KALBOS KULTŪRA

Turinys

1. Leksikos klaidos 2
2. Darybos klaidos 2
3. Morfologijos klaidos 2
4. Linksnių vartojimo klaidos 3
5. Prielinksnių vartojimo klaidos 3
6. Sakinių sudarymo klaidos 4
7. Neteiktina žodžių tvarka 4
8. Kirčiavimas 5
9. Literatūra 7

Leksikos klaidos :

1. mūsų kaimynas baisus egoistas (= savimyla).
2. mokausi menedžmento (=vadybos) fakultete.
3. norėta, kad fiksuotą (=nustatytą) valandą įstaiga pradėtų darbą.
4. įmonei reikalingas minimalus startinis (=pradinis) kapitalas.
5. neblaivus pilietis tikino, kad buvo išgėręs tik vieną bonką (=butelį).
6. sugedus domofonui (= telefonspynei), niekaip negalėjau patekti namo.
7. gaila, kad neakivaizdinių studijų studentams nemoka stipkės (= stipendijos).
8. prašom uždaryti burną (= užsičiaupti).
9. atlikus eilės (=daugelio) bylų analizę, paaiškėjo įdomūs faktai.
10. sulaikytasis uždarytas į daboklę (=areštinę).

Darybos klaidos :

1. Petraičio namuose buvo baisi betvarkė (=netvarka);
2. nedamokėjus (=neprimokėjus) dešimties li

i
itų, kilo konfliktas;
3. dabar čia apsvarstomi (=svarstomi) gyvybiškai svarbūs dalykai;
4. kas mėnesį jie atbudi (=išbudi) daugybę valandų;
5. užsukome į autodalių (=automobilių dalių) parduotuvę;
6. vakar nusipirkau prailgintoją (=ilgintuvą);
7. čia linksminasi universiteto studentija (=studentai);
8. jis tvirtai pasiryžo ryšių su praeitimi nutraukimui (=nutraukti ryšius su praeitimi);
9. žmonės dažnai bijo apsilankyti stomatologiniame (=stomatologijos) kabinete;
10. mokslininko teoretiniai (=teoriniai) samprotavimai nebuvo visiškai tikslūs;

Morfologijos klaidos :

1. trumparegiui (=trumparegiam) skubiai reikalingi akiniai;
2. patekome į ekstremaliausias (=ekstremalias) sąlygas;
3. keturis kartus laimėjome abi (=abejas) varžybas;
4. vyriausias (=vyriausiasis) redaktorius išėjo pietauti;
5. atsidarė (=atidaryta) senųjų spaudinių paroda;
6. pinigus tarp savęs pasidalysime (=pinigus pasidalysime);
7. jei būtų atsargesnis, nelaimės išvengtų (=būtų iš

š
švengęs);
8. šovinių apkabas(=apkaba) buvo rudos spalvos;
9. jis labiau panašesnis (=panašesnis) į tėvą negu į motiną;
10. primink Onutei, kad nepaliktų jos (=savo) batų;

Linksnių vartojimo klaidos :

1. yra pasiūlymai (=pasiūlymų) diskusiją nutraukti;
2. ponia Jonaitienė (=Jonaitiene), jūs kviečiama į pasitarimą;
3. lietuvių kultūra (=kultūrai) ten menkai atstovaujama;
4. ceche vyksta plokštės gaminimas (=gaminamos plokštės);
5. priėjome išvados (=

=
=išvadą), kad į Vilnių nevažiuosime;
6. delegacija išvyks oficialiam vizitui (=su oficialiu vizitu);
7. nuorašas atininka originalui (=originalą);
8. autorius tikisi, kad skaitytojai pareikš kritines pastabas (=kritinių pastabų);
9. gera būti sveiku ir laimingu (=sveikam ir laimingam);
10. jie mums padeda problemų sprendime (=spręsti problemas);

Prielinksnių vartojimo klaidos :

