Sauga darbe ir ekologija

[pic]

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Finansų ir draudimo katedra

Dieninių studijų skyriaus

I kurso DV03A grupės studentė

Deimantė ŠIMOLIŪNAITĖ

RADIACINĖ SAUGA

Projektas

Projekto vadovas dėst. eksp. R. BUCKIŪNAS

Vertinimas

Vilnius

2004

TURINYS

1. Įvadas 3

2. Radiacinės saugos centras 4

1. Radiacinės saugos centro funkcijos ir struktūra 4

2. Radiacinės saugos centro darbuotojai, jų kvalifikacija,

finansinė veikla 6

3. Apie Ignalinos atominę elektrinę 8

1. Ignalinos atominė elektrinė 8

2. Išorinės apšvitos monitoringas Ignalinos atominės elektrinės 50

km zonoje ir Kupiškio rajone 11

4. Išvados 12

5. Literatūra 13

IŠVADOS

Radiacinės saugos centro specialistai sprendžia aktualias radiacinės
saugos problemas ir vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir
kontrolę Centro direktoriaus įsakymu priskirtose teritorijose.

Pagrindinis Centro finansavimo šaltinis yra valstybės bi iudžeto lėšos.
Radiacinės saugos centras gali turėti nebiudžetinių lėšų, t.y. gauti
pajamas už teikiamas paslaugas. Atskiriems pavedimams vykdyti gaunama lėšų
ir iš kitų šaltinių. Remia užsienio partneriai ir tarptautinės
organizacijos, dažniausiai priemonėmis, mažaverčiu inventoriumi.

Radiacinės saugos centras vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą
ir kontrolę Ignalinos atominėje elektrinėje bei įmonėse, kurios
komandiruoja savo darbuotojus veiklai į IAE kontroliuojamą zoną, panaudoto
branduolio kuro sausojo saugojimo aikštėje bei radioaktyviųjų atliekų
saugyklose.

Gyventojų apšvitos dozių matavimas, kaip ir gautų rezultatų vertinimas,
yra gana sudėtingas. Taip yra todėl, kad netgi lauke dirbantys žmonės
didelę laiko dalį praleidžia patalpose. Ma atuojant radono tūrinį aktyvumą
atsitiktinai pasirinktuose individualiuose namuose, nustatyta, kad dozės
galia skirtinguose namuose gali skirtis beveik 4 kartus. Dozės galia, o
taip pat ir dozė, priklauso nuo pastatams naudotų statybinių medžiagų,
kuriose yra skirtingas gamtinių radionuklidų kiekis. Todėl apšvitai patalpų
įtaka gali būti daug stipresnė ne

ei atominės elektrinės.

Šiuo projektu pirmą sykį mėginu, remdamasi Radiacinės saugos centro
veikla, supažindinti visus, kuriems įdomi ši tema bei jos klausimai.

LITERATŪRA

1. MORKŪNAS, G. Radono sąlygotos efektinės dozės

individualiuosiuose namuose įvertinimas, Daktaro disertacija,

Vilnius;

2. MORKŪNAS, G. Radonoskilimo produktų charakteristikų įtaka

apšvitos dozei, 4-osios tarptautinės konferencijos “Energija

pastatams: leidinys, Vilniaus Gedimino technikos

universitetas, p. 387-393;

3. AUGULIS, J. Pirmieji radiacinės saugos veiksmai Lietuvoje po

Černobylio atominės elektrinės avarijos, Sveikatos aplinka,

priedas Nr.3, p. 4-5, Vilnius;

4. MASTAUSKAS, A.; ŠIDIŠKIENĖ, D. Radiacija ir žmogus, Lietuvos

aplinkosaugos raida, p. 289-291.

Leave a Comment