Firmos organizavimo teorija

Bet kokia žmogaus veikla gyvenime yra sąlygojama jo nepasitenkinimo esama ar būsima padėtimi. Jo norą veikti skatina noras pakeisti, patobulinti ir kurti aplinką, užtikrinti sau ir savo šeiminykščiams gerą pragyvenimą. Kad žmogus galėtų tinkamai save realizuoti ir užsitikrinti sau normalų gyvenimą, o ne tik egzistavimą, jis drauge su kitų individų pagalba steigia įvairias organizacijas. Žmonių bendrijos, sąmoningai derinančios savo pastangas siekiant bendro tikslo yra vadinamos organizacijomis.
Organizacijos narių įsivaizduojami ar mąstomi veiksmai kaip keisti tą aplinką yra vadinami tikslais. Tikslas – vienas iš organizacijos gyvavimo principų. Organizacijos tikslus reikia stengtis kiek galima labiau suderinti su bendrais organizacijos narių tikslais. Norint, kad organizacija veiktų, reikia nuolat turėti veiklos objektą. Dar viena iš būtinų geros organizacijos veiklos garantų – darbo pasidalijimas ir derinimas.
Norint praktikai inagrinėti organizacijos teorijos klausimą, kaip pavyzdį galime paimti firmą “GEA PT Baltic”.

PT Baltic

Firma “GEA PT Baltic” yra susikūrusi palygint neseniai, tačiau, Lietuvoje jau spėjo namažai nuveikti.
“GEA PT Baltic” yra tarptautinio koncerno “GEA Industriebeteiligungs GmbH” atstovas Baltijos alims, Baltarusijai ir Kaliningrado sričiai. GEA koncernas imtmečio pradžioje buvo įkurtas Vokietijoje. Netoli Diuseldorfo, Bochume, yra centrinė koncerno vadovybė.
Koncerno specializacija – procesų technologija, šiluminė ir energetikos bei oro kondicionavimo ir šaldymo technologijos. GEA įmonės gamina ne tik minėtų sričių atskirus įrengimus, bet ir tiekia ištisas technologines linijas ir gamyklas.
Mūsų firmoje dirba 22 žmonės. Aukščiausia valdymo instancija yra prezidentas. Tai – Lietuvoje savarankika firma tiesiogiai pavaldi motininiam Vokietijos koncernui “GEA …”, turinčiam apie ,,,,, savo filialų ir dukterinių firmų beveik visose pasaulio šalyse. Vadovavimas ir veiklos organizacija yra gan įdomūs tuo atžvilgiu, kad viskas yra tvarkoma decentralizuotai.
Mūsų firma nebuvo kuriama spontaniškai. Buvo išanalizuota rinkos potencialas ir jos plėtimas, konkurentai, bei motininės firmos patikimumas.

Firma naudojasi tarpininkavimo technologija. Technologija – tai darbo objekto poveikio būdas. Tarpininkavimo technologijos atveju darbo objekto savybės išlieka tos pačios – darbo produktas yra tas pats darbo objektas tik kitoje vietoje. Mūsų firmos veikla – prekyba ir tarpininkavimas – yra pats geriausias to pavyzdys. Technologijos principą galima pailiustruoti schema Nr.1:

Organizacijos misija – buvo labai svarbus jos kūrimosi aspektas tuo metu. Kadangi firmos prezidentas yra ekspremjeras, tai jam šios firmos misija asociavosi su prekybos ir bendradarbiavimo plėtimo su užsienio partneriais gerinimu. Jo kuriama firma turėjo užsiimti ne sausa, kažkokių nereikšmingų produktų prekyba, o visų pramonės šakų modernizavimas, bei jos gamybos tobulesnių procesų diegimu. Firmą jis matė, kaip tiesioginį tiltą tarp ne tik dviejų Lietuvos ir Vokietijos šalių, bet ir daugelio kitų pasaulio valstybių prekybos įmonių. Tai įgalintų plėsti Lietuvos verslininkų ir darbuotojų ekonominį išprusimą, leistų greičiau susipažinti su užsienyje esančiomis naujovėmis.
Kuriant ią firmą buvo teisingai suvokti jos tikslai, kurie išplaukė iš jos misijos. Vienas iš pagrindinų tikslų yra komercinis tikslas. Jis būdingas beveik visoms organizacijoms. Tai tikslas, kurio siekiant organizacija užtikrina savo egzistavima, o pagrindiniam savo klientui gerą prekią parduodamą už kokurentabilią kainą. Iš šio tikslo galime nustatyti dar kelis tikslus – socialinį, per kurį yra garantuojamas darbuotojų materialinis pragyvenimas ir jų socialinė apsauga, bei technologinis, kuris “GEA PT Baltic” firmai yra labai aktualus.Dar vienas tikslas yra ekonominis – patiekti vartotojui prekes už tokią kainą, kuri būtų jam prieinama, bet ir naudinga firmai.( schema Nr.2)

