Eksportas

2.3.Eksporto įm. sruktūra ir jos f-josPagr. Struktūriniu vienetu yra eksp. F-ma, kuri specializuojasi tam tikroje prekių prekyboje arba prekyb. atitinka pasaulio regione. Kaip ir kt. paskirties, t.y. g-bos, transporto, paslaugų ir pan. Įm., eksporto įm. struktūra ir jos valdymas yra panašūs. Aukščiausių valdymo organų,jų f-jos, principai bus tie patys.Kartu su tuo, kiekv. eksp. įm. turi jai būdingus bruožus, kurie atsiskleidžia jo spec. f-jose. Pagal šias f-jas eksp. įm. padalinius ir tarnybas galima sugrupuoti į 5 gr.: 1)padaliniai ir tarn., vykdantys eksp. įm. veiklos planavimą ir prognozav.. Pagr. f-jos tokios: a)bendra eksp. politika, tiek strateginė, taktinė, einamasis planavimas;b) prognozių, planų vykdymo rekomendacijos;c)valiutos planav. bankinių, valiut. kreditų ir atsiskaitymų analizė;d)transp. planavimas veiklos rezultatų kontrolė ir analizė, rekomendacijų rengimas.2)Padaliniai ir tarnybos vykdantys menedžmento ir eksp. įm. finansinę apskaitą. F-jos:a) įm. vidaus atskaitomybė;b) įm. atskaitomybė valstybei;c) atsiskaitymai su bankais, draudimo įstaigomis;d) atsik. su tiekėjais ir paslaugų įm.;e) darbo užmokesčio priskaitymai ir atsisk. su darbuot.;f) finans. veiklos anlizę ir rekomendacijas. 3) Padaliniai ir tarnybos atliekančios marketingo f-jas:a) paklausos ir pasiūlos tyrimas;b) kainodara ir kontrolė;c) rinkos strukt. ir jos pokyčių tyrimas;d) kojuktūros sist. sistematizavimas;e)darbo su užs. partneriais kordinavimas;f) reklamos ir parodų organ., planav., kontrolė ir rekomendacijos;g) techn. rekomend. pr. pasaulinėje rinkoje tyrimas ir gamintojų informavimas;k) pr. naudoj. garantijų, garantinio ir pogarantinio remonto, bei priežiūros užtikrinimas užs. šalyse, į kurias vykdomas eksp.4)padaliniai ir tarnybos užtikri. valdymo srendimo priėmimą ir vykdymą .F-jos:a)sutarčių su užs. partneriais sudarymas;b)pretenzijų, rekomend. svartymas ir įm. interesų gynimas, atstovavimas teismuoseir arbitražuose;c)užs. atstovų priėmimas derybos protokolų užtikrinimas;d)personalo parinkimas, ugdymas ir kontrolė;e)organizacinės, teisinės dokumentacijos, bei komunik. priemonių naudoj. organizavimas,bei tvarkymas;f)informac. duomenų bazės kūrimas, technizavimas, saugojimas. 5)Padaliniai ir tarnybos vykdantys eksporto įm. technines f-jas: a)pr. supirkimas, kontrolė, įpakavimas, sandėl., saugojimas;b)pr. transportavimas;c)valstybės sienų kirtimo procedūrų vykdymas;d) pastatų, įrengimų, transp. priem. ir kt. ilgalaikio turto priežiūra, remontas, tobulinimas;e)įm. turto apsauga.Tokia įm. struktūra ir jų padalinių f-jos yra tipinis, būdingos įvairios įm. nuosavybės ir valdymo formoms. Mažesnėse valstyb. tokių įm. skaičius yra nedidelis. Daugiausia eksp. f-jas vykdo gamybinių įm. specialūs padaliniai, įeinantys į įm. bendrą struktūrą. Tokioje gamyb. įm. daugelį eksp. f-jų atliks gamyb. įm. padaliniai ir tarnybos: planavimo, apskaitos, juridinio, teisinio, techninio, apsaugos ir kt. padariniai.

