AB “Vejas”mokestine atskaitomybe

AB „VĖJAS“ 2011 m. MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ

Kursinis darbas

TURINYS

ĮVADAS

Mokesčiai – tai privalomojo pobūdžio mokėjimai valstybei. Visi mokesčiai įgyvendinami pagal tam tikrą apmokestinimą, kuris apima mokesčių elementus (subjektą, objektą, šaltinį,apmokestinimo vienetą, lengvatas, mokesčio sumą), mokesčių ėmimo būdą, bei nustatymo metodą.

AB „Vėjas“ užsiimanti elektroninių komponentų gamyba.

Įmonės kodas – 113265404, PVM mokėtojo kodas – LT132654014, el. pašto adresas: vejas@vit.lt, įmonės adresas: Sodų g. 8, Vilnius LT-01041. Tel. 85 2342587. Faksas 85 2342587. Įmone turi banko sąskaita: AB „Swedbank“, į.k.112029651 Įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 7 darbuotojai.

Kursinio darbo tema: AB „Vėjas“ 2011 metų mokestinė atskaitomybė.

Kursinio darbo tikslas: sudaryti AB

B
B „Vėjas“ 2011 metų mokestinę atskaitomybę.

Kursinio darbo uždaviniai:

Apskaičiuoti PVM mokestį;

Apskaičiuoti nekilnojamojo turto mokestį;

Apskaičiuoti mokestį už teršimą iš mobilių taršos šaltinių;

Apskaičiuoti pelno mokestį;

Užpildyti apskaičiuotų mokesčių deklaracijas;

Pateikti išvadas.

MOKESČIŲ SKAIČIAVIMAS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS (PVM)

1 lentelė

PVM atskaitos skaičiavimas mišrios veiklos atveju

Eil Nr.

Pirkimai

Apmokestinamoji vertė, Lt

Pirkimo PVM, Lt

PVM paskirstymas

PVM atskaita

1.

Žąliavos apmokestinamai PVM veiklai

4143,72

Tiesiogiai

4143,72

2.

Medžiagos neapmokestinamai veiklai

202,23

Neatskaitomas

3.

Komunalinės paslaugos

176,4

Proporcingai*

100,55

4.

Telekomunikacijų paslaugos

72,87

Proporcingai*

41,54

5.

Kanceliarinės prekės

105,63

Proporcingai*

60,21

6.

Prekės reprezentacijai

1545,6

Tiesiogiai 75%

1159,2

Neatskaitomas 25%

386,4

7.

Lengvasis automobilis

6479,34

Neatskaitomas

8.

Prekės iš Vokietijos (apmokestinamai PVM veiklai)

1900,29

Tiesiogiai

1900,29

Iš viso:

69648

14626,08

6512,37

Pirkimo PVM:

Žąliavos: 19732 0x01 graphic
0,21 = 4143,72 Lt

Medžiagos: 963 0x01 graphic
0,21 = 202,23 Lt

Komunalinės paslaugos: 840 0x01 graphic
0,21 = 176,40 Lt

Telekomunikacijų paslaugos: 347 0x01 graphic
0,21 = 72,87 Lt

Kanceliarinės prekės: 503 0x01 graphic
0,21 = 105,63 Lt

Prekės reprezentacijai: 7360 0x01 graphic
0,21 = 1545,60 Lt

Lengvasis automobilis (penkiavietis): 30854 0x01 graphic
0,21 = 6479,34 Lt

Iš Vokietijos paslaugos: 9049 0x01 graphic
0,21 = 1900,29 Lt

Formulė:

PVM atskaitos procentas = 0x01 graphic
;

PVM atskaitos procentas =

=
= 634211 / 1105824 0x01 graphic
100 = 57 %

Kad apskaičiuoti proporcingai paskirstomų pirkimų PVM visą pirkimo PVM dauginame iš PVM atskaitos procento, kuris yra 57 proc.

PVM atskaita (proporcingai):

Komunalinės paslaugos: 176,40 0x01 graphic
0,57 = 100,55Lt

Telekomunikacijų paslaugos: 72,87 0x01 graphic
0,57 = 41,54 Lt

Kanceliarinės prekės:105,63 0x01 graphic
0,57 = 60,21 Lt

Parduotų prekių apmokestinamoji vertė:

Parduotų prekių (paslaugų) suma: 9630x01 graphic
773 = 744399 Lt

Eksportuota į Kanadą: 6200x01 graphic
59 = 36580 Lt

Eksportuojamoms prekėms į Kanadą taikomas 0 proc. PVM tarifas.

