Buhalteriniai(eksplicitiniai)kaštai.

Buhalteriniai(eksplicitiniai)kaštai.Tai firmos piniginės išlaidos darbo uzmokesčiui,palūkanoms,mokesčiamssumokėti,žaliavoms,kurui,įrenginiams pirkti ir pan.
Numanomieji kaštai.Tai nuosavų gamybos išteklių naudojimo kaštai, matuojami pajamomis(nauda) kurias galima būtų gauti kitu,geriausiu būdu.Buhalterinis pelnas.Yrabendrųjų pajamų ir buhalterinių kaštų skirtumas.Normalusis pelnas.Yra min.paj.,butinos tam,kad verslininkas dirbtų tam tikroje parduotuvėje(verslininko atlyginimas)
Ekonominis pelnas.Tai lėšos,kurios lieka atskaičius iš bendrųjų pajamų
Kaštų funkcija.
Nusako ryšį tarp produkcijos apimties ir mažiausių firmos išlaidų,garantuojančių tą produkcijos apimtį..Trumpasis laikotarpis.
Tai toks,kurio metu vienas gamybos veiksnys negali buti keičiamas.Bendrieji kaštai(TC).
Tai gamybos veiksnių,sunaudotų bendrajam produktui pagaminti,alternatyviųjų pastoviųjų ir kintamųjų kaštų suma: TC=FC+VC
Pastovieji kaštai(FC).Tai fiirmos išlaidos,kurios per visą trumpąjį laikotarpį nekinta keičiant gaminamos produkcijos apimtį.
Kintamieji kaštai
(VC).tai firmos išlaidos trumpuoju laikotarpiu kintamiems gamybos ištekliams apmokėti.Vidutiniai bendrieji kaštai.
(ATC)bendr.kaštų kiekis tenkantis vienam pagaminto produkto vienetui.
Ribiniai kaštai(MC).bendrų kaštų prieaugis,gaminant papildomą produkcijos vienetą.Bendrojo pridukto kreivėTPL,rodo didžiausią produkcijos apimtį,kurią gali pagaminti firma,keisdama darbo sąnaudas.Kintamųjų kaštų kreivė VC.parodo,kaip didėja kintamieji kaštai gaminant vis didesnę produkcijos apimtį.Vidutinių ir ribinių kaštų kreivių charakteristikos: 1.Vidutinių pastoviųjų kaštų kreivė,didėjant produkto apimčiai,leidžiasi žemyn.2.Vidutinių kintamųjų kaštų kreivės min.tašk.“a“fiksuojamas esant mažesnei produkto apimčiai nei vidutinių bendrųjų kaštų kreivės miinimalusis taškas „b“.3.Ribinių kaštų kreivė kerta vidutinių kintamųjų kaštų kreivę jos žemiausiame taške „a“,o vidutinių bendr.kaštų kreivę-jos žemiausiame taške „b“.Ilguoju laikotarpiu, didėjant gamybos apimčiai,gali keistis visi gamybos veiksniai(gam.pajėgumas).Firmos ilgojo laikot. Bendr.kašt.(LRTC)tai minimalios firmos išlaidos tam tikros apimties produktui pagaminti,pasirenkant optimalų na

audojamų gamybos veiksnių derinį.Firmos ilgojo laikot.vidin.kaštai(LRAC).yra ilg.laikot.bendrųjų kaštų ir pagaminto produkto apimties santykis.Ilgojo laikotarpio ribiniai kaštai(LRMC)yra ilgojo laikotarpio kaštų prieaugis,padidinus gamybos apimti vienu vienetu.
Ilgojo laikotarpio kaštų kreivių specifinės charakteristikos priklauso nuo gamybos mąsto grąžos.Tobulosios konkurencijos ekonomika.Tai decentralizuotos kainodaros sistema,kurioje nėraišorinės prievartos,o ka gaminti,ka vartoti,kam parduoti ir pan.sprendžia individualūs vartotojai,įmonių vadovai,išteklių savininkai.Tobulos konkurencijos rinkos charakteristikos:1.rinkoje yra labai daug analogiškos produkcijos pardavėjų.2.atskira firma gamina ti nedidelę rinkos(šakos)prekių kiekio dalį.3.užtikrinamas laisvas patekimas į rinka ir išejimas iš rinkos.4.todel viena firma neturi įtakos bendrai šakos pasiūlai,kartu ir prekės rinkos kainai.5.yra garantuotas informacijos skaidrumas.6.prekės mainomos tik pagal jų kokybę ir kainą,t.y.pirkėjai ir pardavejai yra anoniminiai.7.egzistuoja visų prekių ir paslaugų rinkos.8.nauda individui sutampa su nauda visuomenei.9.sandorio kaštai lygūs 0.Bendrosios pajamos,tai pajamos,gautos už visą parduotų produktų kiekį: TR=P*Q. Viidutinės pajamos,tai pajamos,gautos už vieną produkto vienetą: AR=TR/Q=P*Q/Q=P. Ribinės pajamos,tai bendrųjų pajamų padidėjimas,gautas pardavus papildomą produkto vnt.:MR=TR/Q=P*Q/Q=P
Oligopolija-rinka,kurioje visi produktai yra identiški arba artimi pakaitai,produkciją tiekia nedaugelis firmų,tačiau bent kelios jų didelės.Natūrali ol.-atsiranda tuomet,kai individualiųjų firmų vid.kaštai sumažėja tiek,jog kelios tokios firmos gali pagaminti visą parduodamos produkcijos kiekį mažiausiais vid.kaštais.Pagr.olig.rinkos savybės-1.kiekvienos iš tokių firmų kainų ir gamybos apimties kitimas veikia kitų firmų kainas ir gamybos apimtį.2. šioje rinkoje prekės gali būti identiškos arba skirtis reklama, įpakavimu, techninėmis charakteristikomis 3. kelios,paprastai gerai žinomos ,f
firmos tiekia didžiausią produkcijos kiekį4. Viena iš prižasčių,sąlygojančių kelių didelių firmų dominavimo šakoje, yra kaštai.Kaikuriose veiklos srityse reiškiasi gamybos mąsto ekonomija,t.y.didėjant gamybos apimčiai mažeja vid.kaštai.
