UAB ,,LANGVIJA” apskaitos organizavimas

UAB ,, LANGVIJA”Uždaroji akcinė bendrovė ,, Langvija “ (toliau tekste vadinama – ,,benrovė”) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis ir kurie savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės norminiais aktais ir šiais įstatais.Bendrovės teisine forma – uždaroji akcinė bendrovė.Benrovės buveinės adresas: Šeštokiškių km. 33167 Molėtų raj.,L.R.Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komescinį , ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Ji turi savo firmos pavadinimą, anspaudą su pavadinimu, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose, gali turėti savo firminį blankją, savo prekių ir paslaugų ženklą, kitus rekvizitus.Bendrovėje dirba apie 30 darbuotojų iš jų 15 specialistai pagrinde turintys aukštąjį išsilavinimą.Turime tris darbo cechus, kuriuose įeina 4 linijos pjovimo, 3 oblevimo linijos, 1 digevimo, 1 langų klijavimas, 1 gegnių klijavimas.Visa tai sutelpa į 1ha žemės plotą.Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Bendrovės akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.Bendrovė yra įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.Mes sukūrėme ir dirbame, kad padėtume klientams: susikurti gero ir saugaus gyvenimo vietą bei aplinką; įgyvendinti naujas idėjas su medžio apdaila.Mes klientui siūlome: pažangiausias idėjas, geriuasią medžio produkciją, nepriekaištingą kokybę, finansinį savarankiškumą, sutartinių įsipareigojimų laikymąsi.Mes siekiame, kad mūsų verslas būtų pelningas.ši tendensija suteikia galimybę bedrovei tobulėti, plėtotis ir geriau tenkinti vis augančius mūsų klientų reikalavimus.bendrovės gerovę kuria jos darbuotojai. Todėl mes siekiame sudaryti Jiems sąlygas efektyviai dirbti, kelti kvalifikaciją, atskleisti ir vystyti savo gebėjimus bei įgyvendinti asmeninius tikslus.

Mūsų bendrovė brangina savo vardą gerą vardą, rūpestingai vykdo įsipareigojimus, todėl mes- patikimas Jūsų partneris.Būsime laimingi, galėdami padėti Jums. Dirbkime kartu. Laukiame Jūsų.

Su pagarba UAB ,, Langvija “

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

Bendrovės veiklos tikslas – užsiimti gamyba, prekyba ir paslaugų teikimu, siekiant tikslu gauti pelno. Bendrovės pagrindindinės komercinės ūkinės veiklos objektas yra veikla, susijusi su paslaugų teikimu, gamyba, prekyba.20 medienos bei medienos gaminių gamyba.51 didmeninė ir komisine prekyba.52 mažmeninė prekyba, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas. Kita L.R. įstatymų nedraudžiama veikla:komercinę ūkinę veiklą, kuria verstis reikalinga licencija ar leidimas, bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja L.R. įstatymams.

BENDROVĖS VALDYMAS

Aukščiausias bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas.Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai paskirtų klausimų. Bendrovės santykiuose su kitais asmeniu bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas ar valdybos narius privalo pranešti ji renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.Kai bendrovės įstatais keičiami dėl kolegialaus bendrovės valdymo ar priežiūros organo sudarymo, naujai išrinkti nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo L.R. juridinių asmenų registre.

VALDYMO STRUKTŪRA

DIREKTORIUS( Gintautas Cesiulis)

KOMERCIJOS PADALINYS( Teisutis Žybas) ( Dalia Baltuškienė)

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

VYR.FINANSININKĖ( Tatjana Stašelienė)

BUHALTERINĖ APSKAITA

Apskaitos informaciją bendrovėse tvarko specialistai, kurių netgi įvardijimas lietuvių kalboje yra daugiareikšmis. Žodis ,, buhalteris „ kilęs iš vokiečių kalbos. Jis reiškia žmogų, laikantį ir pildantį knygas, t.y. tik fiksuojantį ūkines operacijas apskaitos knygose. Tačiau plėtojantis gamybai neužtenka tik fiksuoti operacijas ir įvykius, prireikia ir apibendrintos bei visapusiškai įvertintos informacijos, be kurios neįmanoma kvalifikuotai nuspręsti, kaip padidinti pelną, kaip valdyti bendrovę.

