Faktoringas

Faktoringas yra populiari prekybos ir apyvartinių lėšų finansavimo paslauga, teikiama įmonėms, kurios susiduria su prekybai ir gamybai plėsti skirtų lėšų stygiumi. Tai ypač aktualu sparčiai augančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Remiantis Lietuvos lizingo asociacijos duomenimis, 2003 m. buvo sudaryta 1041 faktoringo sutartis, kurių vertė 431,9 mln. Lt. Didžiausią faktoringo rinkos dalį pagal faktoringo apyvartą 2003 m. buvo užėmusi UAB “Hanza Lizingas” (50,87 proc.) bei AB “Vilniaus bankas” (44,15 proc.).

Faktoringo rinkos pasiskirstymas pagal faktoringo apyvartą 2003 12 31 d., proc.

Šaltinis: Lietuvos lizingo asociacija

Faktoringo apyvarta 2003 m., lyginant su 2002 m., išaugo 58 proc. ir

r
r sudarė 2,671 mlrd. Lt.

Faktoringo samprata
Faktoringas – piniginio reikalavimo (toliau – reikalavimas), atsiradusio pardavus prekes ar paslaugas (toliau – prekes), perleidimas faktoringo įmonei už pinigus. Faktoringo įmonė – pelno siekiantis juridinis asmuo, kuriam prekių pardavėjas perleidžia reikalavimo teises į prekių pirkėjo apmokėjimus už prekes. Lietuvoje faktoringo paslaugas teikia bankai arba bankų dukterinės įmonės.

Faktoringo procese dalyvauja trys šalys (toliau – faktoringo proceso dalyviai). Viena šalis – tai prekes parduodanti įmonė. Antra šalis – minėtas prekes perkanti įmonė. Trečia šalis – faktoringo įmonė. Faktoringo įmonė už tam tikrą mokestį superka iš prekių pa

a
ardavėjo prekių pirkėjams išrašytas PVM sąskaitas faktūras (toliau – sąskaitas faktūras) ir avansu perveda tam tikrą dalį sąskaitos faktūros sumos. Likusią sumą, atskaičiusi palūkanas, faktoringo įmonė prekių pardavėjui sumoka tuomet, kai prekių pirkėjas atsiskaito su faktoringo įmone numatytais pirkimo-pardavimo sutartyje su pr
r
rekių pardavėju terminais.

Daugumos prekes parduodančių įmonių atstovai, kurie naudojasi faktoringu, pabrėžia tai, kad šis apyvartinių lėšų finansavimo būdas nereikalauja papildomo turto įkeitimo, kas labai aktualu sparčiai augančioms įmonėms. Be to, faktoringo įmonei perduodamas įsipareigojimo administravimas leidžia sukruti nemažą pridėtinę vertę įmonei. Imdama paskolą banke, įmonė pati atsako už paskolos grąžinimą, o pasirinkus faktoringo paslaugą reikalavimo teisė apmokėti už parduotas prekes perduodama faktoringo įmonei.

Faktoringo rūšys
Lietuvoje naudojamos šios faktoringo rūšys:

1. Vidaus ir tarptautinis faktoringas:
· vidaus faktoringo operacijos vykdomos tada, kai faktoringo proceso dalyviai yra vienoje šalyje. Faktoringo procesas vyksta pagal anksčiau aprašytą principą;
· tarptautinio faktoringo operacijos yra atliekamos tuo atveju, kai vienas iš faktoringo proceso dalyvių yra kitoje šalyje. Šiuo atveju faktoringo procese dalyvauja keturios šalys:
· prekių pardavėjas, vadinamas Lietuvos eksportuotoju;
· prekių pirkėjas, vadinamas užsienio šalies im

m
mportuotoju;
· prekių pardavėjo faktoringo įmonė, vadinama Lietuvos faktoringo įmone;
· prekių pirkėjo faktoringo įmonė, vadinama užsienio šalies faktoringo įmone.
Lietuvos eksportuotojas savo reikalavimus per Lietuvos faktoringo įmonę perleidžia užsienio šalies faktoringo įmonei. Lietuvos faktoringo įmonė avansu perveda Lietuvos eksportuotojui tam tikrą dalį sąskaitos faktūros sumos. Užsienio šalies faktoringo įmonė vykdo reikalavimus savo valstybėje pagal Lietuvos eksportuotojo ir užsienio šalies importuotojo tarpusavio pirkimo-pardavimo sutartį. Užsienio šalies importuotojas nustatytu laiku moka įmokas savo šalies faktoringo įmonei, kuri gautus pinigus perveda Lietuvos faktoringo įmonei. Kai užsienio šalies im
m
mportuotojas visą pinigų sumą už prekes per savo šalies faktoringo įmonę perveda Lietuvos faktoringo įmonei, pastarasis sumoka Lietuvos eksportuotojui po avanso likusią sumą.

