11kl. chemijos kurso konspektai

11-osios klasės chemijos kursas

ALKANAI – tai C ir H junginiai, turintys bendrą formulę CnH2n+2 , o tarp C ir H atomų yra viengubi sigma ryšiai. Alkanuose C atomai yra sužadintoje būsenoje. Vyksta sp3 hibridizacija. Hibridinės orbitalės išsidėsto į tetraedro viršūnes 1090 kampais. Alkanai žymimi galūne “-anas”.

Gavimas : 1.Veikiant kietą Na acetatą kietu Na šarmu;

2. Viurco sintezė.

Fizikinės savybės : C5-C15 – skysčiai, toliau visi angliav. -kietos medžiagos.

Cheminės savybės : 1. Pavadavimo r. su halogenais (gali vykti keliais etapais);

2. Visi alkanai dega;

3. Alkanai kaitinami skyla.

Naudojimas : metanas naudojamas kaip kuras; C7-C17 kaaip tirpikliai.

ALKENAI – tai C ir H junginiai, turintys bendrą formulę CnH2n ir vieną dvigubą ryšį tarp C anglies. Alkenuose, kaip ir alkanuose, visi C atomai yra sužadintoje būsenoje. Alkenuose vyksta sp2 hibridizacija. Hibridinės orbitalės išsidėsto 1200 kampais viena kitos atžvilgiu vienoje plokštumoje. Alkenai žymimi galūne “-enas”.

Gavimas : 1. Dehidratuojant alkoholį (atimant vandenį);

2. Dehidrinant alkanus (atimant vandenilį);

3. Iš angliavandenilių dihalogenintų darinių, veikiant juos Zn;

4. Iš angliav. monohalogenintų darinių, veikiant juos KOH tirpalu.

Fizikinės savybės : C5-C18 – skysčiai, o toliau kietos medžiagos.

Cheminės savybės : 1. Prisijungimo r. su holog.(Br2 (aa.r.) ), H2 , H2O, HCl (HBr);

2. Oksidacijos r. : a) dega; b) oksiduojasi veikiami KMnO4

3. Polimerizacijos r. ( susidaro polietilenas ).

Naudojimas : C2H4 pagreitina vaisių ir daržovių nokimą, žaliava kurui.

ALKINAI – tai angliav., kurių formulė CnH2n-2 ir turintys vieną trigubą ryšį. Alkinuose C atomai yra sužadintoje bū

ūsenoje. Vyksta sp hibridizacija. Čia hibridinės orbitalės išsidėsto 1800 kampais vienoje tiesėje. Alkinai žymimi galūne “-inas’.

Gavimas : 1. CaC2 veikiant vandeniu;

2. Skaidant metaną;

Fizikinės savybės : Acetilenas – lengvesnės už orą dujos.

Cheminės savybės : 1. Prisijungimo r. su halog.(Br2 (a.r.)), H2, H2O; HCl (HBr);

2. Oksidacijos r. : a) dega; b) oksiduojasi veikiami KMnO4

3. Polimerizacijos r. ( susidaro benzenas ).

Naudojimas : C2H2 naudojamas metalų suvirinimui ir pjaustymui.

AROMATINIAI ANGLIAVANDENILIAI – tai C ir H junginiai, kurių sudėtyje yra benzeno žiedas. Formulė CnH2n-6. Anglies atomai yra sužadintoje būsenoje. Arenuose vyksta C atomų sp2 hibridizacija. Hibridinės orbitalės išsidėsto 1200 kampais vienoj plokštumoj, kaip ir pas alkenus. Susidaro bendra * ryšių sistema.

Gavimas : 1. Iš cikloheksano ( atimant 6 vandenilius);

2. Iš metilcikloheksano ( gaunamas toluenas );

3. Iš acetileno ( 3 x C2H2 ).

Fizikinės savybės : Benzenas – bespalvis, netirpus vandenyje skystis.

Cheminės savybės : 1. Pavadavimo r. su halog., azoto rūgštimi;

2. Prisijungimo r. su haalog., H2 ;

3. Oksidacijos r. : a) dega ; b) oksiduojasi tik toluenas;

Naudojimas : organinių medžiagų tirpiklis; dažų,vaistų ir sprogmenų gamyba.

ALKOHOLIAI – angliav. dariniai, kurių molekulėse vienas ar keli H atomai pakeisti hidroksilo grupėmis (-OH). Formulė CnH2n+1OH. Žymimi galūne “-olis”.

Gavimas : 1. Iš halogenintų darinių, veikiant NaOH, KOH;

2. Metanolio gav. : CO + 2H2 ;

3. Etanolio gav. : a) C2H4 + H2O; b) giukozės rūgimas.

Fizikinės savybės : iki C12 – skysčiai, nes susidaro vandeniliniai ryšiai, o po to – kietosios medžiagos.

Cheminės savybės : 1. Su aktyviais metalais;

2. Su HCl (HBr);

3. Aukštoj temperatūroj atskyla H2O;

4. Su CuO (susidaro aldehidas,Cu ir vanduo);

5. Dega melsva li

iepsna;

6. Dehidrinant ir dehidratuojant ( pvz.: susidaro C4H6);

7. Reaguoja su Karboksi rūgštimis (susidaro esteriai).

Polih.alk. : 8. Su Cu(OH)2 (susidaro Cu gliceratas (a.r.) ir 2H2O);

9. Su HNO3 .

Naudojimas : vaistų gamybai, dažų tirpiklis.