3.Eksporto rinkos ypatumai ir veiklos efektyvumas3.1.Eksporto rinkos rinkos tyrimo struktūraĮm. išsikėlusi užduotį eksp. produkciją į užsienį patenka į tarpt. konkurencijos sąlygas. Užs. rinka kelia žymiai didesnius reikalavimus pr. negu vidaus rinkoje, negu didžiulė pasiūla. Efektyvi veikla užs. rinkoje neįmanoma be gero ir detalaus užs. sąlygų žinojimo. Būtina žinoti, tos šalies į kurią eksp. veikiančius įstat.,tos šalies kultūrinę aplinką, papročius, valiutinę finansinę asiskaitymų taisykles, tos šalies vidaus, bei užs. politiką ir kt. sąlygas.Yra būtina komplek. rikos analizė, kukią vadin. eksp. rinkos tyrimo struktūrą. Ją sudaro 4 pagr. elementai:1)paklausos tyrimas;2)pasiūlos tyrimas;3)konkrečios pr. ekpor. Rinkos sąlygų tyrimas;4)ekspor.įm. potencinių galimybių tyrimas.3.3.Paklausos tyrimasPirmiausia reikia išsiaiš. koks yra toje šalyje poreikis nenumatomoms pr. eksp..Tam reikia nustat. perkamosios galios lygį, pirkėjų keliamus reikal. prekei, pirkėjų elgsenos veiksnius, poreikio pokyčio perspektyvas, atsižvelgiant ne tik į pokyčio tempus, get ir į prekės gyvavimo ciklą. Aiškinantis poreikį prekei didelę reišmę turi rinkos imlumo rodiklis. Rinkos prisot. rodiklis, nustatomas, tos šalies g-bos ir užsienio prekybos statist. duomenų pagrindu.T.y. reikia žinoti, kiek tos pr. gaminama tos šalies pramonė ir kiek jos import. iš užsienio šalių. konkrečios pr. būsimų duomenų statist.duomen. reikia vertinti dinamiką. Jei rinka yra neprisotinta, būtina nustatyti potenc. pirkėjų ratą. Analizuojant pakl. reikia nepamiršti, kad pats pirkėjas sprendžia, kaip ir kiek, tenkins jo poreikius. Todėl svarbu ištikrinti kokias pr. savybes labiausia vertina tos šalies gyventojai. Žinoma, galvojant, kad privalomos bet kurios pr. savybės turi būti: aukšč. kokybė, patikimumas, garant. ir pogarant. aptarnavimas…Tyrimams naudoj. įprastiniai marketingo metodai.3.3.Pasiūlos tyrimai (PT)PT būtina išsiaiškinti analiz. pagr. g-bos apimties toje šalyje, jos esamą kiekį rinkoje ir atsargose, tos pr. importą ir eksportą. Kiekyb. pasiūla įvert. taip:pr. g-ba šalyje+import.+eksport.+-atsargų pokyčiai sandėliuose.Būtina išsiaiš. pasiūlos struktūrą, t.y. asortim. atnaujinimo galimybes ir laipsniai. Ją sąlygoja naujų pr. atsiradimas. Todėl būtina žinoti tos pr. pasaulinės rinkos vystymosi tendencijas. Todėl mokslinė, techninė prognozė dėl konkrečios pr. tobulinimo yra svarbi pasiūlos analizei dalis. Pagr.veiksniai sąjygojantys pr. pasiūlos pokyčius yra:1)Kapitalinių įdėjimų į tos pr. g-bos objektų statybą, rekomendaciją apimtys.2)Tos pr. prognozuoj. išleidimo apimtys.3)Pr. išsiuntimo vartot. apimtys.4)Pr. atsargos gamintojų, tarpininkų ir pardavėjų sandėjiuose.5)Pr. pristatymo į rinką galimybės.6)Mokslo tyriamųjų, darbų apimtys ir strat. apimtys ir struktūra.7)Tos produkc. atnaujinimo tampai.Labai svarbu analizuoti konkurentų duotoje rinkoje veiklą. Tam reikia:1)nustatyti, konkur. pardavimų apimtys, tų pr. lyginamąjį svorį rinkoje.2)išsiaiškinti toje šalyje konkur. gaminamų pr. asort.,kokybines charakteristikas, konkur. veiksnius, pr. ženklų naudoj. veiklą ir kt. pr. savybes.3)nustatyti konkur. teikiamas paslaugas pirkėjui: pristatymą, garantijas…4)tų pr. srautų pateikimų ir formavimų pateikimą: sandėliav.,transport., saugojimo,pr-bos tarpinink.5)išanalizuoti tos pr. reklamos būklę, pardavimų skatinimą, rėmimą, išlaidas šiems tikslams.6)nustatyti investicinę veiklą, gamyb. Ir techninę veiklą, produkto savikainos lygį ir struktūrą…7)nustat.,kiekvienos konkuruojančios f-mos finansinę padėtį, kreditus, kapitalą ir kt. rodiklius garantuojančius konkurencingumą
