Įmonių steigimas ir valdymo organizavimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

REFERATAS

Įmonių steigimas ir valdymo organizavimas

Atliko: VN/04 gr. studentė

Rasa Dubinskienė

Tikrino: dėst. K. Lukaševičius

Kaunas

2
Užduoties pagrindas

1. Vardas, pavardė Rasa Dubinskienė
2. Bilieto Nr. 571961
3. Užduoties pavadinimas Uždarosios akcinės bendrovės “Domantė” steigimas
4. Pagrindinės užduoties sąlygos:

4.1. Steigėjų skaičius 2

4.2 Akcininkų skaičius 2

4.3.Įstatinio kapitalo dydis 610 000 Lt

4.4. Akcijos nominali vertė 100 Lt

4.5. Akcijų skaičius pagal rūšis 6100 vnt. Paprastųjų vardinių akcijų

4.6. Akcijų skaičius pagal akcininkus Liuda Meškienė – 3050 vnt.

Jolanta Meškauskienė – 3050 vnt.

4.7. Bendras akcijų skaičius 6100 vnt.

4.8. Valdymo organų sistema: Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdyba

Administracijos vadovas

Parengtų dokumentų sąrašas

1) Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas.
2) UAB “Domantė” Steigimo sutartis.
3) Steigiamojo visuotinio akcininkų su usirinkimo protokolas.
4) Valdybos rinkimų biuletenis.
5) Valdybos rinkimų balsų skaičiavimo protokolas.
6) Prašymas dėl bendrovės ir jos įstatų įregistravimo.
3
7) Registravimo duomenys.
8) UAB “Domantė” įstatai.
9) Revizoriaus darbo reglamentas.
10) Administracijos darbo reglamentas.
11) Valdybos darbo reglamentas.
12) Bendrovės vidaus darbo taisyklės.
13) Darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacijos nuostatai.
14) UAB “Domantė” Generalinio Direktoriaus darbo nuostatai.

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas

Bendrosios nuostatos

Šis įstatymas reglamentuoja akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, akcininkų teises ir pareigas. Kai šio įstatymo nuostatos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uždarajai akcinei bendrovei, vartojamas žodis “bendrovė”.
1) Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė be endrovė.
a) Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji gali būti įsteigta LR įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.
b) Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo.
c) Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pa

agal savo bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.

4
d) Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150000 litų. Jos akcijos gali būti platinamos viešai viešai, vadovaujantis vertybinių popierių viešąja apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais.
e) Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 1000 litų. Joje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos viešai, jei kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.
f) Bendrovė turi turėti savo pavadinimą, kuriame būtų privalomi žodžiai “uždaroji akcinė bendrovė”, “akcinė bendrovė”
g) Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos įregistruotame banke ir savo antspaudus.
h) Bendrovė gali būti steigiama ribotam ir neribotam laikotarpiui. Bendrovės veiklos laiką galima pratęsti atitinkamai keičiant jos įstatus.

2) Steigėjai:

Bendrovės steigėjai yra Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė ar savivaldybė, šio įs statymo nustatyta tvarka sudarę bendrovės steigimo sutartį (aktą). Akcinės bendrovės steigėjų skaičius neribojamas. Uždarosios akcinės bendrovės skaičius negali viršyti 100 žmonių. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku.
2) Akcininkai:

Akcininkai yra Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys, taip juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, valstybė ar savivaldybė, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Šiame įstatyme Lietuvos juridiniams asmenims priskiriama ir Lietuvos valstybė bei savivaldybės.

5

Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nu

uosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas.

UAB “Domantė”
Steigimo sutartis

Du tūkstančiai antrųjų metų lapkričio mėnesio penkta diena, Kaunas

Mes, Lietuvos Respublikos pilietė Liuda Meškienė, asmens kodas 4611005111, gyvenanti Avirės g. 9. Kaunas, Lietuvos respublika,paso Nr. LG 670052,išduotas 1995 11 11, Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25), ir Lietuvos Respublikos pilietė Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g. 27. Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25), susitarėme:

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, bei žemiau nurodytomis sąlygomis steigiame uždarąja akcinę bendrovę “Domantė”.

1. Steigėjai

1.1. Liuda Meškienė, asmens kodas 461005111,gyvenanti, Avirės g.9 , Kaunas, Lietuvos Respublika,paso Nr. LG 670052, išduotas 1995 11 11, Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25).
1.2. Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25).

6
2. Bendrovės pavadinimas, buveinės adresas, steigimo būdas

2.1. Bendrovės pavadinimas – UAB “Domantė”.
2.2. Bendrovės buveinės adresas: Laisvės al. 51a, Kaunas, Lietuvos Respublika.
2.3. Bendrovės rūšis – uždaroji akcinė bendrovė.
2.4. Bendrovės steigimo būdas – steigiama uždaru būdu, tik steigėjai gali įsigyti jos akcijų ,akcijų cirkuliacijos sfera yra uždara.

3. Bendrovės statusas bei veiklos tikslai

3.1. Bendrovė yra juridinis asmuo, todėl turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, bei savarankišką finansinę atskaitomybę.
3.2. bendrovės veiklos trukmė yra neribota.
3.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės,todėl ji atsako savo turtu pagal prievoles. O akcininkai pagal prievoles bendrovės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
3.4. Bendrovės veiklos tikslas yr

ra pelno siekimas, vystant prekybinę ir gamybinę veiklą, papildomas darbo vietų kūrimas, konkurencijos didinimas, mažinant kainas prekių bei paslaugų.

4. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos

4.1. Steigėjų įstatinio kapitalo dydis yra 610 000 (šeši šimtai dešimt tūkstančių) Lt., o paprastos vardinės akcijos siekia 6 100 (šeši tūkstančiai šimtas) vnt. Vienos akcijos nominali vertė 100(vienas šimtas) Lt. Vienos emisijos kaina 100 (vienas šimtas) Lt.

7
4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios akcijos, kurių nuosavybės teisių įrodymu iki steigiamojo akcininkų susirinkimo yra akcijų pasirašymo sutartis. O po susirinkimo – įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurios bus tvarkomos bendrovės administracijos.
4.3. Įstatinio kapitalo dydis gali būti reguliuojamas. Tai priklauso nuo visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičiaus.
4.4. Liuda Meškienė, asmens kodas 461005111,gyvenanti , Avirės g. 9, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 670052, išduotas 1995 11 11, Kauno žaliakalnio pasų poskyris (25),įneša piniginį įnašą 305 000Lt (tris šimtus penkis tūkstančius) ir įsigyja 3 050 (tris tūkstančius penkiasdešimt) vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
4.5. Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25) įneša piniginį įnašą 305 000 (trisšimtus penkis tūkstančius) Lt. Ir įsigyja 3 050 (tris tūkstančius penkiasdešimt) vnt paprastųjų vardinių akcijų.

5.Steigėjų teisės ir pareigos
5.1 Iki steigiamojo akcininkų susirinkimo visi steigėjai turi lygias teises. Jos išsamiai išdėstytos Bendrovės įstatuose.
5.2. Visi steigėjai padengia bendrovės steigimo išlaidas.
5.3. Steigėjai gali gauti steigimo kaštų kompensaciją jai tai yra juridiškai pagrysti galiojančiais dokumentais.Steigėjų ginčai dėl kompensavimo yra sp

prendžiami teismo keliu.
5.4 Akcininkai turi teisę reikalauti, kad steigėjai atlygintų nuostolius dėl pareigų nevykdymo arba nesąžiningo bendrovės steigimo reikalų tvarkymo. Ginčai dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

8
5.5. Steigimo metu iškilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti , Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

6.Sutarties įsigaliojimas

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

6.2. Sutartis gali būti papildyta, pakeista, nutraukta raštu visų steigėjų susitarimu. Per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos, jei įmonė nebus užregistruota, sutartis tampa nebegaliojančia.