2 – “GEA PT Baltic” tikslų visuma
Komercinis tikslas – parduoti klientui produkciją ar suteikti paslaugą už tam tikrą kainą. ”GEA PT Baltic” stengiasi kiek galima daugiau įrangos parduoti Lietuvos didžiosioms įmonėms.Pvz.: “ACHEMA”, “Rokiškio sūris”, “Klaipėdos nafta” ir t.t. Mūsų firmos ( išskyrus fermų ir melžimo įrangos ir klimato bei vėdinimo divizijonas ) nedomina smulkūs projektai, kadangi jos veikla orentuota į stambų vartotoją ir tam paruošti visi projektai.
Ekonominis – stebėti, kad produkto kaina neperšoktų tam tikros perkamumo ir konkurentų kainų ribos, bet būtų ne nuostolinga firmai. Firmoje nuolatos stebimos rinkos ir įvairių konkursų kainos. Mes turime galimybę vadovautis palyginti lanksąičia kainų sistema.
Techninis – kaip jau buvo minėta anksčiau mūsų firmai tai labai svarbus tikslas. Juo siekiama užtikrinti, kad tiekiamos įrangos kokybė ir naudingumo kooficentas būtų kuo aukštesni. Mūsų firmos darbuotojai ir kolegos užsienyje gali garantuoti, kad gaminamos įrengimų linijos, jų atliekamos funkcijos yra tikrai pažangios ir šiuolaikinės.
Socialinis – firma siekia garantuoti savo darbuotojams pastovius atlyginimus, tam tikrą pragyvenimo lygį ir socialines garantijas. Tai mūsų firmoje atliekama tiesiog puikiai, kaip toliau paaiškės tai daroma vedant kiekvieno darbuotojo visapusišką apskaitą.
Ekologinis – gan svarbus mūsų firmai, kadangi ji užsiima ir vandens valymo įrenginių, katilinių, vėdinimo ir klimato įrangos tiekimu, bei projektavimu.
Komercinis, ekonominis, techninis ir socialinis tikslai mūsų firmoje yra ilgalaikiai. Ekologinį tikslą būtų galima iš dalies priskirti trumpalaikiam ir ilgalaikiam.
Vartotojų keliami tikslai viršija visus kitus, nes nuo jų priklauso firmos gyvavimas.
Visi aukčiau ivardinti tikslai tikrai yra firmos gyvavimo pagrindą. Jie yra puikiai suderinti su firmos darbuotojų tikslais, jų pažiūromis ir kvalifikacijos lygiu.
Bet kokios firmos veiklai didelę įtaką turi vidiniai ir išoriniai veiksniai, kurie bendrai sudaro organizacijos aplinką. Aplinka gali būti skiriama į veiklos aplinką, kurios elementai tiesiogiai dalyvauja veikloje arba susiję su ja ir bendroji aplinka, kuri apibūdinama netiesiogiai organizaciją veikiančiais bruožais.
Mūsų koncerne labai didelė reikšmė yra skiriama vidiniams veiksniams, kurių dalį galima priskirti prie veiklos aplinkos. Vokietijoje rengiami specialūs darbuotojų apmokymai per kurious jie susipažįsta kaip teigiamiau paveikti vidinius organizacijos veiksnius. Tokiuose kursuose dalyvauja ir mūsų firmos atstovai. Vidiniai organizacijos veiksniai bus atvaizduojami schematiškai ( schema Nr.3 ):

3 – Organizacijos vidiniai veiksniai

Vadovas ir jo vadovavimo stilius – vienas i labai svarbių vidinių veiksnių. Mūsų prezidentas didesnę savo veiklos dalą yra praleidęs vadovaujamuose postuose, be to , dar ir premjierystėje.Labai svarbus yra jo autoritetas firmoje, kurį jis pasiekė savo išsilavinimo, žmogiškumo ir diplomatiškumo dėka. Organizuojant firmos vadovavimą jam didelių problemų nekyla. Viskas yra organizuojama tiesiog puikiai, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir jų supratimą apie darbą, jo atlikimą ir aplinką. Visas vadovavimas yra pagrįstas bendravimo principu. Kiekvienas supranta ir jaučia atstumą tarp prezidento ir savo asmens, bet tai nereiškia, kad darbuotojai su savo pasiūlymais ar problemomis yra atskiriami nuo jo. Tiesiog viskas vyksta betarpiškai: per įvairius pasitarimus, pokalbius ar susitikimus. Norint firmoje įvesti naujas taisykles ar reikalavimus yra išleidžiami įstatymai, kuriuos gauna kiekvienas darbuotojas tiek čia, tiek užsienyje. Kiekvienas mūsų firmos filialas užsienyje tvarkosi pats ir tik pateikia tam tikras ataskaitas. Firma yra suskirstyta į divizionus, kuriame kiekvianas vadybininkas irgi dirba savarankiškai, pristatydamas mėnesines ataskaitas, kurios vėliau būna aptariamos. Valdymo principas, kaip jau buvo minėta anksčiau, yra decentralizuotas, pateikiant firmos ataskaitas ir jos veiklos analizes mūsų koncerno būstinei Bochume. Vadovas nesusitikinėja su kiekvienu interesantu, tai daro divizijonų darbuotojai ir tik pasirašant labai svarbų kontraktą prezidento fizinis dalyvavimas būtinas. Iki to laiko jis gali koncultuoti ir padėti net nematydamas naudotojų. Galima struktūriškai atvaizduoti prezidento ryšius ( schema Nr.4 ) :

4 – Organizacijos vadovo ryiai

Vadovo ryius su darbuotojais galima priskirti ryiams su vidaus veiksniais, o visi kiti ryiai yra priskiriami prie ryių su išoriniais veiksniais.Mūsų valdymo struktūra yra funkcinė.Tai leidžia gerinti darbo kokybę, nes kiekvienas žino už ką yra atsakingas ir supranta savo konkrečią užduotį ir tikslą.Esant funkcinei valdymo sistemai susilpnėja vadovo reikšmė.Benra koncerno valdymo sistema iki divizionų darbuotojų lygio yra taip pat funkcinė, bet toliau ji pereina į dalinę linijinę.Koncerno valdymo esmė – decentralizacija, o tai reiškia, kad daugumoje jis turi būti funkcinės struktūros.Divizijonuose, kuriuose yra labai daug firmų, neįmanoma turėti tik funkcinę

