AB restrūkturizavimas

1127 0

ĮVADAS

AB, turinčios laikinų finansinių sunkumų, tačiau nenutraukusios ūkinės

komercinės veiklos, nuo šiol gali išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti

skolas, atkurti įmonės mokumą ir, tokiu būdu, išvengti bankroto,

vadovaudamosi procedūromis bei tvarka, numatyta 2001 m. kovo 20 d., “Dėl

valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir

restruktūrizavimo procesuose tvarkos, bankrutuojančios ir bankrutavusios

įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl

valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir

grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” ir 2001 m. liepos 5 d. Lietuvos

Respublikos ūkio ministro įssakymu Nr. 221 “Dėl duomenų apie įmonės bankroto

procedūras pateikimo ir skelbimo tvarkos, duomenų apie restruktūrizuojamą

įmonę bei restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo tvarkos, teisės

teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas

fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarkos, įmonių bankroto

administratorių veiklos kontrolės tvarkos, bankrutuojančių ir

restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos sudėties,

bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo

komisijos nuostatų ir verslo administratorių etikos taisyklių

patvirtinimo”.

 

Restruktūrizavimo procesas gali būti taikomas visų rūšių įmonėms ir

viešosioms įstaigoms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir

nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos.

 

Laikinus finansinius sunkumus turinti įmonė  – tai įmonė, kuri neegali

atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po

termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir

įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat

terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti

įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas.

 

Įmonės restruktūrizavimas  – tai procesas, apimantis ei

ilę priemonių, skirtų

padėti įmonei išvengti bankroto. Veiklos atkūrimo bei stabilizavimo

siekianti įmonė gali imtis įgyvendinti šias priemones – pakeisti ūkinės

veiklos rūšį, modernizuoti gamybą, tobulinti darbo organizavimo sistemą,

parduoti įmonės turtą ar jo dalį, priimti kitų įmonių turtą. Kelios įmonės

gali susijungti arba, atvirkščiai, viena įmonė gali skilti į kelias. Taip

pats reglamentuoja techninių, ekonominių, organizacinių priemonių, skirtų

įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimo galimybę, įmonės įsipareigojimų

kreditoriams vykdymo terminų ar dydžio pakeitimą. Kiekvienos įmonės

restruktūrizavimo procesas bus individualus ir priemonės, išdėstytos jos

restruktūrizavimo plane, bus specifinės ir priklausys nuo sunkumų, su

kuriais susidūrė įmonė, pobūdžio.

Restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu:  

• įmonė neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris

mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat

kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti,

arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško

reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeeigu sutartyse terminas nebuvo

nustatytas;

• įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos;

• įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne

teismo tvarka.

Siūlymą restruktūrizuoti įmonę jos vadovui raštu gali pateikti kreditorius

(kreditoriai). Taip pat siūlymo kelti restruktūrizacijos bylą teisė, pagal

4 straipsnį priklauso ir įmonės  vadovui.  Vadovas siūlymą restruktūrizuoti

įmonę kartu su pagrindiniais įmonės restruktūrizavimo plano metmenimis

raštu įteikia pagrindiniams kreditoriams.

Pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, remiantis 5

straipsniu, gali pateikti įmonės vadovas arba kreditoriai. Pareiškimas

pateikiamas raštu, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, vietovės,

kurioje įsikūrusi įmonės buveinė, Apygardos teismui.

Kitas būtinas pareiškimo t
teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos

iškėlimo detales reglamentuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5

straipsnis.

Reiktų pažymėti, jog,  jeigu tuo pačiu metu įmonei yra inicijuojama

bankroto byla,  Įmonių restruktūrizavimo įstatymas teismui suteikia

pirmenybę išnagrinėti restruktūrizavimo taikymo galimybę.

Sprendimą įmonei kelti restruktūrizavimo bylą , atsižvelgdamas į tai, ar

įmonės būklė atitinka kriterijus, išdėstytus Įmonių restruktūrizavimo

įstatymo 3 ir 4 straipsniuose, priima teismas.  

Teismas atsisako kelti restruktūrizavimo bylą,  jeigu:

• įmonė iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo

patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą

dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, reikalavimus;

• teismui nepateikti visi Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio

3, 4 ir 5 dalyse nurodyti dokumentai;

• įmonei iškelta bankroto byla.

Restruktūrizavimo procesas yra vykdomas įgyvendinant priemones, išdėstytas

įmonės restruktūrizavimo plane.

