PREKIŲ GRĄŽINIMŲ IR NUKAINOJIMŲ, FINANSINĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ TIKSLAIS, YPATUMAI

TURINYS

ĮVADAS 31. OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS FINANSINĖJE APSKAITOJE IR PATEIKIMAS ATSKAITOMYBĖJE 42. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR NUKAINOJIMO DOKUMENTAVIMAS 63. PREKIŲ GRĄŽINIMO ĮTAKA MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI 8LITERATŪRA 9PRIEDAI 10ĮVADASPAGRINDINĖS SĄVOKOS:Prekės – turtas, pirktas perparduoti, ir įmonės pagaminta produkcija, skirta parduoti.Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kurio finansinė atskaitomybė yra rengiama.Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį, pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.Finansinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą reglamentuoja teisės aktai, tačiau prekybos nuolaidų, prekių grąžinimo ir nukainojimo apskaita juose aptariama mažai. Svarbiausios nuostatos išdėstytos LR Vyriausybės 1993-10-27 nutarimu Nr. 804 patvirtintos Pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarkos 24 punkte: „į uždirbtas pajamas neturi būti įskaitytos prekybos nuolaidos (diskontai), kuriomis pasinaudojo pirkėjai. Jeigu numatoma, kad pirkėjai šiomis nuolaidomis pasinaudos vėliau, apskaičiuota pardavimų nuolaidų suma taip pat neturi būti įskaityta į pardavimus“. Apskaitoje registruojamos tik po pardavimo momento suteiktos prekybos nuolaidos ir diskontai.Sudarant metinę atskaitomybę, pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašomi šių sąskaitų likučiai.Pardavėjo apskaitoje:Pardavimai Parduotų prekių savikaina– –Prekių grąžinimai Grąžintų prekių savikaina– Prekių nukainojimai_________________ ______________________= Grynieji pardavimai = Grynoji parduotų prekių savikaina

1. Operacijų registravimas finansinėje apskaitoje ir pateikimas atskaitomybėje

Finansinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą reglamentuoja teisės aktai, tačiau prekybos nuolaidų, prekių grąžinimo ir nukainojimo apskaita juose aptariama mažai. Svarbiausios nuostatos išdėstytos LR Vyriausybės 1993-10-27 nutarimu Nr. 804 patvirtintos Pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarkos 24 punkte: „į uždirbtas pajamas neturi būti įskaitytos prekybos nuolaidos (diskontai), kuriomis pasinaudojo pirkėjai. Jeigu numatoma, kad pirkėjai šiomis nuolaidomis pasinaudos vėliau, apskaičiuota pardavimų nuolaidų suma taip pat neturi būti įskaityta į pardavimus“. Apskaitoje registruojamos tik po pardavimo momento suteiktos prekybos nuolaidos ir diskontai. Pardavimo metu žinomos nuolaidos, kurios dažniausiai reklamos tikslais įrašomos ir sąskaitose faktūrose, turėtų būti atimamos iš įsigyjamo turto ar paslaugų vertės dar prieš registruojant operaciją apskaitoje Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 07 d. nutarimu Nr. 2 patvirtintame pavyzdiniame sąskaitų plane nuolaidų ir grąžinimų ūkinėms operacijoms registruoti yra išskirtos kelios sąskaitos:

509 Nuolaidos, grąžinimai (-)609 Nuolaidos, grąžinimai (-)Jeigu įmonei tai svarbu, nuolaidų ir grąžinimų apskaitai ji gali įvesti papildomas sąskaitas:5092 Pardavimų nuolaidos (-)5093 Parduotų prekių grąžinimai (-)5094 Parduotų prekių nukainojimai (-)6092 Pirkimų nuolaidos (-) Tipinės sąskaitų korespondencijos fiksuojant prekių pardavimą ir jų vėlesnį grąžinimą pardavėjo apskaitoje:a) pardavus prekes, registruojamos pardavimų pajamos:D 2411 Pirkėjai XXX Lt K 500 Pardavimai XXX Lt K 4484 Mokėtinas PVM XXX Lt

b) nurašoma parduotų prekių savikaina (apskaitant prekes nuolat apskaitomų atsargų metodu):

