Marketings

1.Marketingas-žmonių veikla, nukreipta jų poreikiams ir norams tenkinti per mainų procesus. Marketingas-tai poreikių išsiaiškinimo ir jųtenkinimui reikalingų sprendimų priėmimą ir įgyvendinimo procesas,padedantis siekti žmogaus ir organizacijos tikslų. Marketingas prasideda nuo pirkėjo norų tenkinimo. 2.Marketingo koncepcijos.2.1.Gamybos(tai tokia verslo orentacija,kurios esmę sudaro įmonės pastangos siekti savo tikslų,vis labiau tobulinant gamybos procesą ir didinant jos mąstą,kaip sumažinant prekių savikainą bei kainą). 2.2.Prekės(tai tok.ver.orent.,kurios esmę sudaro įmon.pastangos siekti savo tikslų,gerinant prekių kokybę). 2.3.Pardavimo(tai tok.ver.orent., kurios esmę sudaro įmonės pastangos siekti savo tikslų,gerai įvaldytais, prekių siiūlomais būdais,dėl to parduodant kuo daugiau prekių). 2.4.Marketingo(tai tok.ver.orent., kurios esmę sudaro įmonės pastangos siekti savo tikslų,kuo geriau tenkinant vartotojų poreikius).2.5.Socialinio etinio marketingo(tai tok.ver.orent., kurios esmę sudaro siekti savo tikslų, tenkinant vartotojų poreikius ir kartu atsižvelgiant į visuomenės interesus). 2.6.Verslo(tai tok.verslo orent.,tai pagrindinė idėja,lemianti įmonės tikslus ir jų siekimo būdus). 3.Marketingo tipai ir jų paklausos. 3.1.Konversinis tipas(Negatyvi p.-tai situacija,kai visa rinka ar didžioji jos dalis atmeta siūlomą prekę ar paslaugą). 3.2.Skatinamasis t. (Paklausos nėra-tai sit.,kai visa rinka ar visa jos dalis neesidomi preke). 3.3.Plėtijantis t.(Potenciali(slypinti) p.-tai tokia sit.,kai pirkėjas pirktų prekę,tenkinančią atsiradusių poreikių,bet tuo metu prekių nėra). 3.4.Remarketingas(Mažėjanti paklausa-tai sit.,kai prekių tam tikru metu nuperkama mažizu nei anksčiau).3.5.Sichromarketingas(Varijuojanti p.-tai sit.,kai pati prekė perkama skirtingais laiko tarpais). 3.6.Palaikantis(Pilna p.-tai tok.sit.,kai pasiūla visiškai at

titinka paklausą). 3.7.Demarketingas(Perteklinė p.-tai tok.sit.,kai paklausa didesnė už pasiūlą,kurią padidinti galimybių nėra).3.8.Stabdantis t.(Iracionali p.-tai sit.,kai didelė prekių paklausa(tam tikrų prekių)visuomenės požiūriu yra nepageidaujama). 4.Marketingo tikslai (kuo maksimalesnis vartojimas,maksimalus poreikių tenkinimas,maksimali prekių ir paslaugų pasiūla,maksimali gyvenimo kokybė).Uzdaviniai(Susiję su poreikių analize ir rinkos tyrimu.Susiję su įmonės gaminamos produkcijos atitikimu rinkos struktūrą.Susiję su poveikiu pirkėjui formuojant jo poreikių struktūrą). Funkcijos(Išorinės aplinkos analizė;vartotojų poreikių tyrimai, marketingo tyrimai.Prekių atitinkančių vartotojų poreikius, sukūrimas ir gamyba.Poreikių pateikimas vartotojui.Rėmimo organizavimas.Marketingo planavimas ir kontrolė. 5.Marketingo kompleksas,jo elementai.Marketingo kompleksas-tai visuma tarpusavyje susijusių sprendimų,leidžiančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės marketingo tikslus. Elementai:Prekė(priskiriami sprendimai ir veiksmai,susiję su prekės kūrimu,jos gamyba,įpakavimu, garantijomis ir pan.Kaina(apima sprendimus ir veiksmus susijusius su kainos prekės nustatymu,jos keitimu,nuolaidų pirkėjams bei mokėjimo sąlygų taikymu. Paskirstymas(apima sprendimus ir veiksmus,kuriais paasirenkami prekės pateikimo vartotojams keliai, organizuojamas fizinis prekės judėjimas iš gamybos įmonės pas vartotoją).Rėmimas(tai sprendimai ir veiksmai,kuriais siekiama pirkėjus informuoti apie prekes ir paskatinti pirkėjus tas prekes pirkti). 