Finansinė nuona(lizingas) apskaita

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) APSKAITA

2000 m. birželio 5 d. finansų ministro įsakymu Nr. 144 “Dėl išsinuomoto ir išnuomoto turto finansinės apskaitos tvarkos patvirtinimo” buvo patvirtinta išsinuomoto ir išnuomoto turto finansinės apskaitos tvarka. Ši tvarka reglamentuoja juridinių asmenų bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, išsinuomoto ir išnuomoto turto finansinę apskaitą. Ji netaikoma biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui ir kitoms kredito įstaigoms. Ši tvarka taikoma sudarant visas nuomos sutartis, išskyrus :– susitarimus eksploatuoti arba naudoti gamtos išteklius; – kūrinių, vaizdo įrašų, rankraščių, kuriems taikoma autorių teisė, ir patentų nuomą. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos, kurios susiję su išperkamąja nuoma (lizingu):nuoma – įsipareigojimas, pagal kurį nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui turtą laikinai naudotis už užmokestį. Atsižvelgiant į tai, kam priklauso didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, finansinėje apskaitoje išskiriamos dvi nuomos rūšys: veiklos nuoma ir finansinė išperkamoji nuoma; finansinė išperkamoji nuoma – nuoma, kai sutartyje numatyta, kad nuomininkui perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe. Turto nuosavybės teisė vėliau gali būti perduodama arba neperduodama;rizika – galimybė patirti nuostolių dėl turto technologinio senėjimo, prastovų, besikeičiančių ekonominių sąlygų, turto praradimo, sugadinimo;nauda – turto vertės padidėjimas arba pelnas, kurį tikimasi gauti naudojant turtą;nuomotojas – juridinis arba fizinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, kurie pagal nuomos sutartį perduoda turtą;nuomininkas – juridinis arba fizinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, kurie pagal nuomos sutartį naudoja nuomotojui priklausantį turtą;ekonominio tarnavimo laikas – terminas, per kurį vienas arba keli naudotojai tikisi naudoti turtą ir gauti ekonominės naudos; produkcijos ar panašių vienetų skaičius, kurį tikisi gauti (pagaminti) naudodami turtą vienas arba keli naudotojai;nuomos pradžia – turto perdavimo momentas arba sutartyje numatyta data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti nuomos mokestis;

nuomos terminas – nuomos sutartyje nurodytas nuomos laikas, per kurį nuomininkas įsipareigoja nuomotis turtą;nuomos mokestis – minimalių nuomos įmokų, kompensuotinų mokesčių ir neapibrėžtų nuompinigių suma;minimalios nuomos įmokos – tai yra visa turto vertės dengimo ir palūkanų suma, kurią nuomininkas privalo mokėti arba iš jo gali būti pareikalauta sumokėti per nuomos terminą;kompensuotini mokesčiai – mokesčiai, dėl kurių kompensavimo abi šalys susitaria;neapibrėžti nuompinigiai – sutartyje numatyta nuomos mokesčio dalis, kuri nėra fiksuota suma ir nustatoma ne pagal laiką, o pagal kitus veiksnius, tokius kaip procentas nuo pagamintos produkcijos, kainų indeksas, rinkos palūkanų norma ir pan.;turto vertės dengimo suma – finansinės nuomos sutartyje arba mokėjimų grafike nurodyta turto vertė, neįskaitant palūkanų, administravimo, kitų mokesčių ir neapibrėžtų nuompinigių;palūkanos – skirtumas tarp pagal finansinės nuomos sutartį mokamų minimalių nuomos įmokų sumos ir sutartyje nurodytos turto vertės; tikroji (rinkos) vertė- suma, už kurią nesusijusios šalys gali (ketina) pirkti arba parduoti turtą;nuomotojo neuždirbtos finansinės išperkamosios nuomos pajamos – skirtumas tarp dar negautų minimalių įmokų bendrosios sumos ir šių įmokų grynosios dabartinės vertės, kuri apskaičiuojama įmokų sumą diskontuojant finansinės išperkamosios nuomos sutartyje nurodyta palūkanų norma. Jeigu sutartyje yra išskirtos palūkanos, tai iki sutarties termino pabaigos numatyta gauti, bet dar negauta jų dalis laikoma neuždirbtomis finansinės išperkamosios nuomos pajamomis.Finansinėje apskaitoje bus registruojama finansinė išperkamoji nuoma tik tuo atveju, kai nuomos sutartyje yra viena iš šių sąlygų:– nuomos termino pabaigoje turto nuosavybė pereina nuomininkui;– nuomininkas turi pasirinkimo teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, kaip jis tikisi, bus gerokai žemesnė už tikrąją (rinkos) turto vertę pasirinkimo dieną, kai nuomos pradžioje yra tikėtina arba aišku, kad ta galimybe bus pasinaudota;
– nuomos terminas apima 75 procentus arba daugiau turto ekonominio tarnavimo laiko netgi tuo atveju, jei turto nuosavybė nuomos termino pabaigoje neperduodama nuomininkui;– nuomos pradžioje minimalių nuomos įmokų sumos grynoji dabartinė vertė sudaro 90 procentų arba daugiau tikrosios (rinkos) turto vertės; – nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, tai yra tik nuomininkas gali naudoti jį iš esmės nekeisdamas.