D 6000 Parduotų prekių savikaina XXX Lt K 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti XXX Lt

c) gavus iš pirkėjo grąžintas prekes (kai prekės gaunamos tą patį ataskaitinį laikotarpį,kurį buvo parduotos), koreguojama uždirbtų pajamų suma:D 5093 Parduotų prekių grąžinimai (-) XXX LtD 2431 Gautinas PVM XXX Lt K 2411 Pirkėjai XXX Ltd) mažinama parduotų prekių savikaina ir užpajamuojamos grąžintos prekės: D 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti (apskaitant prekes nuolat apskaitomų atsargų metodu) XXX Lt K 6093 Parduotų prekių grąžinimai (-) XXX LtApskaitant prekes periodiškai, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos parduo…tų prekių savikaina neskaičiuojama. Kaip, žinome parduotų prekių savikaina šiuo atveju apskaičiuojama atlikus inventorizaciją ir nustačius faktiškai per laikotarpį parduotų prekių kiekį.Pagrindinės sąskaitų korespondencijos apskaitant prekių pardavimą ir jų grąžinimą pirkėjo apskaitoje:a) gavus pirktas prekes:D 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti (apskaitant prekes nuolat apskaitomų atsargų metodu)arba 6002 Pirkimai (apskaitant prekes periodiniu metodu) XXX LtD 2431 Gautinas PVM XXX LtK 443 Skolos tiekėjams XXX Ltb) grąžinus prekes:D 443 Skolos tiekėjams XXX LtK 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti (apskaitant prekes nuolat apskaitomų atsargų metodu)arba 6029 Pirkimų grąžinimai (-) (apskaitant prekes periodiniu metodu) XXX LtK 2431 Gautinas PVM XXX Lt

Čia reikia atkreipti į tokį dalyką: nors pavyzdiniame sąskaitų plane neišskirtos pirktų prekių grąžinimo sąskaitos (jas apskaitant periodiniu būdu), tokią sąskaitą prasminga įsivesti, pavyzdžiui, 6029 Pirkimų grąžinimai (-). Priešingu atveju ilgainiui bus prarasta informacija apie pirktas nekokybiškas prekes.Įrašai apskaitoje daromi ūkinių operacijų atlikimo data, t.y. prekių pirkimo ir grąžinimo datomis. Nukainojant prekes įrašai apskaitoje yra analogiški grąžinimo įrašams.Sąskaita 5093 Parduotų prekių grąžinimai (-) yra sąskaitos 500 Pardavimai kontrarinė sąskaita, sąskaita 6093 Parduotų prekių grąžinimai (-) yra sąskaitos 6000 Parduotų prekių savikaina kontrarinė sąskaita. Sudarant metinę atskaitomybę, pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašomi šių sąskaitų likučiai.Pardavėjo apskaitoje:Pardavimai Parduotų prekių savikaina– –Prekių grąžinimai Grąžintų prekių savikaina– Prekių nukainojimai_________________ ______________________= Grynieji pardavimai = Grynoji parduotų prekių savikaina

Finansinėje apskaitoje grąžinimo operacijos, kaip ir visos kitos, registruojamos tada, kai jos įvyko, t.y. kai prekės buvo grąžintos ar buvo suteiktos nuolaidos, tačiau tam naudojamos kitos sąskaitos. Vietoj 5093 ir 6093 sąskaitų naudojamos 64 Netekimai (Ypatingieji praradimai)ir 54 Pagautė (Ypatingasis pelnas) sąskaitos. Netekimų ir Pagautės sąskaitas reikėtų naudoti todėl, kad prekių grąžinimas, taigi ir pajamų ar sąnaudų sumos, yra susijęs su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pajamų ar sąnaudų sumos neturėtų būti mažinamos.

2. Prekių grąžinimo ir nukainojimo dokumentavimas

Visos prekių grąžinimo ar nuolaidų suteikimo operacijos turi būti atitinkamai dokumentuotos. Būtina įsidėmėti, kad kreditiniai dokumentai išrašomi tie patys, kokiais buvo įformintas prekių teikimas, išskyrus šalių PVM mokėtojų tarpusavio susitarimą. Jeigu parduodant prekes buvo išrašyta sąskaita faktūra, kai grąžinamos prekės ar suteikiamos nuolaidos, tiekėjas išrašo kreditinę sąskaitą faktūrą; jei teisės aktuose nustatytais atvejais tiekiant prekes buvo išrašytas laisvos formos dokumentas, turintis jam privalomus rekvizitus, tai ir grąžinus prekes tiekėjas išrašo laisvos formos kreditinį dokumentą.