1. vaistai geriami po vieną šaukštelį ant pusės (=pusei) stiklinės vandens;
2. Simas buvo godus ant svetimo gero (=svetimo gero);
3. buvo priimtas naujas įstatymas apie vaikų priežiūrą (=dėl vaikų priežiūros);
4. nusiskundimai, kad skauda pilvą, tarp vaikų yra dažniausi (=vaikai dažniausiai skundžiasi pilvo skausmais);
5. rinkimės vieną kartą į (=per ) mėnesį;
6. iš jų pusės nusiskundimų nėra (=jie niekuo nesiskundžia);
7. pas jį (=iš jo) nieko negausi;
8. gautas skundas nuo Jonaičio (=Jonaičio skundas);
9. įėjimas pagal kvietimus (=su kvietimais);
10. kelio nematė per (=pro) ašaras;

Sakinių sudarymo klaidos :

1. kad ištirti rinkos poreikį (=norėdami ištirti, kad ištirtume), pagaminsime bandomąją prietaisų partiją;
2. kad sutaupius (=kad sutaupytume, no

o
orėdami sutaupyti) bent kiek lėšų apribosime išlaidas;
3. dirvą akėja su tikslu išpurenti (=norėdami išpurenti);
4. jei tikėti (=jei tikėtume) autoriumi, visi faktai jo knygoje išgalvoti;
5. pamačiau automobilį, kuris lėkė gatve, kurioje žaidė vaikai, kurie buvo neatsargūs (=pamačiau automobilį, lekiantį gatve, kurioje žaidė neatsargūs vaikai);
6. visi ilgai manęs ieškojo, vienok (=bet) aš beišsidaviau;
7. kas link vestuvių (=o apie vestuves), tai apie jas negalvoju;
8. kas liečia uždarbį (=dėl uždarbio), susitarsime vėliau;
9. kaip taisyklė (=kaip paprastai), Jonas valandą vėlavo;
10. bėgsiu, kol nesustabdys (=kol sustabdys);

Neteiktina žodžių tvarka :

1. Lauryną mes matome parke, kuris yra la

a
abai sušlapęs, blogai apsirengęs (=parke mes matome Lauryną, kuris .);
2. šiais metais nukankintus patriotus pagerbė visa šalis (= visa šalis šiais metais pagerbė nukankintus patriotus)
3. senis Vingis ragina vesti Joną, nes jis labai prasiskolinęs (= kadangi senis Vingis labai prasiskolinęs, ragina Joną vesti);
4. šį paveikslą nupiešė jūsų sūnus, kurį ir pakabinome kabinete (=šį jūsų sūnaus nupieštą paveikslą pakabinome kabinete);
5. yra nestropių mokinių, dalis kurių nepažangūs (=yra nestropių mokinių, kurių dalis nepažangūs);
6. Airija – atšiauraus būdo žmonių kraštas, kurie įsikūrę tarp pelkių (=Airija – kraštas, atšiauraus būdo žmonių, įsikūrusių tarp pelkių);
7. yra filme ir vaikinas, bendrauti su kuriuo herojai nelengva (=yra filme ir vaikinas su kuriuo bendrauti herojai nelengva);
8. man dar visas gyvenimas priešaky, kurio privalo užtekti viskam (=man priešaky dar visas gyvenimas, kurio privalo užtekti viskam);
9. pamačiau voveraitę, kuri tupėjo pušyje, kurios šakos buvo apdžiūvusios (=pamačiau voveraitę, tupinčią ant apdžiūvusios pušies šakos);
10. kodėl nepriimami gyventojų mokesčiai, kurie gyvena rajonuose? (=kodėl nepriimami gyventojų, kurie gyvena rajonuose, mokesčiai);

Kirčiavimas:

I kirčiuotė:

Bìtininkas – bìtininku, bìtininke; bìtininkų, bìtininkus, bìtininkais, bìtininkuose.
Valýtoja – valýtoja, valýtojoje; valýtojų, valýtojas, valýtojomis, valýtojose.

