Marketingas

Marketingas

Marketingo veikloje aktualūs 3 pagrindiniai principai:
Orientacija į tikslą
Orientacija į vartotoją
Sisteminė orientacija

Orientacija į tikslą reiškia, kad įmonės vykdydamos savo marketingo veiklą, pastangos turi būti nukreiptos į įmonei aktualią tikslų siekimą- taikomi marketingo tikslai ir priemonės turi padėti siekti įmonei jos tikslų.
Orientaciją į vartotoją reiškia, kad įmonės visi veiksniai ir ypač marketingo veikla turi būti orientuoti į maksimalų vartotojo poreikių patenkinimą.
Sisteminė orientacija reiškia, kad įmonė turi veikti kaip sistema- visi įmonės sprendimai turi būti tarpusavyje suderinami(vidinis suderinamumas), beto įmonė tūrėtu atsižvelgti į ją supančią išorinę aplinką ir prisiderinti prie joje egzistuojančių veiksnių ir jų pokyčių.
Marketingo kancepcija. Skiriamos tokios pagrindinės koncepcijos

Gamybos
Prekės
Pardavimo
Marketingo
Socialinio-etninio marketingo

Marketingo koncepcija- tai verslo orientacija arba pagrindinis būdas kuriuo įmonė numano siekti savo tikslų.

Gamybos. Taikydamos šią konsepciją įmonės dėmesį sutelkia į gamybos proceso tobulinimą, norėdamos minimalizuotigamybos kaštus. Šiuo atveju įmonės siekia kuo pigiau pagaminti produktą, o tai joms suteikia galimybę parduoti produktą mažesne kaina. Ši konsepcija tinkama, kai paklausa yra elastinga– sumažnus prekės kainą, bus parduodama daugiau prekių. Taikant šią konsepcijąaktualusgamybos mąstų ekonomijos efektas(didinant gamybos apimtis sumažėja vieno gaminio kaštai).

Prekės. Šiuo atveju įmonės dėmesį sutelkia į prekės kokybės tobulinimą, bei išskirtinę savybių paiešką. Konsepcija tinkama kai paklausa kainai yra neelastinga- vartotojui svarbiau prekės kokybė, o ne kaina, todėl kainai net ir padidėjus jie nusiperka tokį patį kiekį prekių.

Pardavimo. Šiuo atveju įmonės pagrindinį dėmesį skiria tinkamų pardavimo vietų pasirinkimui, bei prekių paskirstymui. Konsepcija tinkama prekėms ar paslaugoms ar paslaugoms, kurias vartoja ne visa rinka, o tam tikra jų su specifiniais poreikiais vartotojų grupė.

Marketingo. Joje akcentuojamas maksimalus vartotojų pateisinimas, kai įmonės savo pagrindinį dėmesį nukreipia pasirinktos tikslinės rinkos aptarnavimui.

Socialini-etninio marketingo kansepcija. Tai marketingo konsepcijos atmaina, kurioje akcentuojama, kad įmonė tenkindama tikslinės rinkos vartotojų poreikius, turi atsižvelgti į plačiosios visuomenės interesus(įvertinti ar visuomenė tokią prekę toleruoja).