Kai šalių susitarimu įforminamas prekių grąžinimas, pirkėjas gali išrašyti debetinį dokumentą tik tada, jei pirkėjas yra PVM mokėtojas. Šiuo atveju išrašomas laisvos formos debetinis dokumentas.Kreditinėje sąskaitoje faktūroje, be privalomų rekvizitų, turi būti: įrašas kreditinis; anksčiau išrašytos sąskaitos faktūros, kurios duomenys tikslinami, išrašymo data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti); kreditinio dokumento išrašymo priežastis.

1 schema

PARDAVĖJAS (TIEKĖJAS) P I R K Ė J A Szzzz parduodamos prekės

prekių pardavimo dokumentas (pvz., sąskaita faktūra) grąžinamos prekės

kreditinis dokumentas (pvz., kreditinė sąskaita faktūra) arba debetinis laisvos formos dokumentas (šalių susitarimu, jei pirkėjas – PVM mokėtojas)

1 schema – Kreditinį dokumentą (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kitą nustatytos f…ormos dokumentą, kuriais buvo įformintas prekių tiekimas) išrašo pardavėjas, arba sandorio šalių sutarimu pirkėjas (jei jis yra PVM mokėtojas) išrašo laisvos formos debetinį dokumentą.

2 schema

PARDAVĖJAS (TIEKĖJAS) P I R K Ė J A Szzzz parduodamos prekės

prekių pirkimo dokumentas (pvz., ž. ū. produkcijos kvitas) grąžinamos prekės

kreditinis dokumentas (pvz., ž. ū. produkcijos kvitas)

2 schema – Kreditinį dokumentą išrašo pirkėjas, jeigu nustatytais prekių tiekimo atvejais atitinkamą dokumentą buvo išrašęs pirkėjas. Kai šalių susitarimu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyta tvarka išrašomas debetinis dokumentas, jame, be visų LR buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų, turi būti: įrašas debetinis; pirkėjo, grąžinančio prekes kodas (asmens kodas, jei tai fizinis asmuo) ir PVM kodas; grąžinamų prekių ar atsisakomų paslaugų pavadinimas; grąžinamų prekių vertė (be PVM) ir nuo jos apskaičiuota suma (jei grąžinamos PVM apmokestinamos prekės);

 apskaitos dokumentų, pagal kuriuos buvo įsigytos grąžinamos prekės, išrašymo data, serija, ir numeris, jeigu tai įmanoma padaryti pagal apskaitos duomenis.

3. Prekių grąžinimo įtaka mokesčiams apskaičiuoti

Prekių grąžinimo ir gautų nuolaidų įtaka, skaičiuojant mokėtiną į biudžetą pridėtinės vertės mokestį, yra reglamentuota naujojo PVM įstatymo 65 straipsnyje: „jei PVM mokėtojas po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo dalį įsigytų prekių grąžino, gavo iš prekių tiekėjo papildomų nuolaidų ar dėl kokių nors priežasčių sumažėjo prekių tiekėjui mokėtina PVM suma, PVM ataskaita tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje atitinkamai didinant mokėtiną į biudžetą (mažinant grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą“.Kaip pildyti PVM deklaraciją, grąžinus prekes:Pavyzdžiui, 2003 m. liepos 4 d. UAB „Vesta“ įmonei UAB „Sala“ pardavė 200 šaldytuvų, vieno šaldytuvo kaina – 800 Lt., vertė – 16 000 Lt., 18 proc. PVM – 2880 Lt.Sakykime, kad 2003 m. rugpjūčio 30 d. UAB „Sala“, nustačiusi broką, grąžino tris šaldytuvus, kurių vieno kaina – 800 Lt., vertė – 2400 Lt., 18 proc. PVM – 432 Lt.Grąžintų prekių 432 Lt. PVM prekių pardavėja UAB „Vesta“ įrašys į 2003 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijos 62 laukelį su minuso ženklu (žiūrėti 1 PRIEDE), o prekių pirkėja UAB „Sala“ – į 2003 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijos 63 laukelį (žiūrėti 2 PRIEDE).LITERATŪRA1. Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 2002, Nr.9.2. Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 2002, Nr. 4.3. Aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai. Vilnius: Pačiolis, 2001.4. Kalčinskas G. Buhalterinės apskaitos pagrindai. IV laida. Vilnius: Pačiolis, 2001.5. LR pelno mokesčio įstatymas6. LR buhalterinės apskaitos įstatymas7. LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymasPRIEDAI1 PRIEDAS