6.Marketingo mikroaplinka-tai visuma išorinių jėgų,kurios veikia įmonės marketingo sprendimus,tačiau kurioms ji gali daryti didelę įtaką (pirkėjai,konkurentai,tiekėjai,prekybos tarpininkai,prekybos pagalbininkai). 7.Marketingo makroaplinka-tai visuma išorinių jėgų,kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos (ekonominė,gamtinė,mokslinė technologija,konkurencinė,politinė,socialinė kultūrinė). 8.Rinkos samprata.Rinka-tai pirkėjo ir pardavėjo susitikimo vieta,kur prekių maunų proceso metu veikia pa
aklausos ir pasiūlos pusiausvyrą,reguliuojantis mechanizmas,išreiškiamas prekių verte,kaina.Marketingo požiūriu rinka-tai visuma esamų ir potencialių vartotojų,siekiančių patenkinti savo poreikius,pasikeičiant kuo nors vertingu su prekės ar paslaugos siūlančiais pardavėjais. 9.Rinkų klasifikavimas.Reali(vyksta realiai pirkimo ir pardavimo procesas), Potenciali(nefunkcionuoja dėl tam tikrų priežasčių).Rinkos tipai,remiantys pirkėjų skirtingumu (vartojimo prekių rinka,gamybinės paskirties prekių rinka,prekybininkų-tarpininkų rinka,valstybinė rinka,tarptautinė rinka). 10.Rinkos segmentavimas.Segmentavimo kriterijai.Rinkos segmentavimas-tai rinkos skaidymas į dalis,kuriuose vienodai arba panašiai reguojama į marketingo veiksmus.Yra išskiriami 3 kriterijai,pagal vartotojų išorinius požymius:Geografinis(valstybė,šalis,miestas,kaimas,rajonas,administracinės teritorijos,gyventojų tankumas, klimatas,kalba).Demografinis(amžius,lytis,įpakavimas,uzsiėmimas,išsilavinimas,šeimos dydis,pajamos,šeimos gyvenimo ciklo etapas,tautybė, religija,rasė).Psichografinis(nuostata,tam tikrų prekių ar prekių grupių atžvilgiu ,asmenybes svarbiausi bruožai,elgsenos požymiai (gyvenimo,pirkimo)).Pagal vartotojų elgesį prekės atžvilgiu yra:Proginis pirkimas(reguliavimas,specialios) Pagal produkto naudą (kokybė,servisas,ekonomiškumas)Vartojimas(vidutinis,dažnas,retas)..Segmentavimas pagal vartotojų reagavimą į naujas ir įprastas prekes.Vartotojai skirstomi:supernovatoriai(5%),novatoriai(25%),vidutiniškai reguojantys į naujoves(40%),konservatoriai(25%),superkonservatoriai(5%). 11.Tikslinė rinka-tai rinkos dalis,į kurią įmonė nukreipia marketingo kompleksą. Tikslinės rinkos nustatymo esmė yra ta,kad įmonė segmentavimo būdu suskaido rinką į atskirus segmentus ir žinodama kiekvieno segmento ypatumus,gali tikslingai veikti vartotoją. 12.Koncentruotas marketingas-tai tokia marketingo strategija,kai įmonė stengiasi sutelkti visas pastangas tik į vieną tikslinę rinką ir jai įvaldyti naudoja specialiai pritaikytą marketingo kompleksą. 13.Diferencijuotas marketingas-tai tokia marketingo strategija,kai įmonė atskiroms tikslinėms rinkoms įvaldyti naudoja skirtingus,specialiai jiems pritaikytus marketingo kompleksus. 14.Nediferencijuotas marketingas-tai tokia marketingo strategija,kai įmonė visai rinkai įvaldyti naudoja vieną universalų marketingo kompleksą. 15.Vartotojo elgesys-tai individo veiksmai,susiję su prekės įsigyjimu bei vartijimu ir apimantys jo
o poelgius nuo problemos atsiradimo, kurią gali spręsti prekės įsigyjimas iki reakcijos jau įsigytą ir vartojamą prekę.