6.3. Sutartis laikoma nebegaliojančia po steigiamojo akcininkų susirinkimo. Nuo tos dienos bendrovės veikla yra reguliuojama steigiamąjame akcininkų susirinkime patvirtintais bendrovės įstatais, o reikalus tvarko akcininkų susirinkime išrinkta valdyba.

6.4. Sutartis pasirašyta keturiais egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią: vienas paliekamas notarų biure, du atiduodami steigėjams, vienas – įmonių steigimo rejestrų tarnybai.

7.Steigėjų rekvizitai ir parašai:

Lietuvos Respublikos pilietė Lietuvos Respublikos pilietė

Liuda Meškienė (parašas) Jolanta Meškauskienė (parašas)

Aš, Kauno miesto notarų biuro Nr. 16 notarė Dalė Dargytė, patvirtinu šią sutartį. Šalių asmens tapatumas nustatytas pagal asmens dokumentą – pasą.

A.V. Registro Nr. 01

Valstybinis mokestis ( ) litų

Notaras (parašas)
9
UAB “Domantė”

Steigiamojo akcininkų susirinkimo
Protokolas Nr. 1

2002 11 05
Kaunas

Įstatinio kapitalo suma – 610 000 Lt.

Vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt.

Bendras akcijų (balsų) skaičius – 6100

Susirinkime dalyvauja:

1.Liuda Meškienė – turinti 3 050 vnt, akcijų
1. Jolanta Meškauskienė – turinti 3 050 vnt, akcijų

Darbotvarkė:

UAB “Domantė” steigimas.

UAB “Domantė” valdybos rinkimai.

UAB “Domantė” revizoriaus rinkimai.

1. Svarstyta: UAB “Domantė” steigimas.
2. Balsavimas: vienbalsiai nutarta už UAB “Domantė” įsteigimą
3. Balsavimo rezultatai:

Už – 6100 balsų

Prieš – 0 balsų

Susilaikė – 0 balsų

2.Svarstyta: UAB “Domantė” valdybos rinkimai.

10
Pasiūlyta: į valdybos narius užregistruoti: Astą Patianikienę, Editą Meškytę, Liną Maselskytę.

Tvirtinamas balsų skaičiavimo protokolas.

Balsavimas: vienbalsiai nubalsuota už skaičiavimo protokolo tvirtinimą.

Balsavimo rezultatai:

Už – 6100 balsų

Prieš – 0 balsų

Susilaikė – 0 balsų

Nutarta: Patvirtinti UAB “Domantė” valdybos rinkimų balsų skaičiavimo protokolą.
2. Svarstyta: UAB “Domantė” revizoriaus rinkimai, atlyginimo dydis. Pasiūlyta: Revizore išrinkti Rasą Morozovienę ir skirti 2000 litų pareiginį atlyginimą.
3. Balsavimas: vienbalsiai nubalsuota už Rasos Morozovienės kandidatūrą. Prieštaravimų ir pastabų nebuvo pareikšta
Balsavimo rezultatai:

Už – 6100 balsų

Prieš – 0 balsų

Susilaikė – 0 balsų

Akcininkas Liuda Meškienė

Akcininkas Jolanta Meškauskienė

11
UAB “Domantė” steigiamojo akcininkų susirinkimo, įvykusio 2002 lapkričio 5 dieną, Kaunas
Valdybos narių rinkimų biuletenis

Akcijų balsų skaičius – 3050

Akcijų, suteikiančių balsų, skaičius – 9150

Skirta balsų “už”
1. Asta Patianikienė 3100
2. Edita Meškytė 3050
3. Lina Maselskytė 3000

UAB “Domantė” steigiamojo akcininkų susirinkimo
Valdybos rinkimų balsų skaičiavimo protokolas

2002 lapkričio 5d.
Kaunas

Pagal UAB “Domantė” įstatus į valdybą turi būti išrinkti 3 nariai. Kandidatai buvo:
1. Asta Patianikienė
2. Edita Meškytė
3. Lina Maselskytė
12
Buvo paruošta biuletenių, kuriuose buvo 9150 rinkimų balsų. Kandidatai gavo balsų:

1. Asta Patianikienė už 3100

2. Edita Meškytė už 3050

3. Lina Maselskytė už 3000

Visos siūlytos kandidatės vienbalsiai yra išrinktos į valdybą, t.y. 3 iš 3.

Akcininkas Liuda Meškienė (parašas)

Akcininkas Jolanta Meškauskienė (parašas)

UAB “Domantė”

Kauno miesto savivaldybės įmonių rejestrui

Prašymas
2002 11 05

Prašome įregistruoti UAB “Domantė .

1. Pilnas bendrovės pavadinimas:

Uždaroji akcinė bendrovė “Domantė”

2. Bendrovės rūšis:

Uždaroji akcinė bendrovė

3.Buveinės adresas:

Laisvės alėja 51a, Kaunas, Lietuvos Respublika
13
4. Veiklos pobūdis:
– mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
– gamyba ir užuolaidų siuvimas.
5. Steigėjai:

Liuda Meškienė,asmens kodas 461005111, gyvenanti Avirės g. 9, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 670052, išduotas 199511 11 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris(25).

Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g, 27, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25).
6. Numatomas ūkinės – komercinės veiklos laikotarpis:
Neribojamas,
7. Valdybos nariai:
Asta Patianikienė, gyvenanti Kalvarijų g. 18, Kaunas
Edita Meškytė, gyvenanti Avirės g. 9, Kaunas,
Lina Maselskytė, gyvenanti T. Ivanausko g. 10, Kaunas
8. Administracijos vadovas:
Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g. 27, Lietuvos Respublika , paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10, Kaunas Žaliakalnio pasų poskyris (25).
9. Įstatinis kapitalas 610 000 litų (šeši šimtai dešimt tūkstančių).

Liuda Meškienė įneša – 305 000 litų (trys šimtai penki tūkstančiai)

Jolanta Meškauskienė įneša – 305 000 litų (trys šimtai penki tūkstančiai).
10. Akcijos nominali vertė – 100 litų.
11. Akcijos: visos akcijos paprastosios vardinės.

Administracijos vadovas: Jolanta Meškauskienė (parašas)

14
Lietuvos Respublikos įmonių rejestras
Registravimo Duomenys

(pildomas rejestro skyriuje, norint užregistruoti įmonę)

1.Įmonės kodas (*******).

2.Juridinis asmuo – (taip, ne).

3.Įmonės rūšis – uždaroji akcinė bendrovė.

4.Įmonės padalinių skaičius kitoje teritorijoje ( – ).

5.Pilnas pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė “Domantė”.

6.Įmonės pavadinimo registravimo liudijimo Nr.(******)

7.Liudijimo išdavimo data 2002 10 05.

8.Sutrumpintas pavadinimas Lietuvių kalba – UAB “Domantė”

9.Įsteigimo data 2002 11 05.

10.Įregistravimo data 2002 12 05.

11.Įregistravimo Nr. UAB – 2002 –111.

12.Adresas Laisvės al. 51a, Kaunas, Lietuvos Respublika.

13.Vadovo vardas, pavardė,pareigos (Jolanta Meškauskienė – Administracijos vadovė)

15
UAB “Domantė”
Įstatai

1.Bendroji dalis

1. UAB “Domantė”, toliau vadinama Bendrove, įsteigta yra uždaruoju būdu. Tai akcinio kapitalo bendrovė, kuri veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais bei šiais įstatais. Bendrovė yra teisiškai, finansiškai,komerciškai nepriklausoma. Bendrovė yra juridinis asmuo, turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, bei savarankišką balansą.
2. Bendrovės pavadinimas: UAB “Domantė”.
3. Bendrovės buveinės adresas: Laisvės alėja, 51a, Kaunas, Lietuvos Respublika. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės , todėl ji atsako savo turtu už neįvykdytas prievoles . Akcininkai atsako už savo prievoles tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas. Bendrovė neatsako už savo akcininkų prievoles.
4. Bendrovės veikla yra neribojama.
5. Bendrovės ūkinių metų pabaiga gruodžio 31 diena.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir teisės

Veiklos tikslai: 1) įsteigti papildomų darbo vietų, 2) pelno siekimas, 3) didinti konkurenciją mažinant prekių ir paslaugų kainas.