vadovavimo sistemą.Tačiau firmų viduje valdymas vėl daugumoje yra funkcinis. Priedai Nr. 1 ir 2 leidžia geriau susidaryti nuomonę apie mūsų firmos ir viso “GEA” koncerno valdymo sistemas.
Dar viena labai svarbi organizacijos vidaus ląstelė yra darbuotojai.Nuo jų kvalifikacijos, atsinešimo į darbą, darbo sampratos labai priklauso sėkmingas firmos darbas. Mūsų firmoje beveik visi darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu. Daugelis iš jų jau turintys ne mažą darbo patirtį kituose kolektyvuose. Kadrus stengiamasi parinkti taip, kad jie gautų darbą pagal išsilavinimą. Kadangi visas darbo užmokestis yra paskirstomas pagal atliekamą darbą, tai darbuotojai yra nuolat skatinami geriau dirbti. Jie suvokia, kad nuo atlikto darbo kokybės priklauso ir jų gerovė. Materialinis žmogaus paskatinimas yra vienas iš vadovavimo aspektų. Parenkant darbuotojus yra svarstomas ir jų savybės, bei patikimumas. Labai svarbu, kad žmogus sugebėtų prisitaikyti prie kolektyvo ir jame pritaptų. Firmoje garantuojama darbuotojų socialinis draudimas, kuris mūsų laikmetyje yra ypatingai svarbus dalykas. Mūsų firmoje visi darbuotojai turi mokėti dirbti personalianiais kompiuteriais, mokėti užsienio kalbą ir būti savo specialybės žinovu. Vertinamas žmogaus komunikabilumas ir gebėjimas spręsti įvairias situacijas.
Gero ir pilnaverčio darbuotojų darbo nebus be tinkamos darbo vietos sukūrimo.Mūsų firmoje tai yra labai puikiai atlikta.Žmogui yra sukuriamos visos sąlygos tobulėti.Jis turi tikrai modernią kompiuterinę techniką, gali naudotis pačia naujausia visa biuro technika ( kopijavimo aparatai, skaneriai, faksai, projektoriai ir t.t. ).Darbuotojaui yra sudarytos puikios higienos sąlygos.Darbo vietos aprūpintos moderniais biuro baldais ir apšvietimo sistema.Visas biuras įrengtas atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir darbo vietų išdėstymą.Kiekvienas turi tik jam priklausančią darbo vietą.Ofise yra įrengta virtuvės – barai, dušo kabina, modernūs sanmazgai.Vadybininkai turi tarnybinius automobilius.Yra patogi posėdžių salė, kurioje galima rengti pasitarimus ar šventinius kolektyvo pasisėdėjimus.
Darbo organizavimas – laidas į sėkmę.Tinkamai organizuoti ir padalinti darbus yra vadovo pareiga.Tinkamai tai atliekant visi darbai firmoje vyksta žymiai greičiau ir efektyviau.Organizacijoje kiekvienas žino ką turi nuveikti.Pagrindinis uždavinys vadybininkams kuo plačiau diegti “GEA” siūlomas technologijas ir įrangą, supažindinti su ja kiek

galima daugiau potencialių vartotojų.Kiekvienas vadybininkas dirba pagal savo sukurta darbo planą ir jį pateikia vadovui.
Firmoje vedama buhalterinė ir menedžmento apskaita.Be tinkamo apskaitos vedimo neįmanoma būtų tiksliai nustayti nei vadybininkų darbo kokybės, nei visos organizacijos veiklos kryptingumo.Jos pagalba yra kuriami biznio ir strateginiai planai.
Tinkamas firmos vidaus klimato sudarymas yra ne tik vadovo, bet ir visų dirbančiųjų reikalas.Tik bendromis pastangomis galima sukurti draugišką ir darbingą atmosferą.Vadovas gali organizuoti įvairius paskatinimus, paminėjimus ar šventes.Mūsų firmoje teigiamą poveikį turi gimtadienių, metinių ir kitokių švenčių paminėjimai, kuriuose dalyvauja ir vadovas.Labai svarbu darbuotojams yra jo, kad ir trumpas dalyvavimas jų susibūrimuose.Tai daro teigiamą poveikį: darbuotojams parodoma, kad jie svarbūs ne tik kaip darbo jėga, bet kaip ir žmonės.Rytinis kavos gėrimas firmoje – taip pat palankaus vidaus klimato kūrimo būdas, kurio dėka darbuotojams darbo pradžia tampa netgi savotiška atrakcija: jie turi progą pabūti kartu, pabendrauti, aptarti naujienas.
Organizacijos iorinius veiksnius yra sudėtingiau paibūdinti.Viena – jų yra kur kas daugiau, o antra – jie yra žymiai sudėtingesni ir kai kada svarbesni. Organizacijos aplinką be vidinės dar sudaro ir išorinė aplinka.Nuo orientavimosi išorinėjeaplinkoje labai priklauso firmos tikslų pasiekimas ir veiksmų visuma bei jų planavimas.Išorinę aplinką galima suskirstyti į kelias grupes: tiesioginio poveikio veiksnių ( veiklos palinka) ir šalutinio poveikio ( bendroji aplinka) veiksnių grupes.

