mikroekonomika

TURINYS

1 TEMA: Ribotumas ir pasirinkimas 22 TEMA: Gamybos kaštai 23 TEMA: Tobuloji konkurencija 44 TEMA : Monopolija 65 TEMA: Paklausos ir pasiūlos elastingumas 6 1 tema: Ribotumas ir pasirinkimas1. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą sudaro visi išvardinti elementai, išskyrus: • prekybos mokyklos lankymą, norint išmokti prekiauti, • kompiuterio įsigijimą, kad būtų galima našiau dirbti, • mokymąsi dirbti kompiuteriu namuose laisvu laiku, • ekonomikos, vadybos mokymąsi universitete. 2. Gamybos galimybių kreivė leidžiasi žemyn, nes: a) auga ekonomika, b) negalima pagaminti vienų prekių daugiau nesumažinant kitų gamybos, jei ekonomika yra efektyvi, c) ekonomika funkcionuoja neefektyviai d) poreikiai yra beribiai.3) Ribotumo problema: a) egzistuoja, nes šalyse negalima pasiekti, kad visi žmonės pastoviai būtų visiškai užimti, b) egzistuoja, nes materialūs poreikiai viršija turimus gamybos išteklius, c) išspręsta Europos Sąjungos šalyse, d) išspręsta visose išsivysčiusiose šalyse.

2. tema: Gamybos kaštai

1. Tarkime, kad Jūs išlošėte du bilietus į Varšuva. Jei dviese važiuosite įVaršuvą, tai kambariui ir pasilinksminimams išleisite 1500 Lt. Yra ir kitaalternatyva. Jūs galite nevažiuoti ir parduoti kiekvieną bilietą po 75 lt.Šiuo atveju: a) bendrieji kelionės į Varšuvą kaštai lygūs 1500 Lt, b) bendrieji kelionės į Varšuvą kaštai lygus 1650 Lt, c) bilietų numanomi (spėjami) kaštai lygūs 1500 Lt, d) teisingi (b) ir (c) atsakymai.2. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis

|Gamybos apimtis|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 ||Bendrieji |25 |37 |46 |50 |55 |63 |75 ||kaštai | | | | | | | |

Atsakykite:A. Kokie yra kintamieji kaštai(VC);(TC=[pic])) gaminant tris vienetus: a) 16,67, b) 150 Lt, c) 46 lt, d) 25 Lt, e) iš pateiktų duomenų negalima atsakytiB. Vidutiniai bendrieji kaštai(ABC) gaminant penkis vienetus yra: a) 315 lt b) 12.6 lt,([pic]) c) 55 lt, d) 25 lt, e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti.C. Ketvirto vieneto gamybos kaštai yra: a) 55 lt, b) 13,75 Lt, c) 6 Lt, d) 5 Lt,

e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti.D. Vidutiniai pastovieji kaštai(AFC=[pic]) gaminant penkis vienetus yra: a) 5 Lt, b) 63 Lt, c) 12,6 Lt d) 55 Lt, e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti.E. Firmos pelną maksimizuojanti gamybos apimtis(MR=[pic]=P) yra: a) 2 vnt., b) 3 vnt., c) 4 vnt., d) 5 vnt., e) iš pateiktų duomenų negalima atsakyti. 3 tema: Tobuloji konkurencija1. Firma maksimizuoja pelną, kai ji: a) minimizuoja nuostolius, b) maksimizuoja bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų skirtumą, c) gamina produkcijos kiekį, kuriam esant ribinės pajamos sutampa su ribiniais kaštais ir ribinių kaštų kreivė kyla į viršų, d) tenkina visas minėtas sąlygas

