Valdymo apskaitos kontrolinis

Valdymo apskaitos kontrolinis

TEMA: IŠLAIDŲ KLASIFIKAVIMAS IR ELGESYS

TIKSLAS: mokėti klasifikuoti ir apskaityti išlaidas, žinoti išlaidų elgesį.
DARBO PRIEMONĖS: paskaitų konspektai, specialybinė literatūra, pirminiai apskaitos dokumentai, praktinių užduočių segtuvas, lentelės.
DARBO EIGA: naudojame 5 pagrindines formules tokias kaip:

1. Medžiagų = sunaudojimas Nesunaudotos medžiadų lik, laik, pradžioje + Medžiagų pirkimai – Nesunaudotos medžiagų lik, laik, pabaigoje

2. Pagamintos produkcijos savikaina = Nebaigtos gamybos lik, laik, pradžioje +Produktų gamybos –išlaidos Nebaigtos gamybos lik, laik, pabaigoje

3. parduotos produkcijos savikaina= Neparduotos gatavos produkcijos lik, laik, pradžioje + Pagamintos produkcijos savikaina – Neparduotos gatavos produkcijos lik. Laik. Pabaigoje

4. bendrasis pelnas = Pardavimai – Parduotos produkcijos savikaina

5. Pelnas prieš apmokestinimą = Bendrasis pelnas – Veiklos sąnaudos

1 užduotis: apskaičiuokite, kiek buvo tiesioginių medžiagų išlaidų:
Turimi tokie įmonės „Smiltė“ 200X m. I ketvirčio duomenys(Lt):
Nebaigtos gamybos atsargos:

Sausio 1d. 50 000

Kovo 31d. 80 000
Pagamintos produkcijos savikaina 610 000
Tiesioginio darbo išlaidos 270 000
Pridetinės išlaidos 200 000
SPRENDIMAS:

1) Naudojame 2 formulę:

50 000 + 270 000 + 200 000 + X – 80 000 = 610 000
520 000 + X – 80 000 = 610 000
440 000 + X = 610 000
X = 610 000 – 440 000
X = 170 000 Lt.
Ats; Tiesioginės medžiagų išlaidos = 170 000 Lt.

2 užduotis: užpildykite tuščias vietas pažymėtas „?“:
Pardavimai 120 000
1) Pagamintos produkcijos savikaina ? Pagamintos produkcijos atsargos laikotarpio pradžioje 30 000
Pagamintos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje 42 000
2) Parduotos produkcijos savikaina ?
3) Bendrasis pelnas ?
Veiklos sąnaudos 46 000
4) Pelnas prieš apmokestinimą ?
Nebaigtos gamybos attsargos laikotarpio pradžioje 24 000
Tiesioginio darbo išlaidos 42 000
Sunaudotos tiesioginės medžiagos 34 000
Pridetinės išlaidos 30 000
Nebaigtos bamybos atsargos laikotarpio pabaigoje 60 000
SPRENDIMAS:
1) Naudojame 2 formulę:
24 000 + 42 000 + 34 000 + 30 000 – 60 000 = 70 000Lt
2) Naudojame 3 formulę:
30 000 + 70 000 – 42 000 = 58 000Lt
3) Naudojame 4 formulę:
120 000 – 58 000 = 62 000Lt
4) Naudojame 5 formulę:
62 000 – 46 000 = 16 000Lt
Ats; 1) 70 000Lt. 2) 58 000Lt. 3) 62 000Lt. 4) 16 000Lt.

3 užduotis: užpildykite tuščias vietas pažymėtas „?“:

Įmonė „Rasa“(Lt) Įmonė „Rūta“(Lt)
Pardavimai 260 000 440 000
Tiesioginių medžiagų atsargos laikotarpio pradžioje 14 000 3) ?
Tiesioginių me