Jei vertinant nuomos sutartį pagal aukščiau nurodytus kriterijus neaišku, kuriai rūšiai (veiklos ar finansinės išperkamosios) nuomą priskirti, ir toje nuomos sutartyje yra vienas arba keli iš toliau nurodytų kriterijų, finansinėje apskaitoje tokia nuoma bus registruojama kaip finansinė išperkamoji nuoma, t. y. jeigu:– nuomininkas gali nutraukti nuomos sutartį, apmokėdamas nuomotojo nuostolius, atsiradusius dėl tos sutarties nutraukimo; – pelnas arba nuostolis, susiję su tikrosios (rinkos) likutinės turto vertės svyravimu, tenka nuomininkui; – nuomininkas turi teisę pratęsti nuomos sutartį už daug mažesnį nuomos mokestį.

Nuomos rūšis finansinės apskaitos atžvilgiu nustatoma sudarant nuomos sutartį. Jeigu per nuomos terminą šalys susitaria pakeisti sutarties sąlygas, išskyrus sutarties pratęsimą, ir dėl to nuomos rūšis pasikeičia, tai toks susitarimas finansinėje apskaitoje registruojamas kaip nauja nuomos sutartis. Keičiantis sutarties sąlygoms, tokioms kaip turto ekonominio tarnavimo laikas, likutinė vertė arba sankcijos nuomininkui, nuomos rūšis finansinės apskaitos atžvilgiu nesikeičia.Jeigu finansinės išperkamosios nuomos sutartyje nuomotojas ir nuomininkas susitaria dėl neapibrėžtų nuompinigių mokėjimo, nuomotojo ir nuomininko pajamos arba sąnaudos, atsiradusios dėl šio susitarimo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įtraukiamos į finansinės veiklos pajamas arba sąnaudas.

1993 m. gruodžio 16 d. LR Finansų ministerijos raštu Nr. 91N buvo patvirtintas pavyzdinis sąskaitų planas, kuriame finansinei išperkamajai nuomai apskaityti naudojamos tokios sąskaitos:Nr. 13 Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimaiNr. 402 Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai

Nr. 432 Išperkamosios nuomos ir kiti panašūs įsipareigojimai.2002 m. spalio 31 d. LR FM įsakymu Nr. 347 buvo pakeisti minėtų sąskaitų pavadinimai ir nuo 2002 m. lapkričio 7 d. pavyzdiniame sąskaitų plane šios sąskaitos vadinamos:Nr. 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimaiNr. 402 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimaiNr. 432 Lizingas (finansinė nuoma) ir kiti panašūs įsipareigojimai.

Toliau aptariant finansinės nuomos (lizingo) apskaitą, naudosime, naujuosius sąskaitų pavadinimus. Gavus turtą, jis užpajamuojamas nuomininko apskaitoje debetuojant sąskaitą Nr. 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai ir kredituojant sąskaitą Nr. 402 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai suma, lygia tikrajai (rinkos) turto vertei nuomos termino pradžioje:D 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai K 402 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimaiŠiam įrašui atlikti reikalinga vadovautis sutartimi, kurioje nurodoma turto vertė. Turto vertė ir įsipareigojimų dydis ir jų mokėjimo terminų išdėstymas paprastai išdėstomas priede prie sutarties – mokėjimo grafike. Mokėjimo grafikai svarbūs dar ir todėl kad juose išdėstomi įmokų mokėjimo terminai, t.y. iš mokėjimo grafiko matyti, kiek įmokų reikės sumokėti per einamuosius, per sekančius, ar dar sekančius metus. Atsižvelgti į terminus reikia nes pagal mokėjimo terminus sumos, numatytos grafike turi būti užregistruotos į atitinkamas sąskaitas Ilgalaikės finansinės skolos turi būti užregistruojamos sąskaitoje Nr. 402, o šių skolų einamųjų metų dalis – sąskaitoje Nr. 432. Sąskaita Nr. 13 nurodoma pačiu bendriausiu atveju, neatsižvelgiant, kokį turtą konkrečiai nuomininkas įsigijo pagal sutartį. Kaip ir bet koks kitas ilgalaikis turtas, pagal lizingo sutartį įsigytas ilgalaikis turtas gali būti išskirtas į tokias pat grupes kaip ir nuosavas ilgalaikis turtas. Pavyzdžiui, pagal lizingo sutartį įsigyti pastatai gali būti apskaitomi sąskaitoje Nr. 130 Žemė ir pastatai, statiniai ir mašinos – sąskaitoje Nr. 131 Statiniai ir mašinos, o transporto priemonės – sąskaitoje Nr. 132 Transporto priemonės.