 

Teismas, priėmęs nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, tuo pat metu

paskiria įmonės administratorių restruktūrizavimo plano rengimo

laikotarpiui.

 

Įmonės restruktūrizavimo plane turi būti nurodyta:  

• restruktūrizavimo tikslai ir trukmė;

• AB verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui. Šiame plane turi būti

numatytos priemonės įmonės ilgalaikiam mokumui užtikrinti, šių

priemonių įgyvendinimo terminai, už priemonių įgyvendinimą atsakingi

asmenys, finansavimo šaltiniai ir laukiami rezultatai;

• turtas, reikalingas įmonės ūkinei komercinei veiklai, ir turtas, kuris

bus parduotas;

• turto pardavimo tvarka, gautų pajamų naudojimo paskirtis;

• turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos

teisės aktų nustatyta tvarka;

• numatomos nutraukti, nenaudingos įmonei ir kreditoriams sutartys

(išskyrus darbo sutartis), sudarytos iki restruktūrizavimo bylos

iškėlimo dienos;

• numatomų gauti naujų kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių

įvykdymo užtikrinimo būdai;

• būsimos kreditorių nuolaidos restruktūrizuojamai įmonei jos

restruktūrizavimo laikotarpiu;

• kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir reikalavimų tenkinimo

terminai;

• kreditorių grupės, ki

iekvienos grupės ir bendra reikalavimų suma ir jų

grąžinimo tvarka;

• turtiniai reikalavimai įmonei bei įmonės reikalavimai kitiems

juridiniams asmenims, pareikšti kitose civilinėse bylose;

• numatomų atleisti darbuotojų skaičius. Darbuotojai atleidžiami Darbo

kodekso nustatyta tvarka;

• restruktūrizavimo proceso metu susidariusių nenumatytų nuostolių

padengimo tvarka;

• restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitų, kurias teikia įmonės

 vadovas, teikimo kreditoriams, įmonės organams, valstybės ar

savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms

institucijoms, investuotojams ir įmonės administratoriui tvarka;

• įmonės administratoriaus atsiskaitymo kreditorių susirinkimui,

kreditorių komitetui tvarka;

• įmonės vadovo ir kitų įmonės valdymo organų kompetencijos apribojimai,

susiję su įmonės restruktūrizavimo plano vykdymu;

• administravimo išlaidų sąmata;

• valstybės vardu ar su valstybės garantija gautos ir numatytos gauti

paskolos, jų grąžinimo terminai ir sumos;

• inicijavusio įmonės restruktūrizavimą kreditoriaus (kreditorių), kai

nėra gautas įmonės dalyvių susirinkimo sprendimas restruktūrizuoti

įmonę, pateiktos garantijos. Garantijomis gali būti: kreditoriaus

(kreditorių) turto įkeitimas ir (ar) hipoteka, bankų garantija ir (ar)

laidavimas.

Restruktūrizavimo proceso vykdymo planas negali numatyti ilgesnio nei 4

metų restruktūrizavimo proceso laikotarpio. Tačiau, vadovaudamasis

kreditorių susirinkimo nutarimu pagrįstu įmonės vadovo

arba įmonės administratoriaus (jei paskirtas) pateiktu prašymu, teismas

arba teisėjas restruktūrizavimo laiką gali pratęsti iki vienerių metų.

 

14 straipsnyje Įmonių restruktūrizavimo įstatymas reglamentuoja

restruktūrizavimo plane būtiną nurodyti kreditorių reikalavimų tenkinimo

eilę ir tvarką.

 

Pirmąja eile turi būti tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo

santykiais (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio

draudimo įmokas), reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio

kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo

atsitikimo darbe, asmenų reikalavimai apmokėti už

ž perdirbti supirktą žemės

ūkio produkciją;

Antrąja eile  tenkinami reikalavimai dėl privalomųjų įmokų bei paskolų,

kurios suteiktos valstybės vardu ar su valstybės garantija, taip pat visi

likę kreditorių reikalavimai.

 

Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu be teismo leidimo įmonė negali:

 

1) parduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises;

2) perduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises kitų

asmenų nuosavybėn ar leisti jiems naudotis įmonės turtu n

. . .

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą  rengia įmonės vadovas ar įmonės

administratorius (jeigu paskirtas), teismas jį tvirtina ir priima sprendimą

baigti restruktūrizavimo bylą.

Literatūros sąrašas

1. www.lrs.lt

2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

3. www.svv.lt

Join the Conversation

×
×