Finansai

1 užduotis

Balansas- tai įmonės finansinis vaizdas tam tikru jos veiklos
metu.

Balanse pirmiausiai parodomas turtas.

Balanse rodomas ilgalaikio ir trumpalaikio turto susidarymas.
Jei turtas nusidėvėjęs, jo vertė mažėja.

Bendrasis pelningumas įmonėje 2002 metais,Lt.
Bendrasis pelnas / Grynosios pardavimo pajamos =
250000/300000 = 0,8333 x 100% =83 %

Bendrasis pelningumas įmonėje 2003 metais ,.Lt.
300000 / 320000 = 0,937 x 100 % = 94 %
Pelningiau buvo pardavinėti prekes 2003 metais, nes kiekvienam grynųjų
pardavimų pajamų vienetui atiteko 0,94 Lt.

Turto pelningumas 2002 metais įmonėje,Lt.
Grynasis pelnas / visas turtas = 300000 / 450000 = 0,666 x 100 % = 67 %

Turto pelningumas įmonėje 2003 metais,
350000 / 600000 = 0,583 x 100 % = 58 %
Įmonės pelnas buvo valdomas pelningiau 2002 metais.

Turto apyvartumas įmonėje 2002 metais
Pardavimai / Visas turtas = 452000/330000 = 1,369

Turto apyvartumas 2003 metais
544000/290000 = 1,875
2003 metais buvo geriau panaudojamas visas turtas pardavimų pajamoms
uždirbti. Tii reiškia , kad būtent tais metais akcininkai gavo didesnius
dividendus.

Iš pelno ( nuostolio ) finansinės ataskaitos galima
prognozuoti, kokia įmonės ateitis. Įmonės pelno ( nuostolio ) ataskaita –
tai vienas pagrindinių dokumentų, reikalingų finansiniam prenešimui
visuotiniam akcininkų susirinkimui parengti.

2 užduotis

Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B .

1 lentelė
| |Projektas A | |Projektas B | |
| |Varianto |Pelno norma,|Varianto |Pelno norma,|
| |tikimybė |% |tikimybė |% |
|Optimistinis|0.3 |15 |0.4 |16 |
|variantas; | | | | |
|Realistinis |0.5 |10 |0.3 |8 |
|variantas; | | | | |
|Pesimistinis|0.2 |6 |0.3 |7 |
|variantas. | | | | |

Palyginti šių projektų rizikingumą

Rizika – tai pelningumo nukrypimas nuo planuotumo. Apskritai
,rizika reiškia galimybę įvykti netikėtiems , neplanuotiems įvykiams.

Laukiamos pelno normos apskaičiavimas

2 lentelė
| | |Projekta|A | |Projekta|B |
| | |s | | |s | |
| |Varianto|Pelno |Pi x kii |Varianto|Pelno |Pi x ki |
| |tikimybe|norma |% |tikimybė|norma, |% |
| |, Pi |ki, % | |, Pi |ki % | |
|Optimisti|0,3 |15 |4,5 |0,4 |16 |6,4 |
|nis | | | | | | |
|variantas|0,5 |10 |5 |0,3 |8 |2,4 |
|; | | | | | | |
|Realistin|0,2 |6 |1,2 |0,3 |7 |2,1 |
|is | | | | | | |
|variantas| | | | | | |
|; | | | | | | |
|Pesimisti| | | | | | |
|nis | | | | | | |
|variantas| | | | | | |

Laukiamos pelno normos [pic] apskaičiavimas. Ji lygi kiekvieno i-
tojo įvykio faktinės pelno normos k ir šio įvykio tikimybės P sandaugų
sumai :<Projekto A, %

[pic]

Projekto B, %

[pic]

Vidutinio kvadratinio nuokrypio apskaičiavimas

3 lentelė
| |Projekt|A | |Projekta|B | |
| |as | | |s | | |
| |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |
|Optimisti|4,3 |18,49 |5,547 |5,1 |26,01 |10,404 |
|nis var. | | | | | | |
|Realistin|-0,7 |0,49 |0,245 |-2,9 |8,41 |2,523 |
|is var. | | | | | | |
|Pesimisti|-4,7 |22,09 |4,418 |-3,9 |15,21 |4,563 |
|nis var. | | | | | | |

