AB restrūkturizavimas

ĮVADAS

AB, turinčios laikinų finansinių sunkumų, tačiau nenutraukusios ūkinėskomercinės veiklos, nuo šiol gali išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėtiskolas, atkurti įmonės mokumą ir, tokiu būdu, išvengti bankroto,vadovaudamosi procedūromis bei tvarka, numatyta 2001 m. kovo 20 d., “Dėlvalstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto irrestruktūrizavimo procesuose tvarkos, bankrutuojančios ir bankrutavusiosįmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos patvirtinimo ir LietuvosRespublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėlvalstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo irgrąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” ir 2001 m. liepos 5 d. LietuvosRespublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 221 “Dėl duomenų apie įmonės bankrotoprocedūras pateikimo ir skelbimo tvarkos, duomenų apie restruktūrizuojamąįmonę bei restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo tvarkos, teisėsteikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugasfiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarkos, įmonių bankrotoadministratorių veiklos kontrolės tvarkos, bankrutuojančių irrestruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos sudėties,bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimokomisijos nuostatų ir verslo administratorių etikos taisykliųpatvirtinimo”.

 

Restruktūrizavimo procesas gali būti taikomas visų rūšių įmonėms irviešosioms įstaigoms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų irnenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos.

 

Laikinus finansinius sunkumus turinti įmonė  – tai įmonė, kuri negaliatsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams potermino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus irįmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam patterminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdytiįsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas.

 

Įmonės restruktūrizavimas  – tai procesas, apimantis eilę priemonių, skirtųpadėti įmonei išvengti bankroto. Veiklos atkūrimo bei stabilizavimo

siekianti įmonė gali imtis įgyvendinti šias priemones – pakeisti ūkinėsveiklos rūšį, modernizuoti gamybą, tobulinti darbo organizavimo sistemą,parduoti įmonės turtą ar jo dalį, priimti kitų įmonių turtą. Kelios įmonėsgali susijungti arba, atvirkščiai, viena įmonė gali skilti į kelias. Taippats reglamentuoja techninių, ekonominių, organizacinių priemonių, skirtųįmonės mokumui atkurti, įgyvendinimo galimybę, įmonės įsipareigojimųkreditoriams vykdymo terminų ar dydžio pakeitimą. Kiekvienos įmonėsrestruktūrizavimo procesas bus individualus ir priemonės, išdėstytos josrestruktūrizavimo plane, bus specifinės ir priklausys nuo sunkumų, sukuriais susidūrė įmonė, pobūdžio.Restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu:   • įmonė neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas; • įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos; • įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.Siūlymą restruktūrizuoti įmonę jos vadovui raštu gali pateikti kreditorius(kreditoriai). Taip pat siūlymo kelti restruktūrizacijos bylą teisė, pagal4 straipsnį priklauso ir įmonės  vadovui.  Vadovas siūlymą restruktūrizuotiįmonę kartu su pagrindiniais įmonės restruktūrizavimo plano metmenimisraštu įteikia pagrindiniams kreditoriams.Pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, remiantis 5straipsniu, gali pateikti įmonės vadovas arba kreditoriai. Pareiškimaspateikiamas raštu, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, vietovės,kurioje įsikūrusi įmonės buveinė, Apygardos teismui.Kitas būtinas pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylosiškėlimo detales reglamentuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5straipsnis.Reiktų pažymėti, jog,  jeigu tuo pačiu metu įmonei yra inicijuojama
bankroto byla,  Įmonių restruktūrizavimo įstatymas teismui suteikiapirmenybę išnagrinėti restruktūrizavimo taikymo galimybę.Sprendimą įmonei kelti restruktūrizavimo bylą , atsižvelgdamas į tai, arįmonės būklė atitinka kriterijus, išdėstytus Įmonių restruktūrizavimoįstatymo 3 ir 4 straipsniuose, priima teismas.  Teismas atsisako kelti restruktūrizavimo bylą,  jeigu: • įmonė iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, reikalavimus; • teismui nepateikti visi Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti dokumentai; • įmonei iškelta bankroto byla.Restruktūrizavimo procesas yra vykdomas įgyvendinant priemones, išdėstytasįmonės restruktūrizavimo plane.