APSKAITOS INFORMACIJOS VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA

BUHALTERIJA

VYR. BUHALTERĖTatjana stašelienė

Visai apskaitai bendrovėje vadovauja vyriausia finansininkė (buhalterė ). Vyr. finansininkė kartu su bendrovės vadovu dalyvauja priimant įvairius valdymus, tvarko pardavimų apskaitą, atlieka kitas funkcijas, kurioms reikia išmanymo ir kvalifikacijos. Bendrovės sąskaitų plano struktūra parengta remiantis fundamentine apskaitos lygybe: PIRKIMAI= PARDAVIMAIBendrovėje taikoma rankine apskaitos sistema. Bendrovės finansiniai Apskaitos dokumentai ir kiti dokumentai. Metų patvirtinimo saugomi bendrovės vadovo nustatyta tvarka, užtikrinančia dokumentų išsaugojimą. Patvirtinus metine finansinę ataskaitą, dokumentai ir apskaitos registrai atiduodami į archyvą.Vidinės kontrolės sistema įmonėje tai yra tam tikri asmenys, kurie paskirti kontroliuoti įmonėje.

ILGALAIKIS TURTAS BENDROVĖJE

Daugelio įmonių atskaitomybėje didesnę dalį sudaro ilgalaikis turtas. Taigi ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas įmonei nuosavybės teise priklausantis, bet pagal išperkamosios nuomos sutartį valdomas turtas, kuris nusidėvi įmonės veikloje naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė už įmonės nusistatymą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.Minimalią ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę įmonė privalo pateikti metines finansines atskaitomybės paaiškiname rašte.UAB „LANGVIJA,, ilgalaikį turtą sudaro: mašinos ir įrengimai-200000lt.,kompiuterinė technika ir ryšių priemonės-500000lt., vienas kasos aparatas, kurio vertė yra-917lt., ir kitas materialusis turtas -100000lt.Įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai. Mašinos ir įrengimai -3 metai-tiesinis metodas, kompiuterinė technika ir ryšių priemonės- 3 metai –tiesinis metodas, kitas materialus turtas -4 metai –tiesinis metodas.

ĮMONĖS TIEKĖJAI

UAB „ LANGVIJA“ užsiima didmenine prekyba apvalia mediena. Ši įmonė turi 1ha. Žemės ploto, kuris yra Molėtų gale. Yra trys patalpos. Pirmoje patalpoje yra 4 linijos pjovimo ir 3 oblevimo linijos. Antroje patalpoje 1 linija digevimo. Trečioje patalpoje yra 1 linija langų klijavimas ir 1 linija klijavimas. UAB „ LANGVIJA“ perka prekes iš įvairių didmeninių ir mažmeninių įmonių, arba prekės superkamos komiso pagrindu. Kada prekės superkamos komiso pagrindais direktorius Gintautas Cesiulis atstovauja įmonei pasirašo pirkimo ir pardavimo sutartį su konkrečiu asmeniu. Su pardavėju įmonė atsiskaito tada kada būna parduota jo prekė.

Prekės kurios atvežamos iš didmeninių ir mažmeninių įmonių gaunamos su PVM sąskaita faktūra. Gautos prekės iš karto dedamos į tam tikras patalpas. Įmonė ima prekes iš įvairių įmonių:Rudesos girininkijos (Utena)Bijutiškio girininkijos (Utena)Lakajos girininkijos (Švenčionėliai)Vyžuonų girininkijos (Utena)Balčių girininkijos (Švenčionėliai)Labanoro girininkijos (Švenčionėliai)Dubinkių girininkijos (Utena)Bijutiškio girininkijos ( Utena)Videniškių girininkijos (Utena)Verkių girininkijos (Vilnius); UAB Sodo namas.

PINIGŲ PRIĖMIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

UAB „LANGVIJOS „ piniginės lėšos grynieji pinigai skaičiuojama per bankus.Pinigai į kasą iš ūkio subjektų, gyventojų priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausia buhalterė, o priėmus pinigus direktorius. Priėmus pinigus išduodamas kasos pajamų orderio kvitas, kurį pasirašo vyr. buhalterė ir direktorius.Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitą ir kitus dokumentus) išrašius kasos orderį, kurį pasirašo direktorius ir buhalteris.Jeigu pinigai išmokami pagal kasos orderį asmeniui, kuris nėra ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gavėjo nurodyta gyvenamoji vieta.Pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma: litai – žodžiais ir centai – skaitmenimis. Jeigu pinigai išmokami pagal mokėjimo žiniaraštį suma žodžiais nenurodama.Direktorius išmoka pinigus tik kasos išlaidų orderyje nurodytam asmeniui. Jeigu pinigai išmokami pagal įgaliojimą orderio tekste nurodama(jo faktiško pinigų gavėjo vardo ir pavardės) įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gyvenamoji vieta. Jeigu pinigai išmokami pagal mokėjimo žiniaraštį, prieš gavėjo parašą direktorius įrašo žodžius „Pagal įgaliojimą“. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas pridedamas prie kasos išlaidų orderio arba mokėjimo žiniaraščio.

Kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir pinigų priėmimo kvitai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąją raide eilutės pradžioje.Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodami dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai.Draudžiama duoti kasos pajamų ir išlaidų orderių blankus mokantiems arba paimantiems pinigus asmenims, tai pat kitiems asmenims.Pinigai priimami ir išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną.Kiekvieną kartą direktorius išrašius kasos pajamų orderius ir išlaidų orderius juos patikrina.UAB „ LANGVIJA“ operacijos užsienio valiuta neatliekamos.

KASOS KNYGA IR PINIGŲ LAIKYMAS

Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Šioje įmonėje kasos operacijos nekompiuterizuotos, vyr. buhalterė pildo kasos knygą, kurios lapai yra sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašytas įrašas, kuris nurodo kasos knygos lapų skaičių, kurį tvirtina direktorius ir vyr. buhalterė savo parašais.Įrašai kasos knygoje daromi dviem egzemplioriais per savaiminio kopijavimo popierių.Antrieji egzemplioriai yra atplėšiami ir naudojami kaip direktoriaus apyskaitai, pirmieji lieka kasos knygoje. Pirmieji ir antrieji egzemplioriai numeruojami tais pačiais numeriais. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai kasos knygoje draudžiami. Taisymai yra patvirtinami direktoriaus ir vyr. buhalterės parašais.Kasos knygoje direktorius įrašo kiekvieną orderį.Vyr. buhalterė nustatyta tvarka vadybininkė apyskaitą sudaro ne kiekvieną dieną, bet mėnesio paskutinę dieną.Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo laikoma, kad pinigai nesumokėti.Direktorius materialiai atsako už visų jo paimtų pinigų saugumą. Vyr. buhalterė negali patikėti niekam kitam padaryti šio darbo.

KASOS APARATO NAUDOJIMAS

UAB „LANGVIJOJE „yra vienas kasos aparatas. Jam yra suteiktas inventorinis numeris. Prie kasos aparato yra techninis pasas, kuris yra saugojimas šio aparato naudojimo laiką. Techninis pasas laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Jeigu kasos aparato techninis pasas neužregistruotas ar neperregistruotas teritorinėje valstybėje mokesčių inspekcijoje, juo draudžiama naudotis.

Kasos aparatas nuo neteisėto atidarymo yra apsaugoti plomba. Kasos aparatą aptarnauja įrengusi aptarnavimo įmonė. Jeigu pase keičia aparatų aptarnaujanti įmonė, kasos aparato plomba. Kasos aparatas turi pasą. Į pasą yra įrašomi kiekvienas profilaktinis apžiūros ir remonto duomenys, nurodant darbo pradžios ir pabaigos datą ir laiką. Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kietose ir kontrolinėje juostoje turi būti ta pati. Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama. Panaudota kasos aparato kontrolinę juostą saugoma penkerius metus.

INVENTORIZACIJA

Inventorizacija – įmonės ilgalaikio turto, žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos bei kitų atsargų, skolų, pinigų, vertybinių popierių ir kito turto patikrinimas ir praktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos duomenimis.UAB „ LANGVIJA“ inventorizacija atliekama kai direktorius parašo įsakymą inventorizacijos komisijai sudaryti.Inventorizacija atliekama pagal įsakyme nurodytas dienos būklę. Buhalterinėje apskaitoje apskaičiuojami inventorizuojamo turto likučiai.Inventorizacijos komisija, prieš pradėdama darbą, turi patikrinti, ar veikla matavimo priemonės ar atlieka jų patikra Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme nustatyta tvarka. Šioje įmonėje rastas neparduotos prekės suskaičiuojamas. Pinigai už parduotas prekes, rasti kasos operacijų atlikimo vietoje, suskaičiuojami įrašomi į bendrą aprašą. Į aprašą įrašomas ir paskutinio kasos aparato kvito eilės numerius, išdavimo data, unikalūs kasos aparato numeris ir jame užfiksuotos sumos.Inventorizacijai įforminti sudaromi inventorizavimo aprašai, kurie aiškiai ir įskaitomai įrašomi ranka arba techninėmis priemonėmis.Inventorizavimo aprašo privalomieji rekvizitai:Įmonės pavadinimasDokumento pavadinimasJo sudarymo pradžios ir pabaigos sudarymo vieta ir data.Inventorizavimų – objektų pavadinimai matavimo rodikliai. Kiekis, kaina, suma, arba tik kiekis.Inventorizacijos komisijos narių ir materialiai atsakingų asmenų vardai, pavardės ir parašai. Gauti parašai buhalterijoje patikrinami ar juose nurodyti visi privalomieji ir papildomi rekvizitai ar teisingai apskaičiuotos sumos. Atsargų likučiai įvertinami faktine įsigijimo verte.

