Marketingo tyrimai. Dribsniu rinka

TURINYS

ĮVADAS........................
.......................3

1. Marketingo tyrimo rūšys ir

metodai...........................

..5

2. Pasiūlos ir paklausos

analizė...........................

......8

3. Prekybos centrų ir anketų

palyginimas...........................

.17

3.1Prekybos centrų analizė

2. Anketų analizė
IŠVADOS.......................
......................24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS.............................
.......25
PRIEDAI...........................

ĮVADAS

Dribsniai yra maistingi produktai , vartojami be papildomo kulinarinio
apdorojimo. Juos gerai priima organizmas . Jie yra vartojami pusryčiams
,pietums, vakarieniai su pienu jogurtu , vandeniu, sultimis. Dribsnių yra
labai įvairių rūšių: avižiniai, miežiniai, ryžių, kviečių, kukurūzų,
žirnių o taip pat ir su įvairiai priedais. Kukurūzų dribsniai ypač su
įvairiais priedais yra labai mėgiami vaikų. Dribsnius su priedais
dažniausiai perka sveiką gyvenimo būdą propaguojantys vartotojai.

Mes tyrėme dribsnių paklausą ir pasiūla didžiuosiuose prekybos
centruose: Rimi, IKI, Media.

Darbo aktualumas: Šiuolaikiniame versle laabai svarbūs marketingo tyrimai,
nes jie padeda susipažinti su pirkėjų rinka bei jų poreikiais , gauti
informacijos apie konkurentus, kad būtų galima į rinką išleisti tinkamą
naują arba modifikuotą produktą. Tyrimų duomenys padeda tvirčiau
įsitvirtinti rinkoje bei užimti didesnę jos dalį.

Tyrimo tikslas – nustatyti paklausos pasiūlos tarpusavio ryšius.

Tyrimo objektas – Kauno dribsnių rinka.

Tyrimo apimtis – didieji Kauno prekybos centrai.

Hipotezės – Rimi centre dribsniai labiausiai atitinka vartotojų poreikius.
Vartotojai labiausiai perka Kellog’s dribsnius.

Tiriamieji klausimai:
1. Nustatyti dribsnių kainas ir jas įtakojančius veiksnius;
2. Išsiaiškinti dribsnių asortimentą bei didžiausius tiekėjus.
3. Palyginti dribsnių kainas bei asortimentą tarpusavyje;
4. Nustatyti kokius dribsnius vaartotojai dažniausiai perka;
5. Nustatyti kokiuose prekybos centruose labiausiai perkami dribsniai;
6. Išsiaiškinti kas įtakoja vartotojo pasirinkimą perkant dribsnius;
7. Pateikti darbo išvadas.

Tyrimo metodas: Darbe naudota mokslinės ir publicistinės literatūros
analizė, anketavimas, interneto svetainės.

Terminai: Marketingo tyrimai – marketingo sprendimams reikalingos
informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas.

Dribsniai- ploni lapeliai, gauti iš

š šutintų, trintų ir iš džiovintų
avižinių bei kitų aukščiausios rūšies kruopų.

Rinka- tai pirkėjo ir pardavėjo sąveika.

1. MARKETINGO TYRIMO RŪŠYS IR METODAI

Marketingo tyrimo rūšį nusako tyrimo pobūdis, jo kryptingumas,
tikslai,bei tyrimo objektas. Pagal tyrimo kryptingumą yra trys marketingo
tyrimo rūšys:
Žvalgybinis tyrimas . Išaiškina ir apibrėžia marketingo tikslus , prasmę,
problemas, galimybes. Jis dažniausiai atliekamas pradinėse tyrimo
stadijose, kol dar nėra visiškai aišku

• kiek ir kokio tyrimo reikia. Šioje stadijoje tyrimas vyksta pagal gana

lankstų ir nelabai suformuotą planą, stengiantis įgyti pradinių

žinių apie problemą ir kai kuriuos jos požymius.Žvalgybinio tyrimo

metu gali paaiškėti, kokie tyrimo rezultatų iškraipymo pavojai

kyla(arba ne) dėl senėjimo ar kitų reiškinių, išsiaiškinti tyrimo

atlikimo sunkumus antrinių ir pirminių duomenų šaltinius .

• Išvadų darymas. Įvertina veiksmų kryptį. Tai toks tyrimas, kuris

padeda įvertinti pasirinktą veiklos būdą ir duoda pagrindą padaryti

išvadas dėl šio būdo tiinkamumo ir tobulinimo krypčių.. Tyrime turi

būti aiškiai apibrėžtas jo tikslas , aiškus ir suformuluotas jo

vykdymo planas, numatytos jo imčių atrinkimo procedūros , duomenų

rinkimo ir jų apdorojimo metodai. Tyrimu turi būti aiškiai parodomas

ryšys tarp pageidaujamos informacijos ir svarstomų veiklos

alternatyvų.

• Veiklos vertinimo(grįžtamo ryšio) tyrimai. išsiaiškina , kas buvo

numatyta ir kas vyksta. Šios rūšies tyrimai nėra kokia nors

vienkartinė akcija , kurią įvykdžius, tyrimo darbas atitinkamas

užbaigtu . Tai tyrimo procesas , padedantis kontroliuoti, kaip

vykdomi marketingo planai , kaip ir kiek sutampa realiai gaunami ir

numatyti veiklos rezultatai. Šie tyrimai apima ne tik marketingo

komplekso el

lementus , bet ir kitus rodiklius, kaip pardavimo apimtys ,

rinkos dalies dydis, pelnas, investuotam kapitalui tenkančios

įplaukos.

Norint išanalizuoti tyrimo klausimus, mes sudarėme tolimesnius šio darbo
etapus:
I etapas (02.03.10)

• Antriniai duomenys – spauda, televizija, internetas, mokslinė literatūra;

• Pirminiai duomenys – anketavimas, stebėjimas;

• Tyrimo metodas – priežastinis.

Pirmas žingsnis šiame etape – buvo stebėjimas. Mes pasirinkome
didžiausius Kauno prekybos centrus: Media, IKI, Rimi. Stebėjimo būdu
surinkome pradinius tyrimo duomenis apie dribsnių asortimentą, kainas,
tiekėjus, gamintojus, importuotojus, prekinius ženklus. Iš šių duomenų
sužinojome apie dribsnių pasiūlą. Kadangi mūsų darbo tikslas – pasiūlos bei
paklausos tarpusavio sąveika, tai paklausos analizei nusprendėm naudoti
apklausos metodą. Apklausa yra vienas iš pirminių duomenų būdų.

• Apklausos būdas leido gilintis ir neretai surasti atsakymą į

priežastinio ryšio klausimą ,,Kodėl’’ Apklausos tyrimas leidžia

surinkti informaciją ir jos pagalba surasti atsakymus į dažnai

kylančius klausimus , kodėl žmonės vienaip ar kitaip vertina

dribsnius, lojalūs arba ne tai pačiai dribsnių rūšiai, tyrimas leidžia

sužinoti kodėl kurią prekę mėgsta ar jos nemėgsta, kodėl perka vienoj

vietoj, o ne kitoj.

• ,,Kaip’’ . Tai yra faktų rinkimo ir konstravimo klausimas. Svarbu yra

sužinoti kaip pirkėjas vertina vienos ar kitos rūšies ar firmos prekę

ir kaip ją naudoja nusipirkęs.

• ,,kas’’. Aktualu yra žinoti kokia bus numatoma demografinė situacija ,

kokio amžiaus gyventojų grupės labiausiai perka dribsnius. Tyrinėjant

galimas pirkėjų grupes, bei išskiriant rinkos segmentus, svarbi yra

informacija apie amžių , pajamas , užsiėmimą , materialinę padėtį,

išsilavinimą bei kitus veiksnius.

