Gamybos proceso organizavimo pagrindai

1. Gamybos proceso elementai ir organizavimo samprata

Gamybinės įmonės paskirtis – materialinių vertybių kūrimas. Naudojant darbo, materialinius ir finansinius išteklius, gamybos proceso metu sukuriamos prekės vartotojų poreikiams tenkinti.

Gamybos procese galima išskirti trys sudedamąsias dalis: darbą, darbo priemones (mašinos, įrengimai, įrankiai ir kt.) ir darbo objektus (žaliavos, medžiagos ir kt.).

Gamybos proceso pagrindinis struktūrinis vienetas yra operacija. Operacija yra gamybos proceso dalis, kurią darbininkas, neperderindamas įrengimų, atlieka toje pačioje darbo vietoje, tiems patiems darbo objektams.

Operacijos, priklausomai nuo jų vaidmens gamybos procese, gali būti gamybinės, sandėliavimo, kontrolės, transportavimo. Svarbiausios yra gamybinės operacijos, kadangi gamybinė operacija – tai darbo objektu fizinių bei cheminių savybių keitimas, siekiant juos paversti gaminiais.

Pagal atlikimo pobūdį gamybinės operacijos gali būti:

rankinės (atliekamos rankomis, naudojant paprastus įrankius); mašininės – rankinės (atliekamos mašinomis, įtaisais, tač iau tiesiogiai dalyvaujant darbininkams. Pvz. siuvimas); mašininės (darbininkas įtvirtina arba nuima gaminius, kontroliuoja ir valdo įrengimus. Pvz. mezgimas); aparatinės (vyksta specialiuose aparatuose. Darbininkas kontroliuoja technologinio proceso eigą, dalyvauja pakraunant ir iškraunant aparatą. Pvz. operacijos dažymo katiluose); automatinės (pvz. kojinių mezgimas automatais).

Įmonė gali turėti pastatus, puikus įrengimus, medžiagas reikalingus darbuotojus – ir vis dėlto gamybos procesas nevyks. Dar būtinai reikalinga organizacinė veikla. Gamybos proceso organizavimas – tai priemonių sistema, kuri turi atsakyti į klausimus: kas, ką, kur, kada ir kaip turi daryti, kad būtu įvykdyti įmonės uždaviniai.

Besikeičianti situacija rinkoje, konkurencijos stiprėjimas, inovacijų sparta reikalauja reorganizuoti gamybos procesą. Gamybos organizavimas turi orientuotis į: kokybės gerinimą; apdorojimo trukmės mažinimą; lankstumo didinimą; kaštų mažinimą.

2. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės.

Gamybos procesas susideda iš daugelio dalinių procesų, kurie įvairiuose pramonės šakose gali būti skirtingi. Daliniu gamybos procesus galima suskirstyti į:

pagrindinius; pagalbinius; aptarnavimo.

Pagrindiniai procesai – tai tie procesai, kurių metų pakeičiama darbo objekto vidinė struktūra arba išorė. Pvz. separuojant pieną keičiama jo vidinė sudėtis, dažant audinius – keičiama išorė. Kai kurioms gamyboms būdingi ir natūralūs , savarankiškai be žmogaus pagalbos vykstantys procesai,pvz. vyno rūgimas, sūrių fermentacija, medienos džiuvimas ir pan. Šie procesai priskiriami prie pagrindinių. Pagrindinių procesų tiesioginis rezultatas – gatavi gaminiai.

Pagalbiniai procesai padeda nenutrūkstamai vykti pagrindiniams procesams. Tai įrankių, prietaisų gamyba, pastatų ir įrengimų remontas, šiluminės energijos gamyba ir kt.

Aptarnavimo procesai sudaro būtinas sąlygas pagrindiniams ir pagalbiniams procesams vykti. Tai sandėliavimo, transportavimo procesai, produkcijos kokybės kontrolė ir kt.

Gaminant produkciją, lemiamą vaidmenį atlieka pagrindiniai gamybos procesai. Tačiau normaliai jie gali vykti tik tada, kai gerai organizuoti pagalbiniai ir aptarnavimo procesai.

Kai kuriose šakose pagrindiniai gamybos procesai yra labai sudėtingi ir gali būti skaidomi į fazes. Mašinų gamybos procesas sudarytas iš trijų fazių: paruošimo; apdorojimo; surinkimo.

Paruošimo fazė skirta ruošinių gamybai (liejinių, kaltų, štampuotų ruošinių). Apdorojimo fazėje vykdomos įvairios apdorojimo rūšys:mechaninis, terminis, cheminis. Surinkimo fazėje iš detalių atliekamas mazgų ir bendras mašinos surinkimas, jos reguliavimas bandymas. Trikotažo pramonės įmonėse yra šios fazės: paruošimas; mezgimas; sukirpimas; siuvimas; apdaila.

Kai kurie pagalbiniai procesai (pvz. technologinės įrangos gamyba) taip pat susideda iš trijų gamybos proceso fazių.