Bendrovės veiklos rūšys: 1) mažmeninė prekyba audiniais specializuotose parduotuvėse, 2) gamyba ir užuolaidų siuvimas.

Bendrovė vykdydama savo veiklą turi teisę: 1) savarankiškai nustatyti kapitalo ir visų gamybinių išteklių naudojimo kryptis, formas ir būdus. 2) turėti sąskaitų Lietuvos Respublikoje bei kitose valstybės įregistruotose banko įstaigose, 3) pirkti ir

16
kitokiais būdais įgyti turto, jį parduoti , įkeisti, išnuomoti ar kitaip juo disponuoti, 4) pirkti ir kitokiais būdais įsigyti ir nuosavybės teise turėti investicijų ir kredito vertybinius popierius, taip pat juos išleisti, parduoti ar kitaip disponuoti.5) skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai mokslui, švietimui., taip pat stichinių nelaimių padariniams likviduoti.6) bendrovė gali verstis ūkine veikla ne tik Lietuvos Respublikoje , bet ir už jos ribų. Bendrovė tokia veikla užsiima gavusi reikiamą leidimą. 7) nustatyti teikiamų paslaugų, parduodamų prekių kainas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. 8) steigti filialus, būti kitos bendrovės steigėja arba akcininke. 9) jungtis į koncernus, asociacijas ar konsorciumus jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui. 10) sudaryti sutartis , prisiimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigus. Bendrovė skolindamasi pinigų iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti jiems savo turto. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti bendrovės nuosavo kapitalo. Bendrovei skolinantis iš akcininkų pagal paskolos sutartis, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį.

3.Bendrovės kapitalas ir akcijos

1) bendrovė gali turėti nuosavo ir skolinto kapitalo.

Nuosavą kapitalą sudaro: 1) Įstatinis kapitalas, 2) Akcijų priedai, 3) Perkainojimo rezervas, 4) Privalomasis rezervas, 5) kiti įstatymų numatyti rezervai (paskirstytieji ir nepaskirstytieji), 6) Dotacijos ir negrąžintos subsidijos, 7) atidėtosios išlaidos.
2) bendrovės įstatinis kapitalas yra 610 000 litai (šeši šimtai dešimt tūkstančių).

17
3) jis yra padalintas į 6100 vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 100 litų (vienas šimtas).
4) Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą.Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainojamas turtas parduodamas arba nurašomas, parduodamas valstybei arba savivaldybei. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių.
5) Privalomas rezervas – sudaromas iš bendrovės pelno, kiekvienais metais atskaitant ne mažiau 5 procentus paskirstytino pelno, kol akcijų priedų ir privalomojo rezervo dydžių suma bus ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas tik išlaikant šį santykį. Privalomojo rezervo skirtumas, mažinant įstatinį kapitalą, priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytojo rezultato.
6) Nepaskirstytieji rezervai – sudaromi pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka tikslams įgyvendinti. Šie rezervai sudaromi, mažinami, naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu. Mažinant ir naikinant nepaskirstytuosius rezervus, didinamas įstatinis kapitalas.
7) Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas tik tuomet, kai visuotinas akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip ¾ balsų nutaria išleisti naujų akcijų. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik jį užregistravus įmonių rejestre.
8) Apie nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą turi būti raštu pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui arba tris kartus kas trisdešimt dienų paskelbta viešai.

18

4.Akcijos, akcininkai, jų teisės

Bendrovė išleidžia paprastąsias vardines akcijas. Akcininkų registracijos knygose turi būti tokie įrašai apie akcininkus: pavardė, vardas, asmens kodas, turimų akcijų skaičius. Sertifikato numeris, akcijos nominalioji vertė.

Akcininkams išduodami išrašai iš sąskaitos. Jame turi būti nurodyta:
1) Pavadinimas bendrovės;
2) Išrašo iš sąskaitos numeris.
3) Bendrovės kodas ir pavadinimas
4) Akcijos nominali vertė
5) Akcijų skaičius
6) Savininko rekvizitai (vardinių akcijų)
7) Data.

Akcijos suteikia savininkams turtines ir neturtines teises:
1) Gauti dividendus (pelno dalį) , 2) gauti likviduojamos bendrovės dalį turto, 3) gauti akcijų jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, 4) skolinti pinigus bendrovei, 5) skolinti arba parduoti akcijas ar jų dalį kitų asmenų nuosavybėn, 6)gali dalyvauti tik tiek balsų , kiek turi akcijų, 7) rinkti ir būti išriktam į valdymo organus.

5. Bendrovės valdymo organai:

Bendrovės valdymo organai yra šie:
1) visuotinis akcininkų susirinkimas, 2) valdyba, 3) administracijos vadovas.

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Tai aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jame turi teisę dalyvauti visi akcininkai bendrovės , pateikę išrašus iš savo vertybinių popierių sąskaitų.Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
19
1) keisti ir papildyti bendrovės įstatus, 2) rinkti revizorių ir valdybos narius, 3) nustatyti direktoriaus darbo apmokėjimo tvarką, 4) nustatyti revizoriaus atlyginimą,
2) , 5) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, 6) likviduoti arba reorganizuoti bendrovę, 6) skirti ekspertų grupę, kuri tikrintų bendrovės veiklą, 7) jei bendrovė dirba nuostolingai, gali atšaukti išrinktus valdybos narius, direktorių. Diskutuoti ar valdybos nariai bei direktorius tinka eiti tas pareigas. 8) spręsti valdybai pavestus bendrovės klausimus, jei to prašo valdyba, 9) nesuteikti visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti bendrovės leidžiamų akcijų konkrečiai akcijų emisijai, 10) eilinį visuotinį susirinkimą akcininkų valdyba turi sušaukti kasmet per keturis mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos, 11) visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. 12) akcininkas, kuris turi balsavimo teisę , bet negalintis dalyvauti susirinkime, gali raštu pranešti akcininkų susirinkimui savo “už” ir “prieš” pavieniui dėl kiekvieno nutarimo. Šie nutarimai yra įskaitomi į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus tik raštu balsuotam klausimui. 13) visuotiniame akcininkų susirinkime rašomas protokolas, kurį pasirašo akcininkai. Jeigu bendrovėje yra akcininkas, turintis 100 proc. balsų, rašomas akcininko sprendimas. Šiuo atveju jis prilyginamas visuotinio akcininkų susirinkimo protokolui.

Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai turi būti suinteresuotų asmenų pareiškimu teisingumo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu:
1) klausimas, dėl kurio buvo priimtas nutarimas, nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į susirinkimo darbotvarkę. 2) įstatymų numatytais atvejais ir terminais susirinkimo nutarimu pakeisti registravimo dokumentai ir duomenys nebuvo registruoti Lietuvos Respublikos įmonių rejestre. 3) buvo pažeista susirinkimo sušaukimo arba darbotvarkės sudarymo tvarka. 4) sprendimas prieštarauja

20
2) bendrovės įstatams, Lietuvos Respublikos įstatymams. 5) susirinkime atstovavo ir balsavo asmuo, neturintis tam teisės.

