliai Trumpalaikiai indėliai Finansinis pajėgumas Valstybės skola
2006-05-30 A1 Pagrindinis 1 C+ AA3
2005-11-14 A1 Pagrindinis 1 C+ A1
2002-12-12 A1 Pagrindinis 1 C A1
2002-07-29 Baa1 Pagrindinis 2 C A2
2002-01-29 Baa1 Pagrindinis 2 C- A2
2000-05-02 Baa1 Pagrindinis 2 C-
2000-03-14 Baa1 Pagrindinis 2 D+
1999-08-24 Baa2 Pagrindinis 3 D+
1998-07-23 Baa3 Pagrindinis 3 D+
1997-09-26 Baa2 Pagrindinis 3 D+
Moody’s Investors Service
Pagal Fitch agentūrą
Data Ilgalaikis Trumpalaikis Individualus reitingas
2004-04-29 A F-1 B/C
2003-11-06 A- F-1 B/C
2002-05-02 A- F-2 C
2002-02-28 A- F-2 CDnB NORD bankas Lietuvoje
AB DnB NORD bankas yra dinamiškos ir patikimos tarptautinės DnB NORD bankų grupės narys. Tai universalus komercinis bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems ir verslo klientams.
Aptarnauja daugiau nei 500 000 individualių klientų ir verslo įmonių
Yra vienas didžiausių skolintojų savivaldybėms ir apdirbamajai pramonei
Trečias pagal turtą ir valdomą paskolų portfelį, užima:
• 12,8 proc. turto rinkos
• 15,3 proc. paskolų rinkos
• 9,6 proc. indėlių rinkos
Yra vienas aktyviausių skolos vertybinių popierių rinkos dalyvių.
Teikia investicinės bei asmeninės bankininkystės, turto valdymo ir lizingo paslaugas, tarpininkauja teikiant draudimo paslaugas. Turi vieną iš didžiausių klientų aptarnavimo tinklų Lietuvoje. Turi platų bankomatų tinklą – 146 visoje šalyje. Sujungus bankomatų tinklą su SEB Vilniaus banku, DnB NORD banko klientai gali naudotis didžiausiu bankomatų tinklu Lietuvoje.
Banko strateginiai prioritetai
Pagrindinė veiklos kryptis – mažmeninė bankininkystė (individualūs klientai bei smulkaus verslo įmonės)
Teikia visas paslaugas verslo klientams
Teikia investicinės bankininkystės, turto valdymo ir lizingo paslaugas
TURTAS
Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose 296 322 296 325
Gautinos sumos iš kredito istaigu ir finansu instituciju 588 567 553 261
Prekybiniai vertybiniai popieriai 12 732 12 732
Išvestinės finansinės priemonės 87 442 87 442
Suteiktos paskolos 7 861 204 7 861 204
Finansinės nuomos (lizingo) gautinos sumos – 661 181
Vertybiniai popieriai skirti parduoti 606 273 607 344
Investicijos i dukterines bendroves 7 200 1 000
Nematerialus turtas 7 452 8 034
Nekilnojamas turtas ir iranga 94 347 115 166
Kitas turtas 13 818 69 729
Iš viso turto 9 575 357 10 273 418

ISIPAREIGOJIMAI
Isiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansu institucijoms 3 637 171 4 309 910
Išvestinės finansinės priemonės 26 789 26 789
Isiskolinimai klientams 3 994 746 3 994 746
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 905 560 905 560
Specialieji ir skolinimosi fondai 9 222 9 222
Kiti isiskolinimai 91 306 114 952
Subordinuotos paskolos 199 367 199 367
Iš viso isipareigojimu 8 864 161 9 560 546

AKCININKU NUOSAVYBĖ
Akcinis kapitalas 569 439 569 439
Nepaskirstytas rezultatas 139 239 140 731
Kiti rezervai 2 518 2 702
Iš viso akcininku nuosavybės 711 196 712 872
Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 9 575 357 10 273 418