3.4.Konkrečios prekės rinkos sąlygų analizėBe šios analizės neįmanima priimti efektyyvių valdymo sprendimų, todėl kartu su įm. pardav. Ir įm. pirkimo veiklos analizė yra svarbi komerc. praktikos susidariusios rinkos analizė.komerc. prakt. tyrimas apima suračių praktikos klausimus, esnčius duotoje rinkoje, tipinius kontraktus toje šalyje, biržų kontraktus, mugių, augcionų, parodų praktiką ir sąlygas.Svarbu žinoti prekybos popročius, prekių pateikimo sąlygas, kainų nustatymą, atsiskaitymo būdus, formas ir metodus.Pr. judėjimo sąlygas tyrimas-tai transp. tarifų, kainos, kvotos darbų kainos, saugojimo kainų analizė , tų kainų nustatymų tvarką, pakrov. iškrov. mechanizmo lygis, reikalav. įpakav.,svoriui ir matmenimis.Pr. paskirstymo kanalų analizė-tai nustat. kuriuo būdu galima patekti į konkrečią rinką su konkr. preke.3 pagr.įsiskverbimo į užs. rinką būdai:1)Nuosavo pr. pardavimo tinklo sukūrimas.Tam reikia, gerai žinoti rinką ir turėti joje savo atstovus. Šis būdas pasiteisina esant didelėmis eksporto apimtimis. Nes, nuosavo tinklo sukūrimas brangiai kainuoja. Pranašumas: per tinklą atliekama detalė ir pagrįsta tos pr. rinkos analizė.2)Prekybos tarpininkų panaudojimas. Šis būdas l. naudingas skverbiantis į naują rinką, kurioje naujos sistemos dar nėra. ypač geras, kai būtinas prekės garant. ir pogarant. aptarn.,kuriį vykdo tarpininkas. Sistema organ. sutarčių pagrindu.atskiruose pr. gr. pasauliniame eksp. šis būdas užima apie ½-2/3 apyvartos. Visus tarpinin. galima skirstyti į 2 grupes:1) Parduodama nuosavybės teisė į parduodamą pr.;2) Nuosavygės į parduod. pr. neparduodama.Stambios eksp. įm. verždamosios į naują rinką, pradžioje naudoja tarpininkus, o vėliau jų tinklo bazėje sukuria nuosavą prekybos sistemą. suformuojama taip vadinamoji vertikalioji marketingo s-ma;3)Brovimosi į užs. rinkas susijusi su g-bos užbaigimo operac. užsienio rinkoje.Taip paprastai techn. sudėtingumą pr. surinkimas ar netiesiog., darbo jėgos eksp..Naudojamas, tose šalyse kur pigesnė darbo jėga arba kur tai prekei yra siūli ir perspektyvi rinką, kur palankesnės apmuotinimo sąlygos. Užbaig. pr.
g-bą užs., įm. turi didesnį ekonom. efektą negu savo šalyje. Be to geriau išsprendžiamas garant. ir pogarant. aptarnavimas.Organiz. prekyboje užsienyje reikia skirstyti į tokias veiksnių grupes:1) Globaliniai v-niai:- tarptaut., politiniai konfliktai;- šalies vidaus polit. konfliktai;- socialiniai konfliktai;- tarptaut.,politinių sąjungų persigrupav; 2)Lokaliniai-vietiiai v-niai:-rinkos sąlygų počiai;- ekonom. nestabilumas;-infliacija;-nesutarimai su polit. grupuotėmis;-nesutarimai su vietiniais. 3) Investiciniai v-niai:-nacionalizmo galimumas;-galimi nuostoliai, dėl didelio nusikalstamumo lygio;-negalimas turto ir pajamų susigrąžinti į šalį;- intensyvus įreng. dėvėjimas dėl klimatinių sąlygų ar turto sunaikinimo pavojus dėl gamtinių sąlygų. 4)Valdymo v-niai:-nepatikimai ir mažai kvalifika. užs. šalies darbo jėga;- konfliktai su profsajungomis;-nepalanki teisinė aplinka.3.5. Eksporto įmonės potencinių galimybių tyrimasIšanalizavus ir įvert. konkrečios pr. rinką užsienio būtina įvertinti savo įm. potencinės galimybės ekp. pr. gamybai. Pirmiausia įver. įm. ekonom. potencialas. Rodikliai: Įm. aktyvai, pardav., grynasis pelnas, pagr. kapitalas, apyvartinis, kapital. įdėjimai, skolintas kapitalas, kapitalizuotas pelnas, gamyb. pajėgumai, mokslo tiriamoji bazė ir lėšos mokslui.Šie duomenys yra įm. finans. ir operatyv. atskaitomybėje. Iš jų galima spręsti apie įm. materialines, finansinę bazę, įm. finans. būklę. Gamyb. bazė rodo įm. pramoninę potenialą, leidžiantį gaminti atitinkamą produkc. kiekį atitinkamais terminais. Produkcijos kiekį įvertinti natūra, kainimis, parduotą produkc., atsargas sandėliuose ir įrangimų vertę. Įm. veiklos mąstus apibūdina eksp. apimtys, įm. aktyvai, nuosavas kapitalas ir darbuot. skaičius. Analizuojant įm. potencialą, būtini duomenys apie žaliavų, medžiagų, kuro stsargas, energiją, transportą, remonto bazę.Aštriai tarptautinei konkurenc. didelę reikšmę turi mokslo, techninė bazė. Be jos neįmanama rengti naujų technolog.,bei produc. rūšių, tobulinti reklamos, bei informacijos priemonių.