MIKROEKONOMIKOS K.D.

Turinys

1 TEMA: RIBOTUMAS IR PASIRINKIMAS 2
2 TEMA: GAMYBOS KAŠTAI 2
3 TEMA: TOBULOJI KONKURENCIJA 4
4 TEMA : MONOPOLIJA 6
5 TEMA: PAKLAUSOS IR PASIŪLOS ELASTINGUMAS 6

1 tema: Ribotumas ir pasirinkimas

1. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą sudaro visi išvardinti elementai, išskyrus:
• prekybos mokyklos lankymą, norint išmokti prekiauti,
• kompiuterio įsigijimą, kad būtų galima našiau dirbti,
• mokymąsi dirbti kompiuteriu namuose laisvu laiku,
• ekonomikos, vadybos mokymąsi universitete.
2. Gamybos galimybių kreivė leidžiasi žemyn, nes:
a) auga ekonomika,
b) negalima pagaminti vienų prekių daugiau nesumažinant kitų gamybos, jei ekonomika yra efektyvi,
c) ekonomika funkcionuoja neefektyviai
d) poreikiai yra beribiai.
3) Ribotumo problema:
a) egzistuoja, nes šalyse negalima pasiekti, kad visi žmonės pastoviai būtų visiškai užimti,
b) egzistuoja, nes materialūs poreikiai viršija tuurimus gamybos išteklius,
c) išspręsta Europos Sąjungos šalyse,
d) išspręsta visose išsivysčiusiose šalyse.

2. tema: Gamybos kaštai

1. Tarkime, kad Jūs išlošėte du bilietus į Varšuva. Jei dviese važiuosite į Varšuvą, tai kambariui ir pasilinksminimams išleisite 1500 Lt. Yra ir kita alternatyva. Jūs galite nevažiuoti ir parduoti kiekvieną bilietą po 75 lt. Šiuo atveju:
a) bendrieji kelionės į Varšuvą kaštai lygūs 1500 Lt,
b) bendrieji kelionės į Varšuvą kaštai lygus 1650 Lt,
c) bilietų numanomi (spėjami) kaštai lygūs 1500 Lt,
d) teisingi (b) ir (c) atsakymai.
2. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis

Gamybos apimtis 0 1 2 3 4 5 6
Bendrieji kaštai 25 37 46 50 55 63 75

Atsakykite:
A. Kokie yra kintamieji kaštai(VC);(TC= )) gaminant tris vienetus:
a) 16,67,
b) 150 Lt,
c) 46 lt,
d) 25 Lt,
e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti
B. Viidutiniai bendrieji kaštai(ABC) gaminant penkis vienetus yra:
a) 315 lt
b) 12.6 lt,( )
c) 55 lt,
d) 25 lt,
e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti.
C. Ketvirto vieneto gamybos kaštai yra:
a) 55 lt,
b) 13,75 Lt,
c) 6 Lt,
d) 5 Lt,
e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti.
D. Vidutiniai pastovieji kaštai(AFC= ) gaminant penkis vienetus yra:
a) 5 Lt,
b) 63 Lt,
c) 12,6 Lt
d) 55 Lt

t,
e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti.
E. Firmos pelną maksimizuojanti gamybos apimtis(MR= =P) yra:
a) 2 vnt.,
b) 3 vnt.,
c) 4 vnt.,
d) 5 vnt.,
e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti.

3 tema: Tobuloji konkurencija

1. Firma maksimizuoja pelną, kai ji:
a) minimizuoja nuostolius,
b) maksimizuoja bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų skirtumą,
c) gamina produkcijos kiekį, kuriam esant ribinės pajamos sutampa su ribiniais kaštais ir ribinių kaštų kreivė kyla į viršų,
d) tenkina visas minėtas sąlygas

2. Tarkime, kad dviračius gamina tobulosios konkurencijos firma. Lentelėje pateikti dviračių gamybos kaštai.
Gamybos apimtis Bendrieji kaštai(Lt) Vidutiniai bendrieji kaštai(Lt) Ribiniai kaštai(Lt) Bendr. pajamos Ribinės
pajamos Pelnas
1(Q) 2(TC) 3ATC(= )
4MC(= )
5TR=
( )
6MR(= =P)
7(= )