5 – organizacijos veiklos aplinka

Varttojas ilaiko organizaciją ir yra labai svarbus jos veiksnys.Tik jie sudaro sąlygas nuolat atnaujinti ir tobulinti organizacijos veiklą.Mūsų pagrindinis vartotojas – didžiosios Lietuvos įmonės ( “Žemaitijos pienas”, “Rokiškio sūris”, “ACHEMA”, “Lifosa”, “Yglė” ir t.t.).Taip pat didelių klientų turime ir Estijoje, Latvijoje, Rusisjoje ir Baltarusijoje, kur kaip jau minėta yra mūsų filialai.Kai kuriose veiklose srityse bendradarbiujame ir su smulkesniais užsakovais.Tai liečia fermų rekonstrukcinę veiklą, melžimo įrangas bei vėdinimo – kondicionavimo – klimato sudarymo sritys.
Mūsų vartotojas yra gan pastovus ir labai didelių jo norų ar struktūros pasikeitimų nėra.Mums labai palankus aspektas yra tas, kad vartotojui vieną kartą pasinaudojus mūsų produkcija jis tampa nuolatiniu mūsų klientu: tai reiškia, kad toliau mes jam nuolat darome reikalingus patobulinimus, rekonstrukcijas ar techninį aptarnavimą.Šiais laikais kai didelė konkurencija yra sunku išlaikyti vartotoją.Mes tai darome siūlydami jam puikų ir pastovų aptarnavimą, geros kokybės beis sąlyginai mažesnės kainos produkciją.Kadangi mūsų vartotojai – stanbūs Lietuvos Respublikos ūkio subjektais, tai mes turime pastoviai tiekti jam informaciją apie savo finansinę būklę , kad jis galėtų susidaryti nuomomnę su kuo bendradarbiauja ir įsitikinti kokios yra mūsų galimybės.Vartotojus aptarnauja ne tik mūsų darbuotojai ,bet ir kolegos iš užsienio, kurie kviečiami kiekvienu rimtu atveju.Klientui siūlomi ir įvairūs kursai užsienyje ar pažintinės kelionės į firmas, kurios dirba su mūsų suprojektuota įranga.Galima pasigirti tuo, kad pieno pramonės įmopnės nusipirkę mūsų techniką gali savo gamybą padidinti iki 2,5 kartų ir taip pat gali ekonominti žaliavų panaudojimą bei išgauti geresnę kokybę.
Konkurentai įpareigoja įmonę nuolat sekti ir tobulinti savo veiklą.Firma nepaisanti konkurentų veiklos negali pasiekti aukštų rezultatų.Gera konkurentų analizė įgalina organizaciją imtis reikalingų veiksmų ir atmušti ar iš dalies sunaikinti konkurenciją.Pagrindiniai mūsų konkurentai:”Alfa Laval”, “Ipreka” ( šaldymo ūkis), “”Ekotermija” ( šaldymo – šildymo sritis, vandens valymo įrenginiai).Vienas didžiausių konkurentų vis dėl to yra Švedijos įmonė “Alfa Laval “.Ji tiekia beveik tokios pačios paskirties techniką kaip ir mes.Tik silpna yra pieno ir alkoholio sferose.Mūsų pranašumas – jau iš ankstesnių metų pritraukti stambūs klientai, be to mūsų projektuotojai užsienyje gričiau paruoe projektus.Tai leidžia operatyviau aptarnauti

vartotoją.Be to mūsų tiekiamos įrangos kainų sistema yra žymiai lankstesnė ir įgalina daryti įvairias nuolaidas apastoviems ar stambiems užsakovams.
Pagrindiniai kondicionavimo srities konkurentai yra: “ABB” , “York” ir “Industeka”.i sritis mūsų firmoje atsirado dar neperseniausiai ir jau labai stipriai žengia į priekį duodama ne mažą kapitalą.Per ganėtinai trumpą laiką jau sugebėjo užkariauti beveik 20 % rinkos.

Mažesnės įmonės mums nėra labai dideli konkurentai, nes paprastai jos turi tik siauresnį įrangos spektrą ir jiems lenktyniauti su mūsų įmonės plačiu tiekiamos technikos spektru yra gan sudėtinga.Stipriausias konkurentas vėdinimo srityje kaip jau matyti yra firma “ABB”.Ji užima apie 50 procentų visos rinkos.Mūsų pranašumas prieš ją Austrijoje “GEA Happel” gamina aukštos kokybės įranga ir Čekijos “GEA Happel” pakankamai kokybika, bet žemesnės kainos įranga.Mūsų vadybininkai tuoj pat kompiuterizuotai gali paruoši projektą vėdinimo sistemoms.Vadybininkai, dirbantys šioje srityje dalyvauja įvairiose parodose, priėmimuose – kursuose, kur stengiasi kiek galima daugiau informuoti vartotojus apie mūsų tiekiamą įrangą.
Rusijoje ir kitose Pabaltyjo alyse mes neturime didelės konkurencijos, tad ten plėstis nėra labai sudėtinga.

Mes turime žaliavų ir kapitalo tiekėjus.Visi žaliavų tiekėjai yra iš užsienio.Tai mūsų koncerno padaliniai užsiimantys gamyba: GEA DAMROW, GEA AHLBORN, GEA WESTFALIA Landtechnik, GEA WESTFALIA Sparator ir t.t.Su jais nėra sunku dirbti, nes visi priklausome vianai firmai ir galima sakyti turime bendrą tikslą.Tai supaprastina bendravimo ri tiekimo sąlygas.Turint užsienio tiekėjus yra prisiimama valiutos kurso nestabilumo, aplinkos judrumo, o kartais ir politinio nestabilumo rizikos.Tiekiant įrangą visada katu su ja tavžiuoja ir montuotojai, kurie prižiūri ją ir montuoja bei stebi paleidimo darbus.Po kol kas jokių keblumų su tiekėjais neturime.Antra tiekėjų grupė – kap[italo tiekėjai.Augant firmai ir plečiant jos veikla prireikia didinti kapitalą.Potencialūs mūsų investitoriai: bankai (Hansa Bank, Austria Bank ir RaboBank), taip pat privatūs asmenys ir įvairios užsienio programos.Šiuo metu firmos finansinė padėtis yra stabili ir tvirta, tosdėl pritraukti investitorius nebūtų sunku, nors to daryti šiuo metu nėra jokio reikalo.
Norint pilnai įgyvendinti firmos tikslus reikalingi sumanūs, orientuoti ir kvalifikuoti darbuotojai.Šiuo metu firma pilnai jais apsirūpinusi, bet kaip bus ateityje priklauso nuo darbo rinkos išteklių ir jų kokybės.Jų tinkamas paruošimas labai priklauso nuo visuomenės struktūros, požiūrio į mokslą, darbo vietų kitimą, technikos pažangumą ir kitų aplinkybių.