5.2. Valdyba
1) Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas ne ilgiau kaip 4 metams. Pirmoji bendrovės valdyba renkama ne ilgiau kaip 2 metai. Valdyba susideda iš 3 narių. Renkant valdybą , kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra. Valdybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai.
2) Valdybos nariu gali būti skiriamas tik veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti bendrovės revizorius ir asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.
3) Valdybos nario skaičius kadencijų yra neribotas. Narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai pasibaigus, o apie tai raštu turi būti pranešęs valdybai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
4) Valdyba – tai kolegialus organas, kuris vadovauja bendrovės ūkinei, komercinei, finansinei veiklai. Valdyba:
– tvirtina administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko kandidatūras, nustato jų atlyginimus,
– nustato darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką,
– priima ir keičia valdybos darbo reglamentą,
– sprendžia gamybinius, organizacinius, prekybinius ir kitus klausimus,
– atstovauja bendrovei teisme, ar kitose institucijose,
– valdyba privalo laiku rengti visuotinus akcininkų susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti akcininkams metinę finansinę

– 21
– atskaitomybę, bei kitą reikalingą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti. Valdyba turi atsistatydinti ir per 40 dienų
– sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą naujai valdybai sušaukti, jei visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtino ataskaitos apie bendrovės veiklą.
– Valdyba savo posėdžius turi sušaukti ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdžio šaukimo teisę turi kiekvienas valdybos narys. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamu balsu tampa – pirmininko balsas.
– Valdybos nariai turi saugoti komercines paslaptis.
– Valdybos narys arba valdybos pirmininkas, negavęs visuotino akcininkų susirinkimo leidimo, negali steigti panašia veikla užsiimančios įmonės, taip pat nuosavybės teise valdyti daugiau kaip 1/3 įstatinio kapitalo sudarančių akcijų ar jomis disponuoti. Taip pat negali būti panašia veikla besiverčiančios įmonės valdybos nariu ar administracijos vadovu.

5.3. Administracija

Svarbią ūkinę veiklą bendrovėje vykdo ir organizuoja administracija. Administracija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, bendrovės įstatais, visuotinių akcininkų susirinkimo protokolais, valdybos nutarimais, savo reglamentu, bendrovės direktoriaus įsakymais. Administracijos veiklai vadovauja administracijos vadovas – Direktorius.

Administracijos vadovas negali būti kitos įmonės vadovu ar revizoriumi. Administracijos vadovas (direktorius) :1) be specialiųjų įgaliojimų veikia bendrovės vardu ir sudaro sandorius, jei ši teisė neapribota bendrovės valdybos sprendimu; 2)priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, nustato jų atlyginimą; 3) atstovauja

22
bendrovei santykiuose su įmonėmis, įstaigomis ar asmenimis, 4) tvarko kitus bendrovės ūkinius reikalus, 5) jei administracijos vadovas sudarė sandorį ar atliko
kitus neteisėtus veiksmus,kuriais padarė bendrovei žalą, akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti žalą.

6.Revizorius

Revizorius kontroliuoja bendrovės finansinę veiklą. Revizorius privalo:
1) tikrinti bendrovės metinę finansinę atskaitomybę bei kitus buhalterinius – finansinės apskaitos dokumentus;
2) atlikti bet kokius bendrovės patikrinimus visuotinio susirinkimo ar valdybos pavedimu;
3) turi pranešti artimiausiame visuotiniame akcininkų susirinkime ar valdybos posėdžio metu apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus
4) revizorius privalo saugoti visas paslaptis, kurias sužinojo kontroliuodamas bendrovės veiklą
5) įstatymų nustatyta tvarka revizorius atsako už nepatenkinamą bendrovės veiklą, bei veiklos trūkumų slėpimą,

Bendrovės revizorius renkamas visuotinio akcininkų susirinkimų metu 4 metų laikotarpiui. Pirmasis bendrovės revizorius renkamas ne ilgesniam, kaip 2 metai laikotarpiui. Juo gali būti fizinis asmuo, kuris turi kvalifikacinį diplomą arba juridinis asmuo, kuris gali teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti renkamas bendrovės darbuotojas ar valdybos narys, o taip pat akcininkas, kuris turi daugiau kaip 10 proc. bendrovės akcijų.

23
7.Bendrovės dividendai, jų išmokėjimo tvarka

Dividendai – tai akcininkui priskirta pelno dalis, proporcinga jo turimų akcijų nominaliajai vertei. Dividendai už neapmokėtas akcijas yra nemokami. O už apmokėtas per ataskaitinius metus naujai išleistas akcijas dividendai skaičiuojami nuo kito mėnesio, po to kai buvo įsigytos akcijos, pradžios.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei bendrovė tampa nemoki arba jei išmokėjusi dividendus tampa nemoki.

Dividendus bendrovė išmoka pinigais. Jeigu akcininkas raštu neprieštarauja, dividendai gali būti išmokėti bendrovės akcijomis

Dividendus turi gauti tie asmenys, kurie visuotinio susirinkimo metu, paskelbus dividendus buvo bendrovės akcininkai.

Dividendai turi būti išmokėti per tris mėnesius,kaip susirinkimo metu buvo paskelbta apie dividendus.

8.Bendrovės reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

Bendrovė įstatymų nustatyta tvarka gali būti reorganizuota arba visiškai likviduota. Bendrovė gali būti reorganizuota sekančiai:
1) jungiant bendrovę, 2) skaidant bendrovę, 3) keičiant bendrovės rūšį ir statusą.

Priimti nutarimą reorganizuojant bendrovę gali dalyvaujantys akcininkai visuotiniame akcininkų susirinkime, turėdami ne mažiau kaip 2/3 balsų.

Apie bendrovės reorganizavimą turi būti paskelbta 3 kartus , kas 2 mėnesius arba pranešama kiekvienam akcininkui individualiai raštu. O kai yra patvirtintas reorganizavimo projektas bei protokolas jį patvirtinusio visuotinio akcininkų susirinkimo, tuomet būtina perduoti Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkytojui. Tai turi būti ne vėliau, kaip 15 dienų nuo pasirašymo projektą, dienos.

24

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo reorganizuoti bendrovę, jei nėra gautos visų paskolas, laidavimus ar garantijas teikusių įgaliotų asmenų raštiški sutikimai.

Jei bendrovei paskelbta bankroto byla, ji gali būti reorganizuojama pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo numatytą tvarką.

Ar likviduoti bendrovę gali nuspręsti visuotinis akcininkų susirinkimas, teismas ar kreditorių susirinkimas. Institucija, kuri priima sprendimą likviduoti bendrovę, skiria likvidatorių, kuris praneša rejestro tvarkytojui apie bendrovės pasikeitimus. Tai likvidatorius praneša kiekvienam akcininkui ar kreditoriui individualiai raštu.

Bendrovės turtas gali būti dalijamas akcininkams tik praėjus 2 mėnesiams, kaip buvo paskelbta raštu akcininkams ar kreditoriams. Akcininkai, kurie nepilnai apmokėjo akcijas, privalo jas apmokėti nesumokėtą pasirašytų akcijų emisijos kainos dalį. O tai padaryti privalo akcininkas per 3 mėnesius nuo datos, kada jis buvo perspėtas apie bendrovės likvidavimą.

Įmonės steigėjai:

Liuda Meškienė, (parašas)

Jolanta Meškauskienė , (parašas)

25
UAB “Domantė”

Patvirtinta
Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu
2002 lapkričio 5 d.