2. Tarkime, kad dviračius gamina tobulosios konkurencijos firma. Lentelėjepateikti dviračių gamybos kaštai.|Gamybos |Bendrieji|Vidutiniai |Ribiniai|Bendr. |Ribinės |Pelnas ||apimtis |kaštai(Lt|bendrieji |kaštai(L|pajamos |pajamos | || |) |kaštai(Lt) |t) | | | ||1(Q) |2(TC) |3ATC(=[pic]|4MC(=[pi|5TR= |6MR(=[pi|7(=[pic]|| | |) |c]) |([pic]) |c]=P) |) ||0 |6000 |- |- |0 |- |-6000 ||35 |7700 |220 |48,6 |4200 |120 |-3500 ||150 |11000 |73,33 |28,7 |18000 |120 |7000 ||210 |13200 |62,86 |36,7 |25200 |120 |12000 ||250 |15000 |60,00 |45 |30000 |120 |15000 ||270 |16400 |60,74 |70 |32400 |120 |16000 ||288 |17760 |61,67 |75,6 |34560 |120 |16800 ||305 |19100 |62,62 |78,8 |36600 |120 |17500 ||315 |20300 |64,44 |120 |37800 |120 |17500 ||316 |20425 |64,63 |125 |37920 |120 |17495 ||317 |20560 |64,86 |135 |38040 |120 |17480 ||318 |20710 |65,13 |150 |38160 |120 |17450 ||319 |20880 |65,45 |170 |38280 |120 |17400 ||320 |21080 |65,87 |200 |38400 |120 |17320 |

A. Suraskite pelną maksimizuojančią firmos gamybos apimtį, jeigu dviračiokaina 120 litų.Koks bus ekonominis pelnas esant šiai gamybos apimčiai?Jeigu dviračio kaina 120 litų-, pelną maksimizuojančią firmos gamybosapimtis bus 315 vnt., ekonominis pelnas 17500 litų.Kaip pasikeis ekonominis pelnas, jeigu: a) gamybos apimtis bus 45 vienetais mažesnė už pelną maksimizuojančią? • Gamybos apimtis :315 ( 45 = 270 vnt., ekonominis pelnas: 16000 Lt. Pelnas sumaėjo 1500 lt. (17500 Lt – 16000 Lt); b) gamybos apimtis bus 5 vienetais didesnė už pelną maksimizuojančią? • Gamybos apimtis 315 + 5 = 320 vnt, ekonominis pelnas: 17320 Lt. Pelnas sumažėjo 180 lt. (17500 Lt – 17320 Lt) . B.Suraskite pelną maksimizuojančią firmos gamybos apimtį, jeigu dviračio kaina 70 litų. Koks bus ekonominis pelnas esant šiai gamybos apimčiai?|Gamybos |Bendrieji|Vidutiniai |Ribiniai|Bendr. |Ribinės |Pelnas ||apimtis |kaštai(Lt|bendrieji |kaštai(L|pajamos |pajamos | || |) |kaštai(Lt) |t) | | | ||1(Q) |2(TC) |3ATC(=TC/Q)|4MC(=[pi|5TR= |6MR(=[pic|7(=TR-T|

| | | |c]) |(Q*P(120))|]=P) |C) ||0 |6000 |- |- |0 |- |-6000 ||35 |7700 |220 |48,6 |2450 |70 |-5250 ||150 |11000 |73,33 |28,7 |10500 |70 |-500 ||210 |13200 |62,86 |36,7 |14700 |70 |1500 ||250 |15000 |60,00 |45 |17500 |70 |2500 ||270 |16400 |60,74 |70 |18900 |70 |2500 ||288 |17760 |61,67 |75,6 |20160 |70 |2400 ||305 |19100 |62,62 |78,8 |21350 |70 |2250 ||315 |20300 |64,44 |120 |22050 |70 |1750 ||316 |20425 |64,63 |125 |22120 |70 |1695 ||317 |20560 |64,86 |135 |22190 |70 |1630 ||318 |20710 |65,13 |150 |22260 |70 |1550 ||319 |20880 |65,45 |170 |22330 |70… |1450 ||320 |21080 |65,87 |200 |22400 |70 |1320 |

Jeigu dviračio kaina 70 litų-, pelną maksimizuojančią firmos gamybosapimtis bus 270 vnt., ekonominis pelnas 2500 litų.

Koks bus pelnas jeigu: a) gamybos apimtis bus 35 vienetais didesnė už pelną maksimizuojančią? • Gamybos apimtis : 270 + 35 ( 305 vnt., ekonominis pelnas: 2250 Lt. Pelnas sumažėjo 250 lt. (2500 Lt – 2250 Lt); b) gamybos apimtis bus 60 vienetų mažesnė už pelną maksimizuojančią? • Gamybos apimtis : 270 – 60=210 vnt., ekonominis pelnas: 1500 Lt. Pelnas sumažėjo 1000 lt. (2500 Lt – 1500 Lt);

4 tema: Monopolija

1. Monopolisto ribinės pajamos mažesnės už kainą, nes: a) monopolisto gaminamo produkto paklausa absoliučiai elastinga, b) monopolisto gaminamo produkto paklausa absoliučiai neelastinga, c) monopolistas, norėdamas padidinti pardavimų apimtį, žemesne kaina turi parduoti visus vienetus, d) monopolisto bendrųjų pajamų kreivė yra tiesi linija ir kyla į viršų.

