Evoliucija

PATVIRTINTA Valstybinio valdymo fakulteto tarybos 2004 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1V-1

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETOSTRATEGINIO VALDYMO IR POLITIKOS FAKULTETOAPLINKOS POLITIKOS IR VALDYMO KATEDROS

APLINKOSAUGOS ADMINISTRAVIMO (KODAS VAK 3660) PROGRAMA

ĮVADAS

Programa skirta Viešojo administravimo specialybės bakalaurams. Išstudijavę discipliną studentai susipažins su aplinkos apsaugos politikos istorija, su valstybės ir politinių institucijų vaidmeniu valdymo planavime ir įgyvendinime, su pasaulio ir Europos šalių administravimu aplinkosaugos srityje.

Programos turinysPaskaitos

1. Įvadas. Aplinkos apsaugos administravimo objektas.Trumpa aplinkos apsaugos politikos istorija ir politinių teorija apžvalga. Žmogaus evoliucija ir civilizacija. Visuomeninis gyvenimas ir organizacijos – veiksniai nulėmę civilizacijos raidą. Gamtosaugos ir aplinkosaugos atsiradimo priežastys. Aplinkosaugos administravimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje.

Anotacija

Įvadinėje dalyje analizuojama aplinkosaugos kilmė,žmogaus socializacijos evoliucija ir egzistuojančių religijų nuostatos atspindinčios santykį su gamta.Bus pabandyta išsiaiškinti pirmieji įstatymai ribojantys gamtos išteklių naudojimą atitiko dabar egzistuojančios aplinkosaugos sampratą.

Literatūra: 1. Kliksas F.Bundantis mąstymas.Mintis ,1988, (133-193 p.). 2. Diuzelbacher P. Europos mentaliteto istorija.Aidai,1998, (485-514 p.).

2. Aplinkosaugos vadybos principai ir priemonės. Subalansuota plėtra. Aplinkos apsaugos integravimas į bendrą politiką, planavimą ir vadybą. Ekonominiai modeliai ir subalansuota plėtra . Subalansuotos plėtros strategija. Tolygi plėtra . Atsargumo ir prevencijos principai aplinkosaugoje. Teršėjas ir vartotojas moka. Kodėl ir kaip socialinius ir ekonominius nuostolius privalo padengti teršėjai ir vartotojai. Teisinis administracinis reguliavimas. Poveikio aplinkai vertinimas – prevencinė priemonė. Standartai, normatyvai, limitai, kvotos. Gamtos išteklių naudojimo ir kitų leidimų sistema. Aplinkos stebėjimo sistema ir prognozės. Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos informacinės sistemos.Teritorijų planavimas: bendrieji, detalieji, specialieji planai ir regioninė aplinkos politika. Ekonominės ir finansinės priemonės. Mokesčių sistema. Aplinkos apsaugos fondai. Aplinkosaugos projektai. Investicijos į aplinkos apsaugą.

AnotacijaŠia tema supažindinama su subalansuotos plėtros programa Darbotvarkė XXI a.Nurodomi pagrindiniai aplinkosaugos principai ir priemonės, ypač stebėjimo ir prognozės ,bei poveikio aplinkai vertinimo, taikomos kuriant efektyvaus administravimo sistemą.

Literatūra:1. Darbotvarkė XXI a.Vilnius,2000,(11-61 p.).2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos strategija ir veiksmų programa. V., AAM, 1996,(15-35 p.).3. Nacionalinė darnaus vystymosi programa. Vilnius, 2004, Aplinkos ministerija, 2004, (1 – 83 p.).

3. Aplinkosaugos Lietuvoje struktūra ir funkcijos. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugos institucinę sąrangą. Aplinkosaugos vadybos lygiai. Funkcijų pasiskirstymas aplinkosaugos srityje. Valstybės, savivaldybės ir privataus verslo santykiai saugant ir reguliuojant gamtos išteklių naudojimą. Tikslų formavimas, prioritetų nustatymas. Aplinkosaugos valdymo planavimas: koncepcija. strategija, programa, planas, schema. Aplinkos apsaugos vadybos audito organizavimas ir jo reikšmė. Mokslo vaidmuo aplinkosaugos vadyboje.