16.Vartojimo prekių pirkimo procesas.Yra išskiriami 5 etapai: problemos atsiradimas,informacijos paieška,informacijos įvertinimas, sprendimo pirkti priėmimas ir pirkimas,reakcija po pirkimo gali buti(kokios tikėjomės,geresnė, blogesnė). 17.Išoriniai vartotojo elgesio veiksniai(kultūra,klasė,įtakos grupė,šeima).Kultūra-yra visuomenės gyvenimo būdas,jos normos ir vertybės,perduodamos iš kartos į kartą ir besiformuojančios dėl dabar vykstančių reiškinių.Išsivysčiusiose šalyse išskiriamos 6 klasės:Viršutinės viršutinė-tai elitas,perkantis tik prestižines prekes.Prekės kaina reikšmės neturi.Viršutinės apatinė-tai žmonės,gaunantys dideles pajamas, dažniausiai neseniai praturtėję.Perka brangias,viešai gerai matomas prekes, siekdami parodyti savo aukštą padėtį visuomenėje.Vidurinės viršutinė-tai išsilavinę žmonės,dažnai įminių vadovai,vadybininkai,verslininkai perka gerai žinomų prekių vardų prekes,siekia kokybės patikimumo. Vidurinės apatinė-tai protinį darbą dirbantys žm.,tačiau nepasiekę karjeros viršūnės.Perka masiškai vartojamas prekes,taupo.Apatinės viršutinė-sudaro darbininkai,kurių pajamos daugelio yra didelės.Jie vertina brangesnes,kasdieninio vartojimo prekes.Apatinės apatinė-tai neturtingi žmonės,perkantys masines prekes.Jiems svarbiausia prekės kaina,o ne kokybė.Yra 2 įtakos grupių tipai:1.grupė,kuriai asmuo priklauso(draugai,kaimynai).2.Asmuo,kuris nori pamėgdžiotigrupę ar jai priklausyti(gyvenimo stilius, visuomenės grupės).Šeima daro didžiausią įtaką perkant prekę .Sprendimai šeimoje gali būti: autonomiški,bendri,dominuojantys vienam asmeniui. 18.Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Prisliriami:psichologiniai veiksniai, poreikis-tai neatitikimas tarp esamos ir pageidaujamos situacijos ir noras šį neatitikimą pašalinti,suvokimas-tai aplinkos ojektų ir įvykių fiksavimas ir interpretavimas,patirtis-nuolatinis procesas.Ji yra dvejopa(perkant prekes,vartojant prekes).Patirtis-tai sukauptos ir savaip interpretuotos informacijos visuma,kuri lemia vartotojų elgseną,nuomonė-tai vartotojo patirties veiksmų, vertinimų, susijusių su tam ti
ikru objektu sąveikos rezultatas. 19.Paslaugos misija parodo, kodėl paslaugų organizacija egzistuoja ir svarbiausiai jos užduotis 20.Paslaugų klasifikavimas. paslaugų sektoriaus klasifkacijoe išskiriama 12 stambių grupių :verslo aslaugos;komunikacijų p., konstravimo ir su juo susijusios inžinerinės p.,paskirstymo p.,švietimo p.,aplinkos apsaugos.,finansinės p., sveikatos priežiūros ir socialnės p., turizmo ir kelonių p.,rekrecos ir kultūos bei poilsio p.,transporto p., kitos p.,Kiekviena iš šių gr. Skaidoma į pogrpius, o šie į atskiras paslaug rūšis.Iš viso pateikiama 140 aslaugų pavadinimų. 21.Paslaugų ir prekių skirtumai.Paslaugų savybės: neapčiuopiamumas., nekaupiamumas, neatskiriamumas, heterogeniškumas (nevienodumas). Prekės turi daug savybių , kurias galima suskirstyti į 3 lygmenis:pirminė prekė, apčiuopiama prekė (forma, ženklas ir t.t), išplėstinė prekė (įvaizdis, aptarnavimo garantija). 