Tradicinis rizikos matas yra pelno normos vidutinis kvadratinis nukrypimas
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]( dispersija ) projekto A yra 10,21
Dispersija projekto B yra 17,53

Vidutinis kvadratinis nuokrypis projekto A yra 3,2%, o laukiama
pelno norma 15 %

Projekte B vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 4,18%, o laukiama
pelno norma 16 %

3 užduotis

4 lentelė
| |Įmonė A |Įmonė B |
|Pastovūs kaštai ( F ), Lt. |500 000 |100 000 |
|Kintami kaštai prekės X vienetui ( V|10 |15 |
|), Lt. |25 |25 |
|Prekės X pardavimo kaina ( P ),Lt. | | |

Lūžio taškai skaičiuojami pagal formulę:

Įmonėje A

[pic]

Įmonėje B

[pic]

Gamybos sverto lygis skaičiuojamas pagal formulę;

[pic]

Pasirenku Q laisvai

Įmonėje A

[pic]

Imonėje B

[pic]

Perspektyvos, kai pardavimo apimtys užaugo 2%.

[pic]
Įmonėje A
[pic]
Įmonėje B

[pic]

Lūžio momento analizė padeda nustatyti firmai pelningą produktų
pardavimų apimtį; naudojama nustatant bendro gamybos plėtimo poveikį firmos
veiklai, kaai pastovųs ir kintami kaštai kyla, o pardavimai auga; valdymo
personalui padeda išanalizuoti modernizavimo ir automatizavimo pasekmes.

4 užduotis

Esamoji vertė ( PV ) -1200 Lt.
Būsimoji vertė ( FV ) – 1500 Lt.
Palūkanų norma ( k ) – 9 %
Laikotarpis ( n ) -3 metai
Mokėjimai vykdomi kas pusmetį, todėl k = 9 % / 2 = 4,5 %
Periodai n = 3 x 2 = 6
Kiek šiandien reikėtų įdėti pinigų, kad gaučiau po trijų metų 1500 Lt.
Skaičiuosiu naudodama formulę:
[pic]

Investuoti neverta, nes 1200 – 1151.84 = 48.16 Lt. reikėtų padėti į banką
mažiau.

5 užduotis

Reikia nustatyti , kokia bus gražinamos sumos esamoji vertė, jei
skolinsime pirmam paprašiusiam.

[pic]

Apskaičiuoju grąžinamos sumos esamą vertę, jei skolinsiu antram prašiusiam.
Jis atidavinėtų kiekvienų metų pabaigoje. Tai būtų periodiniai mokėjimai.

[pic]

Apsimoka pa

askolonti pinigų antram prašiusiam, nes jo grąžinamos
sumos esamoji vertė didesnė, nei paskolinta pinigų suma.

6 užduotis

I – Metinės palūkanos
I = 1000 . 0,12 = 120 Lt.
kd – 8 %
M – 1000 Lt.
n – 3 metai

Palūkanos mokamos kas ketvirtį.

[pic]
arba
[pic]

[pic]
=30 x 8,9826 + 1000 x 0,8203 = 1089,79 Lt.

Po pusmečio pardavus obligaciją, gautume 1089,78 Lt.

7 užduotis

Dividendai D0 – 3 Lt.
Obligacijų palųkanų norma krf – 8%
Vidutinis vertybinių popierių pelnas km – 13%

Skaičiuosiu, naudodama formulę:
[pic];

Prognozuojamą pelno normą ( ks ) ieškosiu, naudodama formulę:

[pic]

[pic]
Akcijas dabar pirkti verta, nes jų vertė yra didesnė, nei pardavimo kaina.

8 užduotis
Dividendai D0 – 18 Lt.

D1 -20 Lt.

D2 – 16 Lt.

D3 – 17 Lt.

D4 -19 Lt.
Prognozuojama pelno norma ks – 5 %
Numatomas augimas g – 3 %
Skaičiuosiu akcijos vertę
[pic][pic]
[pic]
[pic]

[pic][pic]
[pic][pic]
[pic][pic]
[pic]
[pic]
[pic]

Procentinės pajamos iš dividendų pirmais metais
[pic]
Procentinės pajamos iš dividendų antrais metais
[pic]

9 užduotis

Metinio mokėjimo sumą (PMT) skaičiuosiu, naudodama formulę:
[pic]
[pic]
[pic]
Paskolos grąžinimas,Lt.