AnotacijaSupažindinama su aplinkosaugos administracinės struktūros sąranga ir funkcijų racionaliu pasiskirstymu.Analizuojama kaip struktūra ir funkcijos lemia valdymo efektyvumą ir kaip spragos šioje srityje daro tiesioginį poveikį aplinkos kokybei.Studentai supažindinami su aplinkosaugos audito tikslais ir organizavimo principais.

Literatūra: 1. Aplinkos apsaugos įstatymas.(Žin.,1992,Nr.5-75) 5-13 p. 2. Aplinkos ministerijos nuostatai.(Žin.,2002,Nr.84-2353),1-9 p. 3. Aplinkos ministerijos auditas.AM,1998,(1-58p.)

4. Aplinkos apsauga, ekonomika ir globalizacija Bendro vidaus produkto sudėtis.Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai,ir priemonės.Miestų perpildymo kaštai.Ekonomikos augimas ir gamtos išteklių naudojimo poveikis aplinkai. Globalinių problemų esmė.Gyventojų skaičiaus augimo tendencijos.Žemės,kaip gamtos ištekliaus apsaugos ir maisto problemos. AnotacijaSupažindinama su globalizacijos kilme bei jos reikšme aplinkosaugai.Analizuojama gamtos išteklių rūšys jų dinamika, ryšys su gyventojų skaičiaus augimu.Naujų technologijų reikšmė ir perspektyvos.

Literatūra: 1. Economic globalization and environment.Paris,OECD,1996,(19-76).2. Jakutis A. ir kt. Ekonomikos teorijos pagrindai.Kaunas,1999,(320-382 p.).

5. Tarptautinis bendradarbiavimas Valstybinės ir žinybinės sutartys aplinkos apsaugos srityje. Tarptautinės konvencijos, protokolai, deklaracijos. Europos Sąjungos aplinkosaugos politika. ES direktyvos, taisyklės, standartai aplinkosaugoje. Lietuvos integracijos į ES procesas ir programa. Pereinamieji laikotarpiai aplinkos apsaugos sektoriuje.

AnotacijaAplinkos kokybė peržengia valstybių administracines ribas ,todėl tarptautinis veiksmų koordinavimas būtinas siekiant,vandens,oro,gamtinių sistemų stabilumo.Supažindinama su svarbiausiais tarptautiniais dokumentais reguliuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą:konvencija,sutartis,protokolas,projektas.Pateikiami tarptautinių investicinių projektų parengimo principai ir pavyzdžiai.

Literatūra:1. Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos protokolas. AM, Vilnius, 2004, (1 – 31).2. Aplinkos apsaugos veiksmų programa Centrinei ir Rytų Europai. OECD, 1994,(9-29).3. Konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos.AM,Vilnius,1997,(1-42 p.).

5. Visuomenės informavimas ir aplinkosauginis švietimas. Informacijos viešumas ir prieinamumas. Visuomeninės organizacijos ir jų reikšmė aplinkos apsaugoje. Aplinkosauginis švietimas formaliojo švietimo sistemoje. Neformaliojo visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir institucijos.

AnotacijaIškeliama visuomenės dalyvavimo viešajame administravime reikšmė.Aptariami mechanizmai naudojami priimant sprendimus turinčius poveikį aplinkai.Objektyvios ir savalaikės informacijos pateikimas visuomenei sudaro sąlygas argumentuotai diskusijai.Visuomenės neformaliojo aplinkosauginio švietimo ir mokymo programų ekologizavimo reikšmė aplinkosaugoje.Supažindinama su visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir veiksmų programa.

Literatūra:1. Visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir veiksmų programa.Vilnius,1998,(3-43 p.).2. Konvencija dėl prieinamumo prie informacijos aplinkos apsaugos klausimais.Vilnius,1998,(2-31 p.).