22.Paslaugų vaidmenys. 23.Paslaugų kultūros tipai. garsios individualybės kultūra, stiprios asm. įtaka; įstaigos kultūra, organizac. darbas; orientav. į klientą, pasiruošus tarnauti; solidarumo dvasia, visi drauge; kultūra, kuri sukelia naujoves, pionieriška atmosfera 24.Prekės samprata. Prekė- visa tai, kas gali patenkinti vartot. poreik. ir kas siūloma rinkai, siekiant patraukti vartotojo dėmesį, plėtoti vartojimą, įskaitant fizinius objektus , paslaugas ir idėjas. 25.Prekių klasifikavimas pagal naudojimo trukmę; pagal paskirtį; pagal nuosavybės teisę; prekių našumą; p. ryšį su kitomis prekėmis; p. rinkos prisotinimo prekėms laipsnį; p. materialumą; p. prekybos sandorių formas. 26.Prekių asortimentas-tai įm. vartotojui siūlomų prek.Visuma.Asortimento tobulinimo kryptys yra šios: prkių linijos plėtimas; prek. linijos modifikavimas; diversifikacija. Analizuojant atskirų prekių sąryšį išskiriami prekės hierarchijos lygiai: prekių šeima; prekių linija; prekių klasė; prekių tipas; prekių ženklas; prekių vienetas. 27.Prekių identifikavimas.Prekes zenklas- tai zodzių ir simbolių kombinacija, apibudinanti vienos imonės prekes ir atskirianti jas nuo konkurentų prekių. PREKES VARDAS–tai raidine prekės zenklo dalis.Prekes simpolis-tai prekes identifikavimo priemone neturinti tekstines informacijos. 28.Prekių įpakavimas. vienas is svarbiausių prekes atributų.Ipakavimą sudaro sie elemntai: tara; etikete; instrukcija. Etiketeje pateikiamas prekes zenklas jos sudetis,reklaminė medziaga,laikymo ir naudojimo kodas. IPAKAVIMO FUNKCIJOS: prekės apsauga,prekės naudojimas, rysys su vartotojais,rinkos segmentavimas,bendradarbiavimas su pateikimo kanalų dalyviais,ir naujos prekes kūrimas.

29.Kainos samprata-prekės vertė, isreikšta pinigais.Taip pat kaina-tai marketingo komplekso elementas, apimantis veiksmus,susijusius su kainų nustatymu ir kitimu. 30.Kainos nustatymo faktoriai orientuoti į gamyb. kaš.; orein. į paklausą; orien. į konkurentus. Į kaštus orien. kainos nustatymo metodas. taikydama šį meto. įm. prekės kainą gali nustatyti keliais varian. Vienas iš jų – kaštai plius antkainis. Kainos nustatymas gali būti pagrįstas taško radimu. į paklausą orient.kainos nustat.metod. Įmo.nustatyd. prekės kainą šiuo metodu remiasi ne gamybos kašt. o verte,kurią prekė turi vartotojams.Į konk.orien.kainos nustat.metod. Įm. remiasi konkurentų kainomis. 31.Rinkų tipai(Mon.,olig.,). Grynoji konkurencja- tai situacija rinkoje,kai daugelis pardavėjų parduoda ir daugelis pirkėjų perka mažai tarpusavyje susijusias prekes, todėl nė vienas pardavėjas negali diktuoti kainų. Monopolistinė konkurencija- tai situacija rinkoje kai yra daug pardavėjų, bet kiekvienas parduoda vartotojo požiūriu skirtingas prekes ir dėl to gali kontroliuoti kainas. Oligapolinė konkurencija- tai situcija, kai joje aiškiai vyrauja keletas vienodų ar panašių prekių pardavėjų Monopolija–tai situacija rinkoje, kai pirkėjas tam tikrą prekę gali įsigyti tik iš vieno pardavėjo.