2. A. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę trūkstamus kintamuosius.|Kiekis |Bendrosios |Bendrieji |Ribinės |Ribiniai |Pelnas(Lt) || |pajamos(Lt)|kaštai(Lt) |pajamos(Lt)|kaštai(Lt) | ||0 |0 |- |- |- |0 ||1 |10 |2 |10 |- |8 ||2 |19 |5 |9 |3 |14 ||3 |25 |9 |6 |4 |16 ||4 |30 |15 |5 |6 |15 ||5 |34 |22 |4 |7 |12 |

B. Apibūdinkite ir apskaičiuokite optimalią gamybos apimtį.Optimalią gamybos apimtis, kai kiekis 3, o pelnas 16litų.

C. Lentelėje apskaičiuoti duomenys rodo, kad ribinės pajamos nėra lygiosribiniams kaštams, kai gamybos apimtis bet kokia. Ar tai reiškia, kad nėraoptimalios gamybos apimties? Kodėl taip ar ne?Ne. Net jei MR >MC , optimali gamybos apimtis yra (yra ten, kur ribiniųpajamų kreivė susikerta su ribinių kaštų kreive ). 5 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas1.Produkto paklausą rodo lygtis P = 120-3Q. Kokios bus pardavimų pajamos,kai rinkos kaina yra 45lt. Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kaina sumažėjusiki 42lt? Koks paklausos vidutinis elastingumas šiame kainų intervale?

P = 120 – 3Q

45 = 120-3Q3Q = 120-453Q = 75Jeigu P = 45, tai Q = 25

42 = 120 – 3Q3Q = 78Jeigu P = 42, tai Q = 26

[pic], neelastin.[pic]

2 .Lentelėje pateikiama drožtukų pasiūla ir paklausa.

|Paklausos kiekis (vnt.)|Kaina (Lt.) |Pasiūlos kiekis (Lt.) ||7000 |0,90 |1000 ||6500 |1,00 |1500 ||6000 |1,10 |2000 ||5500 |1,20 |2500 ||5000 |1,30 |3000 ||4500 |1,40 |3500 ||4000 |1,50 |4000 ||3500 |1,60 |4500 ||3000 |1,70 |5000 ||2500 |1,80 |5500 ||2000 |1,90 |6000 ||1500 |2,00 |6500 |

[pic]A. Kokia drožtukų pusiausvyros kaina? • 1,50 lt.B. Koks drožtukų pusiausvyros kiekis? • 4000 vnt.C. Rendamiesi pateiktas paklausos duomenimis, užpildykite lentelę. t.y.apskaičiuokite kiekvieno varianto bendrąsias pajamas, elastingumokoeficientus, nurodykite paklausos pobūdį (elastinga, neelastinga,vienetinio elastingumo).

|Paklausos kiekis|Kaina (Lt.) |Bendrosios |Elastingumo |Paklausos ||(vnt.) |P |pajamos, Lt |koeficientas|pobūdis ||Q | |TR |E | ||7000 |0,90 |6300 |- |- ||6500 |1,00 |6500 |0,70 |neelastinga ||6000 |1,10 |6600 |0,84 |neelastinga ||5500 |1,20 |6600 |1,00 |vienetinio || | | | |elastingumo ||5000 |1,30 |6500 |1,19 |elastinga ||4500 |1,40 |6300 |1,42 |elastinga ||4000 |1,50 |6000 |1,70 |elastinga ||3500 |1,60 |5600 |2,06 |elastinga ||3000 |1,70 |5100 |2,53 |elastinga ||2500 |1,80 |4500 |3,18 |elastinga ||2000 |1,90 |3800 |4,1 |elastinga ||1500 |2,00 |3000 |5,7 |elastinga |

Bendrosios pajamos : TR = Q*P

[pic] – elastinga;[pic] – nelastinga;[pic] – vienetinio elastingumo.[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]