Įmonių tipai

Turinys

Įvadas 2

Įmonių tipai Lietuvoje 2

Įmonės profilis veikla ir struktūra 3

Mūsų įmonę supančios aplinkos 4

Aplinkų įtaka įmonei 5

Pelno maksimizavimas mūsų įmonėje 6

UAB “Vytelės” valdymo organizavimo struktūra 7

Įtakos būdai dirbantiesiems 10

Vadovavimo stilius UAB “Vytelė” ir ėjimasprie efektyviausio vadovavimo būdo 10

Kokioms vadovo savybėms teikiama pirmenybė mūsų įmonėje 11

Pabaiga 12

Įvadas

Šis refaratas skirtas teoriniam įmonės įkurimo proce-so analizei. Mūsų tikslas yra kuo labiau atskleisti įmonės įkūrimo problemas tikrovėje. Su kokiomis problemomis susi-duria žmogus, norintis įkurti nuosavą įmonę (būsimasis vadovas). Įmonę įkurti nėra labai sunku, bet yra žymiai sunkiau ją valdyti ir jai vadovauti. Mes tikimės, kad mūsų projektas nebus labai nutolęs nuo realybės, bet gyvenime galbūt to nebus taip lengva įgyvendinti.

Įmonių tipai Lietuvoje

Lietuvoje yra trys pagrindiniai įmonių tipai:1. Individuali (personalinė) – tai įmonė, kur nuosa-vybės teisė priklauso vienam asmeniui, pradedančiam biznį savo vardu ir savo turtu. Jis yra fizinis asmuo, todėl už savo veiksmus atasako visu savo turtu.2. Ūkinė bendrija – yra panaši į indvidualią, išskyrus tai, jog įmonę tvarko ir jos veiklą finansuoja du arba daugiau žmonių. Ūkinės bendrijos yra dviejų tipų:a) Tikroji Ū.B. – bet kuris įmonės asmuo yra neribotos turtinės atsakomybės;b) Komanditinė Ū.B. tikrieji jos nariai atsako visu savo turtu, o komanditoriai tik įneštu.3. Akcinė bendrovė – tai tokia įmonė, kurioje sąvinin-kų turtas ir įsiskolinimai atskirti nuo bendrovės turto ir įsiskolinimų.a) Uždaroji AB, kurioje kapitalas padalinamas akci-jomis ir išplatinamas bendrovės viduje.b) AB, kuri savo akcijas platina viešai.

Mes pasirinkome UAB variantą, nes yra didesnės galimy-bės didinti bendrovės kapitalą ir visi akcinės bendrovės akcininkai turi ribotą turtinę atsakomybę, be to bendrovės egzistavimo laikas yra neribotas.

Aišku mūsų įmonė turi ne tik privalumų, bet ir trukū-mų: 1. UAB įkūrimas ir registracija yra pakankamai sudė- tingas procesas.2. Taip pat yra sudėtinga apskaita ir finansinė ats- kaitomybė.3. Daugialyje šalių AB pajamos yra apmokestinamos du kartus: imamas mokestis nuo pelno ir po to dar apmokestinami išmokami dividendai. Mūsų respubliko- je to dar nėra ir tikėkimės nebus.Nepaisant šių trūkumų, mes pasirinkome UAB, nes jos privalumai mums yra daug reikšmingesni, lyginant su trūku-mais.

Įmonės profilis , veikla ir tikslai

Mūsų įmonės veiklą, jos struktūrą, vadovavimo motyvus galės suprasti bet kuris žmogus, kuris nors kiek nusimano vadybos ir ekonomikos srityje. Mūsų įmonė yra Uždaroji Akcinė Bendrovė “Vytelė” ir užsiima pynimu iš vytelių (pinti indai, krepšiai, baldai ir pan.). Mes savo produkciją parduodame tiek respublikos ribose, tiek už-sienyje. Didžiausia mūsų produkcijos dalis iškeliauja svetur. Tai nulemia gana akivaizdus kainų lygio skirtumas. Kainų lygio skirtumo esmė yra ta, kad mūsų produkcija Vakarų Europoje yra akivaizdžiai labiau vertinama negu mūsuose. Mūsų įmonė, kaip ir kitos pelno siekiančios struk-tūros turi savo tikslus. Mes pabandysim trumpai išdėstyti savo įmonės tikslus.1) UAB “Vytelės” akcininkų nuosavybės didinimas ir pelno maksimizavimas.2) Užtikrinti papildomų darbo vietų sukūrimą.3) UAB “Vytelės” akcinio kapitalo didinimas.4) Naujų vytelių žievinimo tecnologijų paieška.5) Naujų klientų ir realizavimo rinkų paieška.6) Kvalifikuotos darbo jėgos paieška ir bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.7) Naujų veiklos sričių ieškojimas.