Revizoriaus darbo reglamentas
1.Bendroji dalis

1) Šis reglamentas nustato bendrovės revizoriaus darbo santykius bei jo darbo tvarką, kontroliuojant bendrovės finansinę atsakomybę, administracijos ūkinę – komercinę veiklą bei buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus, bei informuojant turto savininkus apie nustatytus jų teisėtus interesų pažeidimus.
2) Revizorių renka ir atšaukia, jo reglamentą renka ir tvirtina, keičia visuotinis akcininkų susirinkimas.
3) Bendrovėje renkamas vienas revizorius ne ilgesniam kaip 4 metai laikotarpiui. Revizorius renkamas tokiam pat laikotarpiui, kaip bendrovės valdyba.
4) Revizorius renkamas veiksnus fizinis asmuo, kuris turi kvalifikacinį buhalterio išsilavinimą.
5) Revizoriumi renkamas taip pat ir juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas.
6) Revizoriumi negali būti renkamas:
– bendrovės darbuotojas;
– bendrovės valdybos narys;
– bendrovės akcininkas, turintis daugiau kaip 10 proc. Bendrovės akcijų.
– Bendrovės darbuotojų labai artimas giminaitis (tėvas, motina ir kiti)
26
7) revizoriaus atlyginimas sudaro ne daugiau kaip 60 proc. Bendrovės dirbančiųjų atlyginimo.
8) Darbo sutartis su revizoriumi yra nesudaroma.
9) Savo veiklą revizorius organizuoja vadovaudamasis LR akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais bei šiuo reglamentu.

2.Revizoriaus teisės ir pareigos.

Revizorius bendrovėje turi šias teises: 1) patikrinimui gauti buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentus, susirinkimo, posėdžių protokolus. 2) tikrinti dokumentu, vertybinius popierius bei materialines vertybes;3) be jokių
apribojimų įeiti į tas patalpas, kuriose yra pinigai, materialinės vertybės, laikomi tikrinami dokumentai. 4) užanspauduoti tikrinamų dokumentų, vertybinių popierių, materialinių vertybių saugojimo vietas. 5) gauti iš administracijos duomenis, apie ūkines finansines operacijas, kurios yra atliekamos bendrovėje. 6) Fiziniai ir juridiniai asmenys turi įteikti raštiškus paaiškinimus revizoriui apie bendrovėje parduotas prekes, atliktas paslaugas. 7) jei yra bet koks kliudymas atliekant bendrovėje patikrinimus revizorius gali tai pranešti valdymo organo vadovui.

3.Revizoriaus funkcijos bei uždaviniai

Pagrindinė revizoriaus funkcija bendrovėje –
Kontroliuoti bendrovės administracijos ūkinės – finansinės veiklos teisėtumą ir jos atitikimą akcininkų interesų.
1) Kartą per ketvirtį atlieka atrankinį finansinės veiklos patikrinimą.
27
2) Atlieka bet kokius bendrovės patikrinimus visuotinio akcinio susirinkimo pavedimu.
3) Tikrina bendrovės turto inventorizavimo kokybę ir atsiskaitymus su kreditoriais.
4) Rezultatus praneša artimiausiame valdybos posėdyje visuotiniame akcininkų susirinkime.
5) Išnagrinėti parengtus investicijų projektus ir įvertinti jų finansinių rodiklių pagrįstumą.
6) Susipažinti su bendrovės verslo plano finansine dalimi ir įvertinti jos realumą.
7) Susipažinti su bendrovės turto įkeitimo dokumentais, bei įvertinti galimas pasekmes.
Todėl kiekvieno revizoriaus bendrovėje uždavinys kontroliuoti finansinės veiklos teisėtumą.

Su šiuo reglamentu susipažinau,

UAB “Domantė” revizorius Rasa Morozovienė, (Parašas)

28
UAB “Domantė”
Valdybos Darbo reglamentas

Patvirtinta
Valdybos posėdyje
2002 11 05

1.Bendroji dalis

Uždaros akcinės bendrovės “Domantė” valdyba sudaroma ir veikia pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymais, bendrovės įstatais bei reglamentu.

Valdyba yra bendrovės valdymo organas,kuris atsakingas už bendrovės veiklos plėtojimo strategiją, organizavimą. Jos sudarymo tvarką, funkcijas,teises ir atsakomybę nustato bendrovės įstatai.

Valdyba įgyja savo įgaliojimus pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Bendrovės likvidavimo atveju valdybos įgaliojimai nutrūksta nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos.

Valdybos darbo reglamentas yra tvirtinamas pačios valdybos.

2.Darbo tvarka

Valdybos posėdžiai turi vykti kartą į mėnesį. Pirmasis posėdis įvyksta iš karto po visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio metu išrenkami jos nariai. Įgaliotasis asmuo sukviečia narius į posėdį ir pasiūlo darbotvarkę.

Pirmajame posėdyje yra išrenkamas valdybos pirmininkas. Pirmininko kandidatūros yra siūlomos iš valdybos narių. Tačiau pasiūlytos kandidatūros gali ir
29
netikti, todėl pirmininką gali rinkti specialiai sušauktas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Išrinkus pirmininką, renkamas jo pavaduotojas.Valdyba skiria sekretorių iš savo valdybos narių arba iš bendrovės administracijos darbuotojų, kurių pareiga tvarkyti valdybos dokumentaciją.

Valdyba turi savo darbą organizuoti pagal iš anksto sudarytą planą. Plane nurodoma posėdžių darbotvarkė, posėdžių datos ir asmenys, kurie atsakingi už tam tikrus klausimus.

Klausimai ir nutarimų projektai bendrovės įstatais ruošia administracija, valdybos nariai ar valdybos sprendimu sudarytos specialios darbo grupės , kurioms priklauso ir specialistai, ir ne bendrovės darbuotojai. Su nutarimų projektais valdybos nariai yra supažindinami iki posėdžio pradžios.

Valdybos posėdį sušaukti turi teisę kiekvienas valdybos narys.

Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusia jos narių. Valdybos nariai, kurie negali dalyvauti posėdyje, savo nuomonę tam tikru klausimu gali pareikšti raštu ir iš anksto.

Valdybos posėdžiai yra vedami jos pirmininko. Jei valdyboje svarstomi klausimai liečia valdybos nario materialinę atsakomybę, jis negali pirmininkauti posėdyje bei balsuoti šiuo klausimu.

Jei bendrovės administracijos vadovas nėra valdybos narys, jis yra kviečiamas į valdybos posėdžius. Į valdybos posėdžius su patariamojo balso teise gali būti kviečiami ir kiti administracijos darbuotojai, revizorius.

3.Valdybos dokumentacija

Visi valdybos dokumentai yra saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

Sekretorius valdybos posėdžiuose priimtus sprendimus įformina protokolais.

30

Juose turi būti nurodyti balsavimo rezultatai kiekvienu svarstytu klausimu, taip pat pavardės valdybos narių, kurie balsavo prieš sprendimus.

Valdybos posėdžio protokolas yra pasirašomas pirmininko ir sekretoriaus.

UAB “Domantė” , Valdybos pirmininkas (pavardė) (parašas)

Valdybos nariai : (pavardė) (parašas)

UAB “Domantė”
Administracijos darbo reglamentas

Patvirtinta valdybos nutarimu
Protokolas Nr.1
2002 11 05

1.Bendroji dalis

Reglamento tikslas – nustatyti administracijos ir jos vadovybės darbo organizavimo tvarką. Kartu su “Vidaus tvarkos taisyklėmis” darbo reglamentas yra svarbiausių bendrovės administravimo dokumentų.

Bendrovės administraciją sudaro:
1) Direktorius, 2) komercijos ir technikos direktorius, 3) vyriausiasis finansininkas,.
2) Pagrindinis administracijos uždavinys yra efektyviai organizuoti bendrovės tvarką, saugoti bendrovės turtą, užtikrinti jo pelningą naudojimą.
31
Administracija organizuoja savo veiklą ir vadovaujasi bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, valdybos nutarimais, direktoriaus įsakymais.
Administracijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, norminiai aktai, bendrovės įstatai, taip pat ir šis reglamentas.