Mūsų pasirinktas apklausos tipas – anketavimas, kuris b

buvo atsitiktinio
pobūdžio.

Antrinių duomenų analizė suteikė papildomos informacijos. Spaudos bei
interneto pagalba sužinojome apie dribsnių rinką veikiančius veiksnius,
apie jų kokybei keliamus rodiklius. Televizijoje rodoma reklama supažindino
su kai kurių firmų populiariausiomis rūšimis ir naujais produktais.
Mokslinės literatūros pagalba apibrėžėme svarbiausias sąvokas.

II etapas (02.03.22)

• Anketavimui pasirinkome – draugus, kaimynus, studentus, atsitiktinai

pasirinkti žmonės;

• Apklaustų respondentų kiekis 100;

• Tyrimo vienetų parinkimas – netikimybinis.

Mūsų pasirinktas apklausos tipas – anketavimas. Anketa – tai
suformuluotas klausimų rinkinys informacijai iš respondentų gauti. Anketų
patikimumui bei netikslumams patikrinti, mes pirmiausia atlikome bandomąjį
tyrimą. Po šio bandomojo tyrimo pakoregavome anketas, kurias vėliau
išdalinome respondentams.

III etapas (02.04.02)

• Duomenų rinkimo metodas – anketavimas;

• Anketos pateikimas pasirinktiems ar atsitiktinai sutiktiems

respondentams;

• Anketų išdalinimas respondentams bei jų surinkimas.
IV etapas (02. 04.10)

• Gautų duomenų suvedimas į kompiuterį bei jų apdorojimas Excel programoje;

• Rezultatų pateikimas procentine išraiška;

• Kiekybinė bei kokybinė duomenų analizė.

Visi marketingo tyrimai skirstomi į kiekybinius ir kokybinius tyrimus.
Tai yra vienas kitą papildantys tyrimo metodai. Jeigu, tiriamam marketingo
klausimui nereikia kiekybinio įvertinimo, o jo atsakymui pakanka kokybinio
pobūdžio informacijos, tai galima taikyti kokybinio tyrimo metodus.
Kokybiniai tyrimų metodai, nebūtinai visada yra tyrimų alternatyva. Juos
galima naudoti kaip kiekybinių tyrimų papildymą. Kokybinių metodų
charakteristika: nėra iki galo išbaigti, dinamiški ir lankstūs. Gilinamasi
į suvokimo problemą Išaiškinami vartotojų kūrybiškumas, jausmai emocijos,
požiūriai. Didesnė duomenų bazės įvairovė, pateikiami racionalūs pavyzdžiai
ar pavieniai atsakymai . Didesni marketingo veiklos ir kūrybinių idėjų
ištekliai. Kiekybinių tyrimų charakteristika: matuojama statistiškai ir
skaitmenimis. Grupių, imčių palyginimai. Tyrimas gali būti pakartotas
ateityje ir

r lyginami rezultatai. Dominuoja individų atsakymų ir elgesio
pavyzdžių srautai. Mažiai priklauso nuo tyrimo vykdytojų meistriškumo ir
orientacijos.
Vartotojų tyrimai. Kiekviename versle tikslus geriausia pasiekti tada ,
kai gerai žinomi vartotojų norai, reikmės ir kiek įmanoma geriau šias
reikmes ir norus tenkinti. Todėl kiekviename versle labai svarbu turėti
nuolatinį ryšį su vartotojais ir gauti informaciją iš jų ir apie
juos.Informacija iš vartotojų gamintojui reikalinga net ir tada , kai
gamintojas neturi tiesioginio ryšio su vartotojais. Ir pats neparduoda
jiems savo prekės ar paslaugos.
V etapas (02.04.22)

• Išvadų ir metodų pateikimas.

2. PASIŪLOS IR PAKLAUSOS ANALIZĖ

Rinkos tyrimo paskirtis – atskleisti atitinkamo produkto galimybes
bei rizikas. Atliekant marketingo tyrimus, atskleidžiamos bei nustatomos
tam tikros rinkos galimybės, tokiu būdu pastebimi dribsnių rūšių panašumai
rinkoje. Rinkos tyrimo paskirtis – atskleisti atitinkamo produkto
galimybes bei rizikas. Atliekant marketingo tyrimus, atskleidžiamos bei
nustatomos tam tikros rinkos galimybės, tokiu būdu pastebimi dribsnių rūšių
panašumai rinkoje.

Šiame darbe mes tyrėme pasiūlos bei paklausos rinką. Pasiūlos ypatumus
nustatėme iš tiriamų parduotuvių: RIMI, IKI, Media tinklo. O dribsnių
paklausos rezultatus sužinojome iš anketų. Be to, mes nustatėme
pagrindinius dribsnių rinką įtakojančius veiksnius:

• Konkurencija, kainos;

• Vartotojų poreikių tenkinimas;

• Technikos pažangumas;

• Teisinė, ekonominė valstybės politika;

• Socialinė šalies politika;

• Kruopų, grūdų kainų kitimas.

Kaip jau minėjome ankščiau dribsnių paklausos analizei naudojome
anketavimą. Anketų sudarymui, atlikome vartotojų segmentaciją, kuri padėjo
detaliai ištirti mūsų produkto paklausą. Ši segmentacija nurodoma žemiau.
Vartotojų segmentacija:
1. Demografinis:

• Pagal amžių: a) 13-16;b) 17-24;c) 25-35;d) 36-60;

• Pagal lytį : a) vyrai; b) moterys;

• Pagal gyvenimo būdą: a) aktyvus gyvenimo būdas b) nesportuojantys

žmonės;
2. Socialinis:

• Pagal pajamas: a) iki 400lt.; b) 400-800lt.; c) 800-1200lt.; d) 1200

ir daugiau.

• Pagal socialinę padėtį: a)moksleivis;b) studentas;c) darbininkas;d)

tarnautojas;

e) verslininkas; f) pensininkas.

• Pagal šeimos dydį: a) du šeimos nariai; b) trys šeimos nariai; c)

keturi šeimos nariai; d) kita.
3. Pagal vartotojo elgseną:

• Vartotojas vertina kokybę;

• Vertina patogumą;

• Vertina sveiką mitybą;

• Ar kaina atitinka naudos efektyvumą;

• Vertina skonį;

• Vertina priedus;

• Vartotojas lojalus tam tikrai dribsnių rūšiai;

• Vertina draugų ar pažįstamų nuomonę;

• Vertina priedus.
4. Pagal dribsnių vartojimo dažnį:

• Daugiau kaip kartą per savaitę;

• Kartą per dvi savaites;

• Kartą per mėnesį

• Kita.
5. Pagal dribsnių pirkimo vietą:

• VP tinklas;

• IKI;

• RIMI;

• Kita.

PASIŪLOS ANALIZĖ

Pasiūlos analizei mums reikėjo nustatyti :

• dribsnių asortimentą,

• prekinius ženklus,

• tiekėjus,

• kainas,

• bei pagrindinius gamintojus pasirinktuose prekybos centruose.

RIMI prekybos centre didžiąją dribsnių dalį sudaro užsienio produkcija.
Šiame prekybos centre didžiausias asortimentas yra kukurūzų dribsnių ( apie
35 proc.). Pagrindinis vyraujantis prekės ženklas yra “Kellogs”, “Hahne” ir
“Nordic”. Išsamesnis šių prekių asortimentas pateiktas žemiau nurodytame
grafike.