5 lentelė
|Metai|Metinia|Palūkanos |Pagrindinės sumos |Paskolos likutis |
| |i |12% |padengimas | |
| |mokėjim| | | |
| |ai | | | |
| | | | | |
|1 |82309 |250000×0.12=30000 |82309-30000=52309 |250000-52309=197691 |
|2 |82309 |197691×0.12=23723 |82309-23723=58586 |197691-58586=139105 |
|3 |82309 |139105×0.12=16692.|82309-16692.6=65616.|139105-65616.4=73488.|
|4 |82309 |6 |4 |6 |
| | |73488.6×0.12=8818.|82309-8818.6=73488.6|73488.6-73488.6=0 |
| | |6 | | |

10 užduotis

Projektus vertinsiu atsipirkimo laiko metodu, sumuosiu pinigų srautus,
(tūkst.Lt.)

6 lentelė
|Metai |A |B |
|0 |(160) |(160) |
|1 |(150) |20 |
|2 |(70) |220 |
|3 |130 |300 |
|4 |390 |360 |

Atsipirkimo laikas projekte A yra 2 + 70 / 200 = 2,35 metų
Atsipirkimo laikas projekte B yra 0 +160 / 180 = 0,89 metų.
Pasirinkčiau B projektą, nes jo atsipirkimo laikas trumpesnis.

Vertinu pagal grynosios esamosios vertės metodą:

[pic][pic]

Pasirinkčiau projektą B, nes akcininkų turtas daugiau padidėtų.

Vertinsiu pagal vidinę pelno normą:
[pic]
[pic][pic]

[pic][pic]

Pagal bandymo ir klaidų metodą
IRRA = 45.5%

[pic][pic]

IRRB= 95 %

Pelningumo indekso metodas

[pic][pic]
[pic][pic]

Pagal visusapskaičiuotus modelius, projektas B yra patraukliausias.

11 užduotis

Iškosiu pradines NPV:

[pic]
[pic]
[pic][pic]

Pradinė NPV = EAA * PVIFA
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Bagalinio horizonto [pic]

[pic]

[pic]

Pasirinkčiau varijantą B.

12 užduotis

Skolos kaštai = kd ( 1-T )

kd – procentinės pajamos iki mokėjimo termino
T – mokesčių tarifas

16 ( 1-0.3 ) = 11.2 %

Privilegijuotų akcijų kaštai

[pic]

Dp – dividendai
Pn – akcijos kaina
F – flotacijos išlaidos

Akcinio kapitalo kaštai

[pic]

Nepaskirstyto pelno kaštai

[pic]

Kapitalo kaštų svertinis vidurkis

WACC = k a = w d k d (1-T) + w p

k p + w s k s = 0.4 * 11.2 + 0.1 * 0.206

+ 0.2 * 3.212 = 6.105%

Kapitalo kaštų svertinis vidurkis 6.105 %

13 užduotis

Skaičiuosiu, kiek įmonė turi pasiskolinti iš banko
CB – kompensaciniai likučiai sąskaitoje

[pic]

[pic]

Įmonė turėtų pasiskolinti iš banko 176470.60 Lt. , nors grynais gaus tik
150000 Lt., nes bankas išskaičiuos palūkanas ir kompensacinį likutį.

Nuo šios sumos bus sumokėta 10 % palūkanų,t.y. 17647.06 Lt.
Kompensacinis likutis 5 % nuo sumos 176470.60 Lt. yra 8823.53 Lt.

Faktinė palūkanų norma

[pic]

Paskolos faktinė palūkanų norma yra 11.76 %

14 užduotis

Apskaičiuosiu , kokią sumą reikės grąžinti bankui

20000 * (20000 * 0.12 ) = 22400 Lt.

Kas mėnesi reikės mokėti

[pic]

Esamoji vertė PVA – 20000 Lt.
Periodinio mokėjimo suma PMT – 1866.67 Lt.
Periodų skaičius n – 12
Reikia rasti k – palūkanų normą.

[pic]

[pic]

[pic]

k = 1.79 % mėnesiui

[pic]

Galiojanti palūkanų norma turėtų būti 23.7 %

Leave a Comment