Inventorizacijos komisija turi pareikalauti iš atsakingų darbuotojų raštiškų paaiškinimų dėl visų trukumų ir pertekliaus, taip pat nuostolių.Remdamiesi pateiktais paaiškinimais sutikslinimo žiniaraščiais, inventorizacijos komisija nustato aptiktų turto trūkumų, nuostolių ir apgamintos medienos, taip pat pertekliaus pobūdį ir rekomenduoja panaikinti inventorizacijos duomenų skirtumus.Nustatytas turto perteklius užpajamuojamas. Turto trūkumas priskiriamas prie gautinų už turto trūkumus sumų arba netikimų.Galutinį sprendimą dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į apskaitą priima įmonės vadovas.UAB „LANGVIJA „ inventorizacija daroma vieną kartą į metus.(metų gale).Inventorizacijos dokumentai inventorizavimo aprašai su aktais ir skaičiavimais sutikrinimo žiniaraščiais inventorizacijos komisijos ir vadovo sprendimai dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į apskaitą saugomi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.Inventorizacijos apraše turi būti nurodomi rekvizitai: ilgalaikio materialiojo turto- inventoriaus numeris, trumpa techninė charakteristika, naudojimo pradžia: metai ir mėnuo, skolų ir nuosavybės teisių atradimo data.

SĄNAUDŲ APSKAITA

Kadangi UAB „LANGVIJA“ verčiasi didmenine ir mažmenine prekyba apvalia mediena, tai didelį vaidmenį įmonėje atlieka ryšio paslaugos.Įmonė naudojasi:AB „ Lietuvos telekomu“UAB „Bitės“ paslaugomis.Visos šių ryšių paslaugos priskiriamos sąnaudoms. Įmonės sąnaudoms yra priskiriama ir daugiau išlaidų.Įmonės sąnaudoms yra priskiriama ir daugiau išlaidų:UAB „Joras sauga“- suteikia įmonei objektų apsaugos paslaugą.AB „Rytų skirstomieji tinklai „- teikia įmonei elektros energiją.Bankų paslaugos.Atlyginimai.Kancelerinės prekės.Į veiklos sąnaudos įeina ir parduotų prekių savikaina. Viskas apskaičiuojama be PVM balanse.UAB „LANGVIJA“ kiekvieną mėnesį paskaičiuojamas ūkio sąnaudos.Nurašymas įforminimas įmonės vadovo patvirtintais trumpalaikio turto nurašymo aktais. Visos šios sąnaudos yra pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais.

ĮVADAS

Žmogus savo darbu sukuria produktą, atlieka paslaugas, atranda naujus, tobulina esamus gamybos procesus. Be darbo nebūtų ir žmogaus, kuriančio savo gyvenimo sąlygas. Per žmonijos gyvavimo istoriją keitėsi darbo pobūdis ir sąlygos. Kylant mokslo ir technikos bangai, žmogaus darbas lengvėja, nes tampa mechanizuotas ir automatizuotas.

Šalies ekonomikos lygis ir potencialas priklauso nuo darbingų žmonių darbo. Jie savo darbu kuria materialines vertybes ir teikia paslaugas, kurios tenkina mūsų pačių poreikius. Taigi, bendras žmonių, tinkamų dirbti šalies ūkyje, skaičius nusako Lietuvos Respublikos darbo jėgą.Kiekvienas įmonės veiklos sėkmę nulemia finansinis valdymas. Įmonės tvarkytojai daro įvairius finansinius sprendimus. Kiekviena įmonė savo veikloje privalo vadovautis valdžios patvirtintais reglamentais. Mokesčiai, buhalterinė apskaita, darbo institucijų grupė ūkinė komercinė teisė- tai pagrindinis sritys, kurios ypač detaliai reglamentuojamos įvairaus rango teisės aktais.Kiekvienoje įmonėje modernus ir šiuolaikiškas finansų valdymo būdas, įmonės vadovui padeda suprasti ir suprasti valdymo problemas.Šiame darbe pabandysiu paanalizuoti vienos uždaros akcinės bendrovės „Langvija“ veiklą.

IŠVADOS

Praktiką atlikau UAB „LANGVIJA“ buhalterijoje. Buvo suteikta galimybė susipažinti su bendrovės steigimo dokumentais, kompiuterizuota apskaita. Plačiau susipažinau su buhalterinės apskaitos vedimu bendrovėje, jos dokumentais, jų tvarkymu.Duotus darbus stengiausi atlikti kruopščiai. Iškilus klausimams, buhalterė mielai sutikdavo padėti, paaiškinti. Pastebėjau savo teorinių žinių, jų pritaikymo praktikoje trūkumus, kuriuos stengiausi ištaisyti. Manau praktikos metu laiką praleidau naudingai, papildžiau savo žinių bagažą, pamačiau kaip vyksta finansinių apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitų dokumentų apskaita bendrovėje, kaip vedama visa buhalterija.

2006 m.