[pic]

1.Pav. Dribsnių asortimentas

Viena iš pagrindinių kilmės šalių yra Vokietija. Taip pat gana didelę
produkcijos dalį užima skandinaviška produkcija. Be kukurūzų dribsnių čia
galima rasti kvietinių, miežinių, grikių bei mišrių t.y. keturių ar penkių
javų grudų dribsnių. Nemaža dribsnių asortimento dalis yra su papildomais
priedais (vitaminais, įvairiais vaisiais, mineralais). Iš siūlomo
asortimento, lietuviška produkcija užima tik labai nedidelę dalį pasiūlos.
Dažniausiai siūlomi yra avižiniai lietuviški dribsniai.

.

[pic]
2 Paveikslas Gamintojų pasiskirstymas

Visas siūlomas dribsnių asortimentas prekybos centruose yra aukščiausios
rūšies, kuris atitiko šiuos dribsnių kokybės reikalavimus. Šie duomenys
pateikti žemiau nurodytoje lentelėje.

|REIKALAVIMų rodikliai |NORMOS |
|1. Kvapas |Be aitraus pelėsio ar kito |
| |pašalinio kvapo |
|2. Skonis |Be kartaus, rūgštaus ar kito|
| |pašalinio skonio |
|3. Drėgmės kiekis,ne daugiau kaip, % |125 |
|4. Šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip, % |0,35 |
|tarp jų: mineralai |0,03 |
|kenksmingos |0,05 |
|organinės |0,05 |
|5. Peleningumas ne daugiau kaip, % |2,1 |
|6. Rūgštingumas ne daugiau kaip, mg KOHg 100g |90 |
|produkto | |
|7. Aruodiniai kenkėjai |Neleidžiama |
|8. Metalo priemaišos 1kg dribsnių ne daugiau |3,0 |
|kaip,mg | |

1. lentelė. Dribsnių kokybės rodikliai

Labiausiai pasitaikantis dribsnių išfasavimo dydis yra 500 g. Taip
pat yra ir 250g, 400g bei 1000g pakuotės.

Įpakavimas yra kelių rūšių:

• kartoninės dėžutės;

• permatomi maišeliai su dėžute;

• nepermatomas maišelis.

Pakuotė – tai talpa arba kitas prekės apvalkalas, atliekantis prekės
apsaugos, identifikavimo ir rėmimo bei papildomų patogumų suteikimo
funkcijas.

Įpakavimo funkcijos:

• kokybės – apsaugo nuo išorinio poveikio;

• apsaugos – natūralios netekties sumažinimas;

• identifikavimo ir rėmimo – dribsnių pavadinimas, prekės ženklas,

gamintojo vardas, kiekis, sudėtis, paruošimo būdas ir kita šiai prekei

būdinga informacija. Be to ant pakuotės yra žymimas brūkšninis prekės

kodas, kuris padeda identifikuoti prekę specialiais įrengimais. Pati

pakuotė ar mažas iškirptas jos gabaliukas gali būti priemonė dalyvaujant

specialiose loterijose, taip pat dažnai prie įpakavimo pridedamas koks

nors žaisliukas, t.y. skatinamosios priemones, kurios priverčia neretai

pirkėją nusipirkti tokią prekę;

• papildomo patogumo – tam tikro dribsnių kiekio išfasavimas, patogus

pirkėjams.

Lietuviška produkcija dažniausiai yra supakuojama į maišelius, o
importuojama produkcija yra pakuojama ir į maišelius, ir į kartonines
dėžutes. Nepermatome maišelyje dažniausiai įpakuoti importuojami
kukurūziniai dribsniai.

Iš tiesų prekių įpakavimas turi didelę reikšmę tiek vartotojams, tiek
produkto gamintojams. Gamintojai stengiasi įpakavimą tobulinti, kad būtų
patrauklesnis pirkėjui, tačiau kartu nekeičiant jo struktūros stiliaus,
prekinio ženklo, siekiant išlaikyti lojalius tos firmos vartotojus.
Patrauklus, kokybiškas ir patogus įpakavimas padeda užimti didesnę rinkos
dalį. Vienintelis geros pakuotės trūkumas – didesnė prekės kaina.

Lietuviškų dribsnių įpakavimai nepasižymėjo įpakavimo įvairumu bei
originalumu. Pasirinkta pakuotė – permatomi maišeliai, tačiau tokiu būdu
dribsnių kaina yra žemesnė už konkurentų siūlomas kainas.

Pagrindiniai dribsnių tiekėjai (bei importuotojai) šiame prekybos
centre yra UAB “Bruno Marks”, UAB “Trojina” ir UAB “Kavinukas”.

Kainų pasiskirstymas Rimi centre labai įvairus, jos svyruoja nuo 0,75
iki 7,85lt. Vidutinė dribsnių kaina – 3,36lt. Pigiausia lietuviška bei
rusiška produkcija. Lietuviškų dribsnių kainos svyruoja nuo 0,75 iki
1,99lt, rusiškų – nuo 2,01 iki 2,71lt. Vidutinė 500 g. kukurūzų dribsnių
pakuotės kaina yra 3,82Lt, perkant 1kg. pakuotę dribsnių kaina sumažėja nuo
0.50 lt. iki 1lt. t.y. nuo 8 iki 15 procentų.

IKI prekybos centras nepasižymėjo dideliu dribsnių asortimentu. Šiame
centre mes radome tik septynių prekinių ženklų siūlomus dribsnius. Menka
šių prekių pasiūla reiklų pirkėją verčia pasirinkti kitą prekybos centrą.
Be to, dribsnių rūšys nėra išdėliotos nuoseklia tvarka, tarkim importuojama
produkcija išrikiuota vienoje vietoje, o norint rasti lietuviškų ar
latviškų dribsnių reikia eiti į visai kitą parduotuvės galą. Tokia tvarka
tikrai sukelia nepatogumų pirkėjui, bei gaišina jo laiką. IKI parduotuvėje
taip pat pasigedome vaikų pamėgtus kukurūzinius dribsnius. Juos siūlo tik
“Kellogg’s firma dviejų rūšių.

Pagrindiniai prekiniai ženklai: “Nordic”,”Kellogg’s”, “Valdo”. Firmos
“Nordic” yra didžiausias asortimentas, kuris apima net dvylika rūšių. “
Nordic” daugiausia siūlo avižinių dribsnių su priedais. O firma Kellogg’s
asortimentas daugiausia apima kukurūzinius dribsnius su priedais.
Vienintelė firma “Valdo” siūlo įvairias dribsnių rūšis,tokiais kaip:
Keturių grūdų, avižinių, grikių ir ryžių, kurie labiau orientuoti į sveiką
mitybą.

3. Paveikslas. Dribsnių asortimentas.

IKI centro dribsnių tiekėjai yra šie: UAB”Kavinukas”, UAB”Trojina”,
Sanitex”, UAB”Skanėja”, UAB”Valdo prekyba”. UAB”Trojina” tiekia firmų
Nordic, Herkulio, Nestle dribsnius. UAB”Kavinukas yra tik firmos “Myllyn
Paras” atstovas. Sanitex tiekia Kellog’s, o UAB”Skanėja”- Skanėjos, UAB”
Valdo prekyba” – Valdo dribsnius.

Šiame centre viena iš pagrindinių kilmės šalių yra Suomija bei
Latvija. Taip pat atvežama iš Lenkijos, Ispanijos. Lietuviški dribsniai
užima mažiausią pasiūlos dalį. O tai gali sukelti nepasitenkinimą pirkėjui,
kurio pajamos nedidelės, nes lietuviška produkcija – pigiausia.