2.Administracijos darbo organizavimas

Administracija organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, tvarko bendrovės reikalus.

Valdyba – skiria administracijos vadovą – direktorių, bei nustato darbo užmokestį

Pagal darbo sutarties įstatymus Direktoriaus pavaduotojas marketingui yra priimamas ir atleidžiamas Direktoriaus . Bendrovės valdybos nutarimu direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti gali būti skelbiamas konkursas.

Bendrovės valdyba įstatymo nustatyta tvarka gali skirti, atleisti iš pareigų vyriausiąjį finansininką. Taip pat valdyba nustato ir jo atlyginimo dydį. Darbo sutartį pasirašo valdybos pirmininkas.

Bendrovės padalinių nuostatuose, vadovybės narių pareigybinėse nuostatuose, darbuotojų pareigybinėse instrukcijose nustatoma kiekvieno padalinio ir darbuotojo vieta, administracijos keliami uždaviniai, jų pareigos , teisės ir atsakomybė.

Administracijos vadovybei bendrovės turto tvarkyme nustatomi šie apribojimai:
3) administracijos vadovas, vadovaudamasis bendrovės įstatais, valdybos nutarimais, administracijos vadovo reglamentu, gali sudaryti bendrovės vardu sandorius reglamento ribose;

32
4) sudarinėti sandorius dėl ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, laidavimo ar garantavimo įvykdymą direktorius gali gavęs
5) aukštesnio bendrovės valdymo organo (valdybos , visuotinio akcininkų susirinkimo) pritarimą.
6) Direktoriaus pavaduotojas marketingui gali sudarinėti bendrovės vardu sandorius savo veiklos srityje. Suma negali viršyti 30 tūkstančių litų. Priimti sprendimus dėl paskolos suteikimo, garantijos ar laidavimo už kitą juridinį ar fizinį asmenį, taip pat bendrovės turto pardavimo, perleidimo ar nuomos direktoriaus pavaduotojas marketingui neturi teisės.

Visi keliami administracijos klausimai priklauso : 1) Direktoriaus kompetencijai, 2) vyriausiojo finansininko kompetencijai, 3) padalinių vadovo kompetencijai.

Direktoriaus keliami klausimai svarstomi administracijos posėdžiuose, o klausimai iškelti direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo finansininko ar padalinių vadovo – pasitarimuose ar vadovybės posėdžiuose.

Pasitarimuose, kuriems vadovauja vyriausiasis finansininkas, svarstomi jo kuruojamos veiklos klausimai. Klausimus svarstymui siūlo direktorius, vyr. Finansininkas, padalinių vadovai.

Administracijos vadovybės prašymu, svarbiems klausimams svarstyti yra kviečiamas bendrovės valdybos posėdis. Klausimus siūlo bendrovės valdybos nariai, valdyba, revizorius.

Posėdžio metu ar pasitarimo metu gali būti rašomas protokolas. Posėdį vedantis vadovas gali skirti sekretorių

33
3.Administracijos dokumentų įforminimas

1) Administracijos vadovybės posėdžių protokolavimas yra privalomas.
2) Protokolus pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Sekretorius privalo su protokolu supažindinti tuos vadovus, kurie dėl svarbių priežasčių posėdyje nedalyvavo, o buvo svarstomi juos liečiantys klausimai.
3) Administracijos vadovybės posėdžiuose priimti sprendimai, administracijos vadovybės nurodymai yra įforminami direktoriaus įsakymais, kuriuos turi pasirašyti direktorius arba jį pavadavęs vadovybės narys.
4) Posėdžių protokolai yra saugomi. Jų saugojimo tvarką nustato direktoriaus patvirtinta bylų nomenklatūra.
5) Techninį darbą, susijusį su posėdžių bei pasitarimų rengimu , įforminimu, atlieka sekretorė. Sekretorė taip pat atsakinga ir už tinkamą raštvedybos organizavimą, bei raštvedybos taisyklių įforminimą.

34
UAB “Domantė”
Darbuotojų vidaus darbo tvarkos taisyklės

Patvirtinta
UAB “Domantė” direktorė
Jolanta Meškauskienė
2002 11 05
Kaunas

Ši tvarka apibūdina UAB “Domantė” darbuotojų darbo tvarką ir darbo laiko ypatumus. Vidaus darbo taisyklėmis siekiama stiprinti darbo drausmę, racionaliai naudoti darbo laiką, didinti darbo našumą ir kokybę bei gamybos efektyvumą. Vidaus darbo tvarka privaloma visiems UAB “Domantė” darbuotojams. Vidaus darbo tvarką reglamentuoja ir darbuotojų pareiginės nuostatos. Visi darbuotojai turi būti susipažinę .

1.Darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarka

Priimamas specialistas į darbą privalo pateikti:
1) pasą,
2) socialinio darbuotojo pažymėjimą,
3) diplomą ar kitą dokumentą, liudijantį apie išsilavinimą, kvalifikacijos ar specialybės įsigijimą.

Priėmimas į dabą ar atleidimas iš darbo įforminamas bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu ir pasirašant darbo sutartį pagal darbo sutarties įstatymo reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas supažindinamas su darbo sutartimi. Kopija darbo sutarties atiduodama darbuotojui.
35

Priimant į darbą darbuotoją administracija privalo:
– supažindinti darbuotoją su jam pavestu darbu, darbo sąlygomis, saugumo technikos, priešgaisrinės apsaugos bei kitomis darbo apsaugos taisyklėmis darbuotojui pasirašant tam tikrame žurnale.
– Darbo sutartis sudaroma ir gali pasibaigti tik pagal Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymą.

2.Paskatinimai ir nuobaudos

Už pavyzdingą darbinių pareigų vykdymą, darbo našumo didinimą, produkcijos kokybės gerinimą, ilgą ir nepriekaištingą darbą, taikomos tokios skatinimo priemonės:
1) Padėkos pareiškimas;
2) Premijos išmokėjimas;
3) Apdovanojimas vertinga dovana;
4) Kita.

Už darbo drausmės pažeidimus, pavestų užduočių netinkamą atlikimą ar bendrovės turto , inventoriaus sugadinimą piktybiškai taikomos drausminės nuobaudas numatytos Lietuvos Respublikos Darbo įstatymo kodekse. Drausminės nuobaudos taikomos generalinio direktoriaus įsakymu.

Darbo drausmės pažeidimas – priešinga teisei veikla, kurią padarė darbuotojas, pažeisdamas vidaus darbo tvarką..

Už darbo drausmės pažeidimus darbdavys skiria šias drausmines nuobaudas:
1) Pastabą;
2) Papeikimą;
3) Griežtą papeikimą;
4) Atleidimą iš darbo.
36

Atleidimas iš darbo gali būti skiriamas tada, kai darbuotojas nerūpestingai atliko savo pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, jei prieš tai jam nors vieną kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos.

Prieš skiriant nuobaudą reikia pareikalauti, kad darbuotojas pasiaiškintų raštu.

Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriama viena drausminė nuobauda. Jei per vienerius metus nuo tos dienos , kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriamos naujos drausminės nuobaudos, tai laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų. Drausminė nuobauda laikoma paskirta tada, kai yra įsakymas ją skirti, o darbuotojas su ja susipažino, dienos.

3.Pagrindinės darbuotojų pareigos

Bendrovės darbuotojas privalo:
1) dirbti dorai ir sąžiningai.
2) Laikytis darbo drausmės – laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo trukmės,visą darbo laiką skirti produktyviam darbui, laiku vykdyti administracinius nurodymus ir potvarkius.Laikytis drausmės, nedaryti broko, gerinti atliekamų darbų kokybę.
3) Griežtai laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių.
4) Siekti tobulumo darbe, kelti darbuotojų kvalifikaciją
5) Saugoti bendrovės turtą, efektyviai naudoti įrengimus, bei kitas materialines vertybes.

