Sauga darbe ir ekologija

[pic]

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Finansų ir draudimo katedra

Dieninių studijų skyriaus I kurso DV03A grupės studentė Deimantė ŠIMOLIŪNAITĖ

RADIACINĖ SAUGA

Projektas

Projekto vadovas dėst. eksp. R. BUCKIŪNAS Vertinimas

Vilnius 2004

TURINYS 1. Įvadas 3 2. Radiacinės saugos centras 4 1. Radiacinės saugos centro funkcijos ir struktūra 4 2. Radiacinės saugos centro darbuotojai, jų kvalifikacija, finansinė veikla 6 3. Apie Ignalinos atominę elektrinę 8 1. Ignalinos atominė elektrinė 8 2. Išorinės apšvitos monitoringas Ignalinos atominės elektrinės 50 km zonoje ir Kupiškio rajone 11 4. Išvados 12 5. Literatūra 13

IŠVADOS Radiacinės saugos centro specialistai sprendžia aktualias radiacinėssaugos problemas ir vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą irkontrolę Centro direktoriaus įsakymu priskirtose teritorijose. Pagrindinis Centro finansavimo šaltinis yra valstybės biudžeto lėšos.Radiacinės saugos centras gali turėti nebiudžetinių lėšų, t.y. gautipajamas už teikiamas paslaugas. Atskiriems pavedimams vykdyti gaunama lėšųir iš kitų šaltinių. Remia užsienio partneriai ir tarptautinėsorganizacijos, dažniausiai priemonėmis, mažaverčiu inventoriumi. Radiacinės saugos centras vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrąir kontrolę Ignalinos atominėje elektrinėje bei įmonėse, kurioskomandiruoja savo darbuotojus veiklai į IAE kontroliuojamą zoną, panaudotobranduolio kuro sausojo saugojimo aikštėje bei radioaktyviųjų atliekųsaugyklose. Gyventojų apšvitos dozių matavimas, kaip ir gautų rezultatų vertinimas,yra gana sudėtingas. Taip yra todėl, kad netgi lauke dirbantys žmonėsdidelę laiko dalį praleidžia patalpose. Matuojant radono tūrinį aktyvumąatsitiktinai pasirinktuose individualiuose namuose, nustatyta, kad dozėsgalia skirtinguose namuose gali skirtis beveik 4 kartus. Dozės galia, otaip pat ir dozė, priklauso nuo pastatams naudotų statybinių medžiagų,kuriose yra skirtingas gamtinių radionuklidų kiekis. Todėl apšvitai patalpųįtaka gali būti daug stipresnė nei atominės elektrinės. Šiuo projektu pirmą sykį mėginu, remdamasi Radiacinės saugos centro

veikla, supažindinti visus, kuriems įdomi ši tema bei jos klausimai.

LITERATŪRA 1. MORKŪNAS, G. Radono sąlygotos efektinės dozės individualiuosiuose namuose įvertinimas, Daktaro disertacija, Vilnius; 2. MORKŪNAS, G. Radonoskilimo produktų charakteristikų įtaka apšvitos dozei, 4-osios tarptautinės konferencijos “Energija pastatams: leidinys, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, p. 387-393; 3. AUGULIS, J. Pirmieji radiacinės saugos veiksmai Lietuvoje po Černobylio atominės elektrinės avarijos, Sveikatos aplinka, priedas Nr.3, p. 4-5, Vilnius; 4. MASTAUSKAS, A.; ŠIDIŠKIENĖ, D. Radiacija ir žmogus, Lietuvos aplinkosaugos raida, p. 289-291.