edžiagų įsigijimas 32 000 42 000
Tiesioginių medžiagų atsargos laikotarpio pabaigoje 18 000 16 000
Tiesioginis darbas 34 000 70 000
Pridėtinės išlaidos 51 000 63 000
3)Nebaigtos gamybos atsargos laikotarpio pradžioje ? 24 000
Nebaigtos gamybos atsargos laikotarpio pabaigoje 30 000 20 000
Pagamintos produkcijos atsargos laikotarpio pradžioje 34 000 32 000
2) Pagamintos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje ? 36 000
Pagamintos produkcijos savikaina 140 000 2) ?
1)Parduotos produkcijos savikaina ? 200 000
Bendrasis pelnas 108 000 1) ?
SPRENDIMAS:
Įmonė „Rasa“ (Lt)
1) Naudojame 4 formulę:
260 000 – X = 108 000
X = 152 000Lt
2) Naudojame 3 formulę:
34 000 + 140 000 – X = 152 000
X = 174 000 – 152 000 = 22 000Lt
3) Naudojame 2 formulę:
X + 34 000 + 51 000 + (14 000+32 000–18 000) – 30 000 = 140 000
X = 140 000 – 83 000 = 57 000Lt
Įmonė „Rūta“ (Lt)
1) Naudojame 2 formulę:
440 000 – 200 000 = 240 000Lt
2) Naudojame 3 formulę:
32 000 + X – 36 000 = 200 000
X = 204 000Lt
3) a) Naudojame 2 formulę:
24 000 + 70 000 + 63 000 + X – 20 000 = 204 000
X = 204 000 – 137 000 = 67 000Lt
b) Naudojame 1 formulę:
X + 42 000 – 16 000 = 67 000
X = 67 000 – 26 000 = 41 000Lt

4 užduotis: 1. apskaičiuokite UAB „Smiltė“ tiesioginių medžiagų sunaudojimą gamyboje.

2. apskaičiuokite pagamintos produkcijos savikainą.

3. apskaičiuokite parduotos produkcijos savikainą.

4. parenkite pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą.
Turimi tokie UAB „Smiltė“ 200X m, duomenys (Lt):
Tiesioginių medžiagų atsargos:
Sausio 1 d. 11 000
Gruodžio 31 d. 8 000
Tiesioginių medžiagų įsigijimas 73 000
Nebaigtos gamybos atsargos:
Sausio 1 d. 6 000
Gruodžio 31 d. 7 000
Tiesioginio darbo išlaidos 18 000
Pridėtinės išlaidos:
Netiesioginis darbas 4 000
Netiesioginės medžiagos 1 000
Komunalinės medžiagos 2 000
Nusidevėjimas 4 000
Pagamintos produkcijos atsargos:
Sausio 1 d. 18 000
Gruodžio 31 d. 22 000
SPRENDIMAS:
1) Naudojame 1 formulę:
X = 11 000 + 73 000 – 8 000 = 76 000Lt
2) Naudojame 2 formulę:
X = 6 000 + 18 000 + 4 000 + 1 000 + 2 000 + 4 000 + 76 000 – 7 000
X = 104 000Lt
3) Naudojame 3 formulę:
X = 18 000 + 104 000 – 22 000 = 100 000Lt

Ats; 1) 76 000Lt. 2) 104 000Lt. 3) 100 000Lt.

5 užduotis:parenkite teisingą pelno( pajamų) ataskaitą:
Buvo parengta tokia įmonė „Saulė“ pelno(pajamų) ataskaita(Lt):
Pardavimai 700 000
Parduotų prekių savikaina:
Tiesioginis darbas 80 000
Netiesioginis darbas 12 000
Tiesioginių medžiagų pirkimai 103 000
Tiesioginių medžiagų atsivežimo išlaidos 18 000
Netiesioginės medžiagos 21 000
Draudimas 24 000
Nuoma 18 500
Nusidevėjimas 17 500
Administracinės sąnaudos 9 000
Pardavimo sąnaudos 5 000
Parduotos produkcijos savikaina 308 000
Pelnas 392 000
Administracijos darbuotojai nusprendė, kad šį ataskaita parengta neteisingai ir paprašė kitą drabuotoją parengti naują. Šio darbuotojo prašymu papildomai buvo pateikti tokie duomenys:
Atsargų likučiai(Lt):