*Firmos negalės išlikti rinkoje,jei pardavinės iš esmės vienodus produktus daug aukštesnėmis kainomis negu konkurentai.Todėl oligopolinė firma susilaikys nuo kainų didinimo virš esamo lygio,nes nustatydama aukštesnę kainą nei konkurentai patirs nuostolių.Jei siekdama padidinti pardavimo apimtį olig. Firma sumažina kainą, jos pavyzdžiu gali pasekti ir kiti konkurentai. Tokiu atveju kainos sumažėja, bet nei vienai iš firmų nepavyksta padidinti pardavimų apimties. Firmos patiria nuostolių ir ima didinti kainas.tai sulaiko firmos oligopolinėje rinkoje nuo konkurencijos keičiant kainas.
*Norėdamos apsisaugoti nuo galimų konkurentų įėjimo į rinką firmos naudoja:produktų diferenciaciją;reklamą;kainą.
*kainų stabilumas olig.rinkoje aiškinamas naudojant laužtą paklausos kreivę:1.kitos firmos į kainos pakeitimą gali atsakyti tuo pačiu 2.firmos ignoruos bet kokį tos firmos kainos pakeitimą 3.Fiormos ignoruos tos firmos kainos didinimą, bet reaguos į kainos mažinimą.
*Max pelnas gaunamas kai MC=MR.Ribiniai kaštai gali keistis tačiau olig. Firma nekeis nei gamybos apimties, nei pardavimo kainos.
Kartelis-tai formalus susitarimas tarp firmų dėl kainų ir rinkos.Slaptų susitarimų kliūtys:1.kaštų ir paklausos skrtumai 2.firmų skaičius 3.sukčiavimas (slaptos nuolaidos,gamybos didinimas)4. smukimas 5.galimas įėjimas
( naujų konkurentų pasirodymo galimybė) 6.teisinės kliūtys.
*Kokią kainą ir priodukcijos apimtį vyraujančioji firma pasirinks ilguoju laikotarpiu priklausys nuo dominuojančios firmos LRMCd ir LRACd pobūdžio:a.atvejis. vyraujančioji fi
irma maksimizuoja pelną pasirinkdama kainą Pde ir produkcijos apimti Qde . Mažos firmos pateikia produkcijos apimtį (Qe-Qde); b atvejis. Vyraujančiosios firmos LRMCd kerta MRd trukio intervale.Pelno maksimumą vyraujančioji firma gauna tada, kai kaina yra Pde ir šakoje nėra mažų firmų (šaka monopolizuota). c atvejis. Vyraujančiosios firmos ilgojo laikotarpio kaštų pranašumai paverčia šaką grynąja monopolija. Pelną maksimizuojanti kaina Pde yra mažesnė už Pe. Ekonominis pelnas(Π)-skirtumas tarp bendr.firmos pajamų ir bendr.kaštų:Π=TR-TC.
Vidutinis pelnas-pelnas,kuris gaunamas už vieną produkto vienetą:AΠ=Π/Q. Čia AΠ-vidutinis pelnas
Ribinis pelnas-pelnas,gautas pardavus papildomą produkto vienetą:MΠ=∆Π/∆Q
Pelno max tobulos konkurencijos atveju: MR=MC
Patikslinta pelno max taisyklė: MR=P= MC,kai kaina yra didesnė už vidutinį kintamųjų kaštų minimumą ir ribinių kaštų kreivė yra kylanti aukštyn iš kairės į dešinę.
Konkuruojančiosios firmos trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė-tai ribinių kaštų kreivės dalis,kuri yra virš vidutinių kintamųjų kaštų minimumo ir kyla aukšyn iš kairė į dešinę.