2. Atviras ir uždaras (konfidencialus) faktoringas:
· esant atvirajam faktoringui, prekių pirkėjas informuojamas apie reikalavimo teisės perleidimą faktoringo įmonei;
· esant uždarajam (konfidencialiajam) faktoringui, prekių pirkėjas neinformuojamas apie reikalavimo teisės perleidimą faktoringo įmonei.

3. Faktoringas su regreso teise ir be regreso teisės:
· pasirinkus faktoringą su regreso teise, lėšos išieškomos iš prekių pardavėjo, jeigu prekių pirkėjas neatsiskaito su faktoringo įmone. Prekių pardavėjas faktoringo sutartyje įsipareigoja apmokėti prekių pirkėjo neapmokėtas sąskaitas faktūras arba perpirkti jas iš faktoringo įmonės;
· pasirinkus faktoringą be regreso teisės, prekių pardavėjas neatsako už prekių pirkėjo nemokumą, nemokumo riziką perduodamas faktoringo įmonei.

Faktoringo paslaugas teikiančios įmonės
Informaciją apie įmones, teikiančias faktoringo paslaugas, rasite Kontaktuose.

Faktoringo sąlygos ir terminai
Kiekviena faktoringo įmonė, sudarydama faktoringo sutartį, įsipareigoja laikytis tam tikrų sąlygų ir terminų, kurie, priklausomai nuo prašomo finansuoti projekto rizikos laipsnio, faktoringo įmonės finansinių galimybių, skiriasi. Paprastai faktoringo įmonės laikosi šių faktoringo sąlygų ir terminų:
· faktoringo sutarties laikotarpis – iki 12 mėnesių (šalims susitarus gali būti pratęsiamas);
· faktoringo limitas – nustatomas vertinant kiekvieną projektą;
· faktoringo avansas – 80-90 proc. sąskaitos faktūros sumos;
· maksimalus sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminas – 90-120 kalendorinių dienų (priklauso nuo to, ar faktoringas su regreso teise ar be regreso teisės);
· minimali faktoringo įmonei pateikiamos sąskaitos faktūros suma – nėra;
· dokumentų nagrinėjimo terminas – iki 10 darbo dienų.
Faktoringo įkainiai:
· faktoringo palūkanos – 5-10 proc.;
· sąskaitos faktūros administravimo mokestis – 0,1-0,5 proc. (priklauso nuo administravimo sudėtingumo, prekių pirkėjo patikimumo ir pan.) nuo sąskaitos faktūros sumos;
· faktoringo sutarties mokestis – iki 1,0 proc. nuo faktoringo limito.

Faktoringą būtų galima vertinti ne tik kaip efektyvų ir patikimą, bet ir verslo riziką mažinantį finansų rinkos instrumentą, kuris svarbus MVĮ, siekiančioms įgyti patikimos įmonės įvaizdį.

Faktoringas suteiks Jūsų įmonei galimybę išplėsti verslą, subalansuoti pinigų srautus, užtikrins verslo sėkmę.

Faktoringas yra finansavimo forma, leidžianti patenkinti didėjančius tiek stambių, tiek ir smulkių įmonių apyvartinių lėšų poreikius. Naudojantis Šiaulių banko siūloma faktoringo paslauga, neužšaldomi savi įmonės resursai, įmonei nereikia kredituoti kliento, spartėja atsiskaitymai su žaliavų tiekėjais, įmonė gali pasinaudoti tiekėjo teikiamomis papildomomis mokėjimo nuolaidomis. Faktoringas yra tinkamas visoms įmonėms, kurių klientams už prekes ar paslaugas taikomas atidėtasis mokėjimas.

