Svetimžemių augalų analizė tiriamuosiuose plotuose

Darbo tikslas: išanalizuoti tiriamų plotelių svetimžemius ir vietinius augalus.
Darbo uždaviniai:
1. surinkti tiriamų plotelių būdingus augalus;
2. nustatyti šių plotelių adventyvinias augalų rūšis;
3. nustatyti sinantropizacijos laipsnį;
4. apskaičiuoti Žakaro koeficientą.

Tam tikros teritorijos augalų rūšių visuma vadinama flora. Žmogaus sukurtoje aplinkoje augančios augalų rūšys sudaro sinantropinę florą. Kaip žinoma, kiekvieno regiono sinantropinė flora susideda iš savaiminių (vietinių) ir svetimžemių (užneštinių ar adventyvinių) augalų.

Į naują aplinką svetimžemiai augalai gali patekti žmogaus tiesioginės ir netiesioginės veiklos dėka. Dalis tokių augalų atsitiktinai patenka į naujas teritorijas, o kitos augalų rūšys yra tiikslingai įvežami ir auginami. Vėliau šie augalai sulaukėja, pradeda augti kartu su vietiniais augalais ir gali net juos nukonkuruoti. Svetimžemiai augalai įsikuria žmogaus paveiktose augimvietėse, prie žmogaus gyvenviečių, kelių, anksčiau dirbamuosiuose laukuose, pievose.

Šiame darbe buvo išanalizuotas duotas plotelis ir sudarytas jame augančių augalų sąrašas:

1. Acer platanoides – paprastasis klevas
2. Achillea millefolium – paprastoji kraujažolė
3. Agrostis canina – šuninė smilga
4. Artemisia vulgaris – paprastasis kietis
5. Betula pendula – karpotasis beržas
6. Campanula patula – pievinis katilėlis
7. Chaerophyllum aromaticum – kvapusis gurgždis
8. Chamaenerion angustifolium – siauralapis gaurometis
9. Cichorium intybus – paprastoji trūkažolė
10. Convolvulus arvensis – dirvinis vijoklis
11. Corylus avellana – paprastasis lazdynas
12. Dactylis glomerata – paprastoji šunažolė
13. Equisetum arvense – dirvinis asiūklis
14. Fragaria x ananassa – daržinė braškė *
15. Fraxinus excelsior – paprastasis uosis
16. Lamium maculatum – dėmėtoji notrelė
17. Oenothera biennis – dvimetė nakviša *
18. Padus avium – paprastoji ieva
19. Phalacroloma septentrionale – šiaurinis šemenis *
20. Picea abies – paprastoji eglė
21. Populus tremula – drebulė
22. Potentilla argentea – tikroji sidabražolė
23. Pyrus co

ommunis – paprastoji kriaušė
24. Ranunculus acris – aitrusis vėdrynas
25. Rubus idaeus – paprastoji avietė
26. Rumex acetosa – valgomoji rūgštynė
27. Silene alba – baltažiedė naktižiedė
28. Solidago canadensis – kanadinė rykštenė *
29. Solidago virgaurea – paprastoji rykštenė
30. Taraxacum officinalis – paprastoji kiaulpienė
31. Trifolium arvense – dirvinis dobilas
32. Trifolium pratense – raudonasis dobilas
33. Urtica dioica – didžioji dilgėlė
34. Vicia cracca – mėlynžiedis vikis

Iš viso buvo surinkta ir atpažinta 34 augalų rūšių. Keturios augalų rūšys (sąraše pažymėtos *) yra adventyvinės: Fragaria x ananassa, Oenothera biennis, Phalacroloma septentrionale ir Solidago canadensis. Likusios augalų rūšys priklauso savaiminei florai.

Tiriamas plotelis yra išsidėstęs netoli kelio, prie miško. Manoma, kad šioje atviroje vietoje anksčiau buvo dirbamas laukas. Tą liudija kai kurios čia augančios kultūrinės augalų rūšys: Fragaria x ananassa ir Pyrus communis.