FR 0335 formaPatvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijosprie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosviršininko 2002 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 165

Tiekėja UAB „Vesta“ šių operacijų sumas PVM deklaracijoje įrašytų į šiuos laukelius:PVM DEKLARACIJA

Mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto) Grąžintina iš biudžeto (59 – 68) 13 Mokėtina į biudžetą (61 + 68) 14 2448Atidėta į biudžetą mokėtina PVM suma 15 Mokėtina į biudžetą, atėmus 15 laukelyje nurodytą PVM sumą (14 -15) 16

A dalis. Pardavimo PVM Prekės, paslaugos Kitiems asmenims Apmokestinamos 18 % 17 16 000 18 2880patiektos prekės Apmokestinamos 9 % 19 20 (paslaugos) Apmokestinamos 5 % 21 22

Iš viso 31 16 000 32 2880

Į biudžetą mokėtina PVM suma (32 + 38 – 57 – 58 – 60) 61 2880

F dalis. Apskaičiuotos mokėtinos (grąžintinos) PVM sumos tikslinimasPatikslinta praėjusių mokestinių laikotarpių prekių (paslaugų) pardavimo PVM suma, apskaičiuota nuo prekių (paslaugų) apmokestinamosios vertės tikslinimo ir pagal išrašytus kreditinius, debitinius dokumentus (pildo prekių (paslaugų) pardavėjas, o PVM įstatymo 96 str. Straipsnio nustatytais atvejais pirkėjas, pažymėdamas (+) ženklu, kai pardavimo PVM suma didinama, arba (-) ženklu, kai pardavimo PVM suma mažinama) 62 – 432Patikslinta atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius, debitinius ir kitus dokumentus (pildo prekių (paslaugų) pirkėjas pažymėdamas (+) ženklu, kai atskaita mažinama, arba (-) ženklu, kai atskaita didinama) 63 64 65 66 67 Iš viso: (62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67) 68 – 432

2 PRIEDAS

FR 0335 formaPatvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijosprie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosviršininko 2002 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 165 Tiekėja UAB „Sala“ šių operacijų sumas PVM deklaracijoje įrašytų į šiuos laukelius:PVM DEKLARACIJA

Mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto) Grąžintina iš biudžeto (59 – 68) 13 Mokėtina į biudžetą (61 + 68) 14 Atidėta į biudžetą mokėtina PVM suma 15 Mokėtina į biudžetą, atėmus 15 laukelyje nurodytą PVM sumą (14 -15) 16

A dalis. Pardavimo PVM Prekės, paslaugos Kitiems asmenims Apmokestinamos 18 % 17 18 patiektos prekės Apmokestinamos 9 % 19 20 (paslaugos) Apmokestinamos 5 % 21 22

Iš viso 31 32

Į biudžetą mokėtina PVM suma (32 + 38 – 57 – 58 – 60) 61

F dalis. Apskaičiuotos mokėtinos (grąžintinos) PVM sumos tikslinimasPatikslinta praėjusių mokestinių laikotarpių prekių (paslaugų) pardavimo PVM suma, apskaičiuota nuo prekių (paslaugų) apmokestinamosios vertės tikslinimo ir pagal išrašytus kreditinius, debitinius dokumentus (pildo prekių (paslaugų) pardavėjas, o PVM įstatymo 96 str. Straipsnio nustatytais atvejais pirkėjas, pažymėdamas (+) ženklu, kai pardavimo PVM suma didinama, arba (-) ženklu, kai pardavimo PVM suma mažinama) 62

Patikslinta atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius, debitinius ir kitus dokumentus (pildo prekių (paslaugų) pirkėjas pažymėdamas (+) ženklu, kai atskaita mažinama, arba (-) ženklu, kai atskaita didinama) 63 432 64 65 66 67 Iš viso: (62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67) 68 432