0 6000 – – 0 – -6000
35 7700 220 48,6 4200 120 -3500
150 11000 73,33 28,7 18000 120 7000
210 13200 62,86 36,7 25200 120 12000
250 15000 60,00 45 30000 120 15000
270 16400 60,74 70 32400 120 16000
288 17760 61,67 75,6 34560 120 16800
305 19100 62,62 78,8 36600 120 17500
315 20300 64,44 120 37800 120 17500
316 20425 64,63 125 37920 120 17495
317 20560 64,86 135 38040 120 17480
318 20710 65,13 150 38160 120 17450
319 20880 65,45 170 38280 120 17400
320 21080 65,87 200 38400 120 17320

A. Suraskite pelną maksimizuojančią firmos gamybos apimtį, jeigu dviračio kaina 120 litų.
Koks bus ekonominis pelnas esant šiai gamybos apimčiai?
Jeigu dviračio kaina 120 litų-, pelną maksimizuojančią firmos gamybos apimtis bus 315 vnt., ekonominis pelnas 17500 litų.
Kaip pasikeis ekonominis pelnas, jeigu:
a) gamybos apimtis bus 45 vienetais mažesnė už pelną maksimizuojančią?
• Gamybos apimtis :315  45 = 270 vnt., ekonominis pelnas: 16000 Lt.
Pelnas sumaėjo 15500 lt. (17500 Lt – 16000 Lt);
b) gamybos apimtis bus 5 vienetais didesnė už pelną maksimizuojančią?
• Gamybos apimtis 315 + 5 = 320 vnt, ekonominis pelnas: 17320 Lt.
Pelnas sumažėjo 180 lt. (17500 Lt – 17320 Lt)
.
B.Suraskite pelną maksimizuojančią firmos gamybos apimtį, jeigu dviračio kaina 70 litų.
Koks bus ekonominis pelnas esant šiai gamybos apimčiai?
Gamybos apimtis Bendrieji kaštai(Lt) Vidutiniai bendrieji kaštai(Lt) Ribiniai kaštai(Lt) Bendr. pajamos Ribinės
pajamos Pelnas
1(Q) 2(TC) 3ATC(=TC/Q) 4MC(= )
5TR=
(Q*P(120)) 6MR(= =P)
7(=TR-TC)
0 6000 – – 0 – -6000
35 7700 220 48,6 2450 70 -5250
150 11000 73,33 28,7 10500 70 -500
210 13200 62,86 36,7 14700 70 1500
250 15000 60,00 45 17500 70 2500
270 16400 60,74 70 18900 70 2500
288 17760 61,67 75,6 20160 70 2400
305 19100 62,62 78,8 21350 70 2250
315 20300 64,44 120 22050 70 1750
316 20425 64,63 125 22120 70 1695
317 20560 64,86 135 22190 70 1630
318 20710 65,13 150 22260 70 1550
319 20880 65,45 170 22330 70 1450
320 21080 65,87 200 22400 70 1320

Jeigu dviračio kaina 70 litų-, pelną maksimizuojančią firmos gamybos apimtis bus 270 vnt., ekonominis pelnas 2500 litų.

Koks bus pelnas jeigu:
a) gamybos apimtis bus 35 vienetais didesnė už pelną maksimizuojančią?
• Gamybos apimtis : 270 + 35  305 vnt., ekonominis pelnas: 2250 Lt.
Pelnas sumažėjo 250 lt. (2500 Lt – 2250 Lt);
b) gamybos apimtis bus 60 vienetų mažesnė už

ž pelną maksimizuojančią?
• Gamybos apimtis : 270 – 60=210 vnt., ekonominis pelnas: 1500 Lt.
Pelnas sumažėjo 1000 lt. (2500 Lt – 1500 Lt);

4 tema: Monopolija

1. Monopolisto ribinės pajamos mažesnės už kainą, nes:
a) monopolisto gaminamo produkto paklausa absoliučiai elastinga,
b) monopolisto gaminamo produkto paklausa absoliučiai neelastinga,
c) monopolistas, norėdamas padidinti pardavimų apimtį, žemesne kaina turi parduoti visus vienetus,
d) monopolisto bendrųjų pajamų kreivė yra tiesi linija ir kyla į viršų.

