Mokesčių administratorius

4 tema. Mokesčių administratorius. Jo teisės ir pareigos.

Mokesčių administratorius – už mokesčių administravimą atsakinga valstybės įstaiga ar institucija, turinti įstatymų suteiktus įgaliojimus veikti mokesčių administravimo srityje.

Mokesčių administratoriaus teisės

Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX – 2112, 33 straipsnis teigia, kad mokesčių administratorius , atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:
1) gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų va

a
aldomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija;

Mokesčių administratoriaus pareigūnas turi teisę tikrinti mokesčių mokėtojo apskaitos, sandorių ir kitus dokumentus, registrus, kompiuterinės apskaitos sistemas ir jų duomenis, mokesčių mokėtojo veiklai naudojamus materialinius techninius išteklius, įrengimus bei pagamintą produkciją ir kitus objektus, kiek tai susiję su mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo bei atskirų mokesčių mokėtojo pareigų vykdymo patikrinimu.
2) šio Įstatymo nustatyta tvarka patekti į mokesčių mokėtojo teritoriją, pastatus ir patalpas. Prieš pradėdamas mokesčių mokėtojo patikrinimą, mokesčių administratorius privalo įteikti mokesčių mokėtojui pranešimą apie nu
u
umatomą mokestinį patikrinimą, nurodydamas dieną ir valandą, kada jam (jo atstovui) atvykti pas mokesčių administratorių arba būti savo patalpose, kai patikrinimas atliekamas nuvykus pas mokesčių mokėtoją, tačiau šios nuostatos netaikomos operatyvaus patikrinimo atveju. Mokesčių administratorius turi teisę pradėti faktinį mokesčių mo
o
okėtojo patikrinimą be pranešimo apie pavedimo atlikti patikrinimą išrašymą tais atvejais, kai yra pagrįstos rizikos, kad mokesčių mokėtojas gali paslėpti ar sunaikinti patikrinimui atlikti reikiamus dokumentus, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų.
3) Mokesčių administratoriaus pareigūnas, kai patikrinimas atliekamas mokesčių administratoriaus buveinėje, turi teisę laikinai paimti iš mokesčių mokėtojo apskaitos, sandorių ir kitus mokesčių apskaičiavimo teisingumo patikrinimui reikalingus dokumentus, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. Ilgesniam terminui mokesčių administratoriaus pareigūnas turi teisę paimti mokesčių mokėtojo apskaitos ar kitus dokumentus, jei:
a) mokesčių mokėtojas vengia pateikti dokumentus, kitokiu būdu trukdo mokesčių administratoriaus pareigūnui atlikti patikrinimą arba yra pagrįstos rizikos, kad dokumentai nebus išsaugoti;
b) naudojamos dvi ar daugiau apskaitos sistemos ir jų duomenys skiriasi;
c) nepateiktos dvi ar daugiau ti
i
ikrinamo laikotarpio to paties mokesčio deklaracijos;
d) pažeistos ar nuimtos mokesčių administratoriaus plombos (antspaudai), uždėtos (uždėti) ant dokumentų saugojimo vietų;
e) tokia galimybė numatyta kituose įstatymuose.
4) užantspauduoti ir (ar) užplombuoti mokesčių mokėtojo dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, patalpas, įrengimus; uždaryti teritoriją ar jos dalis;
5) Mokesčių administratoriaus pareigūnas turi teisę paimti mokesčių mokėtojui priklausančius daiktus, prekių ar produkcijos mėginius ir pavyzdžius, jei tai būtina mokesčių administratoriaus funkcijoms ir kontrioliniams pirkimams atlikti.
6) daryti žymas mokesčių mokėtojo dokumentuose, kad būtų išvengta jų klastojimo;
7) duoti mokesčių mo
o
okėtojui, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus atvykti pas mokesčių administratorių, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais;

8. Mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, kai mokesčių mokėtojas nesumoka:

a) mokesčio ir su juo susijusių sumų, nurodytų mokesčių administratoriaus raginime;

b) deklaruoto mokesčio arba muitinės deklaracijoje nurodyto mokesčio atitinkamo mokesčio įstatyme ar jo pagrindu priimtame lydimajame teisės akte nustatytu terminu;
c) per 20 dienų nuo mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo nurodytų mokesčio ir su juo susijusių sumų.
9 ) taikyti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus.
10) pagal kompetenciją surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir atlikti kitus veiksmus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų kodekse, skirti kitas administracines sankcijas, baudas, nustatytas įstatymuose;
11) atlikti pats arba pareikalauti iš kitų kompetentingų institucijų atlikti kontrolinius matavimus, kompiuterinių programų bei jų duomenų patikrinimus, materialinių vertybių inventorizaciją ir kitus faktinius tikrinimus;
12) įrengti skaitiklius bei matavimo prietaisus mokesčių mokėtojo saugyklose, produkcijos laikymo vietose, kituose veiklai naudojamuose įrenginiuose;
13) kai kyla įtarimas, kad pažeidžiami teisės aktai, už kurių įgyvendinimą atsakingas mokesčių administratorius, centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta operatyvaus patikrinimo atlikimo tvarka stabdyti transporto priemones, jas tikrinti; sulaikyti ir tikrinti prekes bei jų dokumentus;
14) kai kyla pagrįstas įtarimas, kad asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar turtas įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, nurodyti asmenims pateikti centinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti;
15) kreiptis į mokesčių mokėtoją, kitus fizinius ir juridinius asmenis (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) ir duoti nurodymus pašalinti aplinkybes ir sąlygas, trukdančias mokesčių administratoriui tinkamai atlikti savo funkcijas;
16) finansų ministro nustatyta tvarka perduoti atstovavimo pagrindais arba perleidžiant reikalavimo teisę mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų išieškojimą akcinei bendrovei Turto bankui;
17) pagal savo kompetenciją pareikšti ieškinį teismui dėl sandorio ar jo dalies pripažinimo negaliojančiu; būti ieškovu ar atsakovu teisme kitose bylose;
18) atlikti mokestinį tyrimą;
19) naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų suteiktomis teisėmis.
34 įstatymo straipsnis teigia, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas savo funkcijas ir įgyvendindamas jam šio Įstatymo suteiktas teises, atliekamus veiksmus įformina sprendimais ir kitais dokumentais, kurių formas ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.

Mokesčių administratorius turi teisę apskaičiuoti mokestį remdamasis kitų valstybės įstaigų ir institucijų aktais ar kitais dokumentais, surašydamas patikrinimo aktą šio Įstatymo nustatyta tvarka, o apskaičiavęs mokestį šio straipsnio nustatyta tvarka, mokesčių administratorius prisiima visą atsakomybę dėl mokesčio apskaičiavimo teisingumo.

Mokesčių administratoriaus pareigos

Pagal mokesčių administravimo įstatymo 32 straipsnį mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas privalo:

1) Skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą;
2) Nepažeisti mokesčių mokėtojų teisių;
3) Tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų;
4) Pagal savo kompetenciją ginti teisėtus valstybės interesus;
5) Užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą;
6) Naudotis savo teisėmis tik tiek, kiek tai susiję su jam pavestomis funkcijomis;
7) Atlikdamas savo funkcijas, stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą;
8) Vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

Mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnyje detalizuojama mokesčių administratoriaus pareiga – užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą. Šiame straipsnyje rašoma, kad informacija apie mokesčių mokėtoją, pateikta mokesčių administratoriui turi būti laikoma paslaptyje ir naudojama tik teisėtiems tikslams. Taip pat šiame straipsnyje pateikiama sąrašas, kokia informacija nelaikoma paslaptyje:

1) Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, atskirų mokesčių mokėtojų registrų, duomenų bazių mokesčių mokėtojams suteikti identifikaciniai numeriai;
2) Įregistravimo ir išregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą bei duomenų bazes datos;
3) Mokesčių mokėtojų – juridinio bei fizinio asmens sumokėtų mokesčių suma. Fizinio asmens sumokėtų mokesčių suma nelaikoma paslaptyje įstatymų nustatytais atvejais;
4) Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos suma;
5) Metinės finansinės atskaitomybės duomenys, skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka;
6) Informacija, susijusi su mokesčių teisės aktų pažeidimais, kai mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčio įstatymo pažeidimus įrodyta.
7) Kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptimi nelaikoma informacija.

Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalyje nurodyta kita mokesčių administratoriaus pareiga – grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką. Šio įstatymo 121 staripsnyje nurodyta, mokesčių administratoriaus pareiga prieš pradedant mokėtojo patikrinimą, įteikti mokesčių mokėtojui pranešimą apie numatomą mokestinį patikrinimą, nurodant dieną ir valandą, kada mokesčių mokėtojui ar jo atstovui atvykti pas mokesčių administratorių arba būti savo patalpose, tuo atveju kai patikrinimas atliekamas nuvykus pas mokesčių mokėtoją. Pagal mokesčių administravimo 127 straipsnio 2 dalį, mokesčių administratorius, mokestinio patikrinimo metu nustatęs, kad yra nusikalstamos veiklos ar kitų teisės pažeidimų, kurių tyrimas nepriklauso jo kompetencijai, po požymių, apie juos turi pareigą informuoti teisėsaugos institucijas ir įstaigas.

Mokesčių administratorius privalo teikti mokesčių mokėtojui visapusišką pagalbą mokesčių įstatymų laikymosi ir teisių įgyvendinimo srityje, bei stengtis, kad būtų pasiektas savitarpio supratimas.

Iš pirmo žvilgsnio šių pareigų reglamentavimas gali pasirodyti šiek tiek deklaratyvus ar perteklinis, nes mokesčių administratorius bendrais pagrindais be specialaus įpareigojimo privalo savo veikloje vadovautis pateiktais kriterijais. Tačiau toks reglamentavimas yra laikytinas tikslingu, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš naujojo įstatymo tikslų yra jo informatyvumas (mokesčių administratoriaus pareigos turi būti aiškios ir paprastam mokesčių mokėtojui, juo labiau – kiekvienam mokesčių administratoriaus pareigūnui). Svarbi ir praktinė bendrųjų pareigų reglamentavimo reikšmė, nes, pavyzdžiui, jei nesilaikoma pareigos minimaliai trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą mokestinio patikrinimo metu, tai galėtų būti pagrindas reikalauti kompensuoti dėl neteisėtos veiklos patirtus nuostolius.

Pagal Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymą 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112 atsakingos už mokesčių administravimą yra Valstybinė mokesčių inspekcija, už muitų administravimą atsakinga – Lietuvos Respublikos muitinė.
Valstybinę mokesčių inspekciją sudaro:
1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos – tai centrinis mokesčių administratorius;
2. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai.
Pagrindiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai yra:
1) padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas;
2) įgyvendinti mokesčių įstatymus;
3) užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti.
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai įgyvendindami, kai centrinis ir vietos mokesčių administratoriai atlieka įstatymų jiems pavestas funkcijas.
Už muitų administravimą Lietuvos Respublikoje yra atsakinga Lietuvos Respublikos muitinė. Administruojanti muitus ir mokesčius muitinė laikoma mokesčių administratoriumi, Muitinės departamentas – centriniu mokesčių administratoriumi, o teritorinė muitinė – vietos mokesčių administratoriumi., jeigu įstatymas nenustato kitaip.