Jeigu nuomininkas iš anksto apmokėjo turto vertės dalį, sąskaita Nr. 402 “Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai kredituojama suma, lygia neapmokėtai tikrosios (rinkos) turto vertės (turto vertės dengimo sumos) daliai:D 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimaiK 220 Išankstiniai apmokėjimai K 402 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai

Toks įrašas apskaitoje registruojamas atsižvelgiant į sutartyje numatytas nuostatas, bei iš turto nuomininko gavus apskaitos dokumentą išankstiniam apmokėjimui.

Iki turto naudojimo pradžios patiriamomis išlaidomis, kurias galima laikyti tiesiogiai susijusiomis su lizingo sutarties sudarymu, didinama turto, išsinuomojamo pagal finansinės išperkamosios nuomos sutartį, vertė debetuojant sąskaitą Nr. 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai ir kredituojant sąskaitą Nr. 27 Pinigai bankuose ir kasoje arba sąskaitą Nr. 48 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:D 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimaiK 27 Pinigai bankuose ir kasojearba K 48 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Šie įrašai apskaitoje paprastai atliekami pagal gaunamus iš tiekėjų apskaitos dokumentus: sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras.

Užregistravus turtą pagal lizingo sutartį, vėliau registruojami mokėjimų pagal numatytą grafiką mokėjimas ir jų registravimas apskaitoje. Gavus iš turto nuomotojo sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą), kurioje nurodoma, kiek reikia sumokėti turto vertės bei palūkanų, nuomininkas, atlikęs mokėjimą pavedimu per banką apskaitoje registruoja:D 432 Lizingas (finansinė nuoma) ir kiti panašūs įsipareigojimaiD 632 Pagal lizingo sutartis mokamos palūkanosK 27 Pinigai bankuose ir kasoje

Pagal finansinės nuomos sutartį mokamos palūkanos priskiriamos nuomininko finansinės veiklos sąnaudoms, kurios traukiamos į apskaitą laikantis kaupimo principo pagal sutartyje nurodytą palūkanų mokėjimo periodiškumą ir jų dydžio kitimą.

Kasmet sudarant finansinę atskaitomybę einamųjų metų skolos dalis perkeliama į per vienerius metus mokėtinas sumas – debetuojama sąskaita Nr. 402 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai(ilgalaikės skolos) ir kredituojama sąskaita Nr. 432 Lizingas (finansinė nuoma) ir kiti panašūs įsipareigojimai:

D 402 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimaiK 432 Lizingas (finansinė nuoma) ir kiti panašūs įsipareigojimai.Šiam įrašui atlikti turi būti surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas (buhalterinė pažyma), turintis visus privalomus rekvizitus.

Jeigu iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos palūkanos pagal numatytą grafiką nesumokamos, susikaupusi jų suma turi būti atspindėta sąskaitoje Nr. 632 Pagal lizingo sutartis mokamos palūkanos ir sąskaitoje Nr. 490 Sukauptos sąnaudos: D 632 Pagal lizingo sutartis mokamos palūkanosK 490 Sukauptos sąnaudos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Turto, kuriuo įmonė naudojasi pagal išperkamosios nuomos sutartis, nusidėvėjimo skaičiavimo metodika turi atitikti panašaus įmonei priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodiką. Jei yra žinoma, kad nuomininkas nuomai pasibaigus neįgis nuosavybės teisės į nuomojamą turtą, tai turtas turi būti nudėvimas arba per nuomos laikotarpį, arba per ekonominio tarnavimo laiką priklausomai nuo to, kuris iš šių laikotarpių trumpesnis. Norint pradėti skaičiuoti nusidėvėjimą pagal lizingo sutartį įsigytam ilgalaikiam materialiam turtui, kaip ir nuosavo turto atveju turi būti surašomas įvedimo į eksploataciją aktas. Vadovaujantis šiuo aktu nuo sekančio mėnesio gali būti skaičiuojamas nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo sumos priskaičiuojamos kiekvieną mėnesį surašant buhalterinę pažymą. Apskaičiuojant nusidėvėjimą, 2000 m. birželio 5 d. finansų ministro įsakymu Nr. 144 patvirtintoje tvarkoje nurodoma, kad tuomet debetuojama sąskaita Nr. 61150 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija ir kredituojama sąskaita Nr. 13 Lizingo (finansinės nuomos) ir panašių teisių būdu įsigyjamo turto nusidėjimas(-):D 61150 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijaK 13 Lizingo (finansinės nuomos) ir panašių teisių būdu įsigyjamo turto nusidėjimas(-)

