Alkinai, alkanai, alkenai, alkadienai, benzenai, alkoholiai, ….

Alkanus galima laboratorijoje tik sudeginti

Alkenai, alkinai, alkadieniai dalyvauja
prisijungimo reakcijose visi iðblukina bromo
vandená ir kalio parmanganatà be katalizator.

Benzenas reaguoja su bromu tik su
katalizatorium ir iðblukina bromo vandená
C6H6+Br2=C6H5Br+HBr (FeBr2)

Toluenas iðblukina Kalio parmanganatà
C6H5CH3+(ið KMnO4)O=C6H5COOH+H2O
Toluenas reaguoja su azoto rûgðtim

Glicerolis su vario baze susidaro tamsiai
mëlynos spalvos skystis

CH-OH CH2-OH

CH-OH +Cu(OH)2=CH-O +2HOH

CH-OH CH2-O Cu
Fenolis su bromo vandeniu iðkrenta baltos
nuosëdos
C6H5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr
fenolis su geleþies trichloridu susidaro
violetinë spalva
C6H5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr

ALKANAI:
Cheminës savybës:
• Dega
• Kaitinant skyla: CH4C+2H2
• Dehidratuojasi: 2CH4H-CC-H+3H2
Gavimas:
• 2C+2H22CH4; CH3COONa+NaOHCH4+Na2CO3; Al4C3+2H2O3CH4+Al(OH)3
CIKLOALKANAI:
Cheminës savybës:
• Pavadavimo reakcijos C6H12+Cl2C6H9Cl+HCl
Gavimas:
• C4H8Cl2+2Na=C4H8+2NaCl

ALKENAI:
Cheminës savybës:
• Dega
• Prisijungimas: CH2=CH2+H2CH3-CH3; CH2=CH2+Br2C2H4Br2
• Chalogenø vandenilinius darinius: C2H4+HClC2H5Cl
• Vandená: C2H4+H2OCH3-CH2-OH
• Iðblukina KMnO4: C2H4+[O]+HOHC2H4(OH)2
• Oksiduojasi: 2C2H4+O22C2H4O
• Polimerizuojasi:

n(CH2=CH2) (-CH2-CH2-)n
Gavimas:
• Dechidrinant alkanus: C22H6C2H4+H2
• Hidrinant alkinus: C2H2+H2C2H4
• Ið dichalogeniniø dariniø: C3H6Cl2+ZnZnCl2+CH3-CH=CH2
• Ið monochologeniniø dariniø: CH3-CH2-Cl+KOH(spirit.)CH2=CH2+KCl+H2O
• Dechidratuojant alkocholius: C2H5OHC2H4+H2O

ALKADIENAI:
Cheminës savybës:
• Prisijungimas: CH2=CH-CH-CH2+H2CH3-CH=CH-CH3
• Polimerizacija: n(CH2=CH-CH=CH2) (-CH2-CH=CH-CH2-)n
ALKINAI(etilenai):
Cheminës savybës:
• Dega
• Prisijungimo: CHCH+Br2C2H2Cl; CHCH+HClC2H3Cl; CHCH+2HClC2H4Cl2
• Prisijungia HOH: CHCH+HOHC2H4O
• Iðblukina KMnO4
• Polimerizuojasi: n(CHCH) (-CH=CH-)n (KUPRENAS)
Gavimas:
• Dechidrinant alkanus ir alkenus
• Ið dichalogeniniø dariniø: C3H6Cl2+2KOH(spirit) 2KCl+2H2O+C3H4
• Ið CaC2 uþpilant HOH:

CaCO3CaO+CO2

CaO+3CCaC2+CO
CaC2+2HOHCa(OH)2+C2H2

BENZENAI:
Cheminës savybës:
• Dega
• Prisijungimas: C6H6+3Cl2C6H6Cl6; C6H6+3H2C6H12
• Pavadavimo (vienoje vietoje): C6H6+Cl2C6H5Cl+HCl
Gavimas:
• 3C2H2C6H6
• Dehidrinant cikloalkanus: C6H12C6H6+3H2
• Dehidrinant alkanus: C6H14C6H6+4H2