Mes sieksime, kad šiuos tikslus mums pavyktų įgyven-dindi. Taip pat laikui bėgant kelsime sau naujus tikslus.

Mūsų įmonę supančios aplinkos

Ši schema parodo, kokios aplinkos turi įtakos mūsų įmonės veiklai.

Aplinkų įtaka įmonei

Geografinė aplinka.

Mūsų įmonės veiklos sėkmingumas tiesiogiai priklauso nuo įmonės geografinės padėties. Pavyzdžiui, jeigu mūsų įmonė būtų ten, kur yra sunku išauginti mūsų produkcijai reikalingą žaliavą, t.y. žilvičius, mūsų įmonė neturėtų jokių tolimesnės veiklos perspektyvų. Jeigu mūsų įmonės geografinė padėtis būtų tokia, kur labai lengvai išaugi-nami žilvičiai, tuomet padėtis būtų priešinga pirmajai: didelė konkurencija žymiai apsunkintų mūsų užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą. Normalus įmonės funkcionavimas taip pat priklauso nuo gyventojų skaičiaus tame ir aplinkiniuose regionuose. Kuo daugiau gyventojų tuo didesnės galimybės realizuoti savo produkciją. Taip pat įmonės veiklai įtaką turi prekybos kelių tankumas ir išsidėstymas tam regione. Kuo daugiau yra prekybos kelių tame regione, tuo didesnės galimybės realizuoti savo produkciją didesniam vartotojų ratui.

Teisinė aplinka. Įmonę veikianti teisinė aplinka susideda iš dviejų dalių: įstatymai, reguliuojantys veiklą įmonės viduje ir įmonės išorėje. Vidaus teisinė aplinka – tai apskaitos vedimas. Aps-kaita vedama pagal toje šalyje griežtai nustatytas aps-kaitos vedimo normas. Išorinė teisinė aplinka įstatymiškai reglamentuoja išorinę įmonės veiklą (produkcijos realizavimas, atsi-skaitymas su tiekėjais, su klientais, su bankais ir t.t.).Įstatymai taip pat numato nuobaudas už jų nesilaiky-mą.

Ekonominė aplinka.Taip pat įmonės veiklai turi įtaką ir šalies ekonomi-nė būklė. Jeigu šalies ekonominė būklė stabili, lengviau sudaryti ilgalaikes sutartis su užsienio partneriais. Jei-gu šalyje yra didelė infliacija, yra sunku gauti banko kreditus ilgesniam laikui (didelė rizika, didelės palūka-nos).Pradėdami savo veiklą, mes turime atsižvelgti į mūsų veiklos šakos ekonominę būklę. Jeigu šalyje mūsų specia-lizacijos įmonių yra nedaug, tai yra didelė galimybė plėstis, nes yra palyginus nedidelė konkurencija, o tai nulemia veiklos sėkmę.

Norėdami sėkmingai gaminti ir realizuoti savo produ-kciją, turime išanalizuoti mus supančias tiekimo ir reali-zacijos rinkas. Šia analize užsiima mūsų marketingo tar-nyba.Mes savo gaminius eksponuojame įvairiose parodose ir mugėse. Tai mums padeda pritraukti daugiau klientų. Taip pat reklamuojame savo produkciją įvairiuose kataloguose ir bukletuose. Taip pat domimės savo konkurentais, ieškome jų silp-nųjų vietų. Aišku mes irgi stengiamės mažinti savo gamy-bos kaštus, kad galėtume sėkmingai konkuruoti.Visuomet ieškome tiekėjų, kurie galėtų tiekti koky-biškas žaliavas už priimtiną mums kainą. Mes taip pat atsižvelgiame į tiekimo terminus ir atsiskaitymo sąlygas. Mums labai svarbus žaliavų tiekimo reguliarumas, nes nuo to priklauso mūsų gebėjimas atsiskaityti su klientais (mes dirbame pagal sudarytas sutartis).