4 Paveikslas. Gamintojų pasiskirstymas.

Šioje parduotuvėje brangiausia suomiška produkcija, kurios prekiniai
ženklai:Myllyn Paras bei Nordic. Lygindami kainas pastebėjome, kad Myllyn
Paras dribsniai dažnai vos ne visu litu brangesni už kitų prekinių ženklų
parduodamas tas pačias dribsnių rūšis. Pigiausi gaminiai – Valdo. Kainos
svyruoja nuo 1,61lt iki 4,5lt. Vidutinė dribsnių kaina – 3,17lt. Lietuviškų
dribsnių kainos panašios į importuojamas. Pvz., Skanėjos ryžių dribsnių
kaina 2,69lt (400g), o Valdo – 2,69lt. (500g).

Palyginimui pateikiame kelių tos pačios dribsnių rūšies kainų
skirtumus,jas išdėstant mažėjimo tvarka:

|DRIBSNIŲ RŪŠIS |KAINA |KIEKIS |PREKIN. ŽENKLAS |
|Avižiniai |2,99lt |500g |Myllyn Paras |
| |2,46lt | |Nordic |
| |2,45lt | |Herkulis |
| |1,55lt | |Valdo |
|4 javų grūdų |3,24lt |500g |Myllyn Paras |
| |2,88lt | |Nordic |
| |2,72lt | |Herkulis |
| |1,74lt | |Valdo |
|Grikių |4,29lt |700g |Nordic |
| |3,43lt |600g |Herkulis |
| |2,35lt |500g |Valdo |

2. Lentelė. Tos pačios dribsnių rūšies kainų skirtumai

Medios prekybos centre dribsnių pasiūla yra pakankamai plati: Myllyn
Paras, Nordic, AXA MUSLI, Kellogg’s, Brugen, Marks, Food line.Iš šių firmų
daugiausia dribsnių vartotojams pateikia Myllyn Paras, Brugen ir Kellog’s:

5. Paveikslas. Dribsnių asortimentas.

Toks gausus dribsnių pasirinkimas gali patenkinti net reikliausią
pirkėją. Čia galima nusipirkti nuo vaikiškų dribsnių iki skirtų
sveikuoliams. Prekės išdėliotos vienoje ilgoje eilėje, taupant kliento
laiką.

Šio prekybos centro tiekėjai yra šie: UAB “VP Market”, UAB
“Kavinukas”,UAB” Trojina”, “Eugesta”, UAB” Vilniaus mažmena”, “Sanitex”,
UAB” Bruno Marks”.

Kad būtų aiškiau mes šioje lentelėje pateikiame duomenis kokios firmos
dribsnius tiekėjai teikia Medijoje.(ziūrėti 3 lent.)

|Tiekėjas |Prekinis |
| |ženklas |
|UAB”Kavinukas” |Myllyn Paras |
|UAB”Trojina” |Nordic |
|“Eugesta” |AXA MUSLI |
|Sanitex |Kellogg’s |
|UAB”Vilniaus mažmena”|Brugen |
|UAB”Bruno Marks” |Marks, Food |
| |line |

3. lentelė. Tiekėjų parduodamų prekinių ženklų rūšys

Šiame centre daugiausia produktų vežama iš Suomijos bei Vokietijos.
Lietuviškos produkcijos neradome, nors pasiūla pakankamai plati. Žemiau
pateiktoje diagramoje nurodomas
gamintojų pasiskirstymas pagal teikiamų dribsnių rūšių kiekį.
6. paveikslas. Gamintojų pasiskirstymas.

Šiame prekybos centre dribsnių kainos svyruoja nuo 1,99lt iki 7,99lt.
Vidutinė kaina – 4,5lt. Palyginti tarpusavyje tos pačios rūšies dribsnių
kainas yra labai sunku, nes čia asortimentas yra labai įvairus ir kiekviena
firma siūlo labai skirtingas rūšis.

3. PREKYBOS CENTRŲ IR ANKETŲ PALYGINIMAS

Šioje dalyje norėdami atskleisti temą bei jai iškeltus klausimus, mes
pateikiame anketų ir parduotuvių palyginimo analizes.

3.1. PREKYBOS CENTRŲ ANALIZĖ

Atliekant RIMI, IKI ir Medios centrų analizę, mes lyginsime šiais
aspektais:

• pagal kainas;

• asortimentą;

• gamintojus;

• tiekėjų pasiskirstymą pagal prekinius ženklus.

Kainų ir asortimento palyginimas

|Prekybos |Vid. dribsnių |
|centras |kaina,lt. |
|Media |4,5 |
|RIMI |3,36 |
|IKI |3,17 |

4. lentelė. Vidutinės dribsnių kainos

Kaip matome Medijoje aukščiausia vidutinė dribsnių kaina. Taip yra
todėl, kad šiame prekybos centre parduodama tik importuojama produkcija,
kurios nemaža dalis sudaro suomių gaminiai. Suomiški dribsniai yra
brangesni nei kiti tos pačios rūšies. Tokias aukštas jų kainas lemia labai
gera kokybė. Tam, kad tikrai įsitikintume suomiškų dribsnių kokybiškumu
mūsų grupelės nariai nusipirko skirtingų firmų ryžių dribsnius. Skaniausia
produkcija – Nordic firmos, kurios dribsniai ne tik skanūs, bet ir žymiai
buvo baltesni, jų nereikėjo atrinkinėti. Be to, daug patogesnis įpakavimas.
Tad išrankus bei pirmiausia kokybiškumą vertinantis pirkėjas Medijoje
tikrai ras ką sau nusipirkti, nes asortimentas labai platus ir įvairus. Čia
siūloma įvairiausių kukurūzinių dribsnių, kas aktualu yra vaikams, taip pat
avižinių dribsnių su skirtingais priedais, tai labiau patrauktų smaližių
dėmesį. Nepamiršti lieka ir sveiko gyvenimo būdo propaguotojai. Jie gali
išsirinkti ryžių, 4 javų grūdų, rugių ir kt. dribsnius.

Tuo tarpu IKI centre dribsnių vidutinė kaina žemiausia. Tai lemia
nedidelė ir kitokios sudėties pasiūla. Nors suomių produkciją apima pusę
pasiūlos, tarp jų rūšių pasigendame dribsnių su priedais ( jų praktiškai
nėra), kurių kainos yra pakankamai aukštos. Taip pat trečdalį dribsnių
asortimento sudaro Valdo(Latvija) bei Skanėja (Lietuva) produktai, kurių
kainos nedidelės, tačiau kokybė toli gražu neprilygsta suomių, vokiečių ar
kitų šalių gaminiams. Be to, IKI centre dribsnių kainos šiek tiek
aukštesnės nei tarkim Medijoje. Palyginimui pateikiame to paties prekinio
ženklo kainų skirtumus.

|Prekinis |MEDIA |IKI |MEDIA |IKI |
|ženklas/dribsnių rūšis | | | | |
| |Kaina,lt |Kiekis,gr |
|Myllyn Paras – |2,38 |2,99 |500 |500 |
|kvietiniai dr. | | | | |
|Myllyn Paras – avižiniai|2,89 |2,99 |500 |500 |
|dr. | | | | |
|Myllyn Paras – 4 javų |2,38 |3,24 |500 |500 |
|grūdų dr. | | | | |
|Nordic – avižiniai su |6,29 |6,29 |210 |210 |
|priedais | | | | |

5. lentelė. To paties prekinio ženklo kainų skirtumai.

Kukurūzinių dribsnių pasirinkimas IKI centre negausus palyginus su
Media bei RIMI: jų yra tik 4 rūšių Kellog’s ir Nestle prekinių ženklų.Tai
yra didelis minusas parduotuvei, nes šie dribsniai – populiarūs. Be to,
siūloma tik tradicinių avižinių, ruginių, grikių ir kt.dribsnių, kas yra
visiškai priešinga kituose dviejuose centruose. Vadinasi, pasiūla čia
prasčiausia.

