Draudimo sutartis

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

FINANSŲ IR DRAUDIMO KATEDRA

Dieninių studijų skyriaus DV02A grupės studentė

Marta FEDINA

DRAUDIMO SUTARTIES SAMPRATA, POŽYMIAI, FORMA. DRAUDĖJO PRAŠYMAS SUDARYTI

DRAUDIMO SUTARTĮ. DRAUDIMO TAISYKLĖS IR DRAUDIMO POLISAS

(Referatas)

Darbo vadovė: dėst. I.A. Pažėrienė

Vertinimas

Vilnius

2004

Draudimo sutarties samprata. Požymiai. Forma

Draudimo sutartis – dvišalė sutartis, kuria draudėjas įsipareigoja
mokėti draudimo įmokas (premijas), o draudimo įmonė (draudikas)
įsipareigoja suteikti draudiminę apsaugą.

Draudimo sutartis yra dvišalis sandoris. Dažniausiai draudėjas
pareiškia savo ketinimą sudaryti draudimo sutartį, o draudimo įmonė šį
ketinimą priima. Draudėjo ketinimas sudaryti draudimo sutartį gali būti
pareiškiamas bet kokiu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamos rūšies
draudimo taaisyklėse numatytas prašymo pateikimas raštu. Draudėjo raštiškas
ketinimas sudaryti sutartį, po sutarties sudarymo tampa juridinę galią
turinčiu dokumentu ir sudėtine sutarties dalimi.

Draudimo sutartis yra priskiriama prievolinės teisės reguliavimo
sričiai, kadangi kaip draudikas turi teisę reikalauti įmokų sumokėjimą,
taip ir draudėjas, įvykus draudiminiam įvykiui, turi teisę reikalauti
draudimo išmokos. Todėl, vertinant draudimo sutarties šalių sutartines
teises ir pareigas tik kaip dvišales pinigines prievoles, galima teigti,
kad draudimo sutartis yra priskirtina sąlyginių sandorių kategorijai, t.
y., sudarytų su atidedamąja sąlyga. Draudimo įmonės pareiga mokėti draudimo
išmoka ir taip pat draudėjo teisė tto reikalauti yra priklausomi nuo
draudiminio įvykio, t. y. aplinkybės, apie kurią nežinoma, ar ji įvyks ar
ne. Bet jei draudimo įvykis neatsitinka, tai dar nereiškia, kad draudikas
neturėjo jokių įsipareigojimų. Čia reikia atkreipti dėmesį į LR Draudimo
įstatymą, kuris apibrėžia draudimo įmoką (premiją) taip: ta

ai „. nustatyti
privalomi mokėjimai už draudiminę apsaugą“. Vadinasi, draudimo įmonė jau
prieš atsitinkant draudiminiam įvykiui privalo imtis tam tikrų priemonių,
pvz., perdrausti prisiimtą riziką, sudaryti rezervus ir pan. Net ir tuomet,
jei draudiminis įvykis neatsitinka, draudiminė apsauga draudėjui yra
vertinga ir psichologiniu ir net ekonominiu požiūriu (pvz., apsidraudusiai
įmonei nebūtina daryti piniginių lėšų atidėjimus ar sudarinėti fondus
galimiems įmonės nuostoliams padengti).

Draudimo sutartis visada sudaroma raštu. Draudimo sutartį
patvirtina draudimo liudijimas (polisas). Draudimo sutartis, jeigu joje
nenustatyta ko kita, įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą
ar pirmą draudimo įmoką (premiją).

Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį

Paprastai draudėju tampa asmuo, kuris pareiškia ketinimą sudaryti
draudimo sutartį. Šis prašymas turi būti raštiškas, o jo forma ir turinys
nustatyti draudimo rūšies taisyklėse. Draudimo įmonės, nustatydamos prašymo
formą bei turinį, suformuluoja klausimus apie aplinkybes, turinčias
reikšmės konkrečios draudimo rizikos įįvertinimui. Atsakydamas į visus
draudiko pateiktus klausimus, draudėjas informuoja draudimo įmonę apie
norimą apdrausti asmenį ar objektą.

Draudimo įmonė, nustatydama draudėjo prašymo sudaryti draudimo
sutartį formą ir turinį, apibrėžia, kokia konkreti informacija apie
apdrausti norimą asmenį ar objektą turi reikšmės įvertinant draudimo
riziką. Todėl draudimo įmonė negali reikalauti iš draudėjo, kad šis
informuotų ją apie reikšmingas draudimo rizikos nustatymui aplinkybes,
nepaminėtas draudimo įmonės sudarytame prašymo formuliare. Kadangi šių
aplinkybių yra labai daug, juos sunku susisteminti, todėl įmanoma išskirti
tiktai būdingiausias aplinkybes pagal atskiras draudimo šakas ar grupes
(pvz., gyvybės draudime – amžius ir su

usirgimai, turto draudime nuo gaisro –
objekto priešgaisrinės įrangos būklė ir pan.).

Draudėjas atsako už prašyme pateiktų duomenų teisingumą. pagal
Draudimo įstatymą. Draudimo įmonė turi teisę sumažinti ar atsisakyti
išmokėti draudimo išmoka, jeigu draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį,
pateikė draudimo įmonei neteisingus, draudimo įmokoms ar draudimo sumoms
apskaičiuoti reikalingus, esminius duomenis apie draudimo objektą arba juos
nuslėpė. Be to, draudimo sutartis laikoma negaliojančia, jeigu draudėjas,
ją sudarydamas, apgulės būdu suklaidino draudimo įmonę, nurodydamas didesnę
už tikrąją draudžiamojo objekto vertę, ir tuo nepagrįstai padidino draudimo
suma.