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju įmonėje apskaičiuota nusidėvėjimo suma gali būti priskiriama ne veiklos sąnaudoms, bet ir suteiktų paslaugų savikainai. Priskaičiuojant nusidėvėjimą, debetuojama 6 klasės sąnaudų sąskaita ir kredituojama sąskaitos Nr. 13 kontrarinė sąskaita, kurioje kaupiamas pagal lizingo sutartį įsigyto turto nusidėvėjimas. Pavyzdžiui, transporto paslaugas teikiančioje įmonėje pagal lizingo sutartis įsigytų transporto priemonių nusidėvėjimas gali būti priskaičiuojamas tokiu įrašu:

D 603 Tiesioginės gamybos išlaidosK 1328 Pagal lizingo sutartį įsigyjamų transporto priemonių nusidėvėjimas (-)

Finansinės nuomos mokestis turėtų būti detalizuotas išskiriant palūkanas, turto vertės dengimo sumas ir kitas įmokas (kompensuojamus mokesčius, neapibrėžtus nuompinigius). Palūkanos paskirstomos pagal laikotarpius taip, kad sudarytų pastovią periodinę palūkanų normą dengiant likusią turto vertės dalį. Jeigu sutartyje nėra apibrėžtos palūkanos ir nenurodoma palūkanų norma arba palūkanų norma yra daug mažesnė nei rinkos, tai palūkanomis laikoma išskaičiuojama palūkanų suma, apskaičiuota laikantis principo, kad palūkanų norma yra pastovi ir ne mažesnė negu rinkos palūkanų norma;

Nutraukus lizingo (finansinės nuomos) sutartį, nuostolis, susidaręs dėl grąžinamo turto vertės, ir suma, kurią pagal sutartį kompensuoja nuomininkas, parodomi kaip netekimai – debetuojamos sąskaita Nr. 13 “Lizingo (finansinės nuomos) ir panašių teisių būdu įsigyjamo turto nusidėjimas(-), sąskaita Nr. 402 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai ir sąskaita Nr. 64 Netekimai ir kredituojama sąskaita Nr. 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai:D 13 Lizingo (finansinės nuomos) ir panašių teisių būdu įsigyjamo turto nusidėjimas(-)D 402 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimaiD 64 NetekimaiK 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai

Nuomininkui pasinaudojus finansinės nuomos sutartimi įforminta galimybe pirkti turtą, taip pat jei pasibaigus nuomos sutarčiai turto nuosavybė pereina nuomininkui, surašius turto perdavimo aktą, turtas perkeliamas iš sąskaitos Nr. 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai į sąskaitą Nr. 12 Ilgalaikis materialusis turtas. Kartu perkeliamas ir išperkamosios nuomos būdu įsigyto turto nusidėvėjimas, apskaičiuotas iki nuosavybės įgijimo momento. Bendriausiu atveju debetuojamos sąskaita Nr. 12 Ilgalaikis materialusis turtas bei sąskaita Nr.13 Lizingo (finansinės nuomos) ir panašių teisių būdu įsigyjamo turto nusidėjimas(-) ir kredituojamos sąskaita Nr. 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimai bei sąskaita nr. 12 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (-).

D 12 Ilgalaikis materialusis turtasD 13 Lizingo (finansinės nuomos) ir panašių teisių būdu įsigyjamo turto nusidėjimas(-)K 13 Lizingas (finansinė nuoma) ir panašūs įsipareigojimaiK 12 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (-).

Kaip jau buvo nurodyta anksčiau, ilgalaikis turtas turi būti užregistruotas konkrečioje turto grupėje. Todėl konkrečiu atveju, kai pagal lizingo sutartis įsigytas turtas tampa nuosavu ilgalaikiu turtu, jis užregistruojamas atitinkamoje turto grupėje. Pavyzdžiui, jeigu pagal lizingo sutartį buvo įsigytos transporto priemonės, kurios pasibaigus nuomos sutarčiai ir sumokėjus visus sutartus mokėjimus, perėjo nuomininko nuosavybėn, transporto priemonės turi būti parodomos nuosavo turto dalyje:D 1220 Transporto priemonėsD 1328 Pagal lizingo sutartį įsigyjamų transporto priemonių nusidėvėjimas (-)K 1228 Transporto priemonių nusidėvėjimas (-)K 1320 Pagal lizingo sutartį įsigyjamos transporto priemonės.