Rimi parduotuvėje dribsnių pasiūla yra didžiausia, tačiau didelę jos
dalį užima lietuviškų , rusiška produkcija, kuri yra pigi. Tarkim rusiškų
dribsnių kainos svyruoja 2,01-2,71lt. Lietuviškų – 0,75-1,99lt. Tai ir
sąlygojo nei aukštą , nei žemą dribsnių vidutinę kainą.

Tiekėjų palyginimas.

Visuose prekybos centruose vyrauja tie patys pagrindiniai tiekėjai:
UAB”Trojina”, UAB”Kavinukas”, “Sanitex”, kuri tiekia tų pačių prekinių
ženklų dribsnius skirtingai nei kiti tiekėjai. UAB” Kavinukas” atstovauja
Myllyn Paras (Suomija) dribsnius, UAB”Trojina”- Nordic(Suomija), Sanitex-
Kellog’s (Ispanija) dribsnius. Atskirose parduotuvėse populiariausi
dribsnių tiekėjai šie:

• IKI centre- UAB”Trojina”;

• Rimi centre – UAB” Bruno Marks”, “ Sanitex”;

• Media- UAB” Bruno Marks.
Medijoje ir Rimi centruose populiariariausia suomiška( Nordic, Myllyn
Paras) ir vokiška(Marks, Brugen) produkcija. Tuo tarpu IKI centre
lyderiauja suomių bei latvių( Herkulis, Valdo) dribsniai.

3.2. ANKETŲ ANALIZĖ

Respondentų paieškai, mes pasirinkome didžiųjų prekybos centrų, Media,
IKI, RIMI kaimynystėje gyvenančius ir perkančius dribsnius asmenis, taip
pat apklausėme artimiausius draugus, kaimynus ir kurso studentus.

Duomenų rinkimui naudojome atsitiktinę atranką, respondentus
apklausėme anketavimo būdu.

Išplatinome 100(šimtą) anketų, iš kurių atgal sugrįžo šešios, o trys
buvo sugadintos.

Mūsų grupės vykdomame tyrime, buvo paprašyta atsakyti į klausimą kaip
dažnai perkate dribsnius. Daugiausia respondentų atsakė, kad dribsnius
dažniausiai perka kartą per mėnesį (34,9 proc.), kartą per 2 savaites –
28,3 proc., ir daugiau kaip kartą per savaitę beveik 26 proc. apklaustųjų.
Likusioji respondentų dalis atsakė, kad dribsnius perka rečiau negu kartą
per mėnesį 11 proc.

[pic]

7. paveikslas. Dribsnių vartojimo dažnumas.

Į klausimą kokius dribsnius dažniausiai perkate, respondentai atsakė,
kad labiausiai vertina kukurūzų dribsnius (37 proc.) ir mišrius t.y kelių
grūdų dribsnius (36 proc.) Likusioji dalis apklaustųjų pirmenybę teikia
avižų ir kviečių dribsniams (19proc. ir 14 proc.). Labai nedidelė dalis
respondentų dažniausiai perka ryžių ir miežių dribsnius. Mūsų nuomone,
ryžių dribsnių perkamumas ir populiarumas dėl to mažas, kadangi jų kaina
yra pakankamai didelė lyginant su kukurūziniais arba kvietiniais
dribsniais.

Dažniausiai perkami ir populiariausi pasirodė “Kellogs” prekinio
ženklo produktai. Daugiau kaip pusė apklaustųjų (51 proc.) anketose
pažymėjo šį prekės ženklą. Antroje pozicijoje yra “Nordic” prekinio ženklo
dribsniai (27 proc.), trečioje – “Hahne” (13 proc. apklaustųjų).

Lietuviška produkcija nėra labai populiari. Ją perka apie 11 proc.
apklaustųjų. Dažniausiai lietuviškus dribsnius renkasi mažas pajamas
turintys asmenys (pensininkai), nes jie yra pigiausi.

Sprendžiant pagal užpildytų anketų duomenis, galima teigti, kad
“Kellogs” dribsniai yra populiariausi tarp didesnes, negu vidutines
pajamas, turinčių respondentų. Be to, yra perkami tų asmenų, kuriems įtaką
turi reklama televizijoje, spaudoje

[pic]
8. paveikslas. Pajamų ir pirkimo sąveikos analizė

Analizuojant anketos duomenis galima daryti išvadą, kad daugelis
respondentų (64 proc.) 20- 35 amžiaus yra lojalūs pasirinktai dribsnių
rūšiai. Likusioji dalis, yra neprisirišus prie vienos rūšies, o perka
įvairių rūšių bei prekinių ženklų dribsnius. Lojalūs pirkėjai pirmoje bei
antroje vietose nurodė skonio ir kainos įtaką jų pasirinkimui.

Norėdami išsiaiškinti, kur dažniausiai yra perkami dribsniai ir ar
turi įtakos kainos, respondentų paprašėme nurodyti dažniausiai apsipirkimui
pasirenkamą prekybos centrą. Daugiausiai atsakiusiųjų dribsnius perka
“Vilniaus prekybos” tinkle (Minima, Media , Maxima) (40 proc.), IKI – 29
proc., RIMI – 23 proc. Likusioji dalis respondentų dribsnius perka
įvairiose mažose parduotuvėse bei turguose

[pic]
9. paveikslas. Dribsnių pirkimo vieta.

Mūsų pateiktas anketas daugiausiai pildė moteriškos lyties atstovės
(62 proc.) 20-40 amžiaus. Iš pateiktų atsakymų matome, kad pirkdamos
dribsnius jos atsižvelgia į tai, kad propaguoja sveiką bei aktyvų gyvenimo
būdą, ir šie du faktoriai įtakoją jų pasirinkimą.

Analizuojant dribsnių vartojimo duomenis, išsiaiškinome, kad šeimoje
daugiausiai dribsnius valgo vaikai (45 proc.), moterys – 26 proc.
apklaustųjų, bei vyrai – 19 procentų ir tik nedaugelis respondentų
pažymėjo, kad dribsnius valgo visa šeima (10 proc.).

Vienas iš pagrindinių anketos klausimų yra kas įtakoja pirkėjų
pasirinkimą perkant dribsnius. Apdorojus gautus duomenis pamatėme, kad
pirkėjai prioritetus paskirstė beveik tolygiai. Daugumai respondentų
pagrindinę įtaką pasirinkimui turi dribsnių skonis/ kokybė. Beveik pusė
apklaustųjų (47 proc.) skonį/ kokybę, kaip pagrindinį faktorių pasirenkant
dribsnius, nurodė pirmoje vietoje. Antroje vietoje dribsnių pasirinkimui
didelę įtaką (24 proc.) daro produkto kaina. Taip pat, nemažą įtaką
pasirinkimui turi ir reklama bei sveika gyvensena. O mažiausią poveikį
turi draugų bei pažįstamų nuomonė perkant dribsnius

[pic]

10 paveikslas. Dribsnių pirkimą įtakojantys veiksniai

Mūsų sudarytą anketą mes stengėmės pateikti kuo įvairesnėms
socialinėms grupėms. Vieną iš didesnių respondentų dalį sudarė tarnautojai
25-40 amžiaus (28 proc.) visų apklaustųjų, studentai 19-22 amžiaus sudarė
22 procentus, darbininkai 25-35 amžiaus – 17 proc., moksleiviai 15-18
amžiaus – 15 proc., pensininkai – 10 proc. ir tik labai nedidelė dalis –
verslininkai 30-45 amžiaus.

