Mokyklos susirinkimo protokolas

TAURAGĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2007-01-02 Nr.0-00
Tauragė

Posėdis įvyko – 2007-01-01
Posėdžio pirmininkas — mokyklos direktorius Algirdas Vasiliauskas.
Posėdžio sekretorius – buhalterė Zinaida Klumpienė.
Dalyvavo – 35 pedagogai (sąrašas pridedamas, 1 lapas).
Kviestieji asmenys – Tauragės miesto klebonas Kazimieras Jonaitis, Švėkšnos psichiatrinės ligoninės psichoterapeutas Antanas Antanaitis, tėvų komiteto nariai Juozas Albertynas, Alma Adamdienė, Žilvinas Žilvinaitis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl žalingų įpročių prevencijos.
2. Dėl ugdymo plano paskirstymo.
3. Dėl mokinių elgesio diskotekose.
4. Dėl ūkinės – finansinės veiklos.
5. Dėl rinkimų į mokyklos tarybą.

1. SVARSTYTA. Žalingų įpročių prevencija.
Pranešėjas psichoterapeutas Antanas Antanaitis kalbėjo apie alkoholio žalą organizmui, jo pasekmes ir prevenciją.
Pranešėjas Tauragės miesto klebonas Kazimieras Jonaitis kalbėjo apie eggzistuojančią agresiją tarp paauglių ir jos pasekmes, kaip bandyti išvengti agresijos ir susvetimėjimo šeimoje.

2. SVARSTYTA. Ugdymo plano paskirstymas.
Pranešėja direktoriaus pavaduotoja Danutė Danuitienė supažindino su keliamais tikslais ir uždaviniais 2007–2008 m. ir numatytais žingsniais jų įgyvendinimui. Taip pat pristatė ugdymo planą. Pavaduotoja supažindino su ugdymo pasiekimais, mokinių išvykomis ir ekskursijomis, kokiu tikslu jos buvo organizuojamos ir kaip finansuojamos.

NUTARTA. Didesnį dėmesį skirti gabiųjų mokinių ugdymui.

3. SVARSTYTA. Mokinių elgesys diskotekose.
Pranešėja mokyklos psichologė Jūratė Jankauskaitė sakė, kad diskotekose ne visi jaučiasi saugiai. Kai kurie dalyviai elgiasi aggresyviai, neklauso duodamų pastabų. Psichologė pranešė, kad prieš savaitę diskotekos metu buvo išdauštas pirmokų klasės langas. Taip pat, kad vasario 1 d. mokykloje vykusioje diskotekoje susikivirčijo keletas mokinių. Įsikišus pedagogams paaiškėjo, kad du iš jų yra apsvaigę.

NUTARTA:
1. Skirti po tris mokytojus, ku

urie budės kiekvienoje diskotekoje.
2. Stebėti, kas vyksta ne tik mokykloje, bet ir jos kieme.

4. SVARSTYTA. Ūkinė – finansinė veikla.
Direktorius Algirdas Vasiliauskas sakė, kad šie metai buvo geri finansiniu- ūkiniu požiūriu. Buvo atlikta dalinė renovacija – pakeisti langai ir laukinės durys. Po mėnesio turi prasidėti pirmo aukšto pertvarkymas ir sporto salės renovacija. Bibliotekoje įruoštas naujas informacinis centras. Mokytojų komanda dalyvavo MTP projekte. Šio projekto metu mokytojai mokėsi naujų darbo metodų, o mokykla gavo naujų mokymosi priemonių. Direktorius pranešė, kad pasikeitė mokyklos autobuso grafikas. Jis pabrėžė, kad anksti atvykusiems mokiniams yra sudarytos galimybės skaitykloje ruošti pamokas, žiūrėti televizorių, dirbti prie kompiuterio, skaityti laikraščius, žurnalus ir knygas. Pakeista mokinių maitinimo tvarka.

NUTARTA. Skirti 500 lt. premiją klasei, kurios mokymosi vidurkis bus didžiausias.

5. SVARSTYTA. Rinkimai į mokyklos tarybą.
Mokyklos tarybos pirmininkė Vida Viidaitienė paprašė išrinkti vieną iš tėvų į mokyklos tarybą. Buvo pasiūlyti trys kandidatai: Petrė Jonaitienė, Klimas Klimaitis, Vita Vytautienė.

NUTARTA. Į mokyklos tarybą vienbalsiai išrinkta Vita Vytautienė.

Posėdžio pirmininkas (parašas) Algirdas Vasiliauskas

Posėdžio sekretorius (parašas) Zinaida Klumpienė.

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

1. Antanas Antanaitis
2. Juozas Apaštalas
3. Vygantas Baublys
4. Laura Cibulytė
5. Vaiva Čėsnaitė
6. Dana Danaitė
7. Jurgita Dinguolė
8. Ana Eglytė
9. Vytė Fabrikaitė
10. Jurgis Giedraitis
11. Augustas Gusia
12. Arnoldas Hilsonas
13. Arna Ilgauskaitė
14. Daiva Imkienė
15. Trakė Janaitė
16. Virginija Jumtikaitė
17. Klimas Klimaitis
18. Gediminas Korsaras
19. Antanas Lipskis
20. Janina Lopaitė
21. Gytė Omarienė
22. Albina Overlingienė
23. Petras Pavardenis
24. Petras Petraitis
25. Albina Saulevičienė
26. Stasys Simaitis
27. Vytas Šalna
28. Kostė Šarkaitė
29. Nijolė Urbienė
30. Evelina Ūsytė
31. Algirdas Vasiliauskas
32. Rūta Veselienė
33. Ona Zinaitienė
34. Živilė Žilvinienė
35. Asta Žotautienė

Leave a Comment