II kirčiuotė:

Darbiniñkas – darbininkù, darbininkè; darbiniñkų, darbininkùs, darbininkais, darbininkuose.
Inžinierius – inžinieriumi, inžinieriuje; inžinierių, inžinieriùs, inžinieriais, inžinieriuose.
Advokatas – advokatù, advokatè; advokatų, advokatùs, advokatais, advokatuose

III kirčiuotė:

Akmenskaldys – akmenskaldžiù, akmenskaldyjè; akmenskaldžių, akmenskaldžius, akmenskaldžiais, akmenskaldžiuosè.
Kùnigas – kùnigu, kunigè; kunigų, kùnigus, kunigais, kuniguosè.
Batsiuvys – batsiuviu, batsiuvyjè; batsiuvių, batsiuvius, batsiuviais, batsiuviuosè.

IV kirčiuotė –

Seklys – sekliù, seklyjè; seklių, sekliùs, sekliais, sekliuosè.
Šauklys – šaukliù, šauklyjè; šauklių, šaukliùs, šaukliais, šaukliuos.

I kirčiuotė :

Vìsaginas – Vìsaginu, Vìsagine; Vìsaginų, Vìsaginus, Vìsaginais, Vìsaginuose.
Jõniškis – Jõniškiu, Jõniškyje; Jõniškių, Jõniškius, Jõniškiais, Jõniškiuose.

II kirčiuotė :
Ignalinà – Ignalinà, Ignalìnoje; Ignalìnų, Ignalinàs, Ignalìnomis, Ignalìnose.
Virbãlis – Virbaliù, Virbãlyje; Virbãlių, Virbaliùs, Virbãliais, Virbãliuose.
Joniškėlis – Joniškėliù, Joniškėlyje; Joniškėlių, Joniškėliùs, Joniškėliais, Joniškėliuose.

III kirčiuotė :
Dainavà – Dainavà, Dainavojè; Dainavų, Dainavas, Dainavomìs, Dainavosè.
Beržai – Béržu, Beržè; Beržų, Béržus, Beržáis, Beržuosè.
Pandėlỹs – Pándėliu, Pandėlyjè; Pandėlių, Pándėlius, Pandėliais, Pandėliuosè.

IV kirčiuotė :
Lašaĩ – Lašù, Lašè; Lašų, Lašùs, Lašaĩs, Lašuosè.
Ašvà – Ašvà, Ašvojè; Ašvų, Ašvàs, Ašvomìs, Ašvosè.

Literatūra
1. Kniūkšta P. Mokomasis lietuvių kalbos, rašybos ir kirčiavimo Žodynas. Kaunas: „Šviesa“, 1996.
2. Miliūnaitė R. Kalbos kultūra. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
3. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1993
4. Palauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. Kaunas: Technologija, 2000.
5. Jakaitienė E. Lietuvių kalbos leksikologija. Vilnius, 1980
6. Pupkis A. Kalbos kultûros pagrindai.– Vilnius, 1984
7. Rudaitienė V., Vitkauskas V. Vakarų kalbų naujieji skoliniai.– Vilnius, 1998.
8. Kalbos patarimai: gramatinės formos ir jų vartojimas.– Vilnius, 2002.
9. Žilinskienė V. Kalbos kultūra: sintaksė.– Vilnius, 1996.
10. Alaunienė Z. Kalbos kultūros pratybos.– Vilnius, 1995.
11. Gimtoji kalba.– 1993: Nr.1, Nr.4-5, Nr.7; 1994: Nr.4-5, Nr.8-9; 1995, Nr.1; 1996, Nr.1; 1998, Nr.7.
12. Internetas:
a. http://www.vlkk.lt
b. http://www.vki.lrs.lt
c. http://ualgiman.tinklapis.lt/kk_morfologija.htm