Faktoringas suteikia galimybę:
· neįkeisti jokio turto ir gauti lėšų finansuoti prekybą,
· užtikrina nuolatinius pinigų srautus ir supaprastina pinigų srautų planavimą,
· sumažina skolų administravimo sąnaudas,
· leidžia daugiau dėmesio skirti pagrindinei įmonės veiklai.
Faktoringą sudaro:
· prekybos finansavimas (70-90 proc. sąskaitos-faktūros sumos);
· kliento sąskaitų-faktūrų administravimas ir pirkėjų skolų apskaita;
· kliento pirkėjų kredito rizikos vertinimas ir mažinimas.
Faktoringo operacijų tipai
· Atviras faktoringas – kai pirkėjas informuojamas apie reikalavimo teisės perleidimą Šiaulių bankui.
· Su regreso teise – jei pirkėjas neatsiskaito, lėšos išieškomos iš pardavėjo.
· Be regreso teisės – pardavėjas neatsako už pirkėjo nemokumą. Šiuo atveju Šiaulių bankas prašo apdrausti gautą prekinį kreditą arba pateikti kitų papildomų garantijų.
Pagrindiniai faktoringo privalumai Pardavėjui:
· galimybė gauti skubų finansavimą apyvartinėms lėšoms;
· suteikiamas finansavimas neįkeičiant turto;
· pagerėja skolininkų atsiskaitymo drausmė;
· padidėja pardavimų apimtys;
· pagerėja įmonės likvidumas;
· palengvėja pinigų srautų planavimas;
· sumažėja skolų administravimo sąnaudos;
· sudaroma galimybė pasinaudoti tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už išankstinį mokėjimą;
· lengviau konkuruoti – galima pasiūlyti ilgesnius mokėjimo terminus ir tokiu būdu padidinti prekybos apimtį, pagerinti atsargų planavimą;
· Šiaulių bankas pateikia detalias pirkėjų atsiskaitymų ataskaitas.
Pagrindiniai faktoringo privalumai Pirkėjui:
· sukuriamos sąlygos gauti ilgesnį mokėjimo atidėjimą;
· lengviau pritraukti naujus tiekėjus;
· padidėja perkamoji galia, nenaudojant kitų finansavimo šaltinių;
· palengvėja pinigų srautų planavimas.
Prekinio kredito draudimas

Šiaulių bankas bendradarbiauja su UAB “Lietuvos draudimo” Kreditų draudimu ir UAB draudimo įmone “Lietuvos eksporto ir importo draudimas”. Draudimo bendrovės draudžia nuo Lietuvos pirkėjų bei eksportuotojų užsienio prekybos partnerių nemokumo rizikos.
Šiaulių bankas finansuoja pardavėjus ir perima reikalavimo teises į Lietuvos pirkėjų bei užsienio prekybos partnerių skolas.

Lietuvos eksportuotojams, apsidraudusiems prekinio kredito draudimu, Šiaulių bankas palankiomis sąlygomis teikia tarptautinį faktoringą. Lietuvos eksportuotojai gali finansuoti eksporto operacijas neįkeisdami jokio turto; panaikinti užsienio prekybos partnerių nemokumo riziką (šią riziką prisiima draudimo bendrovė) – jei užsienio partneris laiku nesumoka, draudimo bendrovė išmoka Šiaulių bankui draudimo išmoką.

Pagrindinės faktoringo sąlygos
· sutarties laikotarpis – iki 12 mėnesių (gali būti pratęstas šalims susitarus),
· faktoringo avansas – 70-90% nuo sąskaitos-faktūros sumos,
· faktoringo palūkanos – atitinka trumpalaikio kredito palūkanų normą (palūkanos skaičiuojamos nuo avanso sumos),
· sąskaitos administravimo mokestis – 0,1%-0,3% (min. 10 lt) nuo sąskaitoje-faktūroje užfiksuotos sumos (priklausomai nuo administravimo sudėtingumo, laidavimo sąlygų, pirkėjo rizikos ir pan.),
· faktoringo sutarties mokestis – iki 1% nuo faktoringo limito,
· maksimalus sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminas – iki 120 dienų (šalių susitarimu ir ilgiau),
· dokumentų nagrinėjimo terminai – 1 savaitė,
· minimali sąskaitos-faktūros suma – nėra.
Visi mokesčiai už faktoringo paslaugas apmokestinami PVM.