Socialinė ir kultūrinė aplinka.Dažnai standartiniai mūsų gaminiai neatitinka klientų pageidavimų, todėl mes atsižvelgiame į klientų norus.Taip mes išlaikome ir pritraukiame naujus klientus. Jeigu pavyksta kai kuriems mūsų gaminiams gauti liaudies dirbinių statusą, tai tuomet mes tuos gaminius savo šalyje galime realizuoti be pridėtinės vertės mokes-čio, o tai didina mūsų gaunamą pelną.

Pelno maksimizavimas mūsų įmonėje

Mes, kaip ir kiekviena pelno siekianti organizacija, stengiamės gauti kuo didesnį pelną. Kokias būdais mes tai galime padaryti parodo ši schema:

Matome, kad labiausiai grynajį pelną galime padidinti mažindami išlaidas, išlaidų mažinimas susideda iš susideda šių pagrindinių dalių: darbo kvalifikacijos kėlimo, darbo našumo kėlimo, darbo užmokesčio minimizavimo, dirbančiųjų skaičiaus minimizavimo (nors tai prieštarauja vienam iš mūsų tikslų). Taip pat pelną galime maksimizuoti: reklamuodami savo produkciją, keldami jos kokybę, ieškodami naujų klientų ir naujų relizacijos rinkų, darydami nuolaidas perkant dides-nius kiekius, didindami gamybos apimtį.

UAB “Vytelė” valdymo organizavimo struktūra

Dabar pateiksim schemą, kuri atspindi mūsų įmonės or-ganizacinę struktūrą. Kaip matote mūsų schemoje įmonei vadovauja vienas žmogus, kuris turi savo patarėjus. Be to be direktoriaus mūsų įmonėje yra trys linijiniai vadovai: direktoius gamybai, dir. finansam ir dir. realizacijai.Direktorius gamybai privalo užtikrinti nuoseklų gamy-bos procesą: nuo aprūpinimo žaliavomis iki gatavos produkcijos surinkimo ir sandėliavimo.

Bendradarbiaujant su klientais, kartais iškyla būti-nybė padaryti kai kuriuos pakeitimus produkcijoj (padi-dinti krepšius, pagilinti indus ir pan.). Įmonės direkto-rius šias pastabas perduoda gamybos direktoriui, kuris apie šiuos pakeitimus informuoja meistrus, o pastarieji parodo darbuotojam, kaip tai atlikti ir yra tiesiogiai atsakingi gamybos direktoriui už savalaikį ir kokybišką šio darbo atlikimą.Finansų direktorius atlieka šias funkcijas:Kasdien: a) kreditų valdymas; b) atsargų valdymas; c) firmos lėšų gavimas ir panaudojimas.Esant būtinumui: a) akcijų išleidimas. b) kapitalinių idėjimų planavimas ir pagrindimas; c) dividendų politikos nustatymas ir sprendimai.Ilgalaikis tikslas-akcininkų turto maksimizavimas.Direktorius finansam atlieka aukščiau išvardintas funkcijas tik vyr. buhalterio ir kitų buhalterių padeda-mas, tačiau visą sunkiausią apskaitos darbą atlieka buhal-teriai.Mūsų realizacijos direktorius vadovauja marketingo ir realizacijos tarnyboms. Marketingo tarnyba užsiima mūsų produkcijos reklamavimu ir gamybos planavimu. Prie rekla-mos yra priskiriama ir naujų realizacijos rinkų paieška. Marketingo tarnyba yra tiesiogiai atsakinga realizacijos direktoriui, kuris apie viską informuoja įmonės direkto-rių. Marketingo tarnybos surinkta informacija disponuoja tik realizacijos direktorius ir įmonės direktorius. Įmonės direktorius, pasitaręs su savo patarėjais, nusprendžia, kokia informacija yra reikalinga kitiem įmonės padaliniams ir ją jiems suteikia. Realizacijos tarnyba užsiima produkcijos realizavimu ir, esant būtinumui, jos pristatymu į vietą. Pastoviems klientams didelius kiekius produkcijos realizacijos tar-nyba, įgaliota įmonės direktoriaus, pristato nemokamai. Realizacijos tarnyba atsako už saugų ir punktualų produk-cijos pristatymą.Be to verta paminėti, kad mūsų linijiniai vadovai yra savarankiški ir atsakingi tiktai įmonės direktoriui.