Išanalizavus ir palyginus šeimos dydį bei dribsnių pirkimo dažnumą,
galime teigti, kad šeima, kurią sudaro 4 asmenys dažniausiai dribsnius
perka daugiau kaip kartą per savaitę. Trijų narių šeima dribsnius
vidutiniškai perka šiek tiek rečiau. Iš anketos duomenų matome, kad, jei
šeima yra vieno arba dviejų asmenų (dažniausiai tik vyras ir žmona, t.y. be
vaikų), jie dribsnius perka pakankamai retai. Taip pat, mes pastebėjome,
kad jei šeimoje dribsnius vartoja vaikai, tai perkamumas yra dažnesnis negu
kartą per savaitę.

Palyginus socialinę padėtį su dribsnių rūšimis, priėjome išvados, kad
moksleiviai daugiau renkasi kukurūzų dribsnius, pensininkai – avižų
dribsnius o tarnautojai ir verslininkai pirmenybę teikia mišriems, ryžių
bei kukurūzų dribsniams.
.

Ištyrus anketų duomenis, galima susidaryti tipiško dribsnių pirkėjo
įvaizdį. Tai būtų tarnautojas, 25-35 metų amžiaus, kurio vidutinės mėnesio
pajamos yra 800-1200 litų. Šio pirkėjo šeimą sudaro trys arba keturi nariai
(vienas arba du vaikai, kurie yra pagrindiniai dribsnių vartotojai). Jis
apsiperka daugiau kaip kartą per savaitę. Perka kukurūzų ir mišrius
dribsnius, dažniausiai “Kellogs” arba “Nordic” prekinių ženklų. Perkant
dribsnius atsižvelgia į produkto skonį, kainą bei reklamą (į tai įeina ir
skatinimo priemonės). Dažniausiai apsipirkinėja Medijoje.

IŠVADOS

Ištyrus anketų duomenis, galima susidaryti tipiško dribsnių pirkėjo
įvaizdį. Tai būtų tarnautojas, 25-35 metų amžiaus, kurio vidutinės mėnesio
pajamos yra 800-1200 litų. Šio pirkėjo šeimą sudaro trys arba keturi nariai
(vienas arba du vaikai, kurie yra pagrindiniai dribsnių vartotojai). Jis
apsiperka daugiau kaip kartą per savaitę. Perka kukurūzų ir mišrius
dribsnius, dažniausiai “Kellogs” arba “Nordic” prekinių ženklų. Perkant
dribsnius atsižvelgia į produkto skonį, kainą bei reklamą (į tai įeina ir
skatinimo priemonės). Dažniausiai apsipirkinėja Medijoje.

Dažniausiai perkami ir populiariausi pasirodė “Kellogs” prekinio
ženklo produktai. Antroje pozicijoje yra “Nordic” prekinio ženklo
dribsniai , trečioje – “Hahne” .Lietuviška produkcija nėra labai
populiari. Dažniausiai lietuviškus dribsnius renkasi mažas pajamas
turintys asmenys (pensininkai), nes jie yra pigiausi. Dažniausiai žmonės
perka dribsnius “Vilniaus prekybos” tinkle (Minima, Media, Maxima)
Daugiausia dribsnius valgo vaikai. Jų pasirinkimui turi įtaka dribsnių
skonis, sveika mityba, reklama, o taip pat ir kaina.

Nustačius parduotuvių pasiūlą matome, kad Rimi centre ji yra
didžiausia, o IKI centre mažiausia. Nors Medijoje pasiūla yra vidutinė,
bet žmonės mieliau perka dribsnius joje.

Mūsų viena iškelta hipotezė pasitvirtino , nes iš anketos duomenų
matome , kad vieni iš perkamiausių yra Kellogg’s dribsniai. Kita hipotezė
, kad Rimi parduotuvėje dribsnių asortimentas labiausiai atitinka
vartotojų poreikius nepasitvirtino. Iš anketos duomenų matome, kad
dažniausiai yra apsipirkinėjama Medijoje, tai galime teigti, kad joje
labiausiai dribsniai atitinka vartotojų poreikius.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Pranulis V. Marketingo tyrimai. Vilnius: Kronta, 1998, – 166 p.
2. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius, Virvilaitė R. Marketingas.

Vilnius: Eugrimas, 1999, – 424 p.
3. Urbonavičius S. Marketingo pagrindai. Vilnius: Gairė, 1990, – 184 p.
4. Vaitkienė R. Marketingo tyrimai. Paskaitų konspektas, 20002.
5. Virvilaitė R. Marketingo tyrimai. Kaunas: Technologija, 1997, – 146 p.
6. http://www.galinta.lt
7. http://www.skaneja.lt
8. http://www.std.l

1 Priedas

ANKETA

Gerb.respondente, KTU socialinių mokslų fakulteto studentai atlieka
dribsnių rinkos tyrimą ir prašo dalyvauti Jus šiame tyrime. Darbo tikslas –
išsiaiškinti dribsnių rinkos ypatumus Kauno prekybos centruose.

1. Kaip dažnai perkate dribsnius?

( daugiau kaip kartą per savaitę;

( kartą per 2 savaites;

( kartą per mėnesį;

( kita...........;

2. Kokius dribsnius dažniausiai perkate? (Du galimi atsakymų variantai)

( kukurūzų;

( kviečių;

( ryžių;

( miežių;

( avižų;

( mišrūs;

( kita.............;

3. Kokios firmos dribsnius perkate? (Du galimi atsakymų variantai)

( Kellogs;

( Hahne;

( Nordic;

( Myllyn Paras;

( kita..............;

4. Kur perkate dribsnius? (Du galimi atsakymų variantai)

( VP tinkle (Minima,Media,Maxima,T-Market)

( IKI;

( RIMI;

( kita..............;

5. Kas jūsų šeimoje daugiausiai vartoja dribsnius? (Du galimi atsakymų

variantai)

( vaikai;

( žmona;

( vyras;

( kita............;

6. Kas įtakoja jūsų pasirinkimą perkant dribsnius? Atsakymus išdėstykite

prioriteto tvarka nuo 1 iki 6 ( 1 – požymis, kuris labiausiai įtakoja

dribsnių pasirinkimą, 6 – mažiausiai įtakojantis požymis):

( skonis/ kokybė;

( kaina;

( reklama;

( skatinamos priemonės (pvz.:akcijos, žaisliukai ir pan.);

( draugų bei pažįstamų nuomonė;

( sveikas gyvenimo būdas;

7. Jūsų gyvenimo būdas:

( aktyvus sportinis gyvenimas;

( nesportuojantis.

8. Jūsų socialinė padėtis:

( moksleivis;

( studentas;

( darbininkas;

( tarnautojas;

( verslininkas;

( pensininkas;

9. Jūsų šeimos mėnesinės pajamos:

( iki 400 lt.;

( 400-800lt.;

( 800-1200lt.;

( 1200 ir daugiau;

10. Jūsų šeimos dydis:

( Du šeimos nariai;

( Trys šeimos nariai;

( Keturi šeimos nariai;

( kita..........;

11. Jūsų lytis:

( vyras;

( moteris;

12. Jūsų amžius (įrašykite patys):

....

Dėkojame už jūsų sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus.

