KALBOS KULTŪRA

Turinys

1. Leksikos klaidos 22. Darybos klaidos 23. Morfologijos klaidos 24. Linksnių vartojimo klaidos 35. Prielinksnių vartojimo klaidos 36. Sakinių sudarymo klaidos 47. Neteiktina žodžių tvarka 48. Kirčiavimas 59. Literatūra 7

Leksikos klaidos :

1. mūsų kaimynas baisus egoistas (= savimyla).2. mokausi menedžmento (=vadybos) fakultete. 3. norėta, kad fiksuotą (=nustatytą) valandą įstaiga pradėtų darbą. 4. įmonei reikalingas minimalus startinis (=pradinis) kapitalas.5. neblaivus pilietis tikino, kad buvo išgėręs tik vieną bonką (=butelį). 6. sugedus domofonui (= telefonspynei), niekaip negalėjau patekti namo.7. gaila, kad neakivaizdinių studijų studentams nemoka stipkės (= stipendijos).8. prašom uždaryti burną (= užsičiaupti).9. atlikus eilės (=daugelio) bylų analizę, paaiškėjo įdomūs faktai.10. sulaikytasis uždarytas į daboklę (=areštinę).

Darybos klaidos :

1. Petraičio namuose buvo baisi betvarkė (=netvarka);2. nedamokėjus (=neprimokėjus) dešimties litų, kilo konfliktas;3. dabar čia apsvarstomi (=svarstomi) gyvybiškai svarbūs dalykai;4. kas mėnesį jie atbudi (=išbudi) daugybę valandų;5. užsukome į autodalių (=automobilių dalių) parduotuvę;6. vakar nusipirkau prailgintoją (=ilgintuvą);7. čia linksminasi universiteto studentija (=studentai);8. jis tvirtai pasiryžo ryšių su praeitimi nutraukimui (=nutraukti ryšius su praeitimi);9. žmonės dažnai bijo apsilankyti stomatologiniame (=stomatologijos) kabinete;10. mokslininko teoretiniai (=teoriniai) samprotavimai nebuvo visiškai tikslūs;

Morfologijos klaidos :

1. trumparegiui (=trumparegiam) skubiai reikalingi akiniai;2. patekome į ekstremaliausias (=ekstremalias) sąlygas;3. keturis kartus laimėjome abi (=abejas) varžybas;4. vyriausias (=vyriausiasis) redaktorius išėjo pietauti;5. atsidarė (=atidaryta) senųjų spaudinių paroda;6. pinigus tarp savęs pasidalysime (=pinigus pasidalysime);7. jei būtų atsargesnis, nelaimės išvengtų (=būtų išvengęs);8. šovinių apkabas(=apkaba) buvo rudos spalvos;9. jis labiau panašesnis (=panašesnis) į tėvą negu į motiną;10. primink Onutei, kad nepaliktų jos (=savo) batų;

Linksnių vartojimo klaidos :

1. yra pasiūlymai (=pasiūlymų) diskusiją nutraukti;2. ponia Jonaitienė (=Jonaitiene), jūs kviečiama į pasitarimą;3. lietuvių kultūra (=kultūrai) ten menkai atstovaujama;4. ceche vyksta plokštės gaminimas (=gaminamos plokštės);

5. priėjome išvados (=išvadą), kad į Vilnių nevažiuosime;6. delegacija išvyks oficialiam vizitui (=su oficialiu vizitu);7. nuorašas atininka originalui (=originalą);8. autorius tikisi, kad skaitytojai pareikš kritines pastabas (=kritinių pastabų);9. gera būti sveiku ir laimingu (=sveikam ir laimingam);10. jie mums padeda problemų sprendime (=spręsti problemas);

Prielinksnių vartojimo klaidos :

1. vaistai geriami po vieną šaukštelį ant pusės (=pusei) stiklinės vandens;2. Simas buvo godus ant svetimo gero (=svetimo gero);3. buvo priimtas naujas įstatymas apie vaikų priežiūrą (=dėl vaikų priežiūros);4. nusiskundimai, kad skauda pilvą, tarp vaikų yra dažniausi (=vaikai dažniausiai skundžiasi pilvo skausmais);5. rinkimės vieną kartą į (=per ) mėnesį;6. iš jų pusės nusiskundimų nėra (=jie niekuo nesiskundžia);7. pas jį (=iš jo) nieko negausi;8. gautas skundas nuo Jonaičio (=Jonaičio skundas);9. įėjimas pagal kvietimus (=su kvietimais);10. kelio nematė per (=pro) ašaras;

Sakinių sudarymo klaidos :

1. kad ištirti rinkos poreikį (=norėdami ištirti, kad ištirtume), pagaminsime bandomąją prietaisų partiją;2. kad sutaupius (=kad sutaupytume, norėdami sutaupyti) bent kiek lėšų apribosime išlaidas;3. dirvą akėja su tikslu išpurenti (=norėdami išpurenti);4. jei tikėti (=jei tikėtume) autoriumi, visi faktai jo knygoje išgalvoti;5. pamačiau automobilį, kuris lėkė gatve, kurioje žaidė vaikai, kurie buvo neatsargūs (=pamačiau automobilį, lekiantį gatve, kurioje žaidė neatsargūs vaikai);6. visi ilgai manęs ieškojo, vienok (=bet) aš beišsidaviau;7. kas link vestuvių (=o apie vestuves), tai apie jas negalvoju;8. kas liečia uždarbį (=dėl uždarbio), susitarsime vėliau;9. kaip taisyklė (=kaip paprastai), Jonas valandą vėlavo;10. bėgsiu, kol nesustabdys (=kol sustabdys);