33. Prekių judėjimas-prekių pergabenimas iš jų gamybos į vartojimo vietos. Tai paklausos formav. būdas.Tikslas- pateikti prekes į konkrečią vietą laiku nei mažos išlaidos.34.Prekių pateikimas -tai mark. kopl. elem., kuris apima sprend. ir veiksmus susijs. su prek. judėj. nuo gamint. iki vartot. 35. Didmeninė prekyba–tai pardavimas prekyb.arba gamybiniams vartot.Prekyba vyksta tarp įm.dideliais kiekiais, yra priskiriamos tos įm.kurios užsiima didmena. 36.Didmeninku aliekamos funkcijos:prekiu pardavimas ir remimas; perkiu pirkimas ir ju asortimento formavimas;stambiu prekiu partiju skaidymas i maziasnes; sandeliavimas;transportavimas; finansavimas; rizikos prisiemimas; informacijos apie rinką rinkimas; valdymo ir konsultaciju teikimas. 37.Kuo skiriasi didmeninikai nuo mazmeniniku: ji nesusijusi su prekiu pardavimu galutiniam vartotojui – gyventojui; didmeniniu sandoriu mastas kurkas didesnis, prekybos zona platesne; maziau lesu skirta remimui. 38.Didmenines prekybos firmu rusys:didmeniniai prekybininkai; brokeriai ir agentai; gamintoju didmeniniai skyriai ir kontoros; specializuoti didmenininkai. 39.Mažmeninė prekyba- tai prekių pardavimas galutiniam vartotojui, jo asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti. 40.Veiksniai,turintys įtakos mažmeninei prekybai.Tipas;jos vieta;tikslinės rinkos pasirinkimas; parduotvės įrengimas ;prekių ir paslagų asortimento sudaras ; kainų nustatymas ;rėmimo priemonių naudojimas. 41.Mazmenines prekybos firmu rusys:stacionarines, kilnojamosios prekybos, siunciamosios prekybos. 42.Didmeniniku priimami marketingo sprendimai: tikslines rinkos parinkimas; prekiu asortimento ir paslaugu komplekso formavimas; kainu formavimas; remimo organizavimas. 43. Mazmenininku priimami marketingo sprendimai: tikslines rinkos parinkimas; prekiu ir asortimento paslaugu komplekso foramimas, kainodara; remimo organizavimas; parduotuves ir vietos parinkimas. 44.Marketingo logistika–apima tik dalį verslo
logistikos prekių judėjimą nuo gamintojoiki jų vartotojo ar pikimo vietos. Tai sprendimai ir veiksmai susiję su fizinių prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo. 45.Rėmimo samprata.Rėmimas- tai į vertotoją nukreipti inform. ir įtikinėj. veiksmai, turintys įtakos vartotojo sprendimams. 46. Komunikacinis procesas marketinge: komunikacijos procesa sudaro 9 dalys. 2 pirmosios (pagrindiniai komunikacijos dalyviai) tai informacijos siuntejas ( imone): priemejas (vartotojas). 2antrosios pagrindines komunikacijos priemones. 4 likusios parrindines sistemos funkcionavimo dalys–tai inforamcijos kodavimas issifravimas, atsakomoji reakcija ir grystamasis rysys. Paskutinioji- atsitiktiniai trugdymai komunikacineja sistemoje.Kekviena komunikacijos dalis apibudinama taip: informacijos siuntejas-tai imone siekianti perduoti informacija vartotojui.Informacijos kodavimas tai teksto pakeitimas simboliais. Informacijos perdavimo preimones-tai komunikacijos kanalai kuriais informacija perduodama vartotojui. Informacijos issifravimas-tai procesas,kurio metu simboliais pateiktoji informacija issifruojama. Informacijos priemejas-tai vartotojų,kurie priima siuntejo perduotą,iššifruotą informaciją. Atsakomoji reakcija-ta vartotojo nuomone apie informacija gauta is imones. Grystamasis rysys-tai dalis atsakomosios reakcjos i kuria vartotojas perduoda informacijas siuntejui. Trugdymai-tai neplanuoti aplinkos ytrugdymai arba inforacijos iskraipymai, atsirade komunikacijos procese del to vartotoja gauna iskreiptą informaciją. 