P

P
Parduotų prekių pardavimo PVM: 744 399 0x01 graphic
0,21= 156323,79 Lt

Eksportuotų prekių PVM: 0 Lt

Pardavimo PVM iš viso: 156323,79 Lt

2 lentelė

Mokėtino į biudžetą PVM skaičiavimas

Eil. Nr.

Rodikliai

Suma (Lt)

1.

Pardavimo PVM

156323,79

2.

Pirkimo PVM

14626,08

2.1.

Atskaitomas pirkimo PVM

6512,37

2.2.

Neatskaitomas pirkimo PVM

8113,71

3.

Mokėtinas (mokamas) į biudžetą PVM

149811,42

Atskaitomo pirkimo PVM skaičius paimtas iš 1 lentelės. Pirkimo PVM paimtas iš 1 lentelės.

Formulė:

Neatskaitomas pirkimo PVM = Pikimo PVM – atskaitomas pirkimo PVM

Neatskaitomas pirkimo PVM = 14626 – 6512,37 = 8113,71 Lt

Formulė:

Mokėtinas (mokamas) į biudžetą PVM = pardavimo PVM – atskaitomas pirkimo PVM;

Mokėtinas (mokamas) į biudžetą PVM: 156323,796512,37= 149811,42 Lt

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKEČIO DEKLARACIJANEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

3 lentelė

Nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimas (Lt)

Nekilnojamojo turto vertė

Nekilnojamojo turto mokestis

Vilnius

9784,03

Administracinės

Veiklai vygdyti

Kupiškis

2262,92

Iš viso

12046,95

Formulė:

Nekilnojamojo turto mokestis = nekilnojamojo turto mokestinė vertė(vidutinė rinkos kaina) 0x01 graphic
mokesčio tarifas (nuo 0,3 proc. iki 1 proc.);

Vilniuje 61 proc. nekilnojamojo turto yra neapmokestinama.

Neapmokestinama turto vertės dalis = 3135907 0x01 graphic
0,61 = 1912903,27 Lt.

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė = 3135907 – 1912903,27 = 1223004 Lt

Savivaldybės tarybos nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas Vilniuje yra 0,8 proc.

Nekilnojamojo turto mokestis = 1223004 0x01 graphic
0,008 = 9784,03 Lt.

Savivaldybės tarybos nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas Kupiškyjeyra 1 proc.<

<

Nekilnojamojo turto mokestis = 5431000x01 graphic
0,01 = 5431 Lt

Naujai įregistruoto pastato nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas nuo to mėnesio, kada jis buvo įregistruotas.

Nekilnojamojo turto mokestis = 5431 / 12 0x01 graphic
5 = 2262,92 Lt

Visas nekilnojamojo turto mokestis = 9784,03 + 2262,92 = 12046,95 Lt

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ DEKLARACIJA

MOKESTIS UŽ TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ

AB „Vėjas“ turi du lengvus automobilius. 2011 m. buvo sunaudota 38242 litrų dyzelino. Lengvieji automobiliai priskiriami EURO II normatyvui, koregavimo koeficientas – 0,37.

Formulė:

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių suma = mokesčio tarifas 0x01 graphic
tonos 0x01 graphic
koregavimo koeficientas 0x01 graphic
vartotojų kainų indeksas (VKI);

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai vienai tonai sunaudotų degalų pateikti 2 priede.

Tarifai yra indeksuojami taikant vartotojų kainų indeksą (VKI), pateikti 1 priede.

Sunaudotus litrus dyzelino reikia perskaičiuoti tonomis. Pritaikius koeficientąapskaičiuojame kuro sumą tonomis, koeficientas pateiktas 4 priede.:

38242 0x01 graphic
0,84 / 1000 = 32,123 T

Mokesčio suma:

280x01 graphic
32,1230x01 graphic
0,370x01 graphic
1,052 = 350 Lt.

MOKESTIS UŽ TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJA

Pelno mokestis

Pelno mokesčio apskaičiavimas:

4 lentelė

Pelno mokesčio apskaičiavimas

Rodikliai

Suma Lt

Papildomi skaičiavimai

VISOS PAJAMOS

Veiklos pajamos

Pajamos už suteiktas paslaugas

Gauti delspinigiai

Gauta žalos atlyginimo suma

Pajamos už turto nuomą

Trumpalaikio turto pardavimo pajamos

Iš viso:

482326

NEAPMOKESTINAMOS PAJAMOS

Delspinigiai

Žalos atlyginimo suma

Iš viso:

7053

APMOKESTINAMOS PAJAMOS

475273

482326 – 7053

LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI

Eil. Nr.