Mūsų firma privalo laikytis visų Lietuvos Respublikos ir kai kurių Vokietijos įstatymų, reglamentuojančių koncernų ir UAB veiklą.Didesnių suvaržymų ir įvairių problemų dėl to nėra.Visa vidaus tvarka tvarkoma pagal vidaus įstatymus.
6 – bendrieji organizacijos veiksniai
Lietuvos ekonominė situacija mums kaip ir visoms kitoms įmonėms labai svarbus šalutinio poveikio veiksnys.Nuo šalies ekonominės būklės priklauso jos gyventojų ir organizacijų perkamoji galia, potencialių vartotojų kiekis.Mums ekonominė būklė atsiliepia per kreditavimo sistemą, infliaciją ir defliaciją, palūkanų normas.
Kuo labiau kyla įmonių technologinis lygis, tuo mums geriau.Tokiu atveju reikia didesmnių rekonstrukcijų, naujesnės tobulesnės technikos, naujesnių ir ekonomiškesnių gamybos linijų.Dabartinis visuotinis pramonės kitų ūkio subjektų modernizavimas bei rekonstrukcijos – didelis mūsų pajamų šaltinis.Ypatingai rekonstrukcija reikalinga didžiosioms žemės ūkio bendrovėms, chemijos pramonei, valymo ir atliekų perdirbimo įrenginiams, oro filtravimo ir kitoms pramonės sritims.Spartėjant technikos kilimui, svarbi ir mūsų organizacijos techninė bazė, kurią taip pat reikia nuolat tobulinti ir keisti.Visas techniniam projektų parengimui reikalingas programas ir duomenų bazes gauname iš užsienio.
Socialinės jėgos yra labai dinaminės: kinta vartotojo požiūris, gyvenimo būdas, nuomonės, demografinės charakteristikos.Mūsų vartotojų pasirinkimui tai didelės įtakos neturi, nes kad ir kokia situacija maisto pramonė, kuri sudaro mūsų klientų pagrindą, gyvuoja.Didesnių problemų atsiranda priimus jaunus darbuotojus.Jie nori būti savarankiški, kartai per daug kategoriški, emocianalūs, o tai gali apsunkinti organizacijos socializaciją.
Didelę reikšmę turi mūsų vadovo politinė karjera ir jo politinės pažiūros.
Ekologinis – labai mums aktualus veiksnys.iuo metu Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje yra aktualūs ekologijos klausimai.GEA koncernas turi orientuotis į ekologinių problemų sprendimą.Visa mūsų tiekima įranga tikrai yra pritaikyta ekologiškai gamybai, vandens valymo įrenginiai net gi skatina šį procesą.Daugelis mūsų vartotojų labai akcentuoja ekologijos ir ekonomijos klausimus.
Ką nors prognozuoti, kai yra tokia palyginti nestabili situacija visoje pramonėje yra gan sunku.
Belieka tik tikėtis, kad musų vartotojai, kaip maisto pramonės atstovai, visada bus ir mūsų įrangos pareikalavimas jei ir nedidės, tai bent jau nemažės.Papildomai vartotojų ieškoma ir kitose šalyse.Dideli nepanaudoti vartotojų resursai yra Rusijoje ir Baltarusijoje, kur dar gausu ne rekonstruotų pieno, alkoholio gamyklų ir kitų pramonės objektų.

Konkurencija bėgant laikui turėtų tendencingai didėti.Todėl jau dabar labai svarbu pritraukti į savo vartotojų darbą visas didžiasias įmones ir gamyklas.Iki galo įvaldžius šį vartotoją nebūtų baisi konkurencija, kadangi mūsų darbe tai grandininė reakcija: nupirkai vianą liniją – pirksi ir toliau.
Mūsų tiekėjai ir ateityje liks tie patys: nes tai organizacijos sėkmės pagrindas – viską pirkti ir naudoti savo koncerno.
Ekonominis veiksnys priklausys nuo visos alies ekonomikos vystymosi, o tai gan painus dalykas.Taąiau, įvertinant tai, kad mūsų vartotojai yra ir užsienieąiai, kad ir esant prastesniam pirkimo lygiui, dar galime ieškoti ryšių ir užsienyje.Tai galės padėti išvengti krizinių situacijų.Bankinės sistemos krizė paliestų skaudžiai.Nors beveik visos firmos sąskaitos yra užsienio bankuose, tačiau atsiskaitymai vykata ir per Lietuvos bankus, o bet koks jų sutrukdymas galėtų duoti nepageidaujamų rezultatų.
Ekologinis veiksnys gali skatinti gaminti tik geresnę ir tobulesnę įrangą.Dar didesnis jo pasireiškimas mūsų negąsdina, nes jau ir taip įranga pritaikyta dirbti ekologiškai.

Atliekant planavimus reikia suprasti kas tai per veiksmų visuma.Kad ką nors nuplanuoti reikia prieš tai ištirti.Planavimas tai veiksmų ir užduočių tikslams pasiekti visuma.Pagrindinės planavimo užduotys parodomos 7 schemoje:

7 – planavimo užduotys

Planuojant galima nustatyti veiklos kryptis arba konkrečias užduotis.
Strateginio plasnavimo procese turi atsispindėti organizqcijos misija, jos tikslai; kainos; materialinio parūpinimo politika; inovacijų ir investicijų politika; konkurentabilumo dinamika.
Opertatyvinis planavimas – gamybos ir paslaugų proceso savalaikis organizavimas.Jam priklauso operatyvus valdymas.Operatyvinio planavimo pagrindas yra sudaryti darbo planus ir tinkamai organizuoti bei paskirstyti darbo užduotis ir jo procesus tarp visų padalinių taip, kad nebūtų partrauktas.
Norint pradėti planavimą reikia atlikti kai kuriuos tyrimus:

Verslo akos analizė:
1 – lentelė
Kriterijai Ivados
Pelningumas Nea didelį pelną, kurio p[ilnai užtenka firmos gyvavimui ir kapitalo didinimui
Konkurentai Žiūrėti schemą Nr. 8
Naujų konkur.atsiradimas Visai tikėtinas smulkių konkurentų atsiradimas
Pakaitalai Neturi prasmės
Sąnaudos Konkrečiai mūsų firmai nėra labai didelės lyginant su prekės kaina
Ekonomija Labai ekonomika įranga