2. A. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę trūkstamus kintamuosius.
Kiekis Bendrosios pajamos(Lt) Bendrieji kaštai(Lt) Ribinės pajamos(Lt) Ribiniai kaštai(Lt) Pelnas(Lt)
0 0 – – – 0
1 10 2 10 – 8
2 19 5 9 3 14
3 25 9 6 4 16
4 30 15 5 6 15
5 34 22 4 7 12

B. Apibūdinkite ir apskaičiuokite optimalią gamybos apimtį.
Optimalią gamybos apimtis, kai kiekis 3, o pelnas 16litų.

C. Lentelėje apskaičiuoti duomenys rodo, kad ribinės pajamos nėra lygios ribiniams kaštams, kai gamybos apimtis bet kokia. Ar tai reiškia, kad nėra optimalios gamybos apimties? Kodėl taip ar ne?
Ne. Net jei MR >MC , optimali gamybos apimtis yra (yra ten, kur ribinių pajamų kreivė susikerta su ribinių kaštų kreive ).

5 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas

1.Produkto paklausą rodo lygtis P = 120-3Q. Kokios bus pardavimų pajamos, kai rinkos kaina yra 45lt. Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kaina sumažėjus iki 42lt? Koks paklausos vidutinis elastingumas šiame kainų intervale?

P = 120 – 3Q

45 = 120-3Q
3Q = 120-45
3Q = 75
Jeigu P = 45, tai Q = 25

42 = 120 – 3Q
3Q = 78
Jeigu P = 42, tai Q = 26

, neelastin.

2 .Lentelėje pateikiama drožtukų pasiūla ir paklausa.

Paklausos kiekis (vnt.) Kaina (Lt.) Pasiūlos kiekis (Lt.)
7000 0,90 1000
6500 1,00 1500
6000 1,10 2000
5500 1,20 2500
5000 1,30 3000
4500 1,40 3500
4000 1,50 4000
3500 1,60 4500
3000 1,70 5000
2500 1,80 5500
2000 1,90 6000
1500 2,00 6500

A. Kokia drožtukų pusiausvyros kaina?
• 1,50 lt.
B. Koks drožtukų pusiausvyros kiekis?
• 4000 vnt.
C. Rendamiesi pateiktas paklausos duomenimis, užpildykite lentelę. t.y. apskaičiuokite kiekvieno varianto bendrąsias pajamas, elastingumo koeficientus, nurodykite paklausos po

obūdį (elastinga, neelastinga, vienetinio elastingumo).

Paklausos kiekis (vnt.)
Q Kaina (Lt.)
P Bendrosios pajamos, Lt TR Elastingumo koeficientas

E Paklausos pobūdis
7000 0,90 6300 – –
6500 1,00 6500 0,70 neelastinga
6000 1,10 6600 0,84 neelastinga
5500 1,20 6600 1,00 vienetinio elastingumo
5000 1,30 6500 1,19 elastinga
4500 1,40 6300 1,42 elastinga
4000 1,50 6000 1,70 elastinga
3500 1,60 5600 2,06 elastinga
3000 1,70 5100 2,53 elastinga
2500 1,80 4500 3,18 elastinga
2000 1,90 3800 4,1 elastinga
1500 2,00 3000 5,7 elastinga

Bendrosios pajamos : TR = Q*P

– elastinga;

– nelastinga;

– vienetinio elastingumo.

Literatūra

1. Hal R. Varian. Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris, Vilnius, 1999.
2. Skominas V. Mikroekonomika, Vilnius: Enciklopedija, 2000.
3. Mikroekonomika. Kaunas: Technologija 1997.
4. Корнейчюк, Ekonomika: Учебник для ВУЗов.
5. С. Фишер. Экономика, Москва, 1999

Leave a Comment