Rodikliai

Suma, Lt

1.

Žaliavų sąnaudos

2.

Apmokėtas seminaras apskaitos tema

3.

Darbo užmokesčio sąnaudos

4.

Prenumerata („Valstybės žinios“)

5.

Sumokėtos palūkanos už paskolą

6.

Kuro sąnaudos

7.

Apmokėtos audito paslaugos

8.

Sąnaudos kanceliarinėms prekėms

9.

Iš viso

213435

RIBOJAMŲ DYDŽIŲ LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI

Eil. Nr.

Rodikliai

Suma, Lt

1.

IMT nusidėvėjimas

2.

Socialinio draudimo įmokos

3.

Turto draudimo įmokos

4.

Valstybės rinkliavos dydis (4.236.3)

5.

Nekilnojamojo turto mokestis

12046,95

6.

Mokestis už aplinkos teršimą

443,95

7.

Reprezentacijos sąnaudos

6679,2

8.

Įmonės nario mokestis X asociacijai

964,65

9.

Įmokos į Garantinį fondą

115,48

10.

Pakuotės mokestis

11.

Pirktas lengvasis automobilis

12.

Iš viso

177781,23

NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI

Eil. Nr.

Rodikliai

Suma be PVM, Lt

PVM, Lt

Suma su PVM, Lt

1.

Pirkta kava darbuotojams vaišinti

39,06

225,06

2.

Sumokėtos baudos

3.

Gamybinis brokas

4.

Reprezentacinės sąnaudos

386,4

5.

Įmonės nario mokestis X asociacijai

2619,35

6.

Pirktos prekės pramogoms

7.

Pirktas lengvasis automobilis PVM

16979,34

Parama

8.

Iš viso

13527,4

17593,8

32920

APMOKESTINAMAS PELNAS IKI PARAMOS ATSKAITYMŲ

84057

475273 – 177781,23 – 213435

SUTEIKTA PARAMA

3600

1800 0x01 graphic
2

APMOKESTINAMAS PELNAS PO PARAMOS ATSKAITYMŲ

80457

84057 – 3600

PELNO MOKESTIS

4022,85

80457 0x01 graphic
5%

AVANSU SUMOKĖTA PELNO MOKESČIO SUMA

4579

PELNO MOKESČIO SKIRTUMAS, KURĮ REIKIA SUMOKĖTI (PERMOKA)

556

0x01 graphic

duomenys paimti iš užduoties lapų.

Socialinio draudimo įmokos tarifas III draudėjų grupei 30,98 %.

Reprezentacijos PVM taikomos ribos: 75% PVM yra atskaitomas, 25% neatskaitomas pirkimo PVM.

Įmonės nario X asociacijai taikomos ribos: narių įnašų suma ir narių mokestis nedidesnė kaip 0,2 % pajamų.

Įmoka į garantinį fondą: įmonių įmokos 0,1% priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio.

Pelno (nuostolių) ataskaita (Lt)

5 lentelė

Pelno (nuostolų) ataskaita

Eil. Nr.

Straipsniai

Finansiniai metai, Lt

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

474585

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

90113

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) (I-II)

384472

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS (ATSKAITYMAI)

234320

V.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) (III-IV)

150152

VI.

KITA VEIKLA (VI.1.-VI.2.)

(7258)

VI.1.

Pajamos

VI.2.

Sąnaudos

VII.

FINANCINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (VII.1.-VII.2)

6469

VII.1.

Pajamos

VII.2.

Sąnaudos

VIII.

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) (V-VI+VII)

163879

IX.

PAGAUTĖ

X.

NETEKIMAI

XI.

APSKAITINIS PELNAS

186146

XII.

PELNO MOKESTIS

9307

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS)

176839

Apskaitinis pelnas = 163879 – 3600 +32920 – 7053 = 186146 LtPelno mokesČIO DEKLARACIJA

IŠVADOS

Kursiniame darbe buvo apskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), nekilnojamojo turto mokestis, mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių ir pelno mokestis. Buvo patektas detalus bei aiškus mokesčių apskaičiavimas. Apskaičiavus mokesčius, užldytos deklaracijos.

Pirmiausia buvo skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis. Apskaičiuotas pirkimo, pardavimo, bei mokėtinas į biudžetą PVM. Užpildyta PVM deklaracija FR0600.

AB „Vėjas turi nekilnojamojo turto Vilniuje, bei 2011 m. Rugpjūčio 15 d. buvo įsigytas naujai pastatytas nekilnojamas turtas Kupiškyje. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį buvo surasti šių miestų nekilnojamojoturto mokesčio tarifai, bei savivaldybių kodai. Buvo užpildyta nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija KIT711.