Laikotarpio pradžioje Laikotarpio pabaigoje
Tiesioginės medžiagos 25 000 37 000
Nebaigta gamyba 30 000 21 000
Pagaminta pr

rodukcija 65 000 62 400
Be to, nustatė, kad 60% draudimo ir 50% nuomos išlaidų turi būti įtraukta į gamybos išlaidas, o likusios yra laikotarpio sąnaudos.
SPRENDIMAS:
1) Naudojame 1 formulę:
25 000 + 103 000 – 37 000 = 91 000
X = 91 000Lt
2) Naudojame 2 formulę:
X 30 000 + 80 000 + 12 000 + 91 000 + 18 000 + 21 000 + 144 00 + 9 250 +
+ 17 500 – 21 000 = 27 2150
X = 27 2150Lt
3) Įmonės veiklos sanaudos = 40% draudimas + 50% nuoma
X = (18 500*50%) + (24 000* 40%) = 18 850Lt
4) Naudojame 3 formulę:
X = 65 000 + 27 2150 – 62 400 = 27 4750Lt
Ats; 1) 91 000Lt, 2) 27 2150Lt, 3) 18 850Lt, 4) 27 4750Lt

6 užduotis: iš pateiktų duomenų parenkite įmonės „Rūta“ pagamintos produkcijos savikainos ir pelno (pajamų) ataskaitas:
pateikiami įmonės „Rūta“ duomenys:
Pardavimai per metus sudarė 300 000Lt
Atsargos laikotarpio pradžioje:
Nebaidtos gamybos 20 000Lt
Pagamintos produkcijos 45 000Lt
Žaliavų likučio įmonėje nebuvo.
Pridetinės išlaidos tris kartus didesnės už tiesioginio darbo išlaidas.

Tiesioginės medžiagos, sunaudotos gamyboje, yra pusantro karto didesnis už tiesioginio darbo išlaidas.
Įmonės bendrasis pelnas sudaro 40% visų pardavimų.
Pardavimo ir administracinės sąnaudos yra 80 000Lt
Nebaigtos gamybos atsargos padidėjo per metus 5 000Lt
Pagamintos produkcijos atsargų likučių pasikeitimas per metus nežinomas.
Tiesioginio darbo išlaidos sudarė per metus 40 000Lt
SPRENDIMAS:
1) Naudojame 2 formulę:
20 000 + 60 000 + 40 000 + 12 000 – 25 000 = 215 000Lt
2) Naudojame 3 formulę:
45 000 + 215 000 – 45 000 = 215 000Lt
3) Bendrasis pelnas = 0,40 * 300 000 = 120 000Lt
4) Tiesioginis medžiagų sunaudojimas = 40 000 * 1,5 = 60 000Lt
5) Pridėtinės išlaidos = 40 000 * 3 = 120 000Lt

7 užduotis: 1. Parenkite pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą.

2. parenkite pelno (pajamų) ataskaitą.
Pateikti tokie AB „Rytas“ 200X m, gruodžio 31 d. Duomenys (Lt):
Administracijos personalo darbo užmokestis 40 000
Reklama 13 000
Įrengimų nusidevėjimas 10 000
Biuro įrangos nusidevėjimas 2 000
Pardavimų skyrius įrangos nusidevėjimas 4 000
Tiesioginis darbas 150 000
Tiesioginių medžiagų įsigijimas 60 000
Cecho pastato apšvietimo ir apšildymo išlaidos 18 000
Netiesioginis darbas 30 000
Cecho pastato ir įrenginių draudimas 6 000

Atsargos:
Tiesioginių medžiagų sausio 1d. 20 000
Tiesioginių medžiagų gruodžio 31d. 25 000
Nebaigtos gamybos sausio 1d. 8 000
Nebaigtos gamybos gruodžio 31d. 7 000
Pagamintos produkcijos sausio 1d. 40 000
Pagamintos produkcijos gr

ruodžio 31d. 45 000
Įvairios kitos pridėtinės išlaidos 50 000
Administracinio pastato apšvietimo ir apšildymo išlaidos 20 000
Nuoma: cecho pastato – 70%, parduotuvės – 10%
Administracinio pastato – 20%

55 000
Įrengimų remontas 9 000
Pardavimai 800 000
Parduotuvės personalo darbo užmokesčtis 80 000
Telekomunikacinės paslaugos:gamyklos – 50%, parduotuvės – 20%, administrcinės – 30%