Reitingai
Tarptautinė reitingų agentūra FitchRatings AB DnB NORD bankui suteikė šiuos patikimumo reitingus:
Ilgalaikio skolinimosi reitingas /perspektyva Trumpalaikio skolinimosi reitingas Individualus reitingas Paramos reitingas Data
A / Stabili F1 C/D 1 2007 08 17
A / Stabili F1 D 1 2006 12 21
A- / Teigiama F2 D 1 2006 02 06

Turtas
• Iš viso turto 21.349.063 23.920.853 -SEB Vilniaus bankas
• Iš viso turto 17,165,724 22,419,943- “HANSABANKAS”
• Iš viso turto 9 575 357 10 273 418- AB DnB NORD bankas
Įsipareigojimai
• Iš viso isipareigojimu 19.689.126 22.228.186-SEB Vilniaus bankas
• Iš viso isipareigojimu 15,852,863 20,931,530- “HANSABANKAS”
• Iš viso isipareigojimu nuosavybės 711 196 712 872- AB DnB NORD bankas

Įsipareigojimai 2007 m.
Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 21.349.063 23.920.853
Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybes 17,165,724 22,419,943
š viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 9 575 357 10 273 418

Bendra bankų sektoriaus informacija
Bendra bankų sektoriaus informacija, 2006 m. I ketv. pabaigoje
AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas
Skyrių skaičius 120 82 64
Darbuotojų skaičius (grupė) 2.765 1.068 2.265
– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.489 1.036 1.575
Mokėjimo kortelių skaičius 1.102.340 306.930 1.039.651
Bankomatų skaičius 308 141 245
Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 7.690 478 9.752
Klientų skaičius 1.201.318 516.658 942.090
– iš jų fizinių asmenų 1.170.091 466.109 887.592
– iš jų juridinių asmenų 31.227 5…0.549 54.498

Bendra bankų sektoriaus informacija, 2006 m. II ketv. pabaigoje
AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas
Skyrių skaičius 120 81 64
Darbuotojų skaičius (grupė) 2.883 1.087 2.283
– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.594 1.048 1.617
Mokėjimo kortelių skaičius 1.144.381 298.338 1.065.064
Bankomatų skaičius 309 140 245
Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 8.080 527 9.452
Klientų skaičius 1.117.550 516.658 963.313
– iš jų fizinių asmenų 1.085.453 466.109 908.739
– iš jų juridinių asmenų 32.097 50.549 54.574
Bendra bankų sektoriaus informacija, 2006 m. III ketv. pabaigoje
AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas
Skyrių skaičius 120 81 66
Darbuotojų skaičius (grupė) 2.997 1.092 2.261
– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.704 1.052 1.643
Mokėjimo kortelių skaičius 1.187.873 292.203 1.103.503
Bankomatų skaičius 312 140 245
Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 8.538 567 9.421
Klientų skaičius 1.138.807 539.671 981.367
– iš jų fizinių asmenų 1.106.219 488.624 925.626
– iš jų juridinių asmenų 32.588 51.047 55.741
Bendra bankų sektoriaus informacija, 2006 m. IV ketv. pabaigoje
AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas
Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo taškai) 123 78 67
Darbuotojų skaičius (grupė) 3.087 1.086 1.901
– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.787 1.044 1.685
Mokėjimo kortelių skaičius 1.207.537 286.968 1.131.007
Bankomatų skaičius 338 145 262
Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 8.239 562 9.912
Klientų skaičius 1.260.464 545.524 1.006.956
– iš jų fizinių asmenų 1.225.771 494.301 950.678
– iš jų juridinių asmenų 34.693 51.223 56.278
Bendra bankų sektoriaus informacija, 2007 m. I ketv. pabaigoje
AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas
Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo taškai) 127 77 67
Darbuotojų skaičius (grupė) 3.225 1.123 1.944
– iš jų darbuotojų skaičius banke 2.915 1.069 1.723
Mokėjimo kortelių skaičius 1.233.129 285.459 1.154.940
Bankomatų skaičius 353 145 268
Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 9.676 589 9.928
Klientų skaičius* 1.437.255 469.291 1.024.098
– iš jų fizinių asmenų 1.402.582 430.115 966.841
– iš jų juridinių asmenų 34.673 39.176 57.257
Bendra bankų sektoriaus informacija
2007 m. II ketv.
AB bankas „Hansabankas“ AB DnB NORD bankas AB SEB Vilniaus bankas
Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo taškai) 128 77 69
Darbuotojų skaičius (grupė) 3.370 1.155 2.016
– iš jų darbuotojų skaičius banke 3.055 1.098 1.783
Mokėjimo kortelių skaičius 1.251.720 288.612 1.181.984
Bankomatų skaičius 360 146 273
Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius 10.017 687 10.284
Klientų skaičius 1.258.661 479.998 1.046.870
– iš jų fizinių asmenų 1.222.695 440.482 988.964
– iš jų juridinių asmenų 35.966 39.516 57.906Mokėjimo kortelės
Mokėjimo kortelės gali būti su kredito limitu ir draudimu patiems įvairiausiems poreikiams tenkinti.
Mokėjimo korteles gali įsigyti asmenys nuo 18 metų (16-18 metų klientai pateikę tėvų sutikimą)
DnB NORD banko mokėjimo kortelėmis galima atsiskaityti bei išsiimti grynuosius pinigus visame pasaulyje, kur tik rasite Visa ir MasterCard ženklus.
“NORD/LB Interneto linija” Lietuvoje šiuo metu naudojasi 42,9 tūkst. klientų (sausio 1 d. jų buvo 22,3 tūkst.).