Ekologija Aukto lygio

8 – schema

Striprybės:

2 – lentelė

Norima vieta rinkoje 75 % visos rinkos
iandienė vieta rinkoje 38 % visos rinkos
Pelningumas Įmonė pelninga

Silpnybės:

3 – lentelė:

Norima vieta rinkoje Reikia papildomų investicijų, papildomos darbo jėgos ir įmonės filialų
iandienė vieta rinkoje Didėjant konkurencingumui gali pamažėti vartotojų
Pelningumas Sumažėjus vartotojams mažės ir pelnas

Marketingo analizė:

4 – lentelė:

GEA PT Baltic
savybės Stiprybės Silpnybės Svarba
%
D M D M
Žinoma ir gerai vertinama + 100
Turi pastovią rinkos dalį + 100
Gera paslaugų kokybė + 100
Geras aptarnavimas + 100
Žemos sąnaudos + 100
Žemos pristatymo sąnaudos + 100
Pardavimo galia + 100
Naujos paslaugų formos + 80
Vieta + 100
Aprūpinimas medžiagomis + 100

Finansų analizė:

5 – lentelė:

GEA PT Baltic
savybės Stiprybės Silpnybės Svarba
%
D M D M
Žemos kapitalo sąnaudos + 100
Kapitalo atsiperkamumas + 100
Kapitalo rentabilumas + 100
Finansinis stabilumas + 100

Gamybos analizė:

6 – lentelė:

GEA PT Baltic
savybės Stiprybės Silpnybės Svarba
%
D M D M
Nauji ir geri įrengimai + 100
Gamybos mąsto eko-nomija + 100
Galimybės patenkinti stai-giai padidėjusią paklausą + 100
Geri ir atsidavę darbuo-tojai + 100
Gebėjimas laiku atlikti už-sakymus + 100
Techninis aptarnavimas + 100

Įvaizdžio analizė ( 10 balų sistemoje):

7 – lentelė:

Veiksniai Darbuotojų nuomonė(D) Konkurentų nuomonė(K) Vartotojų nuomonė(V)
A Produktų ar paslaugų kokybė +10 +8 +10
B Užsakymų vykdymas laiku +10 +10 +10
C Įmonės vieta, jos artumas +5 +10 +10
D Kaina +8 +5 +7
E Malonus aptarnavimas +10 +10 +10
F Visada visi produktai ir paslaugos +10 +7 +10
G Niekada nereikia ilgai laukti +8 +5 +10
H Nauja technika +10 +10 +10

Rinkos tyrimas ( 10 balų sistemoje):

8 – lentelė

Rodikliai Įvertinimas
+ –
Kiekybiniai
1.Rinkos potencialas
10
2.Rinkos prisotinimo lygis 8
3.Rinkos augimo tempai 8
4.Rinkos pasiskirstymas 4
5.Rinkos kitimas 6
6.Rinkos lygis 10
Kokybiniai
1.Klientų poreikis
10
2.Vartotojų struktūra 7
3.Pirkimo motyvai 10
4.Informacijos pateikimas 10
5.Makro aplinka 9

Makro aplinkos tyrimas ( 10 balų sistemoje):

9 – lentelė:

Rodikliai Įvertinimas
+ –
I.Politiniai teisiniai
a) valst.valdžia
b) politinės partijos
c) mokesčd) iai
7
10
5

5
II. Ekonominiai
a) infliacija
b) nacionalinės pajamos
10
10
III.Socialiniai – kultūriniai
a) gyventojų soc. Strukt. Kitimas
b) demografinė situacija
c) nedarbo lygis
7

8

7
IV. Techniniai – technologiniai
a) gamybos technologija
b) naujos technologijos
c) atliekų perdirbimas
10
10
10
V. Fiziniai
a) energija ir žaliavos
b) aplinkos užterštumas
c) kelių ryšio infrastruktūra
10
10
10

Organizacijos vidinė analizė:

10 – lentelė:

Rodikliai Įvertinimas
+ –
I. Organizacijos valdymas
a) org. kultūra ir filosofija
b) tikslas ir strategija
c) personalo motyvavimo sist.
10
10
10
II. Gamyba
a) įranga ir technologija
b) gamybos valdymo kokybė
10
10
III. Marketingas

III. Marketingas
a) prekybos organizavimas
b) prekybos filialų išdėstymas
c) produktų gyvavimo laikas

10
10
10
IV. Įmonės finansai
a) nuosavo kapitalo dalis
b) buhalterinis balansas
c) kreditų gavimo galimybės
10
10
10
V. Personalas
a) amžiaus struktūra
b) isilavinimo lygis
c) kvalifikacija
7
9
9
VI. Moksliniai tyrimai ir vystymas
a) intensyvumo rezultatai
b) intelektualinis turtas
c) naujų infor. tech.naudojimas
6
9
10

Organizacijos grėsmių – galimybių analizė:

10 – lentelė:

Kriterijus Galimybė Grėsmė
1.Verslo aka Nuolatinis pelningu-mas, užimama vieta Papildomos investi-cijos, vartotojų suma-žėjimas dėl konkurentų
2. Marketingas Aukto lygio marke-
tingo sistema
3. Finansai Pstovumas, rentabilu-mas, didėjimas Sumažėjus veiklai, ma-žėtų kapitalas
4. Gamyba Aukto lygio technika,
lanksčios kainos Atetyje galimas konku-rencingumas
5. Įvaizdis Gerai formuojamas ir vertinamas Susilpnėjusi reklaminė
Sistema
6. Rinka Vartotojų pirkimo motyvai, dabartinė vieta Padidėjęs konkuren-cingumas, padidėję kainos
7. Vidinė struktūra Stipri techninė ir intelektualinė bazės

Ivados: dabartinė firmos situacija leidžia daryti išvadas, kad tolimesnė jos veikla tuirėtų būti nenuostolinga: turi didelį ir rentabilų nuosavą kapitalą, gerą techninę bazę, kvalifikuotus darbuotojus.Per trumpą laiką sugebėjo užkariauti nemažai rinkos, tai leidžia spręsti,
kad įmonės marketingo ir strateginė sistemos yra aukšto lygio.