2. priedas
IKI prekybos centras

| |PREKINIS|TIEKĖJAS|GAMINT|KILMĖ |KAINA |KIEKIS|ĮPAKAVIMAS |
| |ŽENKLAS | |OJAS | | | | |
|Kvietiniai|Myllyn |UAB |Suomij|Suomij|2,99 |500g |Permatomas maišelis su dėžute |
| |Paras |Kavinuka|a |a | | | |
| | |s | | | | | |
|Avižiniai | | | | |2,99 |500g |Permatomas maišelis su dėžute |
|4 javų | | | | |3,24 |500g |Permatomas maišelis su dėžute |
|grūdų | | | | | | | |
|Avižiniai |Nordic |UAB |Suomij|Suomij|6,32 |210g |Permatomas maišelis su dėžute |
|su | |Trojina |a |a | | | |
|avietemis | | | | | | | |
|Avižiniai | | | | |6,32 |210g |Permatomas maišelis su dėžute |
|su | | | | | | | |
|slyvomis | | | | | | | |
|ir | | | | | | | |
|obuoliais | | | | | | | |
|Avižiniai | | | | |3,83 |600g |Permatomas maišelis su dėžute |
|dr. su | | | | | | | |
|avižų | | | | | | | |
|sėlenomis | | | | | | | |
|Avižiniai | | | | |4,5 |600g |Permatomas maišelis su dėžute |
|su | | | | | | | |
|sėlenomis | | | | | | | |
|4 javų | | | | |2,88 |500g |Permatomas maišelis su dėžute |
|grūdų | | | | | | | |
|Miežiniai | | | | |4,74 |700g |Permatomas maišelis su dėžute |
|Avižiniai | | | | |2,46 |500g |Permatomas maišelis su dėžute |
|Grikių | | | | |4,29 |700g |Permatomas maišelis su dėžute |
|Ruginiai | | | | |3,86 |700g |Permatomas maišelis su dėžute |
|4 javų | | | | |3,83 |600g |Permatomas maišelis su dėžute |
|rūšių su | | | | | | | |
|avižų sėl.| | | | | | | |
|Avižiniai |Herkulis|UAB |Latvij|Latvij|2,45 |450g |Permatomas maišelis su dėžute |
| | |Trojina |a |a | | | |
|4 javų | | | | |2,72 |500g |Permatomas maišelis su dėžute |
|grūdų | | | | | | | |
|Grikių | | | | |3,43 |600g |Permatomas maišelis su dėžute |
|Snow |Nestle |UAB |Lenkij|Lenkij|4,39 |250g |Permatomas maišelis su dėžute |
|flakes | |Trojina |a |a | | | |
|kukuruzų | | | | | | | |
|Corn | | | | |3,7 |250g |Permatomas maišelis su dėžute |
|flakes | | | | | | | |
|kukurūzų | | | | | | | |
|Corn |Kellogg’| Sanitex|Ispani|Ispani|4,32 |250g |Permatomas maišelis su dėžute |
|flakes |s | |ja |ja | | | |
|kukurūzų | | | | | | | |
|Crunchy | | | | |4,32 |250g |Permatomas maišelis su dėžute |
|Nut | | | | | | | |
|kukurūzai | | | | | | | |
|su medumi | | | | | | | |
|ir | | | | | | | |
|riešutais | | | | | | | |
|Chocos | | | | |4,39 |250g |Permatomas maišelis su dėžute |
|kviečių | | | | | | | |
|dr. su | | | | | | | |
|kakava | | | | | | | |
|Original | | | | |2,99 |250g |Permatomas maišelis su dėžute |
|Corn | | | | | | | |
|kukurūzų | | | | | | | |
|Original | | | | |4,32 |375g |Permatomas maišelis su dėžute |
|Corn | | | | | | | |
|kukurūzų | | | | | | | |
|Žirnių |Skanėja |UAB |Lietuv|Lietuv|2,69 |400g |Permatomas maišelis su dėžute |
| | |Skanėja |a |a | | | |
|Ryžių | | | | |2,69 |400g |Permatomas maišelis |
|Pilnagrūdž|Valdo |UAB |Latvij|Latvij|1,55 |500g |Permatomas maišelis su dėžute |
|iai avižų | |Valdo |a |a | | | |
|dr. | |prek. | | | | | |
|4grūdų dr.| | | | |1,74 |500g |Permatomas maišelis |
|Grikių | | | | |2,35 |500g |Permatomas maišelis |
|Avižiniai | | | | |1,61 |500g |Permatomas maišelis |
|Ryžių | | | | |2,69 |500g |Permatomas maišelis |