DnB NORD banko kortelių pavyzdžiai

Platus bankomatų tinklas Lietuvoje. Palankiausiomis sąlygomis galima išsiimti grynuosius pinigus DnB NORD banko ir SEB Vilniaus banko bankomatuose bei AB Lietuvos Paštas skyriuose.
Patogu atsiskaityti už pirkinius ar gauti grynųjų pinigų. Į sąskaitą, susietą su kortele, patogu gauti darbo užmoketį, stipendiją, pensiją ar kitas pajamas litais.
Anot “Vilniaus banko” atstovų, visoje Lietuvoje internetinės bankininkystės sistema “VB Internetas” naudojasi 302,7 tūkst. klientų. Nuo 2001 m. jų kasmet padaugėja beveik dvigubai.

SEB Vilniaus banko mokėjimo kortelių pavyzdžiai

“Hansabanko” Produktų plėtros ir internetinės bankininkystės departamento direktorius Rolandas Ridziauskas “Vakarų ekspresui” teigė, kad birželio 1 d., internetinės bankininkystės sistema “hanza.net” naudojosi 378 tūkst. vartotojų

AB bankas „Hansabankas“ banko mokėjimo kortelių pavyzdžiai

Kodėl verta įsigyti vieną iš šių mokėjimo kortelių?
o Patogu – kortele paprasta naudotis, o vietų, kuriose galima atsiskaityti kortele, vis daugėja.
o Saugu – nereikia nešiotis grynųjų. Jei prarastumėte kortelę, tereikia ją užblokuoti – pinigai bus saugūs.
o Paprasta kontroliuoti išlaidas – kiek pinigų turite sąskaitoje, kur ir kiek jų išleidote, bet kuriuo paros metu pasitikrinsite ” bankomatuose, banke internete SMS žinute per “Mobilųjį banką”.