AB „Vėjas“ turi 2 lengvuosius automobilius. Buvo apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, pagal visus reikalingus duomenys, t.y.: koregavimo koeficientas, vartotojų kainų indeksas (pateiktas 1 priede) bei mokesčio tarifas. Apskaičiavus mokestį buvo užpildyta mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija FR0521.

AB „Vėjas“ buvo apskaičiuotas pelno mokestis. Pelno mokesčio apskaičiavimui, reikėjo apskaičiuoti apmokestinamas ir neapmokestinamas pajamas, ribojamus leidžiamus atskaitymus, leidžiamus atskaitymus bei neleidžiamus atskaitymus. Buvo apskaičiuotas pelno mokestis pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, taikant penkių procentų pelno mokesčio tarifą, nes įmonės pajamos per 2011 metus neviršijo 500 tūkstančių, bei vidutinis sąrašinis darbuotoju skaičius neviršija 10. Buvo parengta pelno (nuostolių) ataskaita bei užpildyta Pelno mokesčio deklaracija PLN204.

LITERATŪRA

Baltrūnienė, Violeta. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Antra papildyta ir pataisyta laida. Vilnius, 2005. ISBN 9955-519-16-9;

Lietuvos paštas. [interaktyvus]. Vilnius, [žiūrėta 2011 m. Gegužės 13]. Prieiga per internetą: <www.post.lt>;

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. [interaktyvus]. Vilnius, [žiūrėta 2011 m. Gegužės 13 d.]. Prieiga per internetą: <www.am.lt>;

Lietuvos Respublikos Seimas. [interaktyvus].Vilnius, [žiūrėta 2011 m. Gegužės 13 d.]. Prieiga per internetą: <www.lrs.lt>;

ŠAPALIENĖ, Laima. Lietuvos mokesčių sistema: teoriniai ir praktiniai pagrindai. Mokomoji knyga. Antras, atnaujintas ir papildytas leidimas. Vilnius, 2010. ISBN 978-609-8042-01-6;

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [interaktyvus]. Vilnius [žiūrėta 2011 m. gegužės 14 d.]. Prieiga per internetą: <www.vmi.lt>.

Darbas baigtas: 2010 m. gegužės 15 d.

Vesta Gaidytė

PRIEDAI

1 priedas

6 lentelė

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ IR STACIONARIŲ

TARŠOS ŠALTINIŲ INDEKSAVIMO KOEFICIENTAI

Metai

Ketvirtis

Indeksavimo koeficientas

2003 m.

I

1,021

II

1,022

III

1,007

IV

1,011

2004 m.

I

1,007

II

1,033

III

1,030

IV

1,041

2005 m.

I

1,041

II

1,053

III

1,053

IV

1,071

2006 m.

I

1,077

II

1,092

III

1,099

IV

1,118

2007 m.

I

1,123

II

1,145

III

1,159

IV

1,205

2008 m.

I

1,244

II

1,283

III

1,298

IV

1,314

2009 m.

I

1,353

II

1,350

III

1,332

IV

1,334

– kai mokestis yra mokamas kas pusmetį, mokesčio už aplinkos teršimą tarifams indeksuoti

taikomi šia spalva pažymėti indeksavimo koeficientai. Tie patys indeksavimo koeficientai

yra taikomi tiek mokesčiui už taršą iš mobilių taršos šaltinių, tiek iš stacionarių taršos šaltinių.

2 priedas

7 lentelė

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ

TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI NUO 2010 M.

Transporto

priemonė

Degalių rūšis arba ciklas

Mokeščio tarifai, Lt/t/(ciklą)

1. Kelių transporto priemonės ir kiti ne keliais judantys mechanizmai su vidaus degimo varikliais (motorais)

benzinas

dyzelinas

suskystintos naftos dujos

suslėgtos gamtinės dujos

2. Vandenų transporto priemonės

benzinas

dyzelinas

mazutas, kurio sieringumas ≤0,5%

mazutas, kurio sieringumas nuo 0,5% iki 1,5%

mazutas, kurio sieringumas nuo 1,5% iki 2,5%

3. Geležinkelių transporto priemonės

dyzelinas

4. Oro transporto priemonės

už vieną pakilimo ar nusileidimo ciklą

8 lentelė

Degalų perskaičiavimo koeficientai

Eil. Nr.

Degalų rūšis

Perskaičiavimo koeficientai

1.

Benzinas

0,75

2.

Dyzelinas

0,84

3.

Suskystintos naftos dujos

0,54