Draudimo rūšies taisyklės

Draudimo rūšies taisyklės – pagal atskirą draudimo grupę draudimo
įmonės nustatytos draudimo rūšies sąlygos, pagal kurias draudimo įmonė,
turėdama Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos leidimą, vykdo
savanoriškąjį draudimą.

Kiekviena draudimo įmonė pati nustato sąlygas, kuriomis ji norėtų
vykdyti savanoriškąjį tam tikros rūšies draudimą. Šiuos sąlygos, vadinamos
draudimo rūšies taisyklėmis, turi būti pateikiamos Valstybinei draudimo
priežiūros tarnybai, siekiant gauti jos leidimą draudimo rūšiai.

LR draudimo įstatymo suteikta draudimo įmonės teisė pačiai parengti
draudimo rūšies taisykles yra suvaržyta reikalavimų, keliamų draudimo
rūšies taisyklių turiniui. Draudimo rūšies taisyklėse turi būti nurodyta:

1. Atvejai, kada draudimo sutartys sudaromos pagal pateiktą draudėjo

rašytinį prašymą sudaryti draudimo sutartį;

2. Draudiminiai įvykiai;

3. Nedraudiminiai įvykiai, kurių atveju draudikas neprivalo mokėti

draudimo išmokų;

4. Draudimo objektas;

5. Draudimo sumų, jei draudimo sumos nustatomos, draudimo įmokų dydžių

apskaičiavimo tvarka, draudimo įmokų mokėjimo tvarka bei jos

nesilaikymo pasekmės;

6. Dvigubo draudimo, nevisiško draudimo ir papildomo draudimo sąlygos,

jei draudimo sutartis yra nuostolių draudimo sutartis;

7. Draudiko, dr

raudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ir nukentėjusio

trečiojo asmens teisės ir pareigos;

8. žalos nustatymo tvarka;

9. Draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka bei terminai;

10. Draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, tarp jų ir

draudimo sutarties nutraukimo tvarka draudėjui nesutinkant su draudiko

ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar

kitiems draudikams;

11. Šalių tarpusavio atsiskaitymo nutraukus draudimo sutartį tvarka,

apimanti ir atsiskaitymo su draudėju, kuris, nesutikdamas su draudiko

ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar

kitiems draudikams, nutraukė draudimo sutartį, tvarką;

12. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo kitam

draudikui tvarka;

13. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka;

14. Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka.

Būdamos sudėtine draudimo sutarties dalimi, draudimo rūšies
taisyklės negali pakeisti privalomų draudimo teisės normų galiojimo ir turi
jas atitikti.

Draudėjas, prieš sudarydamas draudimo sutartį, turi teisę
reikalauti, kad draudimo įmonė supažindintų jį su draudimo rūšies
taisyklėmis, kurių pagrindu bus sudaryta konkreti draudimo sutartis.

Draudimo taisyklės privalo būti paskelbtos draudimo įmonės
interneto tinklalapyje.

Ruošdamos draudimo rūšies taisykles, draudimo įmonės turi ne tik
laikytis teisinių reikalavimų, bet privalo atsižvelgti ir į objektyvią
draudimo technikos diktuojamą situaciją, t.y. į matematinius, tikimybių
teorijos ir statistinius draudimo rūšies rodyklių tyrimus.Šių reikalavimų
nepaisymas, nustatant draudiminės apsaugos apimtį, kelia grėsmę, kad
draudiminio įvykio atveju nepavyks patenkinti pagrįstų draudėjo pretenzijų
(pvz., katastrofų rizikos prikyrimas prie nedraudiminių įvykių daugelio
draudimo rūšių taisyklėse).

Draudimo liudijimas (polisas)

Draudimo liudijimas (polisas) – tai oficialus dokumentas, kurio
patvirtinamas draudimo sutarties sudarymas. Jo paskirtis –

perteikti visus
esminius draudimo sutarties punktus. Būtini šie draudimo poliso rekvizitai:

1. Draudimo liudijimo numeris;

2. Draudimo įmonės pavadinimas ir buveinės adresas;

3. Draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo vardas, pavardė arba

pavadinimas;

4. Draudimo grupė ir draudimo rūšies taisyklių pavadinimas bei

numeris;

5. Draudimo objektas;

6. Draudimo suma;

7. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai;

8. Draudimo sutarties galiojimo terminas;

9. Draudėjo parašas su įrašu, kad draudėjas susipažino su

taisyklėmis;

10. Draudimo įmonės įgalioto sudaryti draudimo sutartį asmens

parašas ir draudimo įmonės antspaudas r jų faksimilės;

11. Draudėjo parašas, antspaudas (kai draudėjas yra įmonė,

įstaiga ar organizacija);

12. Draudimo liudijimo išdavimo data.

Draudimo įmonės, sudarydamos draudimo sutartis, privalo naudoti
Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos patvirtinto pavyzdžio draudimo
liudijimus konkrečiai draudimo rūšiai.

LITERATŪRA

1. ČEPINSKIS. J., RAŠKINIS. D. ir kt. Draudimas. Kaunas, 1999, ISBN

9986-418-12-7, p. 161

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS. 2003 m. rugsėjo 18 d. Nr.

IX-1737. Vilnius

3. http://www.draudimas.lt/EasyAdmin/sys/files/forma1.pdf

4. http://www.seesam.lt/bendross.htm

Darbas baigtas 2004-05-04

Marta Fedina

Leave a Comment