Lietuvoje plečiasi finansinių paslaugų rinka – plinta elektroninė prekyba, didėja atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis skaičius. Tačiau naudodamasis šiuolaikinėmis technologijomis vartotojas gali susidurti su įvairiomis problemomis. Šiandien atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis tapo ne tik paprastu ir visiems prieinamu būdu, bet ir užtikrinančiu tam tikrą patogumą, nesinešioti grynųjų pinigų. Bankai nuolat reklamuoja, kad patikimiausias, pigiausias ir saugiausias būdas atsiskaityti už pirkinius – naudoti banko mokėjimo korteles. Viskas kas susiję su mokėjimo kortelių išdavimu yra banko prerogatyva, net pati mokėjimo kortelė, yra banko nuosavybė. Bankomatų tinklo plėtra ir naujų technologijų įdiegimas bei kontrolė taip pat bankų teisė ir prievolė.

Vietoj bankinės mokėjimo kortelės atsiskaitymai pirštų anspaudais

Finasinėse operacijose savu laiku persversmą padarė bankinės mokėjimų kortelės – su savimi nebereikia tąsytis pilnų piniginių ar bijoti, jog pritrūks kelių centų. Tačiau kartu su privalumais atsirado ir nauji trūkumai – pirkėjai pamiršta kortelės saugos kodus, jos pametamos arba dar blogiau – pavogiamos ir apšvarinamos. Tad kartu su kortelėmis spėriai vystėsi ir jų apsaugos priemonės – tobulinamos pačios kortelės, integruojamos miniatiūrinės siganizacijos priemonės. Tačiau galimas ir kitas kortelių apsaugos metodas – tiesiog jų nenaudoti arba vietoj kortelių naudotis pirštų anspaudais. Ir tai visai ne fantastika – tokio tipo atsiskaitymo sistemos jau įdiegtos Vokietijoje ir sėkmingai naudojamos.
Tikimasi, jog ši sistema ypač palanki bus senyvo amžiaus gyventojams, kurie dažnai tiesiog pamiršta mokėjimo kortelės kodą. Tačiau ne ką geriau bus, jei senoliai pamirš ir savo banko duomenis – pirštų antspaudų sistema kol kas nepagelbės.

Iš dalies, sistemą automatiškai integravus su bankinėm operacijom, visas apmokėjimo procesas labai suspaprastėja. Tačiau tuo pačiu sistemos kontrolė dar labiau padidėja. Žodžiu, pasaulis dideliais žingsniai neria į kibernetinę erdvę – tikrai patogu, bet ar pakankamai saugu?
Kas labiau linksta prie tradicinių kortelių, gali rinktis su specialiomis a…psaugomis nuo vagysčių arba laukti naujos karto kortelių su pirštų anspaudų indentifikacija.

Skyrių skaičius
Per 2007 m. II ketvirtį trys didžiausi bankai turejo 274 ((Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo taškus):
AB bankas „Hansabankas-128 skyrius
AB DnB NORD bankas-77 skyrius
AB SEB Vilniaus bankas-69 skyrius