Strategijos plano rengimą galima suskirstyti į keletą etapų:

Planų sistema “GEA PT Baltic” gan plati.Labai svarbus yra vadybininkų veiklos planavimas.Kiekvienas vadybininkas turi paruošti individualų savo veiklos planą.Jie ruošiami savaitėm ir mėnesiams.Kiekvienos savaitės pradžioje vadybininkai turi pateikti planus sekretorei, o I – ają mėnesio savaitę turi būti pateikiami planai tam mėnesiui.Vedama planų kartoteka pagal kurią bet kada galima atsekti ką veikia kiekvienas vadybininkas.Darbo pabaigoje bus pridėta vadybininkų darbo planų pavyzdžiai.Jie yra patvirtinti specialiu prezidento įsakymu.
Pagal laikotarpį “GEA PT Baltic” planai yra:

Pagal veiklos sritis planai skirstomi į:
1. Personalo
2. Finansiniai
3. Gamybos
4. Marketingo

Finansiniai planai – ataskaitos yra ruoiami finansininko ir kas mėnesį siunčiami į mūsų centrinę būstinę Bohume.Juose turi atsispindėti mėnesinės išlaidos, pajamos, kapitalo didinimas finansinės veiklos įpalaukomis ir visos pajamos bei išlaidos atskirai padalintos kiekvienam vadybininkui, kiekvienam divizijonui, ateinančio ataskaitinio laikotarpio ilaidų – pajamų planavimas.Visos šios ataskaitos – planai daromi kompiuterizuotai.Veiklos finansiniai planai rengiami atsižvelgiant į vadybininkų pateiktus planus.Pagal juose pateiktus būsimus kontraktus ir planuojamas pajamas yra sudaromi minėti finansiniai planai.Jų duomenys vedami į kompiuterį ir ten automatiškai apdorojami parenkant kiekvienam klientui atskirą rizikingumo kooficentą ir patikimumo lygį.Kiekvienam kontraktui yra nustatomas rizikingumo lygis.Padarius tokius planus galima geriau orentuotis ko galima tikėtis ateityje.
Mes rengiame ir kai kuriuos gamybinius planus tam tikroms įrangos grupėms.Žinodami kokių atsarginių ar įrangos rekonstravimo dalių reikės mūsų užsakovui mes gan tiksliai galime apie tai informuoti gamintoją.Taip galime jam sudaryti nedidelį, bet konkretų gamybos planą maždaug pusei metų laikotarpiui.
Kiekviena organizacija turi jai būdingą struktūrą.Organizacijos struktūra – tai žmonių ir kitų išteklių išdėstymas tam tikra tvarka ir tam tikra hierarchija.Organizacvijos struktūra padeda lengviau suskirstyti darbą į tam tikras užduotis ir lygius.
Mūsų organizacijos struktūros turinį sudaro:

Organizacijos struktūros formavimasi lemia keletas veiksnių:
Aplinkos veiksniai, organizacijos koncentracijos ir specializacijos laipsnis, centralizacijos – decentralizacijos laipsnis, aprūpintumas ištekliais, veiklos cikliškumas, technologijos, organizacijos dydis, darbo pasidalijimo specifika, veiklos funkcijos.
Organizacijos struktūros formavimas turi keletą taisyklių:
Turi būti vieningi tikslai tarp organizacijos ir jos darbuotojų, struktūros paprastumas, ryšių arba komunikavimo efektyvumas, vienasmenis pavaldumas, pavaldinių skaičiaus ribojimas, valdymo pakopų ribojimas.
I toliau pateiktų schemų matyti, kad darbo pasidalijimas vyksta sklandžiai.Bet kokia struktūra yra sudaryta iš individualių darbo vietų.Todėl individuali darbo vieta ir yra pagrindinė struktūros ląstelė.Valdymo lygiai yra padalinti į 4 lygius:

0 – darbuotojai
1 – divizijonai
2 – departamentai
3 – valdyba

Visoje organizacijoje vyrauja horizontali struktūra ir vertikalūs pavieniai ryšiai tarp vadovo ir pavaldinių, kai kur ryšiai tarp pavaldinių yra horizontalūs.Valdymo norma mųsš firmoje nėra optimali, tačiau, mūsų vadovui dėl to problemų nekyla.Vadovavime jis remiasi savo autoritetu.Visa įmonės veikla yra organizauojama nuosekliai ir labai operatyviai.Siekiam, kad darbuotojas nuolatos jaustų, kad jis yra atsakingas už organizacijos tolimesnį vystymasi.Įmonės veiklą labai veikia darbo pasidalijimas, kuris yra pas mus puikiai atliktas.Kiekvienas darbuotojas dirba su jam priklausančiu divizijonu ir priklausančiomis firmomis.Visa “GEA PT Baltic” veikla reglamentuojama vidaus įsakymų.Joks pasikeitimas nevykdomas neišleidus įsakymo.Tai padaro organizacijos narius atsakingesnius.Žmogus, pasirašęs, kad susipažino su įstatymu, jaučiasi labiau atsakingas už jo vykdymą.
Vykdant darbo organizavimą atliekams vidinė ir išorinė jo išteklių paieška.Atranka vykdoma konkurso būdu, kuriam vadovauja prezidentas.Priėmus naują darbuotoją vyksta jo adaptacija: aiškinamos jo teisės ir pareigos, darbo ir organizacijos taisyklės.Labai svarbus aspektas, kad visi darbo rezultatai yra skelbiami ir viešai