FENOLIAI – tai angliav. dariniai, kuriuose benzeno žiedas sujungtas su viena ar keliom -OH grupėmis. Fenoliai žymimi galūne “-olis” (“-diolis”).

Gavimas : 1. Iš benzeno ( C6H6*C6H5Cl*C6H5OH );

2. Iš metano ( CH4*C2H2*C6H6*C6H5Cl*C6H5OH );

Fizikinės savybės : bespalvė kristalinė medžiaga, mažai tirpus, nuodingas;

Cheminės savybės : 1. Su aktyviais metalais;

2. Su bazėmis (NaOH);

3. Pavadavimo r., kaip pas tolueną (su Br2 (a.r.),Cl2);

4. Su HNO3 (susidaro trinitrofenolis ir vanduo).

Naudojimas : dažams, vaistams, sprogmenų gamybai.

ALDEHIDAI – tai organiniai junginiai, turintys aldehido grupę. Galūnė “-alis”.

Gavimas : 1. Alkoholis + CuO ( susidaro aldeh., Cu ir vanduo );

2. C2H2 + H2O;

3. C2H4 + O2;

4. CH4 + O2 ( susidaro aldeh. ir vanduo ).

Cheminės savybės : 1. Oksidacijos r. su a) Ag2O – karboksi R ir 2Ag;

b) Cu(OH)2 -susid. 2CuOH,KR,H2O;

2. Prijungimo r. su H2 (susidaro alkoholis).

Naudojimas : metanalis – vaistų ir dažų gamybai, etanalis – actoR gaminti.

KORBOKSIRŪGŠTYS – organiniai junginiai, kurių malekulėse viena ar kelios karboksigrupės sujungtos su angliavandenilio radikalu arba H atomu. Formulė CnH2n+1COOH.

Gavimas : 1. Veikiant KR druskas stipriomis neorganinėmis rūgštimis;

2.Oksiduojant angliav.,alkoholius,aldehidus -1 ir 2 atveju susid H2O

3. CH3OH + CO (gaunama etano arba acto rūgštis).

Fizikinės savybės : iki C9 – aštraus kvapo skysčiai, po to – kietos medžiagos.

Cheminės savybės : 1. Su aktyviais metalais;

2. Su bazėmis (Ca(OH)2);

3. Su kai kuriom druskomis (K2CO3);

4. Su alkoholiais (susidaro esteriai);

5. Pavadavimo r. su halogenais.

Naudojimas : skruzdžių (metano) rū

ūgštis naudojama kaip stiprus reduktorius

ESTERIAI – organiai junginiai. Žymimi galūne “-atas”.

Gavimas : 1. KarboksiRūgštis + alkoholis

Cheminė savybė : 1. Su vandeniu (susidaro KR ir alkoholis);

Naudojimas : kaip priedai, gaminant gaivin. gėrimus, saldainius ir kt.

RIEBALAI – esteriai – sudaryti iš glicerolio ir aukštesniųjų karboksiRūgščių.

Gavimas : 1. Glicerolis + C15H31COOH (C17H35COOH; C17H33COOH).

Fizikinės savybės : gyvuliniai – kieti, o augaliniai – skysti.

Cheminė savybė : Su vandeniu (hidrolizė);

Naudojimas : maistui.

ANGLIAVANDENIAI – monosacharidai (giukozė, ribozė, fruktozė), disacharidai (sacharozė), polisacharidai (krakmolas, celiuliozė). Bendra formulė Cn(H2O)m .

GLIUKOZĖ.(C6H12O6).

Gavimas : 1. 6CO2 + 6H2O*C6H12O6+6O2;

2. 6 H2-C=O* C6H12O6 ;

3. Krakmolą veikiant vandeniu.

Cheminės savybės : 1. Aldehidų sav. (su Ag2O-susid. KR ir 2Ag ,H2);

2. Su Cu(OH)2 ;

3. Rūgimai : a) alkoholinis;

b) pienrūgštis (C6H12O6*2C3H6O3);

c) žalingasis (C6H12O6*KR+2CO2+2H2).

SACHAROZĖ.(C12H22O11).

Randama cukriniuose runkeliuose, ji nedalyvauja “sidabrinio veidrodžio” reakcijoje.

Cheminė savybė : hidrolizė (susidaro giukozė ir fruktozė).

KRAKMOLAS.(C6H10O5)n. – tai gamtinis polimeras, kurio n yra iki 10000. Jis yra linijinės ir šakotos sandaros. Krakmolas sudarytas iš susijungusių tarpusavyje * gliukozės molekulių. Gaunamas iš bulvių.

Cheminė savybė : Hidrolizė (susidaro gliukozė).

CELIULIOZĖ.(C6H10O5)n. Taip pat gamtinis polimeras tik n>10000. Celiuliozė susidaro polikondensacijos reakcijos metu, jungiantis * gliukozės molekulėms. Celiuliozės molekulių struktūra yra tik linijinė. Ji gaunama iš medienos, medvilnės.

Cheminės savybės : 1. Hidrolizė (susidaro gliukozė).

2. Su HNO3;

3. Su acto rūgštimi (susidaro diacetilceliuliozė ir vanduo);

Leave a Comment