47.Reklamos rūšys, priemonės, tikslai.Reklamą galima apibūdinti, kaip sąmon. krypt. ir planingą poveikį vartot. kai įm. siekia tam tikrų tikslų. Skiriami 3 reklam. tipai:1.informacinnis. Tikslas- vartot. supažin. su nauja preke, infor. apie kainų pasikeitimą supažindinti su prekės savyb., informuot. apie teikiamas paslaugas. 2.įtikinantis. Tikslas:informuot. prekės ženklo prioritetą įtikinti vartot. pirkti prekę nedelsiant, priimti prekybos agentą. 3- primenantis. Tikslas:priminti vartot. kad šios prekės būtinai prireiks netolimoje ateityje. Priminti kur galima nusipirkti tą prekę. Reklamos būdai- priemonės. Reklama spaudoje: laikraščiai, žurnalai. Spausdinta reklama: katalogai, žinynai, brošiūros, laiškai. Rek. per komun. priem.:radijas, TV. Rek. paštu: tiesiog spausd. medžiag. išsiunt: video kasečių ir t.t Išorinė reklama: didel. matmenų plakatai, šviečianti reklama. Vaizdo rek.:kino film. skaidrės. Rek. ant transp. priem.: užrašai ant transp.išorės ar viduje. 48.Pozicionavimas–tai prekes ar imones ivaizdio vartotojo samoneje kurimas siekian išsiskirti is konkurentų. POZICIONUOTI galima: prekes savybe; prekes duoda nauda; vartojimo buda ar situacija; vartotija; konkurenta; prekiu grupe; kokybe ar kaina. 49.Informacinio reklaminio laiško rašymo taisyklės.Ją sudaro:1- tai informacija, kurią rodant vazdais ar garsais norima perduoti auditorijai. 2- žinutės sukeliamas įspūdis kiekvienam auditorijos dalyviui.
50.Asmeniškas pardavimas-tai tiesioginis pardav. ir pirkėjo bendravimas, kurio metu pardav. daro įtaką pirkėjo sprend.Kad prekę ir paslaugą pirktų,reikia sugebėti ją pasiūlyti, įrod. jos naudą konkreč. vartot. 51.Pardavimo skatinimas-tai veiksmai, kuriais pirkėjui sudar. ypat. sąl. įsigyti prekę. 52. Rysiai su visuomene–tai imones santykiai su ivairiomis organizacijomis, visuomenes sluoksniais, pavieniais asmenimis. 53.Marketingo informacine sistema( MIS)–tai bendras terminas vartojamas apibrezti formalų būdą,kuriuo imonė gauna apdoroja ir panaudoja informaciją reikalingą marketingo strategijai paruosti. 54. Marketingo informacines sistemos posistemes: vidiniu duomenu apdorojimas; marketingo tyrimu posisteme; isorine duomenu analizes posisteme; teoriniu zinių apdorojimas. 55.Pirminiu duomenu rinkimo budai:kokybiniai metodai-tai bendro pobudzio interviu padedantis iskelti hipotezes; tiremieji metodai-tai konkrecios informacijos rinkimas is specialiai parinktu respondentu; eksperimentiniai metodai nustato vieno kintamojo itaka kitam. 56.Antriniai duomenys: imones marketingo informacine sistema; kitu organizaciju ir valstybiniai duomenu bankai; informaciniu organizaciju duomenu saltiniai. 