4.Pagrindinės administracijos pareigos

Bendrovės administracija privalo:

37
1) organizuoti bendrovės administracijos darbuotojų darbą taip, kad kiekvienas darbuotojas dirbtų našiai ir efektyviai, pagal savo specialybę ir kvalifikaciją, o esant būtinumui ir gretutinius darbus.
2) Darbo pradžioje privalo darbuotojams duoti nurodymus užduotims įvykdyti
3) Ekonomiškai panaudoti pinigines lėšas ir kitą materialinė turtą.
4) Gerinti darbuotojų darbo sąlygas.
5) Gamyboje diegti pažangiausias technologijas.
6) Laiku išmokėti darbuotojams atlyginimą.

5.Darbo laikas ir jo panaudojimas

Darbuotojams nustatoma 40 valandų trukmės penkių dienų savaitė su dviem išeiginėmis dienomis. Darbo pradžia, pabaiga, bei pertrauka pavalgyti yra nustatoma sekančiai:

Darbo pradžia: 8.00 val.

Pietų pertrauka: 12.00 – 13.00 val.

Darbo pabaiga: 17.00 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbuotojų darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Bendrovės darbuotojai turi teisę naudotis trumpomis poilsio pertraukėlėmis, kurio trukmė yra įskaitoma į darbo laiką.

Darbuotojui esant darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo sąmoningai panaudotų narkotinių ar toksinių medžiagų, tą dieną dirbti neleidžiama.

Viršvalandinis darbas naudojamas išimtinais atvejais.

Darbo metu draudžiama – atitraukti darbuotojus nuo tiesioginių pareigų, be gamybinio būtinumo būti kitose patalpose, vairuoti transporto priemonę neturint tam teisių, naudoti ne pagal paskirtį bendrovės inventorių.
38

Darbuotojai, baigę darbą, turi palikti savo darbo vietą tvarkingą, išjungti elektrą bei kitus elektros prietaisus, užrakinti savo gamybines patalpas.

6.Poilsio laikas

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti yra skiriama nuo 12.00 val iki 13.00 val.

Darbuotojams, dirbantiems lauke arba nešildomose patalpose, suteikiamos 10 min. specialios nedažnos pertraukos. Poilsio trukmė per parą negali būti trumpesnė kaip 10 val. Iš eilės.

Savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė negali būti trumpesnė kaip 36 valandos.

Savaitės poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Kasmetinių atostogų eilė sudaroma atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeista normali veikla. Atostogų eilė kiekvieniems kalendoriniams metams sudaroma ne vėliau einamųjų metų sausio 15 d. ir paskelbiama darbuotojams.

Nedirbama švenčių dienomis:
– sausio 1- ąją – Naujųjų Metų dieną:
– vasario 16– ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
– kovo 11– ąją – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo dieną;
– liepos 6– ąją – Mindaugo karūnavimo dieną;
– lapkričio 1– ąją – Visų Šventųjų dieną;
– gruodžio 25– ąją ir 26- ąją – Šventų Kalėdų dienomis.

7.Darbo etika ir darbuotojų elgesio reikalavimai

Darbo santykiai remiasi žmonių reputacija, padorumu ir sąžiningumu, todėl kitų pasitikėjimą galima pelnytis tik elgiantis garbingai. Bendrovės darbuotojai privalo būti padorūs. Sąžiningumą ir pagarbą turi rodyti abi pusės: ir darbdavys, ir darbuotojas.
39

Darbuotojai privalo:
1) Dirbti visą darbo dieną;
2) UAB turtą naudoti tik pagal paskirtį;
3) Ryšio priemones naudoti tik darbo reikalams;
4) Pagal Etiketą visi darbuotojai privalo laikytis bendrų švaros ir tvarkos taisyklių: dėvėti tinkamus drabužius darbui, gerbti kitų privatumą, nerūkyti draudžiamose vietose, netriukšmauti darbo vietose, laikytis bendrų mandagumo taisyklių.

Nuostatus paruošė: Suderinta:

UAB”Domantė”
Darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacijos nuostatai

Patvirtinta
Valdybos posėdyje
2002 11 05
Protokolas Nr.03

Šie nuostatai reglamentuoja visų darbuotojų atlyginimo už darbą organizaciją. Atlyginimą už darbą sudaro darbo užmokestis, vienkartinių atlyginimo išmoka bei moralinis skatinimas. Šių nuostatų tikslas materialiai suinteresuoti visus UAB
40
“Domantė” darbuotojus siekti geresnių darbo rezultatų. Mažinti visų rūšių išlaidas, didinti darbo našumą ir tuo pačiu gauti didesnį pelną.

1.Darbo užmokesčio forma ir rūšys

UAB “Domantė” visiems darbuotojams nustatomas valandinis darbo užmokestis ir normuota užduotis, kurią privalo įvykdyti kiekvienas darbuotojas. Kai dėl darbuotojo kaltės nespėjama atlikti jam pavesto darbo valandomis, suderinus su padalinio vadovu, jį gali darbuotojas užbaigti darbui pasibaigus. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis susideda iš:
1) pastovios darbo užmokesčio dalies, kuri priklauso nuo darbo bei darbo vietos parametrų;
2) kintamos darbo užmokesčio dalies, kuri priklauso nuo darbuotojo požiūrio į darbą;
3) priedų už viršvalandžius,

Pastovioji darbo užmokesčio dalis – tai tokia kuri, apskaičiuojama remiantis kiekvienam darbui, pareigoms nustatytu pastoviu valandiniu darbo užmokesčiu arba pagrindiniu atlyginimu.

Kintamoji darbo užmokesčio dalis priklauso nuo darbuotojo požiūrio į darbą. Ši darbo užmokesčio forma skatina darbuotojus atlikti darbą nustatytu laiku, kokybiškai ir sąžiningai, būti iniciatyviais, siekti tobulumo , kelti savo kvalifikacijas, išsiaiškinti savo darbo klaidas bei jų atsiradimo priežastis, visais įmanomais būdais jų atsisakyti.

Kai darbuotojas atlieka jam pavestą darbą laiku ir kokybiškai, gerina savo darbo kokybę mokamas 20 proc. priedas prie pastovios darbo užmokesčio dalies.Jei darbuotojas atliko jam pavestą darbą nustatytais terminais tai sumokamas 10 proc. priedas prie pastovios darbo užmokesčio dalies.

41

Kai dėl darbuotojų gerai atlikto darbo marketingo srityje padidėja realizuojamos produkcijos apimtis, surandama ir išplečiama nauja rinka atlyginimo dydis išmokamas 10 proc. nuo pelno padidėjimo dėl šios veiklos per metus.
3) bendrovėje esant geriems ūkinės veiklos rezultatams, kiekvienų metų pabaigoje iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų išmokamas šventinis atlyginimas. Jis skaičiuojamas procentais nuo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies. Visiems darbuotojams procento dydis yra vienodas. Metinį darbo užmokestį bendrovėje gauna kiekvienas darbuotojas, jei darbuotojai dirbo nenutrūkstamai bendrovėje nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos ir užmokesčio skaičiavimo dieną nebuvo atleisti ar išėję iš darbo. Jei darbuotojas bendrovėje yra labai pažangus ir turi atitinkamą darbo stažą ir įmonėje nedirbo dėl nedarbingumo, gauna dalį šventinio darbo užmokesčio ir tuomet,jei užmokesčio skaičiavimo dieną bendrovėje nedirbo.