Štabas-tai tam tikra samdoma patarėjų grupė, kuri yra gerai susipažinusi su įmone, jos ypatybėmis, veikla ir pa-deda įgyvendinti įmonės tikslus.Štabai už savo veiksmus (patariamuosius) nėra atsakingi ir įmonėje neturi teisės niekam nurodinėti.Mūsų valdymo struktūros privalumai: 1.Aukštas kompetencijos lygis priimant valdymo sprendimus (patarėjų dėka). 2.Sumažinamas linijinių vadovų darbo krūvis.Valdymo struktūros trūkumai: 1.Štabas gali pradėti nurodinėti įmonės direkto- riui. 2.Gali atsitikti taip, kad patarėjų štabas nėra pilnai apkrautas ir tuomet verta pagalvoti ar išvis jį naudinga laikyti.Tai tokia yra mūsų valdymo struktūra ir jos savybės. Matome, kad ši valdimo organizacinė struktūra, kaip ir ki-tos struktūros, turi savo trukumų ir privalumų.

Įtakos būdai dirbantiesiems

Norint užtikrinti stabilų gamybos įmonės funkcionavi-mą, vadovai turi rūpintis savo pavaldiniais. Pasižymėjus darbuotojus būtina atitinkamai įvertinti. UAB “Vytelėje” yra tokie įtakos būdai dirbantiesiems:

Psichologinis Ekonominis Teisinis Pagyrimas Algos didinimas Kontraktų sąl.laikymasisKarjeros pažadai Premijos PapeikimasDarbo sąl. gerinimas Dalyvavimas pelnuose BaudaPoilsio sąl gerinimas a)dividendai; Atleisti iš b)premija iš darbo balansinio pelno

Mes manome, kad tai yra efektyviausi būdai norint per darbuotojus pagerinti įmonės veiklą.

Vadovavimo stilius UAB “Vytelėje” ir ėjimas prie efektyviausio vadovavimo būdo

Kiekvienas vadovas turi jam būdingą vadovavimo sti-lių. Mūsų įmonėje yra susiformavęs nuosavas valdymo sti-lius. Mūsų veiklos pradžioje vadovavimas buvo daugiau autokratinis, mes labiau orentavomės į užduotį, gamybą. Todėl nenuostabu, kad kai kuriems darbuotojams buvo gana sunku. Tačiau pradžioje tik griežtos kontrolės būdu galima pasiekti gerų rezultatų. Mes manome, kad mūsų darbuotojai tai suprato. Yra trys pagrindiniai vadovavimo stiliai:1. Autokratinis;

2. Liberalusis;3. Demokratinis.Sekanti schema parodo, kaip galima pasiekti efekty-viausią vadovavimo stilių, skirtingai derinant orentaciją į žmogų ir orentaciją į gamybą.

Mūsų vadovavimo stilius yra užbrūkšniuotame plote, bet mūsų tikslas- pasiekti rodykle nurodytą tašką.

Kokioms vadovo savybėms teikiama pirmenybė mūsų įmonėje

Pagal porinio sulyginimo metodą mes atlikome svar-biausių vadovo savybių, kurios reikalingos mūsų vadovui, analizę.Sekanti lentelė tai parodo.

S 1 2 3 4 5 61 X 0 0 2 1 12 3 X 0 3 3 23 3 3 X 3 2 24 1 0 0 X 1 15 2 1 1 2 X 16 2 1 1 2 2 X 11 4 2 12 9 7

S- savybės:1. Kompetencija;2. Komunikabilumas;3. Sąmojingumas;4. Užsienio klb. mokėji- mas;5. Patirtis;6. Lytis.Čia yra susumuoti mūsų vadovo savybių rezultatai.Lentelės paaiškinimas:Imame horizontalią lentelės eilutėje esančią 1 savybę ir ją lyginame su 2. Jeigu mums atrodo, kad 2 sav. svar-besnė už 1, tai po 2 sav. rašome 1. Toliau imame 3 sav. ir lyginame su 2 sav., jei 2 sav. yra svarbesnė už 3 sav., tai po 3 sav. rašome 0 ir t.t..Iš kiekvieno mūsų lentelių buvo sudaryta galutinė lentelė ir susumuoti rezultatai. Suminėje eilutėje sudeda-me vertikaliuose stulpeliuose esančias reikšmes. Kuo gau-tas skaičius yra didesnis, tuo, tame stulpelyje esanti savybė, vertinama labiau.Mūsų įmonėje labiausiai vertinami užsienio kalbos mo-kėjimas ir kompetencija.

Pabaiga

Mes tikimės, jog nenukrypome labai nuo tikrovės ir sugebėjome atskleisti pagrindines mūsų UAB “Vytelė” savy-bes.