Centrinio mokesčių administratoriaus funkcijos
1) organizuoja mokesčių mokėtojų švietimą ir konsultavimą;
2) suderinęs su Finansų ministerija teikia apibendrintus mokesčių įstatymų paaiškinimus;
3) nustato mokesčių mokėtojų aptarnavimo prioritetus ir procedūras;
4) vietos mokesčių administratoriui nustato mokestinių prievolių bei sumokėtų mokesčių apskaitos procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
5) nustato mokesčių permokų (skirtumų) ir nepagrįstai (neteisingai) išieškotų mokesčių, baudų bei delspinigių grąžinimo (įskaitymo) procedūras;
6) nustato mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo kontrolės prioritetus bei procedūras;
7) kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokesčiai;
8) nustato mokestinių nepriemokų išieškojimo prioritetus ir procedūras;
9) nagrinėja mokestinius ginčus;
10) sprendžia abipusio susitarimo procedūrų, numatytų Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse arba Konvencijoje 90/436/ EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, taikymo klausimus. Šią funkciją kaip centrinis mokesčių administratorius atlieka tik Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos;
11) atstovauja valstybės interesams teismuose ir kitose institucijose;
12) kaupia ir apibendrina geriausią įvairių procedūrų mokesčių administravimo srityje atlikimo praktiką ir su ja supažindina vietos mokesčių administratorius;
13) Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Finansų ministerijos pavedimu priima mokesčių įstatymų lydimuosius teisės aktus bei rengia jų projektus;
14) priima įstatymų lydimuosius teisės aktus, kurių leidimas priklauso centrinio mokesčių administratoriaus kompetencijai;
15) teikia Finansų ministerijai pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų mokesčių klausimais įgyvendinimo, mokesčių administravimo gerinimo;
16) bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinėmis, visuomeninėmis, tarptautinėmis bei kitomis įstaigomis ir institucijomis;
17) kaip kompetentinga institucija bendradarbiauja su užsienio valstybių mokesčių administracijomis (kompetentingomis institucijomis);
18) koordinuoja, kontroliuoja ir metodiškai vadovauja vietos mokesčių administratoriaus darbui bei periodiškai įvertina jo darbo rezultatus;
19) valdo mokesčių mokėtojų registrą. Šią funkciją kaip centrinis mokesčių administratorius vykdo tik Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.
26 straipsnis. Vietos mokesčių administratoriaus funkcijos
1. Vietos mokesčių administratorius pagal savo kompetenciją atlieka tokias pagrindines funkcijas:
1) teikia mokesčių mokėtojams konsultacijas dėl mokesčių mokėjimo ir informaciją apie įstatymus bei kitus teisės aktus mokesčių klausimais;
2) priima iš mokesčių mokėtojų mokesčių deklaracijas, kitus atskaitomybės dokumentus bei išduoda atitinkamus mokesčių deklaravimą ir kitus mokesčių mokėtojo atliktus veiksmus patvirtinančius dokumentus;
3) tvarko į biudžetą mokamų mokesčių apskaitą;
4) registruoja mokesčių mokėtojus bei tvarko mokesčių mokėtojų registrą. Šią funkciją kaip vietos mokesčių administratorius atlieka tik teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos;
5) įstatymų nustatyta tvarka paskirsto biudžetams mokesčių sumas;
6) vykdo savivaldybės institucijų sprendimus dėl mokesčių į jos biudžetą lengvatų taikymo. Šią funkciją kaip vietos mokesčių administratorius atlieka tik teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos;
7) kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokesčiai;
8) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas teikia specialisto išvadas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu;
9) priverstinai išieško mokestines nepriemokas;
10) grąžina (įskaito) mokesčių mokėtojams permokų (skirtumų), neteisėtai išieškotų mokesčių, delspinigių ir baudų sumas;
11) nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Lietuvos mokesčių administratoriais, valstybės bei savivaldybės įstaigomis ir institucijomis.
2. Kitos vietos mokesčių administratoriaus funkcijos numatytos vietos mokesčių administratoriaus nuostatuose, šiame bei kituose įstatymuose ir jų lydimuosiuose teisės aktuose.
Mokesčių administratorius atsižvelgdamas į atitinkamo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo turinį šviečia ir konsultuoja mokesčių mokėtojus mokesčių mokėjimo klausimais visos Lietuvos Respublikos mastu, parengia mokesčių mokėtojui patogias užpildyti mokesčių deklaracijų formas, nemokamai aprūpina mokesčių mokėtojus jų blankais, patvirtina ir aiškina deklaracijų užpildymo tvarką, informuoja apie mokesčių administratoriaus pareigūnų, tiesiogiai bendraujančių su mokesčių mokėtojais, veiksmų apskundimo galimybę administracine tvarka, rengia susitikimus su mokesčių mokėtojais, jų asociacijų ar kitų mokesčių mokėtojų interesams atstovaujančių organizacijų atstovais, kitaip bendradarbiauja su mokesčių mokėtojais ir stengiasi, kad būtų pasiektas savitarpio supratimas.