Aptiktos adventyvinės augalų rūšys į mūsų kraštą pateko skirtingais metais ir iš skirtingų vietų. Fragaria x ananassa pirmą kartą užregistruota 19955 metais, dėja jos kilmė yra nežinoma. Manoma, šį rūšis buvo įvežta tikslingai, kaip kultūrinis augalas. 1791 metais į Lietuvą pateko Oenothera biennis. Manoma, kad dvimetė nakviša buvo atsitiktinai įvežta gabenant prekes iš Pietų Amerikos, vėliau ji prisitaikė prie vietinių sąlygų ir paplito mūsų krašte. Kitas tirtame plotelyje aptiktas adventyvinis augalas yra Phalacroloma septentrionale, kuris buvo specialiai įvežtas į Lietuvą ir auginamas soduose, parkuose ir daržuose kaip dekoratyvinis augalas. Tą patį galima pasakyti ir apie jau minėtą kanadinę rykštenę, kuri tam tikslui buvo atvežta iš Pi

ietų Amerikos. Vėliau šis augalas savaime išplito už auginimo ribų ir natūralizavosi.

Skirtingose sinantropinėse florose svetimžemių augalų rūšių dalis labai įvairi. Todėl nustatomas sinantropizacijos koeficientas, kuris yra apskaičiuojamas pagal formulę:

Svetimžemių augalų rūšių skaičius / vietinių augalų rūšių skaičius;

Apskaičiavus, buvo gautas tiriamo plotelio sinantropizacijos koeficientas, kuris lygus 0,13. Sinantropizacijos koeficientas parodo santykį tarp svetimžemių ir vietinių augalų, bei tiriamo plotelio sinantropizacijos lygį. Gavus tokį koeficientą galima teigti, kad šiame plotelyje svetimžemiai augalai sudaro 0,13 visos tirto plotelio vietinės floros.

Duomenų palyginimui buvo panaudotas kitas augalų rūšių sąrašas, sudarytas gretimame plotelyje:

1. Acer negundo – uosialapis klevas *
2. Achilla millefolium – paprastoji kraujažolė
3. Agrimonia eupatoria – vaistinė dirvuolė
4. Agrostis canina – šuninė smilga
5. Alnus incana – baltalksnis
6. Armoracia rusticana – valgomasis krienas *
7. Artemisia campestris – dirvoninis kietis
8. Artemisia vulgaris – paprastasis kietis
9. Betula pubescens – plaukuotasis beržas
10. Chaerophyllum aromaticum – kvapusis gurgždis
11. Cichorium intybus – paprastoji trūkažolė
12. Convolvulus arvensis – dirvinis vijoklis
13. Dactylis glomerata – paprastoji šunažolė
14. Equisetum arvense – dirvinis asiūklis
15. Elytrigia repens – paprasis varputis
16. Euonymus europaeus – europinis ožekšnis
17. Festuca pratensis – tikrasis eraičinas
18. Fragaria ananassa – daržinė braškė *
19. Geum rivale – raudonoji žiognagė
20. Glechoma hederacea – šliaužiančioji tramažolė
21. Knautia arvensis – dirvinė buožainė
22. Medicago falcata – geltonžiedė liucerna
23. Oenothera biennis – dvimetė nakviša *
24. Phalacroloma septentrionale – šiaurinis šemenis *
25. Phleum pratense – pašarinis motiejukas
26. Picea abies – paprastoji eglė
27. Pimpinella saxifraga – mažoji ožiažolė
28. Pinus sylvestris – paprastoji pušis
29. Pyrus communis – paprastoji kriaušė
30. Plantago lanceolata – siauralapis gyslotis
31. Poa annua – vienmetė miglė
32. Poa pratensis – pievinė miglė
33. Potentilla argentea – tikroji sidabražolė
34. Ranunculus acris – aitrusis vėdrynas
35. Rumex acetosa – valgomoji rūgštynė
36. Rumex crispus – rauktalapė rūgštynė
37. Silene pr

ratensis – baltažiedis šakinys
38. Solidago canadensis – kanadinė rykštenė *
39. Solidago virgaurea – paprastoji rykštenė
40. Stellaria graminea – siaralapė žliūgė
41. Taraxacum officinalis – paprastoji kiaulpienė
42. Torilis japonica – builinė dygūnė
43. Trifolium pratense – raudonasis dobilas
44. Trifolium repens – baltasis dobilas
45. Urtica dioica – didžioji dilgėlė
46. Veronica chamaedrys – paprastoji veronika
47. Vicia cracca – mėlynžiedis vikis

Šis tirtas plotelis skiriasi nustatytų augalų rūšių skaičiumi. Šiame plotelyje aptiktos 6 adventyvinių augalų rūšys: Acer negundo, Armoracia rusticana, Fragaria x ananassa, Oenothera biennis, Phalacroloma septentrionale ir Solidago canadensis.