15 000

1) Naudojame 3 formulę:
X = 40 000 + 375 000 – 45 000 = 370 000Lt
2) Naudojame 1 formulę:
X = 20 000 + 60 000 – 25 000 = 55 000Lt
3) Pardavimo sąnaudos:
3 000 + 5 500 + 4 000 + 80 000 = 92 500
15 000 * 0,2 = 3 000
Parduotuvės personalo darbo užmokestis 80 000
55 000 * 0,1 = 5 500
Parduotuvės įrengimų nusidevėjimas 4 000
4) Bendrosios administracinės sąnaudos:
40 000 + 2 000 + 20 000 + 11 000 + 4 500 = 77 500

8 užduotis: parenkite pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą:
Turimi įmonės „Rytas“duomenis 200Xm. Gruodžio 31 d.
Padaryta gamybos išlaidų ( tiesioginio medžiagų, tirsioginio darbo ir pridetinių išlaidų) –
2200 000Lt per metus.
Pridėtinės išlaidos sudarė 250 % tiesioginio darbo išlaidų ir buvo lygios 60 % visų gamybosišlaidų per metus.
agamintos produkcijos savikaina – 2140 000Lt
Nebaigtos gamybos atsargų likutis sausio 1 d buvo lygus 80% likučio gruodžio 31d.
SPRENDIMAS:
1) pridėtinės išlaidos = 0,6 * 2200 000 = 1320 000Lt
2) tiesioginės darbo išlaidos = 1320 000 / 2,5 = 528 000Lt
3) tiesioginis medžiagų sunaudojimas = gamybos išl, – pridėtinės išl, – tiesioginis darbas
X = 2200 000 – 528 000 – 1320 000 = 352 000Lt
4) nebaigtos gamybos lik, laik, pr, – X = 300 000

nebaigtos gamybos lik, laik, pab, – 0,8X = 240 000

naudojame 2 formulę:

0,8X + 2200 000 – X = 2140 000

–0,2X = 2140 000 – 2200 000
–0,2X = – 60 000
X = 300 000Lt

9 užduotis: 1. apskaičiuokite tiesioginių medžiagų pirkimus per laikotarpį.
2. Įvertinkite parengtą pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Jeigu reikia, parenkite naują.
3. Parenkite pelno (pajamų) ataskaitą.
Parengta tokia 200X m. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita(Lt):
Medžiagų sunaudojimas gamyboje:
Tiesioginis medžiagų sunaudojimas 52 600
Netiesioginis medžiagų sunaudojimas 3 200
Iš viso sunaudota medžiagų gamyboje 55 800
Darbo išlaidos:
Tiesioginio darbo išlaidos 79 800
Netiesioginio darbo išlaidos 15 400
Iš viso darbo išlaidų 95 200
Pridėtinės išlaidos:
Įrengimų nusidevėjimas 13 000
Reklamos išlaidos 5 000
Pardavimų kontoros išlaidos 8 400
Cecho pastato draudimas išlaidos 7 200
Administracinio pastato draudimo išlaidos 1 500
Kitos administracinės išlaidos 8 000
Iš viso pridėtinių išlaidų

43 100
Iš viso gamybos išlaidų 194 100
Nebaigtos gamybos atsargų likutis 200Xm. Sausio 1d 25 000
Iš viso gamybos atsargų 219 100
Nebaigtos gamybos atsargų likutis 200X m, gruodžio 31d. 21 000
Pagamintos produkcijos savikaina 198 000
Darbuotojas papildomai dar buvo susirinkęs tokią informaciją, kurios savo ataskaitoje nepanaudojo(Lt):
Tiesioginių medžiagų atsargų likutis 200X sausio 1d. 12 400
Tiesioginių medžiagų atsargų likutis 200X gruodžio 31d 10 000
Pagamintos produkcijos atsargų likutis 200X sausio 1d. 89 000
Pagamintos produkcijos atsargų likutis 200X gruodžio 31d 52 200
Pardavimai 316 000
SPRENDIMAS:
1) Naudojame 1 formulę:
52 600 = 12 400 + X – 10 000
52 600 = 2 400 + X
X = 50 200Lt(pirkimai)
2) Naudojame 3 formulę:
X = 89 000 + 175 200 – 52 200 = 212 000Lt

Leave a Comment