 

Teismas, priėmęs nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, tuo pat metupaskiria įmonės administratorių restruktūrizavimo plano rengimolaikotarpiui.

 

Įmonės restruktūrizavimo plane turi būti nurodyta:   • restruktūrizavimo tikslai ir trukmė; • AB verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui. Šiame plane turi būti numatytos priemonės įmonės ilgalaikiam mokumui užtikrinti, šių priemonių įgyvendinimo terminai, už priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys, finansavimo šaltiniai ir laukiami rezultatai; • turtas, reikalingas įmonės ūkinei komercinei veiklai, ir turtas, kuris bus parduotas; • turto pardavimo tvarka, gautų pajamų naudojimo paskirtis; • turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; • numatomos nutraukti, nenaudingos įmonei ir kreditoriams sutartys (išskyrus darbo sutartis), sudarytos iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos; • numatomų gauti naujų kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai; • būsimos kreditorių nuolaidos restruktūrizuojamai įmonei jos restruktūrizavimo laikotarpiu; • kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir reikalavimų tenkinimo terminai; • kreditorių grupės, kiekvienos grupės ir bendra reikalavimų suma ir jų grąžinimo tvarka; • turtiniai reikalavimai įmonei bei įmonės reikalavimai kitiems juridiniams asmenims, pareikšti kitose civilinėse bylose;

• numatomų atleisti darbuotojų skaičius. Darbuotojai atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka; • restruktūrizavimo proceso metu susidariusių nenumatytų nuostolių padengimo tvarka; • restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitų, kurias teikia įmonės  vadovas, teikimo kreditoriams, įmonės organams, valstybės ar savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms, investuotojams ir įmonės administratoriui tvarka; • įmonės administratoriaus atsiskaitymo kreditorių susirinkimui, kreditorių komitetui tvarka; • įmonės vadovo ir kitų įmonės valdymo organų kompetencijos apribojimai, susiję su įmonės restruktūrizavimo plano vykdymu; • administravimo išlaidų sąmata; • valstybės vardu ar su valstybės garantija gautos ir numatytos gauti paskolos, jų grąžinimo terminai ir sumos; • inicijavusio įmonės restruktūrizavimą kreditoriaus (kreditorių), kai nėra gautas įmonės dalyvių susirinkimo sprendimas restruktūrizuoti įmonę, pateiktos garantijos. Garantijomis gali būti: kreditoriaus (kreditorių) turto įkeitimas ir (ar) hipoteka, bankų garantija ir (ar) laidavimas.

Restruktūrizavimo proceso vykdymo planas negali numatyti ilgesnio nei 4metų restruktūrizavimo proceso laikotarpio. Tačiau, vadovaudamasiskreditorių susirinkimo nutarimu pagrįstu įmonės vadovoarba įmonės administratoriaus (jei paskirtas) pateiktu prašymu, teismasarba teisėjas restruktūrizavimo laiką gali pratęsti iki vienerių metų.

 

14 straipsnyje Įmonių restruktūrizavimo įstatymas reglamentuojarestruktūrizavimo plane būtiną nurodyti kreditorių reikalavimų tenkinimoeilę ir tvarką.

 

Pirmąja eile turi būti tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbosantykiais (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialiniodraudimo įmokas), reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokiokūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingoatsitikimo darbe, asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemėsūkio produkciją;Antrąja eile  tenkinami reikalavimai dėl privalomųjų įmokų bei paskolų,kurios suteiktos valstybės vardu ar su valstybės garantija, taip pat visilikę kreditorių reikalavimai.

 

Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu be teismo leidimo įmonė negali:

 

1) parduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises;

2) perduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises kitųasmenų nuosavybėn ar leisti jiems naudotis įmonės turtu neatlygintinai;

3) suteikti garantijas, laiduoti, įkeisti ar kitais būdais užtikrintiprievolių įvykdymą, išskyrus tam tikrus atvejus, numatytus Įmoniųrestruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose.Įmonės valdymo organų veiklą restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpyjeprižiūri teismo paskirtas įmonės administratorius.

 

Įmonės administratoriumi restruktūrizavimo byloje gali būti paskirtasfizinis ar juridinis asmuo, turinti teisę teikti įmonių restruktūrizavimoadministravimo paslaugas.