Ilgalaikė konkur.pusiausvyra firmoje ir šakoje būna tuomet,kai tenkinamos šios sąlygos:
-visos šakos firmos maksimizuoja pelną ilguoju laikotarpiu,tačiau ekonominis pelnas lygus nuliui
-nėra jokių stimulų naujoms firmoms įeiti į šaką ar išeiti iš jos,nes ekonominis pelnas lygus 0.
MONOPOLIJA
Monopolinės firmos produkcijos paklausos kreivė (D) yra pasvirusi žemyn šios produkcijos rinkos paklausos kreivė,kadangi monopolininkas atstovauja visai šakai.
Firma turi monopolinę galią tuomet kai gali keisti savo produkcijos kainą,keisdama gaminamą kiekį,kurį numato parduoti.
Įėjimo į monop.šaką kliūtys:
-išskirtinės teisės,gaunamos iš vyriausybės
-patentai ir
r autorinės teisės
-svarbiausių žaliavų šaltinių nuosavybė
-didelės monopolinės gamybos maži kaštai
natūralioji monop.-tai firma kuri gali patenkinti visą rinkos paklausą su mažesniais vidutiniais kaštais negu tie kurie būtų,jeigu dvi ar daugiau firmų pateiktų tą patį produkcijos kiekį.
Monopsonijos galia-tai vienintelio rinkoje pirkėjo sugebėjimas turėti įtakos prekės kainai.
Absoliučioji arba grynoji monopolija-tai toks rinkos sandaros tipas kai yra vienintelis prekių,neturinčių artimų pakaitalų,pardavėjas.
Grynoji monopsonija-tsi rinka kurioje vyrauja vienintelis pirkėjas.
Jei kintant kainai E=-1,tuomet MR=0,o bendros pajamos nekis. Jeigu E>1,tai MR>0,o bendr.pajamos didės didinant parduodamų prekių kiekį. Kai E<1,tuomet MR<0,o bendr.pajamos mažės.
Jeigu paklausos kreivė yra tiesė,tai ribinės pajamos mažės 2 kartus greičiau nei kaina.
Monopolinės galios ypatybė:padidėjusi paklausa ne visuomet padidina prekės kiekį. Dažnai monopolininkas,didėjant paklausai,didina kainą.
Kainų diskriminacija yra tuomet,kai tas pats produktas parduodamas daugiau nei viena kaina. Kainų diskrimanicijos pasireiškimui būtinos sąlygos:
-pardavėjas turi būti monopolininkas arba turėti monopolinę galią,t.y.kontroliuoti gamybą ir kainas.
-pardavėjas turi gebėti suskirstyti pirkėjus į grupes kurių kiekvienos galimybė mokėti už produktą būtų skirtinga. Šis skirstymas remiasi skirtingu paklausos elastingumu.
Kainų dikrim.tipai:
Pirmojo laipsnio arba tobuloji kainų diskr. Reiškia kad monopolininkas parduoda prekę skirtingam vartotojui skirtinga kaina.
Antrojo laipsnio k.d. rodo kad monopolininkas parduoda skirtingą produkcijos vienetų kiekį skirtinga kaina.
Trečiojo laipsn.k.disk. yra tuomet kai monop. Parduoda prekes skirtingoms vartotojų grupėms skirtinga kaina. Naudojama segmentuotoje rinkoje t.y.tokioje kurioje galima išskirti dvi ar daugiau pirkėjų grupių,besiskiriančių reakcija į kainos pokyčius.
MONOPOLINĖS KONK. RINKA
Monopolinė konk.-tai rinkos struktūros forma,kai veikia daug firmų,gaminančių labai artimus pakaitalus.
Pagrindiniai monop.konk.rinkos bruožai yra šie:
-palyginti didelis skaič.firmų,veikiančių rinkoje
produktų diferenciacija nors šie produktai yra artimi pakaitai
-lengvas įėjimas į šaką
-charakteringa nekaininė konkurencija
nekaininės konk.priemonės:
-prodkto diferenciacija-siūlomas didelis prekių kiekis. Prekė renkamasi pagal kainą,kaina gali ir neatitikti kokybės. Gamintojai gali gautipelną nustatę aukštas kaina.
-produkto tobulinimas-gerinama produkcijos kokybė,bet pasikeitimai yra tik įsivaizduojami. Tai nežymūs išoriniai produkto pokyčiai.
-reklama-firma reklama savo prekę kad paveiktų vartotojo elgseną rinkoje. Gali atnešti tik išlaidas.
Firmos pelno max ilguoju laikotarpiu naujoms firmoms įeinant į šaką,tam tikros firmos produkcijos paklausos kreivė pasislinks į kairę,taps elastingesnė,nes kiekvienai firmai priklausys mažesnė bendr.paklausos dalis; šaakoje veiks daug firmų,gaminančių labai artimus pakaitus. Tada firma gauna normalųjį pelna (ekonominis peln. 0).

Leave a Comment