Abiejų plotelių palyginimui sudaryta lentelė (lentelė 1), kurioje parodyti dviejų tiriamų plotelių augalų rūšių skirtumai.

1 lentelė. Augalų rūšys pirmame ir antrame ploteliuose

Rūšys Tiriami ploteliai

1 2
Acer negundo *
Acer platanoides
Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Agrostis canina
Alnus incana
Armoracia rusticana *
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Betula pendula
Betula pubescens
Campanula patula Chaerophyllum aromaticum
Chamaenerion angustifolium
Cichorium intybus Convolvulus arvensis
Corylus avellana
Dactylis glomerata
Equisetum arvense
Elytrigia repens
Euonymus europaeus
Festuca pratensis
Fragaria x ananassa *
Fraxinus excelsior
Geum rivale
Glechoma hederacea
Knautia arvensis
Lamium maculatum Medicago falcata Oenothera biennis *
Padus avium Phalacroloma septentrionale *
Phleum pratense
Picea abies
Pimpinella saxifraga
Pinus sylvestris
Pyrus communis
Plantago lanceolata
Poa annua
Poa pratensis
Populus tremula
Potentilla argentea
Pyrus communis Ranunculus acris
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex crispus
Silene alba
Silene pratensis
Solidago canadensis *
Solidago virgaurea
Stellaria graminea
Taraxacum officinalis Torilis japonica
Trifolium arvense Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica Veronica chamaedrys
Vicia cracca

Viso: 60 –
+
+

++
+

+
+

+
+
+
+
++
++

+
+
+


+
+

++
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

34 +

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Iš viso tiriamuose ploteliuose buvo užregistruotos 60 augalų rūšys. Iš jų 6 rūšys priklauso adventyviniams augalams. Keturios adventyvinės rūšys buvo aptiktos abiejuose ploteliuose.
Dvi adventyvinės rūšys, Acer negundo ir Armoracia rusticana, yra užregistruotos tik antrame pl

lotelyje.

Palyginus dviejų plotelių augalų sąrašus buvo nustatyta, kad 24 augalų rūšys nustatytos abiejuose ploteliuose. Buvo nustatytas Žakaro koeficientas, kuris apskaičiuotas pagal formulę:

K = c / a + b – c, kur

a- pirma imtis,
b- antra imtis,
c- rūšys, bendros abiejuose sąrašuose.

Panaudojus aukščiau pateiktą formulę, buvo apskaičiuotas Žakaro koeficientas tiriamiems ploteliams. Priklausomai nuo gauto rezultato, galima nustatyti dviejų plotelių augalų rūšių panašumą. Nustatyta, kad koeficientas lygus 1 parodo, kad sąrašai yra vienodi,o jei jis lygus 0, tai sąrašai skiriasi. Šiame darbe Žakaro koeficientas yra lygus 0,42, kas leidžia daryti prielaida, kad tirtų plotelių augalų rūšių sąrašai yra skirtingi. Tą galima paaiškinti tuo, kad tirti ploteliai skiriasi savo padėtimi. Pirmas plotelis yra išsidėstęs arčiau miško, jo ribose auga daugiau krūmų ir jaunų medelių, kurie sudaro pavėsį žoliniams augalams. Tuo tarpu antras plotelis yra išsidėstęs atviroje vietoje, arčiau kelio, kur yra geresnės sąlygos augti žoliniams augalams. Todėl antrame plotelyje užregistruota daugiau žolinių augalų rūšių. Be to, kaip buvo paminėta ankščiau, antrame plotelyje yra nustatyta daugiau adventyvinių augalų, kas, galbūt, yra nulemta kelio artumu.

Svetimžemiai augalai tiesioginiu ar netiesioginiu būdu patenka į mūsų šalį. Čia jie plinta, natūralizuojasi ir užima naujas teritorijas. Kaip buvo išaiškinta, skirtingose teritorijose svetimžemių augalų dalis labai varijuoja. Be to jų nėra žmogaus nepažeistuose regionuose. Bet kur yra skurdi savaiminė flora ir žymi ekstensyvi žmogaus veikla, svetimžemiai augalai sparčiai nukonkuruoja vietinius augalus ir užima jų teritorijas.

Leave a Comment