 

Administratoriaus teises ir pareigas nustato Įmonių restruktūrizavimoįstatymo 17 ir 18 straipsnis, o teisės teikti įmonių restruktūrizavimoadministravimo paslaugas suteikimo tvarką reglamentuoja LietuvosRespublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 221 “Dėl duomenųapie įmonės bankroto procedūras pateikimo ir skelbimo tvarkos, duomenų apierestruktūrizuojamą įmonę bei restruktūrizavimo procesą pateikimo irskelbimo tvarkos, teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimoadministravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimotvarkos, įmonių bankroto administratorių veiklos kontrolės tvarkos,bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimokomisijos sudėties, bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmoniųadministratorių atestavimo komisijos nuostatų ir verslo administratoriųetikos taisyklių patvirtinimo”.Reiktų pastebėti, kad, remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymonuostatomis, teikiant pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos įmoneiiškėlimo, būtina pateikti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis. Tačiau,jei įmonės restruktūrizavimo planas yra parengiamas iki pareiškimo iškeltirestruktūrizavimo bylą įteikimo dienos, jis įteikiamas teismui kartu supareiškimu iškelti bylą. Tuomet teismas restruktūrizavimo bylą keliavadovaudamasis paprastesne restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka , kuriąreglamentuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 11 straipsnis.Parengtą įmonės restruktūrizavimo plano projektą kartu su įmonės

administratoriaus parengta išvada, patvirtinančia, kad, įgyvendinus planenumatytas priemones, įmonės mokumas bus atkurtas kartu su įmonės dalyviųsusirinkimo sprendimu, įmonės vadovas (arba kreditoriai, tuo atveju, kaijie imasi atsakomybės už jų parengtą planą) pateikia svarstyti kreditoriųkomiteto nariams ir pagrindiniams kreditoriams. Laikoma, jog planui yrapritarta, jei už jį balsavo kreditoriai, turintys ne mažiau kaip ¾ visųpatvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos.Gavęs kreditorių susirinkimo nutarimą pritarti restruktūrizavimo planoprojektui ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą restruktūrizuoti įmonę,įmonės administratorius plano projektą pateikia teismui. Jei, praėjus 4mėnesiams po restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, restruktūrizavimoplano projektas teismui pateiktas nebuvo, teismas priima sprendimąrestruktūrizavimo bylą nutraukti.

 

Restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimai  reglamentuojami Įmoniųrestruktūrizavimo įstatymo 9 ir 10 straipsniuose.Restruktūrizavimo planą įgyvendina  restruktūrizuojamos įmonės valdymoorganaiRestruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiu   įmonės valdymo organųveiklą prižiūri, pagal savo kompetenciją, kreditorių susirinkimo (komiteto)pirmininkas ir įmonės administratorius (jei šiam laikotarpiui jispaskirtas). Jų teises reglamentuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 18straipsnis.Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių ir jų susirinkimo teises, susirinkimošaukimo ir jame priimamų nutarimų tvarką, kreditorių komiteto sudarymotvarką bei komiteto kompetenciją reglamentuoja nuostatos, išdėstytos Įmoniųrestruktūrizavimo įstatymo 19, 20, 21, 22, 23 straipsniuose.Įmonės restruktūrizavimo byla gali baigtis  jos nutraukimu arbapatvirtinant restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą.Teismas restruktūrizavimo bylą nutraukia , jei yra nors viena iš šiųsąlygų: • nevykdomos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje nurodytos sąlygos; • restruktūrizavimo proceso metu išaiškėja, kad apie įmonės ekonominę būklę buvo pateikta neteisinga informacija ir dėl to restruktūrizavimo planas negali būti įvykdytas, ir tai patvirtina kreditorių komitetas (susirinkimas); • išaiškėja, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos ir įmonė neįrodo, kad restruktūrizavimo planas bus

įvykdytas.

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą  rengia įmonės vadovas ar įmonėsadministratorius (jeigu paskirtas), teismas jį tvirtina ir priima sprendimąbaigti restruktūrizavimo bylą.

Literatūros sąrašas

1. www.lrs.lt 2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 3. www.svv.lt