Neteiktina žodžių tvarka :

1. Lauryną mes matome parke, kuris yra labai sušlapęs, blogai apsirengęs (=parke mes matome Lauryną, kuris …);2. šiais metais nukankintus patriotus pagerbė visa šalis (= visa šalis šiais metais pagerbė nukankintus patriotus)

3. senis Vingis ragina vesti Joną, nes jis labai prasiskolinęs (= kadangi senis Vingis labai prasiskolinęs, ragina Joną vesti);4. šį paveikslą nupiešė jūsų sūnus, kurį ir pakabinome kabinete (=šį jūsų sūnaus nupieštą paveikslą pakabinome kabinete);5. yra nestropių mokinių, dalis kurių nepažangūs (=yra nestropių mokinių, kurių dalis nepažangūs);6. Airija – atšiauraus būdo žmonių kraštas, kurie įsikūrę tarp pelkių (=Airija – kraštas, atšiauraus būdo žmonių, įsikūrusių tarp pelkių);7. yra filme ir vaikinas, bendrauti su kuriuo herojai nelengva (=yra filme ir vaikinas su kuriuo bendrauti herojai nelengva);8. man dar visas gyvenimas priešaky, kurio privalo užtekti viskam (=man priešaky dar visas gyvenimas, kurio privalo užtekti viskam);9. pamačiau voveraitę, kuri tupėjo pušyje, kurios šakos buvo apdžiūvusios (=pamačiau voveraitę, tupinčią ant apdžiūvusios pušies šakos);10. kodėl nepriimami gyventojų mokesčiai, kurie gyvena rajonuose? (=kodėl nepriimami gyventojų, kurie gyvena rajonuose, mokesčiai);

Kirčiavimas:

I kirčiuotė:

Bìtininkas – bìtininku, bìtininke; bìtininkų, bìtininkus, bìtininkais, bìtininkuose.Valýtoja – valýtoja, valýtojoje; valýtojų, valýtojas, valýtojomis, valýtojose.

II kirčiuotė:

Darbiniñkas – darbininkù, darbininkè; darbiniñkų, darbininkùs, darbininkais, darbininkuose.Inžinierius – inžinieriumi, inžinieriuje; inžinierių, inžinieriùs, inžinieriais, inžinieriuose.Advokatas – advokatù, advokatè; advokatų, advokatùs, advokatais, advokatuose

III kirčiuotė:

Akmenskaldys – akmenskaldžiù, akmenskaldyjè; akmenskaldžių, akmenskaldžius, akmenskaldžiais, akmenskaldžiuosè.Kùnigas – kùnigu, kunigè; kunigų, kùnigus, kunigais, kuniguosè. Batsiuvys – batsiuviu, batsiuvyjè; batsiuvių, batsiuvius, batsiuviais, batsiuviuosè.

IV kirčiuotė –

Seklys – sekliù, seklyjè; seklių, sekliùs, sekliais, sekliuosè. Šauklys – šaukliù, šauklyjè; šauklių, šaukliùs, šaukliais, šaukliuos.

I kirčiuotė :

Vìsaginas – Vìsaginu, Vìsagine; Vìsaginų, Vìsaginus, Vìsaginais, Vìsaginuose.Jõniškis – Jõniškiu, Jõniškyje; Jõniškių, Jõniškius, Jõniškiais, Jõniškiuose.

II kirčiuotė :Ignalinà – Ignalinà, Ignalìnoje; Ignalìnų, Ignalinàs, Ignalìnomis, Ignalìnose. Virbãlis – Virbaliù, Virbãlyje; Virbãlių, Virbaliùs, Virbãliais, Virbãliuose.Joniškėlis – Joniškėliù, Joniškėlyje; Joniškėlių, Joniškėliùs, Joniškėliais, Joniškėliuose.

III kirčiuotė :Dainavà – Dainavà, Dainavojè; Dainavų, Dainavas, Dainavomìs, Dainavosè. Beržai – Béržu, Beržè; Beržų, Béržus, Beržáis, Beržuosè.Pandėlỹs – Pándėliu, Pandėlyjè; Pandėlių, Pándėlius, Pandėliais, Pandėliuosè.

IV kirčiuotė :Lašaĩ – Lašù, Lašè; Lašų, Lašùs, Lašaĩs, Lašuosè.Ašvà – Ašvà, Ašvojè; Ašvų, Ašvàs, Ašvomìs, Ašvosè.

Literatūra1. Kniūkšta P. Mokomasis lietuvių kalbos, rašybos ir kirčiavimo Žodynas. Kaunas: „Šviesa“, 1996.2. Miliūnaitė R. Kalbos kultūra. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.3. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 19934. Palauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. Kaunas: Technologija, 2000.5. Jakaitienė E. Lietuvių kalbos leksikologija. Vilnius, 19806. Pupkis A. Kalbos kultûros pagrindai.– Vilnius, 19847. Rudaitienė V., Vitkauskas V. Vakarų kalbų naujieji skoliniai.– Vilnius, 1998.8. Kalbos patarimai: gramatinės formos ir jų vartojimas.– Vilnius, 2002.9. Žilinskienė V. Kalbos kultūra: sintaksė.– Vilnius, 1996.10. Alaunienė Z. Kalbos kultūros pratybos.– Vilnius, 1995.11. Gimtoji kalba.– 1993: Nr.1, Nr.4-5, Nr.7; 1994: Nr.4-5, Nr.8-9; 1995, Nr.1; 1996, Nr.1; 1998, Nr.7.12. Internetas:a. http://www.vlkk.ltb. http://www.vki.lrs.ltc. http://ualgiman.tinklapis.lt/kk_morfologija.htm