aptariami.Informacija apie tai yra siunčiama į Bochumą.Organizacijoje labai aukšta darbo kokybė, nes visi darbuotojai yra susidomėję savo darbu, geros darbo sąlygos, užmokesčiai ir t.t.
Pareigos ir teisės organizacijoje labai tiksliai padalintos.Teisės žmonėms suteiktos pagal jų pareigas ir neii vienas negali jų viršinti. Pareigom arba teisėm deleguojama valdžia priklauso nuo veiklos tipo ir pobūdžio, jos sudėtingumo ir kūribingumo, darbuotojo kvalifikacijos, savarankiškumo, iniciatyvumo, sąžiningum ir t.t.Prieduose pridedama keletas pareigybinių taisyklių.
Kiekvienoje organizacijoje vyksta tamtikri pokyčiai.Bet koks mūsų priimtas sprendimas vėliau ar anksčiau duos kokius nors pasikeitimus.Vykdant pasikeitimus įtakos turi atrodo visai net nematomi veiksniai, tai gali būti ir nuomonės, įsitikinimai, jausmai, vertybės, konfliktai ir kt.Norint protingai ir greitai įgyvendinti pakeitimus reikia stengtis išvengti šių nesklandumų.Reikia iš anksto bandyti paruošti darbuotojus norimiems pakeitimams.Tada jie išvengs nustebimo, kuris dažnai lemiant emocijoms atneša neigiamą poveikį.Inertiškumas, esantis pas daugelį darbuotojų, taip pat turi būti išgyvendintas.Inertiškam žmogui baisu ką nors keisti, jis tiesiog įpratęs judėti viena kryptimi.Blogai, kai žmonės nežino apie pasikeitimų padarinius.Juos gali gąsdinti etatų sumažėjimas, darbo užmokesčio sumažėjimas, baimė dėl savo nekvalifikuotumo ar panašiai.Norint to išvengti reikia darbuotojams nuosekliai paaiškinti ko iš jų bus tikimasi, ką jiems duos permainos ir kokia bus iš to nauda.Kartais gal;ima netgi paskatinti darbuotojus.Paikeitus sąlygoms galima juos paremti persikbvalifikavimui ar adaptacijai prie naujų sąlygų.Dar ne retas atvejis, kai yra panaudojamos derybos.
Mūsų organizacijoje daromi pakeitimai darbuotojų negasddina, nes visi apie tai būna informuoti ir dažnai prisidėję prie tų permainų, kas juos veikia labai teigiamai.Didesnių permainų bus ateinančiais metais, kai bus plečiama veikla.Tačiau, tai didelės įtakos mūsų firmai neturės, nes visi kaip dirbo taip ir dirbs.Darbuotojai pas mus priimami ilgam, galima sakyti net neribotam laikui.Taigi, etatų mažinimai ar panašios problemos mums negresia.

Organizavimo proceso stipriosios ir silpnosios pusės analizuojamos pagal sekančius kriterijus:

Organizacijos grėsmių – galimybių analizė:

11 – lentelė:

Kriterijus Stiprybė Silpnybė
Firmos įvaizdis Tinkamai formuojamas, turint nemažą pelną daug lėšų galima skirti reklamai ir įvaizdžio kūrimui Sumažėjus pelnui galimi suvaržymai reklamai
Vadlymas Valdymo sistema pa-grįsta decentralizacija, o tai duoda gerų rezul-tatų:žmonės jaučiasi atsakingi už firmą. Atsiradus naujiems filia-lams gali kilti problemų dėl valdymo sutvarkymo ir pasiskirstymo
Darbuotojai Kolektyvas darnus ir kvalifikuotas.Dėl tikslų vienybės ir įvairių paskatinimų puikiai atlieka savo darbą. Priėmus naujus darbuo-tojus gali atsirasti pro-blemų dėl socializacijos ir kolektyvo suderinamu-mo.
Marketingas Marketingo sistema nuolat atydžiai seka-ma.Ja rūpinasi ne tik vadovas, bet ir vady-bininkai.
Darbo pasidalijimas Darbas padalintas toly-giai ir tiksliai.Kiekvie-nas atsakingas tik už savo darbą ir jį atlieka iki galo. Atsiradus naujiems filia-
Lams gali tekti perskirs-tyti darbus.
Teisės ir pareigos Tiksliai apibrėžtos ir įteisintos įsakymų. Daro darbuotojus labiau suvaržytus.
Planavimas Veikla planuojama nuo-lat ją atydžiai sekant ir analizuojant. Planuojant, dėl projektų rizikingumo laipsnio, atsiranda netikslumų ir netiksli informacija perduodama toliau.

Firma turi keletą grėsmių tolimesniame organizavimo procese:
3. Plečiant filialų skaičių gali kilti grėsmė prarasti pastovią veiklos koordinaciją visuose filialuose.
4. Dėl rinkos geografiško platumo bus sunku pastoviai kontaktuoti su darbuotojais.
5. Dėl tos pačios priežasties padidės reklamos ir darbo išlaidos.Reikės plėsti techninę bazę, o tai jau savaime reikalaus didesnių investicijų.

Firmos galimybės ateinančiam etapui:
1. Geografikai iplėtus firmos veiklą atsiras daug potencialių klientų.
2. Geografikas rinkos iplėtimas duos galimybę turėti savo filialus kitose šalyse, kur mūsų atstovai galės tiesiogei aptarnauti tos šalies vartotojus.
3. Atsiranda galimybės didesnės investicijų užsienio šalyse galimybės.
4. Plečiant pelningą veiklą stiprinama kapitalas.

LITERATŪRA:

1. Butkus F.S. Organizacijos ir vadyba V.: Alma Littera 1996m.
2. Butkus S. Valdymo pradžiamokslis V.:Mintis
1990m.
3. Pitersas T. , Votermenas R. Menedžerio knyga
V.:Mintis
1991m.
4. Rapalienė L., Bagdonas E. Administravimo principai