Sudarant finansinę atskaitomybę, pagal lizingo sutartis įsigytas turtas turi būti parodomas atitinkamuose balanso straipsniuose bei paaiškinamojo rašto formose. Šie reikalavimai išdėstyti 1993 m. spalio 27 d. LRV nutarime Nr. 804, 1993 m. lapkričio 12 d. LR FM rašte Nr. 83N, 1993 m. gruodžio 16 d. LR FM rašte Nr. 91, 1994 m. kovo 22 d. rašte Nr. 24N, 1997 m. gegužės 23 d. LR FM įsakyme Nr. 75 bei šių dokumentų pakeitimuose. Ūkio subjektai, pildantys pilnos metinės finansinės atskaitomybės formas, formos A Balansas turto dalyje pagal lizingo sutartis įsigyto turto likutinę vertę turi nurodyti III.6 eilutėje Lizingas (finansinė nuoma). Ilgalaikių įsipareigojimų suma pagal lizingo sutartis nurodomi savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalies I.1.3 eilutėje Lizingas (finansinė nuoma). Pagal minėtas sutartis einamųjų metų įsipareigojimų suma nurodoma nurodomi savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalies II.1 eilutėje Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Pildant pilnos metinės finansinės atskaitomybės formą D Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaitą, pinigų srautų iš finansinės veiklos dalyje III.4 eilutėje Lizingo (finansinės nuomos) apmokėjimai(-) nurodomi pinigų srautai iš finansinės veiklos.

Pagal lizingo sutartis įsigytas turtas turi būti nurodytas pilnos metinės finansinės atskaitomybės formoje J Ilgalaikis materialus turtas. Skolos pagal lizingo sutartis detalizuojamos ir formoje M Įmonės skolų būklė. Jeigu priskaičiuojamos mokėtinos palūkanos pagal lizingo sutartis, kurios finansinės atskaitomybės dienai nebuvo sumokėtos, jos nurodomos paaiškinamojo rašto formoje T Sukauptos sąnaudos. Jei palūkanų sąnaudos pagal lizingo sutartis yra labai reikšmingos, jos detalizuojamos paaiškinamojo rašto formoje TB Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai.

Ūkio subjektai, pildantys sutrumpintos metinės finansinės atskaitomybės formas, formos E Balansas turto dalyje pagal lizingo sutartis įsigyto turto likutinę vertę turi nurodyti III.6 eilutėje Kitas materialus turtas. Ilgalaikių įsipareigojimų suma pagal lizingo sutartis nurodomi savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalies I.2 eilutėje Kitos finansinės skolos. Pagal minėtas sutartis einamųjų metų įsipareigojimų suma nurodoma nurodomi savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalies I. eilutėje Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Pagal lizingo sutartis įsigytas turtas turi būti nurodytas pilnos metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamojo rašto formoje O Ilgalaikio turto būklė. Skolos pagal lizingo sutartis detalizuojamos ir formoje R Įmonės skolų būklė. Jeigu priskaičiuojamos mokėtinos palūkanos pagal lizingo sutartis, kurios finansinės atskaitomybės dienai nebuvo sumokėtos, jos nurodomos paaiškinamojo rašto formoje V Sukauptos sąnaudos. Jei palūkanų sąnaudos pagal lizingo sutartis yra labai reikšmingos, jos detalizuojamos paaiškinamojo rašto formoje VB Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai.

Specialiose (nulinės klasės) sąskaitose gali būti registruojami balanse neatspindimi finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, leidžiantys nuomininkui kontroliuoti visos išperkamosios nuomos skolos padengimą. Sutartie pasirašymo dieną sąskaitoje Nr. 071 Nuomos kreditoriai fiksuojama įmonės skola nuomotojui, o sąskaitoje Nr. 070 Ilgalaikės teisės naudotis turtu parodoma turto, kuriuo disponuoti įmonė įgyja teisę, apmokėtina suma (kartu su palūkanomis):

D 070 Ilgalaikės teisės naudotis turtu parodoma turtoK 071 Nuomos kreditoriai.

Specialių sąskaitų likučiai balanse neatspindimi, o pateikiami paaiškinamajame rašte.