Seminarai

1. Valstybinių aplinkosaugos institucijų struktūra ir funkcijos.Nagrinėjama struktūriniai ryšiai ir funkcijos.Aplinkosaugos politikos įgyvendinimo efektyvumas ir kontrolės mechanizmai.2. Ekonominės aplinkosaugos politikos įgyvendinimo priemonės. Mokesčių sistema.Aplinkosauginių fondų struktūra:išlaidos,pajamos.3. Aplinkos apsaugos valdymo išorinis ir vidinis auditas,jų tikslai ir turinys.Audito schema.4. Aplinkos apsaugos strateginis planavimas. Aplinkos apsaugos koncepcijos,strategijos, programos, veiksmų plano parengimas.5. Tarptautinis bendradarbiavimas.Konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nagrinėjimas.Konvencijos reikšmė Lietuvos aplinkos kokybei.

Seminarams reikalinga papildoma literatūra:

1. Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas.1991m., Mokesčių už gamtos išteklius įstatymas.1991m.Valstybinio gamtos apsaugos fondo nuostatai.1991m.2. Aplinkos ministerijos nuostatai.LRV nutarimas,1998m.3. Aplinkos ministerijos valdymo auditas.1998m. ir 2001m.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programa.

6. Studentų žinių vertinimo kriterijai.Studijoms reikalingos rekomendacijos:

1. Seminarai yra privalomi.Seminarų metu skatinami referatai.Referatai rašomi savarankiškai išnagrinėjus nurodytą literatūrą.Paskaitų metu išnagrinėtos temos įsisavinimui rašomi kontroliniai darbai,skatinama savarankiškas papildomos literatūros nagrinėjimas,kuris gali atsispindėti kontroliniame darbe.

2. Referatas raštu.Apimtis iki 10 spausdintų puslapių.Nurodoma tema,referatą rengusio v.pavardė,kursas,metai.Vertinamas mokėjimas analizuoti ir išdėstyti dalyko esmę(nuo 2 iki 5 balų.) 3. Kontrolinis darbas raštu.Apimtis iki 5 puslapių.Vertinama studento sugebėjimas išdėstyti nagrinėtą temą,papildymas savarankiškai papildytomis žiniomis(nuo 1 iki 4 balų).4. Seminaras.Vertinama studento pasiruošimas,aktyvumas,originalumas(nuo 1 iki 5 balų).5. Koliokviumas žodžiu parodo kaip studentai įsisavino nagrinėtą temą,ar buvo dėmesingi ir aktyvūs.

7. Žinių vertinimo galimas sudedamųjų dalių santykis:

1. Seminarai – iki 30 procentų bendro įvertinimo balo;2. Rašto darbai – iki 20 procentų bendro įvertinimo balo;3. Koliokviumas – iki 10 procentų bendro įvertinimo balo;4. Egzaminas – ne mažiau 50 procentų bendro įvertinimo balo;

SUDERINTALietuvos teisės universitetoValstybinio valdymo fakulteto Viešojo administravimo katedros 2004 m. rugsėjo 6 d. posėdžio protokolu Nr. 1VAK-1

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

1. Aplinkos būklė 2003. Vilnius, Aplinkos ministerija, 2004.2. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Vilnius, Aplinkos ministerija, 2004. http://www//am.lt3. Kalenda Č. Ekologinė etika. Vilnius, 2003.4. Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos protokolas. Vilnius, Aplinkos ministerija, 2004.5. Aplinkos apsaugos veiksmų programa Centrinei ir Rytų Europai. OECD, 1994.Europos Komisijos pranešimas Jungtinių Tautų konferencijoje “Aplinka ir vystymasis”. Vilnius, Valstybės žinios, 19986. Aplinkos apsauga. Vilnius, Mintis, 2000.7. Poveikio aplinkai vertinimo sąvadas. Vilnius, Aplinkos ministerija, 2000.www.am.lt8. Lementowicz W. Šių laikų valstybė. Vilnius, Alma Litera, 19989. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Vilnius, AAM,199610. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos strategija ir veiksmų programa. V., AAM, 199611. Lietuvos Respublikos konstitucija. V., Saulužė, 199912. Sabine G.,Thorson T. Politinių teorijų istorija. V., Pradai, 199513. Administrative structures for Environmental Management in the European Community. Brussels-Luxemburg, 199914. Critical Trends. Global Change and Sustainable Development. New York , UN, 199715. Setting Priorities, Getting Results. Washington, Silver spring, 199516. Economic globalization and environment.Paris,OECD,1996.