ALKOHOLIAI:
Cheminës savybës:
• Dega
• Su aktyviais metalais: 2C2H5OH+2Na2C2H5ONa+H2
• Su chalogenø vand. dariniais: C2H5OH+HClC2H5Cl+HOH
• Dehidratuojasi: C2H5OHC2H4+HOH
• Oksiduojasi: C3H7OH+[O] C3H6O+H2O
• Dehidrinasi ir dehidratuojasi: 2C2H5OH2H2O+H2+C4H6
Gavimas:
• Hidratuojant alkenus: CH3-CH=CH2+HOHC3H7OH
• Chalogeniniø dariniø: C4H9Cl+KOHKCl+C4H9OH

metanolio Pramonëje: CO+H2CH3OH

etanolio Rauginant gliukozæ: C6H12O62C2H5OH+2CO2

Polihidroksiliai alkoholiai
Cheminës savybës:
• Gali reaguoti su kai kuriomis bazëmis

CH2-OH CH2-OH
Cu(OH)2 +CCH-OH  CH-O +HOH

CH2-OH CH2-O Cu
• panaðios kaip monohidroksliliø
Glicerolis gali reaguoti su azoto rûgðtim

CH2-OH CH2-ONO2

CH-OH +3HONO2CH-ONO2 +3HOH

CH2-OH CH2-ONO2
Gavimas:
Ið alkenø ir halogeniniø dariniø:
1. CH2= CH2 +[O]+HOH CH2= CH2

OH OH
2. CH2= CH2 +2KOH CH2= CH2 +2KCl

Cl Cl OH OH

Fenoliai CnH(2n-6)O
Cheminës savybës:
• Dega
• Su aktyviais me

etalais ir ðarmais:
C6H5 OH+NaC6H5ONa+H2
C6H5 OH+NaOHC6H5ONa+HOH

(Natrio fenoletas)
• Su halogenø vandeniliniais dariniais
• Dehidrinasi ir dehidratuojasi
• Oksiduojasi (dël to gauna raudonà spalvà)
• Su Bromu ir azoto rûgðtim
C6H5 OH+3Br2C6H2Br3 OH+3HBr
C6H5 OH+HONO2C6 H2(NO2)3OH+3H2 O
• Galima hidrinti
C6H5 OH+3H2 C6H11 OH (ciklo heksanolis)
• Su FeCl3 susidaro violetinë spalva
C6H5 OH + FeCl3 C6H5 O FeCl2+HCl
Gavimas:
• Natrio fenoletà su H2 SO4
C6H5ONa + H2 SO4 C6H5OH +NaHSO4
• CH+CH=CH-CH CH3 -CH-CH3

C6H5
CH3 -CH-CH3 +O2 C6H5OH + CH3 -CH-CH3

C6H5 O
• Ið C6H6 halogeninant ir po to su KOH
ALDEHIDAI
Cheminës savybës:
• Dega
• Oksidacijos ir prisijungimo reakcijose
a) su sidabro amoniakiniu tirpalu

RCOH+Ag2ORCOOH+Ag
b) su Cu(OH)2 RCOH+2Cu(OH)2RCOOH+2CuOH+H2O
• Redukuojasi á alkoholius RCOH+H2RCHHOH
• Su fenoliais. Polikodensacija nC6H5OH+nCHHO(- C6H5 OH-CH2)n+nH2O
Gavimas:
• Ið pirminiø alkoholiø: RCH2OH+[O]RCOH+HOH
• C2H5OH+CuOCH3-CH=O+Cu+HOH
• METANALIUI Ið metano oksiduojant su kat.

CH4+O2H-CH=O+H2
• ETANALIUI ið alkinø CH2=CH2+HOHCH3-CH=O CH2=CH2+O2 CH3-CH=O

Leave a Comment