Bankų tikslas – vis labiau geografiškai artėti prie klientų – Bankai stengiasi plėsti ir tobulinti savo klientų aptarnavimo padalinių tinklą. Kartu diegia moderniausius sprendimus, kad gyventojai visuomet galėtų naudotis greitomis ir kokybiškomis paslaugomis“Klientų skaičius
Privatiems klientams
Individualiai kiekvienam žmogui pritaikytos palankios paskolų sąlygos, laiką taupančios patogios naudoti Lietuvoje ir svetur mokėjimo kortelės, galimybė apdairiai investuoti papildomas lėšas ir užsitikrinti finansinį saugumą , privatiems klientams teikiamų paslaugų.
Patyrusiems visada suteikia profesionalias investavimo ar optimalaus lėšų naudojimo konsultacijas, o nepriklausomą finansinį gyvenimą pradedančiam jaunimui visada mielai padės žengti pirmuosiuos sėkmingus žingsnius.
Verslo klientams
Jaunose dinamiškose rinkose tiek naujam, tiek jau įsibėgėjusiam verslui su ambicingais siekiais tiesiog būtinas patikimas, profesionalus ir modernus partneris. Bankai siekia maksimalios naudos savo klientams, nes tik augantis verslas gali užtikrinti stabilią ekonomikos gerovę.
Kiekvienas verslininkas, atstovaujantis veržlią, perspektyvią bendrovę yra išskirtinis klientas, kuriam visada pasistengiama sudaryti pačias geriausias kreditų sąlygas, suteikti reikalingas konsultacijas, pasirūpinti, kad per banką vykdomos operacijos vyktų operatyviai ir sklandžiai.
Dėmesys aptarnaujamoms verslo bendrovėms ne tik užtikrina produktyvų ir efektingą darbą, bet ir sukuria malonią dalykišką atmosferą ilgalaikei naudingai klientų ir banko partnerystei.Išvados
Per metus trijų didžiausių bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB DnB NORD banko) valdoma turto rinkos dalis sumažėjo nuo 69 proc. iki 68 proc. Per metus taip pat sumažėjo trijų didžiausių bankų klientams suteiktų paskolų koncentracija (nuo 74 proc. iki 71,8 proc.) rinkoje, o indėlių rinkoje atitinkamas koncentracijos rodiklis per metus kiek išaugo ir sudarė 69,4 proc.
Bankai prioritetus ir toliau teikia lėšų investavimui vietinėje rinkoje. Šiais metais paskolos gyventojams tapo dominuojanti bankų naujai teikiamų paskolų dalis, ankstesniais metais naujai teikiamos paskolos gana panašiomis apimtimis pasiskirstydavo tarp verslo ir namų ūkių. Šiais metais paskolos gyventojams išaugo 6,8 mlrd. Lt, o paskolos verslui – atitinkamai 5,7 mlrd. Lt. 2007 m. spalio 1 d. duomenimis, paskolos privačioms įmonėms sudarė 54,4 proc. bankų klientams suteiktų paskolų portfelio, o paskolos gyventojams – 41,7 proc. (iš jų būsto paskolos sudarė 29,4 proc. bankų paskolų portfelio). Paskolų gyventojams augimą šiais metais (o ypač per paskutinius du ketvirčius) veikė tiek būsto paskolų, tiek ir kitos paskirties (daugiausiai vartotojiškų) paskolų augimas. Būsto paskolų augimą lėmė vis dar didėjančios būsto kainos bei vidutinė būsto paskolos suma, kuri šiais metais buvo apie 21 proc. didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Nepaisant spartaus paskolų gyventojams (taip pat ir būsto paskolų) augimo, pagal būsto paskolų apimtis, Lietuvos gyventojų įsiskolinimas vis dar yra mažiausias iš Baltijos šalių. Vienas iš paskolų portfelio kokybę charakterizuojančių rodiklių – paskolų, kurių periodiniai mokėjimai pradelsti 60 ir daugiau dienų, santykis su paskolų portfeliu per ataskaitinį ketvirtį nežymiai padidėjo nuo 0,87 proc. iki 0,92 proc. Santykinai didžiausia dalis pradelstų paskolų išlieka bankų vartojamųjų paskolų portfelyje – 1,9 proc. Būsto paskolų portfelyje pradelstų paskolų dalis išlieka santykinai mažiausia – atitinkamai 0,58 proc.Kitas paskolų portfelio kokybę apibūdinantis rodiklis, parodantis neatgautiną paskolų portfelio pinigų srautų (specialiųjų atidėjinių) dalį – paskolų vertės sumažėjimo (specialiųjų atidėjinių) ir paskolų portfelio santykis, per ketvirtį sumažėjo nuo 0,85 proc. iki 0,83 proc.

Literatūros sąrašas
1. В магазинах Германии можно расплачиваться за покупки, оставляя отпечатки пальцев
2. http://www.nordlb.lt/lt/private/

3. http://www.hansa.lt/

4. http://www.seb.lt/lt/wcp/

5. www.google.lt