Pelningai užbaigus metus bendrovėje išmokamas darbuotojams vienkartinis atlyginimas iš pelno, kuris lygus vidutiniam mėnesiniam darbo užmokesčiui. Pelningai užbaigus metus valdybos nariams išmokamos tantjemos. Generaliniam direktoriui ir vyriausiajam buhalteriui darbo užmokestį nustato Valdyba.

2.Darbuotojų atlyginimo paskaičiavimo nuostatai

1) Darbuotojų mėnesinis atlyginimas paskaičiuojamas iš pagrindinės (430Lt) ir kintamosios dalių.
3) lėšos, skirtos kintamosios dalies paskaičiavimui, nustatomos atitinkamos komisijos, atsižvelgiant į įmonės veiklos mėnesio rezultatus.
4) )kintamoji dalis kiekvienam darbuotojui nustatoma atskirai, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo atliktą darbo užduotį, darbuotojo darbo kokybę.

42
5) Prekybos organizatoriams, vykstantiems į jų aptarnavimo vietas, forminti komandiruotes ir apmokėti laikantis LR Vyriausybės nutarimo “Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos taikymo” reikalavimų.

3.Moralinis darbuotojų skatinimas

Bendrovėje priimant naują darbuotoją atitinkamai darbo vietai, pirmenybė suteikiama tam darbuotojui, kuris turi reikiamą išsimokslinimą, atitinkamą darbo kvalifikaciją. Labai svarbios darbuotojo charakterio savybės.

Bendrovės darbuotojams gerai atlikus darbus padalinio vadovai pareiškia viešą pagyrą. Ypač gerai pasižymėję darbuotojai yra pagerbiami specialiai suorganizuotuose susirinkimuose ar posėdžių metu. Specialūs posėdžiai yra organizuojami padalinio vadovui, dalyvaujant generaliniam direktoriui.

Tie bendrovės darbuotojai, kurie sėkmingai keliasi darbo kvalifikacijas ar mokosi aukštosiose mokyklose neatsitraukus nuo darbo jiems išmokami minimalūs atlyginimai.

Tie bendrovės darbuotojai, kurie sėkmingai mokosi aukštosiose mokyklose, jų pačių prašymu suteikiamos neapmokamos atostogos egzaminams laikyti, sesijoms, diplominiams darbams rašyti ar jų gynimuisi.

Nuostatus ruošė: Suderinta:

43
UAB “Domantė” Generalinio direktoriaus darbo nuostatai
1. Bendroji dalis

1.1. UAB “Domantė” Generalinį direktorių savo kadencijos laikotarpiui skiria, nustato darbo užmokestį, sudaro darbo sutartį valdyba. Valdyba gali nutraukti darbo sutartį su generaliniu direktoriumi Darbo sutarties įstatymų arba darbo sutartyje numatyta tvarka, o iki sutarties nutraukimo gali apriboti jo įgaliojimus.
1.2. Generaliniu direktoriumi negali būti bendrovės vyriausiasis finansininkas, kitos bendrovės administracijos vadovas, revizorius, ar asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali eiti šių pareigų, bei asmuo, kuris neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Jeigu kandidatas užima šias neleistinas pareigas, tai per vieną mėnesį po paskyrimo generaliniu direktoriumi privalo iš šių pareigų atsistatydinti.
1.3. Bendrovės generaliniam direktoriui tapti valdyba gali skelbti konkursą.
1.4. Generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarką nustato valdyba darbo sutartyje. Generaliniam direktoriui darbo apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
1.5. Generalinis direktorius turi turėti aukštąjį išsilavinimą, bei vadovo pareigose išdirbęs – ne mažiau, kaip 3 metai.
1.6. Generalinio direktoriaus funkcijas jam nesant vykdo jo pavaduotojas arba kitas direktoriaus paskirtas administracijos darbuotojas.
1.7. Generalinio direktoriaus veiklą reglamentuojantys dokumentai yra šie:
– Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, kitų valstybės institucijų normatyviniai dokumentai, kurie reglamentuoja bendrovės ūkinę veiklą.
– Bendrovės administracijos darbo reglamentas ir šis reglamentas.

44
– Bendrovės veiklos plėtojimo programa, verslo planai, metiniai gamybos planai, investiciniai projektai.

2.Generalinio direktoriaus teisės

UAB “Domantė” turi teisę:
1) sudarinėti sandorius bendrovės vardu, išskyrus sandorius dėl ilgalaikio turto pardavimo perleidimo, nuomos ar įkeitimo, laidavimo ar garantavimo
2) remiantis bendrovės įstatais, administracijos darbo reglamentu tvirtinti dokumentus, leisti tvarkomuosius dokumentus bei reikalauti, kad jie būtų vykdomi, suteikti tokią informaciją, kuri nėra konfidenciali verslo partneriams ar valstybės institucijoms.
3) Generalinis direktorius turi spręsti visus bendrovės vidinius klausimus, remiantis administracijos darbo reglamentu, bendrovės įstatais.
4) dalyvauti valdybos posėdžiuose.
5) atstovauti bendrovei teisme arba įgalioti bendrovės atstovą.
6) naudotis Lietuvos respublikos įstatymais bei vyriausybės nutarimais nustatytomis visų rūšių valstybinio socialinio draudimo bei kitomis socialinėmis garantijomis ir teisėmis.
7) darbo reikalais naudotis tarnybiniu transportu ar kitomis susisiekimo priemonėmis, apmokamomis bendrovės lėšomis.

3.Generalinio direktoriaus atsakomybė
1) bendrovės generalinis direktorius atsakingas už bendrovės ūkinę veiklą, jos darbo rezultatus, už savo veiklą vykdant bendrovės plėtojimo strategiją.

45
2) bendrovės generalinis direktorius atsakingas už planinių dokumentų, projektų ir jo paties pateiktų tvarkomųjų dokumentų kokybę bei jų įvykdymo laiku tvarką. Visą tai pristatoma tikrinti valdybai.
3) atsakingas už bendrovės turtą ir efektyvų jo panaudojimą.
4) atsakingas už bendrovės organizacinės struktūros, valdymo sistemos efektyvumą, veiklos patikimumą, vadovų personalo tinkamą parinkimą.
5) atsakingas už visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų, valdybos sprendimų, bendrovės revizoriaus, akcininkų pasiūlymų, pastabų įgyvendinimą.
6) Generalinis direktorius Lietuvos respublikos darbo įstatymo kodekso numatyta tvarka privalo atlyginti bendrovei nuostolius , jei tai įvykę dėl jo kaltės.
7) Generalinis direktorius atsiskaito už savo darbą valdybai, bei visuotiniam akcininkų susirinkimui.
8) Generalinis direktorius reguliariai, kas ketvirtį pateikia informaciją apie bendrovės planų eigą, darbo rezultatus.

Su nuostatais susipažinau:

UAB”Domantė” Generalinis direktorius (parašas)

46
Naudota literatūra

1. Lukaševičius K., Martinkus B. Verslo vadyba. Technologija, K.,2001.
2. Lukaševičius K., Martinkus B. Mažųjų ir vidutinių įmonių vadyba. Technologija, Kaunas., 2000.
3. Sakalas A, Vanagas B, Martinkus B, ir kiti. Pramonės įmonių vadyba. Technologija, Kaunas., 2001.
4. Sakalas A., Personalo vadyba. Margi raštai. Kaunas,1998.
5. Kaip planuoti mažą gamybos įmonę. Lietuvos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Vilnius, 1997.
6. Akcininko patarėjas. UAB “Pačiolis”, Vilnius, 1995.
7. Kanovič A. Bendrovių valdymas, akcininkų susirinkimai, vertybiniai popieriai. Vilnius, 2001.
8. Lenišas Ž. P. Įmonės kūrimas. Valstybinis leidybos centras, Vilnius, 1992.
9. LR akcinių bendrovių įstatymas 2002 10 10, V.Ž. Nr.64

Leave a Comment