daile lietuvoje

LIETUVA
Tapyba
Seniausi molbertinës tapybos pavyzdþiai Lietuvoje pasiekë mus tik ið XVIa.
1793m. – Vilniaus aukðtojoje mokykloje ákurta architektûros katedra.
1797m. – Tapybos katedra.
P.Smuglevièius – pirmasis tapybos katedros vedëjas ir profesorius, þymiausias klasicistinës tapybos atstovas Lietuvoje.
XIXa. Pradþioje klasicizmas uþleidþia vietà romantizmui (J.Oleðkevièius, J.Damelis).
1832m. Uþdarytas Vilniaus universitetas, kartu ir jame veikusios dailës katedros.
1866-1915 veikë Vilniaus pieðimo mokykla (vad. Ivanas Trutnevas)
Didelæ átakà darë Rusijos meno mokyklos.
Architektûra
• Mûrinës statybos pradþia -XIIIa.
• Vyraujantis mûro architektûros tipas XIII-XIVa. ne kulto kaip kitose ðalyse, bet gynybiniai pastatai.
• Pagrindinë mûriniø pastatø statybinë medþiaga – lauko rieduliai.

Gotika
Á virðø siaurëjanèios formos pastatai.
Architektûroje doominuoja pilys (Vilniaus, Trakø)
Gotikinës baþnyèios (ðv. Mikalojaus, ðv. Onos -Vilniuje)
Visuomeniniai pastatai (Kauno perkûno namai)
Renesansas
Humanizmo esmë. Pagrindinë meno problema – realybë ir jos atspindys. Stiprus ryðys su antika.
• Lietuvos renesanso architektûros raida truko apie 150m. XIVa. Ji dar susipynusi su gotika, XVIIa. pirmoje pusëje pastebimas baroko poveikis.
• Vilniaus universiteto pastatø ansamblis; Ðiauliø, ðv. Petro ir Povilo baþnyèia, Simno baþnyèia, Këdainiø evangelikø, þemutinë pilis Vilniuje, Birþø pilis, Panemunës pilys. Rûmai – Raudondvario, Radvilø (Vilniuje).

Barokas

Jausmø dinamikos menas. nauji plastiniai sprendimai. Iðkilmingas teatraliðkas meno pobûdis. Stiprus ryðys su reenesansu. Architektûroje bûdingas ansambliðkumas.
• Vilnius – baroko miestas. Baþnyèios: ðv. Kazimiero, ðv. Petro ir Povilo, Bazilijonø vienuolynas. Paþaislio ansamblis.

Klasicizmas

Groþio esmë – paprastumas, grieþtumas. Parkinë architektûra. Ryðys su antika.
• Vilniaus katedra, Vilniaus dailës muziejus (architektas L.Stuoka-Gucevièius) Verkiø rûmai

Þymiausi XXa. Lietuvos architektai

E.Chlomauskas, Z.Landzbergis, S.Bareikis (Antakalnio ligoninë, sp

porto rûmai ir t.t.)

G.Baravykas “Hellios” kino teatras Vilniiuje. E.Stanulis (Litexpo rûmai). A. ri V.Nasvyèiai (valst. akad. dramos teatras, seimo rûmai)

Interjeras – pastato vidus su árengimais ir pagraþinimais.

Eksterjeras – pastato iðorinë dalis.

XXa.pradþios pirmosios lietuviø dailës parodos.

1906m. gruodá(1907,sausio 6) Vilniuje buvo atidaryta pirmoji lietuviø dailës paroda. Jos iniciatoriai buvo A. Zmuidzinavièius, Petras Rimða. Pirmoji paroda vyko Petro Vileiðio namuose, Antakalnio gatvëje Vilniuje.

1907m. rugsëjo mën. ásteigiama lietuviø dailës draugija. Jos nariais buvo ne vien dailininkai, bet ir draugijos rëmëjai, bei prijauèiantys jai. Pirmininku buvo Zmuidzinavièius.

1908m. draugijoje buvo 75 nariai.

1914m. jau 400nariø.

Draugijos uþdaviniai:
• Plëtoti ir lavinti lietuviø dailæ
• Vienyti ir artinti visø dailës ðakø artistus.
• Teikti materialinæ ir moralinæ paramà dailininkams.
• Lavinti dailës skoná tarp Lietuvos þmoniø.
• Draugija gyvavo iki I pasaulinio karo. 1911m. surengta paroda Èiurlioniui paminëti.
XXa. dailës periodas.
Kauno meno mokyklos veeikla. J.Janaþinskis. (tapytojas)
Ars – Lietuvos koloristinës tapybos pradininkai.
1960-1970m. Surgaitis, Savickas, Martinaitis.
Abstraktaus vaizdo: V.Kisarauskas, L.Katinas
Skulptoriai: Jakubonis, Ambraziûnas, Vildþiûnas, Karalius, Mavakas
Freskos: Sofija veiverytë, Repðys, Kmieliauskas, Þilytë, Steponavièius.
Vitraþo meistrai: Morkûnas, Stoðkus.
Grafikai: Ðimonis, Jonynas, Jurkûnas, Þilytë, Eidrikevièius.

Leave a Comment