57. Pirminiu ir antriniu duomenu skirtumai.Antrinius duomenis nesunku gauti nes jie jau yra surinkti kokiems nors tikslams, o pirminiai duomenys yra renkami problemos sprendimui prireikus specifines informacijos arba susikloscius nestandartiniai situacijai. 58.Anketų sudarymo reikalavimai 1. anketos kl. t.b. suprantami 2. kl. t.b. sudaryti taip, kad provokuotų teisingą ats. 3. ats. forma, kurią siūlo anketa t.b. patogi užrašyti 4. anketoje kl. t.b. išdėstomi tinkama tvarka. 5. anketa t.b. sudaryta taip, kad su ja būtų lengva dirbti. Klausimai apklaustajam asmenniui t.b. baigiama apklausa, nes pabaig. inform. teikiantis asm. yra labiau pavargęs nei pradžioje.Tokie kl. nesukels psich. gynybinės reakcijos. 59.Stebejimas–tai marketingo informacijos rinkimo metodas paremtas zmoniu elgsenos objektu kaitos įvykių ar procesų raidos fiksavimu. BUDAI: zmogus stebi zmogu, zmogus stebi reiskini, masinos stebi zmones, masinos stebi reiskinius. PRIVALUMAI: stebejimo duomenu rinkimo formos leidzia juos gauti tikslesnius nes fiksuojami faktai o ne nuomones; sio metodo naudojimas nereikalauja kistis i naturale ivykiu ar veiksmu eiga; tyrejas pats mato kaip elgiasi tiriamasis o ne isivaizduoja; stebejimas padeda isvengti subjektyvaus aiskinimo pasalinti daugeli tikrove vienaip ar kitaip iskrepenciu veiksniu. TRUKUMAI: stebejimas gali buti tik elgiasys ir tyrejas beveik nieko negali suzinoti apie motyvus, nuostatas, keitimus ar jausmus kurie stebimaji pasielgti vienaip ar kitaip; stebimas gali buti tik viesas elgiasys; stebejimu uzfiksuota situacija nebutinai lygiai taip pat kartosis ateityje. 60.Marketingo tyrimai- tai mark. sprendimams reikalingos inform. paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas. . 61.Marketingo tyrimų kryptys. rikos tyrimas ir jos segmentav.;pirkėjų elgesio tyrimas; prekės padėties rinkoje nustatymas; firmos ekonom. veiklos analizė,; konkuren. veiklos tyrimas; prekių pateikimo pirkėjams būdai. 62.Marketingo strategija: tai imones galimybiu isaiskinimas, tikslu ir uzdaviniu nustatymas bei strategijos parengimas. STARTEGIJOS PARENGIMO ETAPAI: rinkos segmentavimas; tiksliniu rinku parinkimas; ijimo i rinku metodu parinkimas; marketingu metodu ir priemoniu parinkimas; iejimo i rinka laiko parinkimas. 63.Strateginis planavimas-tai ilgalaikis imones tikslu ir budu jiems parinkti numatymas. 64. Taktinis planavimas–tai trumpalaikiu imons tikslu ir budu jiems pasiekti numatymas tam tikros strateginio plano atkarpos detalizavimas. 65.SWOT analizė(perspektyvų tyrimas)–tai įm.Savybių ir susiklosčiusių aplinkybių tyrimas siekiant nustatyti as kurios yra palankios ar nepalankios numatytam tikslui pasiekti
!!!Marketingo tyrimo metodai: reikia bendro supratimo apie problemu galimus alternatyvius sprendimus ir veiksnius kuriuos reikia ivertinti; aprasomieji tyrimai sudaro didz. Rinkos tyrimu dali, ju tikslas- pateikti tiksle informacija apie tam tikrus marketingo aplikos
aspektus; priezastinia tyrimai pravercia tada kai reikia parodyti kad vienas kintamasis yra kito priezastis arba nuliame pastarojo reiksmes

Leave a Comment