3 priedas
RIMI prekybos centras

|Prekės|Produkto|Kilmės|Gamintoj|Tiekėjas |Išfasavim|Išfasavim|Kokybė|Kaina |
|ženkla|rūšis |šalis |as | |o dydis |o |s | |
|s | | | | | |medžiagos|lygis | |
|Hahne |Avižinia|Vokiet| C Hahne|UAB Bruno|500g/1000|Poletilen|Aukšči|3,79/6|
| |i |ija |Muhlenwe|Marks |g |iniai |ausia |,69 |
| |dribsnia| |rke |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i su | |Vokietij| | | | | |
| |vynuogėm| |a | | | | | |
| |is ir | | | | | | | |
| |riešutai| | | | | | | |
| |s | | | | | | | |
|Hahne |Avižinia|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|500g/1000|Poletilen|Aukšči|3,99/6|
| |i |ija |Muhlenwe|Marks |g |iniai |ausia |,69 |
| |dribsnia| |rke |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i su | |Vokietij| | | | | |
| |riešutai| |a | | | | | |
| |s | | | | | | | |
|Hahne |Avižinia|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|500g/1000|Poletilen|Aukšči|3,99/6|
| |i |ija |Muhlenwe|Marks |g |iniai |ausia |,69 |
| |dribsnia| |rke |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i su | |Vokietij| | | | | |
| |vaisiais| |a | | | | | |
|Hahne |Kukurūzų|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|250g |Kartoninė|Aukšči|3,99 |
|Maxis |dribsnia|ija |Muhlenwe|Marks | |s dėžutės|ausia | |
| |i | |rke |Vilnius | | |rūšis | |
| | | |Vokietij| | | | | |
| | | |a | | | | | |
|Hahne |Kukurūzų|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|375g/1000|Poletilen|Aukšči|3,59/7|
|Corn |dribsnia|ija |Muhlenwe|Marks |g |iniai |ausia |,89 |
|flakes|i | |rke |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| | | |Vokietij| | |nepermato| | |
| | | |a | | |mi | | |
|Hahne |Kukurūzų|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|250g/375g|Kartoninė|Aukšči|2,55/4|
|Corn |dribsnia|ija |Muhlenwe|Marks | |s dėžutės|ausia |,09 |
|flakes|i | |rke |Vilnius | | |rūšis | |
| | | |Vokietij| | | | | |
| | | |a | | | | | |
|Wurzen|Kukurūzų|Vokiet|Wurzener|UAB |250g/500g|Poletilen|Aukšči|/4,15/|
|er |dribsnia|ija |Nahrungs|Daisena |/1000g |iniai |ausia |7,59 |
| |i | |mittel | | |maišeliai|rūšis | |
| | | |Vokietij| | | | | |
| | | |a | | | | | |
|Marks |Avižinia|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|500g |Poletilen|Aukšči|3,89 |
| |i |ija |Muhlenwe|Marks | |iniai |ausia | |
| |dribsnia| |rke |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i | |Vokietij| | | | | |
| |“Smaliži| |a | | | | | |
| |ų” | | | | | | | |
|Marks |Avižinia|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|500g |Poletilen|Aukšči|3,89 |
| |i |ija |Muhlenwe|Marks | |iniai |ausia | |
| |dribsnia| |rke |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i “Su | |Vokietij| | | | | |
| |egzotišk| |a | | | | | |
| |ais | | | | | | | |
| |vaisiais| | | | | | | |
| |” | | | | | | | |
|Marks |Avižinia|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|500g |Poletilen|Aukšči|3,89 |
| |i |ija |Muhlenwe|Marks | |iniai |ausia | |
| |dribsnia| |rke |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i | |Vokietij| | | | | |
| |“Sveikuo| |a | | | | | |
| |lių” | | | | | | | |
|Marks |Kukurūzų|Vokiet|C Hahne |UAB Bruno|250g/500g|Poletilen|Aukšči|1,99/3|
| |dribsnia|ija |Muhlenwe|Marks | |iniai |ausia |,88 |
| |i | |rke |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| | | |Vokietij| | | | | |
| | | |a | | | | | |
|Brugge|Kukurūzų|Vokiet|Vokietij|UAB |500g/1000|Poletilen|Aukšči|4,09/7|
|n Corn|dribsnia|ija |a |Trojina |g |iniai |ausia |,65 |
|Flakes|i | | |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| | | | | | |nepermato| | |
| | | | | | |mi | | |
|Kellog|Kukurūzų|Vokiet|Vokietij|UAB |375g |Kartoninė|Aukšči|4,39 |
|s |dribsnia|ija |a |Sanitex | |s dėžutės|ausia | |
| |i | | | | | |rūšis | |
|Kellog|Crunchy |Vokiet|Vokietij|UAB |250g |Kartoninė|Aukšči|4,89 |
|s |nut |ija |a |Sanitex | |s dėžutės|ausia | |
| |Kukurūzų| | | | | |rūšis | |
| |dribsnia| | | | | | | |
| |i | | | | | | | |
|Kellog|Original|Vokiet|Vokietij|UAB |250g |Kartoninė|Aukšči|2,99 |
|s |Kukurūzų|ija |a |Sanitex | |s dėžutės|ausia | |
| |dribsnia| | | | | |rūšis | |
| |i | | | | | | | |
|Kellog|Frosties|Vokiet|Vokietij|UAB |250g |Kartoninė|Aukšči|3,98 |
|s |Kukurūzų|ija |a |Sanitex | |s dėžutės|ausia | |
| |dribsnia| | | | | |rūšis | |
| |i | | | | | | | |
|Kellog|Chocos |Vokiet|Vokietij|UAB |250g |Kartoninė|Aukšči|4,59 |
|s |Kviečių |ija |a |Sanitex | |s dėžutės|ausia | |
| |dribsnia| | | | | |rūšis | |
| |i | | | | | | | |
|Nestle|Snow |Lenkij|Lenkija |UAB |250g |Kartoninė|Aukšči|4,49 |
| |flakes |a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |kukurūzų| | | | | |rūšis | |
| |dribsnia| | | | | | | |
| |i su 8 | | | | | | | |
| |vitamina| | | | | | | |
| |is ir | | | | | | | |
| |geležimi| | | | | | | |
|Nestle|Kukurūzų|Lenkij|Lenkija |UAB |250g |Kartoninė|Aukšči|3,75 |
| |dribsnia|a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |i su 8 | | | | | |rūšis | |
| |vitamina| | | | | | | |
| |is ir | | | | | | | |
| |geležimi| | | | | | | |
|Nestle|Frutina |Lenkij|Lenkija |UAB |250g |Kartoninė|Aukšči|5,55 |
| |Kviečių |a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |dribsnia| | | | | |rūšis | |
| |i | | | | | | | |
| |Su vit. | | | | | | | |
| |Kalciumi| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |obuoliai| | | | | | | |
| |s ir | | | | | | | |
| |vynuogėm| | | | | | | |
| |is | | | | | | | |
|Nestle|Fitness |Lenkij|Lenkija |UAB |250g |Kartoninė|Aukšči|7,09 |
| |Kviečių |a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |dribsnia| | | | | |rūšis | |
| |i su vit| | | | | | | |
| |ir | | | | | | | |
| |mneralai| | | | | | | |
| |s | | | | | | | |
|Mūsų |Kvietini|Rusija|Sojuzkru|II |400g |Poletilen|Aukšči|2,46 |
|dribsn|ai | |pprom |Visventa | |iniai |ausia | |
|iai |dribsnia| |Sankt |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i su | |Peterbur| | | | | |
| |karamele| |gas | | | | | |
| | | |Rusija | | | | | |
|Mūsų |Trijų |Rusija|Sojuzkru|II |400g |Poletilen|Aukšči|2,58 |
|dribsn|grūdų | |pprom |Visventa | |iniai |ausia | |
|iai |dribsnia| |Sankt |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i su | |Peterbur| | | | | |
| |fruktoze| |gas | | | | | |
| | | |Rusija | | | | | |
|Mūsų |Ruginiai|Rusija|Sojuzkru|II |400g |Poletilen|Aukšči|2,75 |
|dribsn|dribsnia| |pprom |Visventa | |iniai |ausia | |
|iai |i su | |Sankt |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |fruktoze| |Peterbur| | | | | |
| | | |gas | | | | | |
| | | |Rusija | | | | | |
|Mūsų |Miežinia|Rusija|Sojuzkru|II |400g |Poletilen|Aukšči|2,01 |
|dribsn|i | |pprom |Visventa | |iniai |ausia | |
|iai |dribsnia| |Sankt |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i | |Peterbur| | | | | |
| | | |gas | | | | | |
| | | |Rusija | | | | | |
|Mūsų |Kvietini|Rusija|Sojuzkru|II |400g |Poletilen|Aukšči|2,01 |
|dribsn|ai | |pprom |Visventa | |iniai |ausia | |
|iai |dribsnia| |Sankt |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i su | |Peterbur| | | | | |
| |fruktoze| |gas | | | | | |
| | | |Rusija | | | | | |
|Mūsų |Trijų |Rusija|Sojuzkru|II |400g |Poletilen|Aukšči|2,62 |
|dribsn|grūdų | |pprom |Visventa | |iniai |ausia | |
|iai |dribsnia| |Sankt |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i su | |Peterbur| | | | | |
| |karamele| |gas | | | | | |
| | | |Rusija | | | | | |
|Mūsų |Miežinia|Rusija|Sojuzkru|II |400g |Poletilen|Aukšči|2,19 |
|dribsn|i | |pprom |Visventa | |iniai |ausia | |
|iai |dribsnia| |Sankt |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| |i su | |Peterbur| | | | | |
| |fruktoze| |gas | | | | | |
| | | |Rusija | | | | | |
|Mūsų |Ruginiai|Rusija|Sojuzkru|II |400g |Poletilen|Aukšči|2,15 |
|dribsn|dribsnia| |pprom |Visventa | |iniai |ausia | |
|iai |i | |Sankt |Vilnius | |maišeliai|rūšis | |
| | | |Peterbur| | | | | |
| | | |gas | | | | | |
| | | |Rusija | | | | | |
|Nordic|Javų |Suomij|Suomija |UAB |600g |Kartoninė|Aukšči|2,39 |
|form |dribsnia|a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |i su | | | | | |rūšis | |
| |avižų | | | | | | | |
| |sėlenomi| | | | | | | |
| |s | | | | | | | |
|Nordic|Avižinia|Suomij|Suomija |UAB |600g |Kartoninė|Aukšči|3,85 |
|form |i |a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |dribsnia| | | | | |rūšis | |
| |i su | | | | | | | |
| |avižų | | | | | | | |
| |sėlenomi| | | | | | | |
| |s | | | | | | | |
|Nordic|Avižinia|Suomij|Suomija |UAB |600g |Kartoninė|Aukšči| |
|form |i |a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |dribsnia| | | | | |rūšis | |
| |i su | | | | | | | |
| |sėlenomi| | | | | | | |
| |s | | | | | | | |
|Nordic|Grikių |Suomij|Suomija |UAB |700g |Kartoninė|Aukšči|3,59 |
|form |dribsnia|a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |i | | | | | |rūšis | |
|Nordic|4 javų |Suomij|Suomija |UAB |600g |Kartoninė|Aukšči|3,85 |
|form |dribsnia|a | |Trojina | |s dėžutės|ausia | |
| |i | | |

Leave a Comment